Farklı Fen Bilimleri Öğretmenlerinden Ders Alan 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen’e Yönelik Bakış Açıları

İkbal Sarıduman, Oktay Bektaş, Mustafa Hamalosmanoğlu

Abstract


Bu çalışmanın başlıca amacı farklı fen bilimleri öğretmenlerinden fen bilimleri dersi alan 6. sınıf öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik bakış açılarının nasıl olduğunu belirlemektir. Bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden biri olan “fenomenoloji” deseni kapsamında amaçlı örneklem seçilerek yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılında güz döneminde Kayseri ili Talas ve Kocasinan ilçesinde bulunan üç farklı ortaokulda 6. sınıflarda öğrenim gören dört öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme aracılığıyla toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmede demografik (üç adet) ve araştırma (on adet) sorularından oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılarak kod, tema ve kategoriler oluşturulmuştur. İç ve dış geçerlik ile iç ve dış güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre üç katılımcı fen bilimlerine yönelik olumlu bakış açısı sergilerken, bir katılımcı (Veli) olumsuz bakış açısı göstermiştir. Bu katılımcı olumsuz bakış açısı göstermesinin sebebini fen bilimleri öğretmeni olarak ifade etmiştir. Tüm katılımcılar feni sevdiğini ifade etmiştir. Örneğin, Fatma “Fen derslerini seviyorum…” demiştir. Bir katılımcı ise (Ayşe) fen bilimlerinin zor bir ders olduğunu belirtmiştir. Ali ve Veli ise fen bilimlerinin günlük yaşamla ilgili olduğunu düşünmüştür. Fen bilimlerine yönelik öğrencilerin olumlu bakış açıları geliştirmelerinin sağlanabilmesi için öğretmenlere yönelik sunulabilecek önerilerin belirtmesiyle çalışma sonuçlandırılmıştır.

Keywords


Fen Eğitimi; Nitel Araştırma; fenomenoloji

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Aktepe, V., ve Aktepe, L. (2009). Fen ve teknoloji öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin öğrenci görüşleri: Kırşehir bilsem örneği, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 69-80.

Akyüz, H.Ġ., Pektaş, M., Kurnaz, M.A., ve Kabataş Memiş, E. (2014). Akıllı tahta kullanımlı mikro öğretim uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının Tpab’larına ve akıllı tahta kullanımına yönelik algılarına etkisi. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 3(1), 1-14.

Aladağ, C. ve Doğu, S. (2009). Fen ve teknoloji dersinde verilen ödevlerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 15-23.

Altınok, H. (2005). Cinsiyet ve başarı durumlarına göre ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları. Eurasian Journal of Educational Research, 17, 81-91.

Altıntaş, E., Kaya, H. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının drama yöntemiyle fen ve teknoloji dersinin işlenmesine yönelik öz-yeterlik ve tutumları. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28(4) ,287-295.

Başcı, Z., ve Gündoğdu, K.(2011). Öğretmen adaylarının drama dersine ilişkin tutumları ve görüşleri: Atatürk Üniversitesi örneği, İlköğretim Online, 10(2), 454-467.

Chin, C. (2005). First‐year pre‐service teachers in Taiwan—Do they enter the teacher program with satisfactory scientific literacy and attitudes toward science?, International Journal of Science Education, 27(13), 1549-1570.

Chin, C. ve Chia, L. G. (2004). Problem-Based Learning: Using Students' Questions to Drive Knowledge Construction, Science Education, 88(5), 707-727.

Coştu, B., Ünal, S., Ayas, A. (2007). Günlük yaşamdaki olayların fen bilimleri öğretiminde kullanılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 197-207.

Çakır, K. N., Şenler, B. ve Taşkın, G. B. (2007). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 637-655.

Dede-Er T, Şen Ö. F, Sarı U, Çelik H. (2013). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi bilgilerini günlük hayatla ilişkilendirme düzeyleri Journal of Research in Education and Teaching. 2(2), 209-216.

Evrekli, E., İnel, D., Balım, A. G., ve Kesercioğlu, T. (2009). Fen öğretmen adaylarına yönelik yapılandırmacı yaklaşım tutum ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(2), 134-152.

Frank, M. ve Barzilai, A. (2004). Integrating alternative assessment in a project-based learning course for pre-service science and technology teachers. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(1), 41-61.

Gedik, N., Altıntaş, E., ve Kaya, H. (2011). Fen ve teknoloji dersinde verilen ev ödevleri hakkında öğrenci görüşleri. Journal of European Education, 1(1), 6-13.

George, R. (2006). A cross‐domain analysis of change in students’ attitudes toward science and attitudes about the utility of science. International Journal of Science Education, 28(6), 571-589.

Gezer, K., Köse, K., Bilen, K. (2006). 6. sınıf öğrencilerinin fen bilgisine yönelik tutumları (Buldan örneği). Buldan Sempozyumu, 23-24 Kasım, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.

Gömleksiz, M. N. ve Bulut, İ. (2007). Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32, 76-88.

Gürdal, A. ( 1992). İlköğretim okullarında fen bilgisinin önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8. 185-189.

Hofstein, A. ve Lunetta, N. V. (2004). The laboratory in science education: foundations for the twenty-first century, Science Education, 88, 28-54.

Hofstein, A. ve Mamlok-Naaman, R. (2007). The laboratory in science education: the state of the art. Chemistry Education Research and Practice, 8(2), 105-107.

Hofstein, A., Nahum, T. L. ve Shore, R. (2001). Assessment of the learning environment of inquiry-type laboratories ın hıgh school chemistry. Learning Environments Research, 4, 193–207.

Jones, M. G., Howe, A., ve Rua, M. J. (2000). Gender differences in students' experiences, interests, and attitudes toward science and scientists. Science education, 84(2), 180-192.

Kahyaoğlu, M., ve Yangın, S. (2007). İlköğretim sınıf öğretmenliği fen bilgisi ve matematik öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 203–220.

Kang, N. H., ve Wallace, C. S. (2005). Secondary science teachers' use of laboratory activities: Linking epistemological beliefs, goals, and practices. Science Education, 89(1), 140-165.

Karaer, H. ve Kösterelioğlu, M. (2005). Amasya ve Sinop illerinde çalışan okul öncesi öğretmenlerin fen kavramlarının öğretilmesinde kullandıkları yöntemlerin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13, 447-454.

Kaya, M. ve Bacanak, A. (2013). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının düşünceleri: fen okuryazarı birey yetiştirmede öğretmenin yeri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 209-228.

Kefi, S., Çeliköz, N. ve Erişen, Y. (2013). Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin temel bilimsel süreç becerilerini kullanım düzeyleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 300-319.

Kenar, İ. ve Balcı, M. (2012). Fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme: ilköğretim 4 ve 5. sınıf örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 201-210.

Kırılmazkaya, G., Keçeci, G. ve Zengin, F. (2014). Bilgisayar destekli öğretimin fen ve teknoloji dersi öğretmen ve öğrencilerinin tutum ve başarılarına etkisi. E-Journal Of New World Sciences Academy (NWSA),30,453-466.

Kind, P., Jones, K. ve Barmby, P. (2007) Developing attitudes towards science measures. International Journal of Science Education, 29(7), 871-893. DOI: 10.1080/09500690600909091

Marshall, C. ve Rossman, G. B. (2006). Designing qualitative research (Fourth edition). California: Sage Publications.

Martinez, A. (2002). Student achievement in science: a longitudinal look at individual and school differences. İnernetten14.01.2016 tarihinde http://wwwlib.umi.com/dissertations/ fullcit/3055869 adresinden alınmıştır.

Mattern, N., ve Schau, C. (2002). Gender differences in science attitude‐achievement relationships over time among white middle‐school students. Journal of Research in Science Teaching, 39(4), 324-340.

Merriam, S. B. (2009). Qualitative research (Second edition). San Francisco: Jossey-Bass.

Osborne, J., Simon, S. ve Collins, S. (2003) Attitudes towards science: A review of the literature and its implications, International Journal of Science Education, 25(9), 1049-1079.

Parker, V., ve Gerber, B. (2000). Effects of a science intervention program on middle‐grade student achievement and attitudes. School Science and Mathematics, 100(5), 236-242.

Reid, N. (2006). Thoughts on attitude measurement. Research in Science & Technological Education, 24(1), 3–27.

Sakız, G., Özden, B., Aksu, D. ve Şimşek, Ö. (2015). Fen ve teknoloji dersinde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısına ve dersin işlenişine yönelik tutuma etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,18(3), 257-274.

Sünkür, M., Arabacı, İ.B., ve Şanlı, Ö. (2012). Akıllı tahta uygulamaları konusunda ilköğretim II. kademe öğrencilerinin görüşleri (Malatya ili örneği). E-Journal of New World Sciences Academy, 7 (1), 313-321.

Taşdemir, A. ve Demirbaş, M. (2008). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki kavramları günlük yaşamda ilişkilendirme düzeyleri. II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. İzmir: Ege Üniversitesi.

Uluçınar, Ş., Cansaran, A. ve Karaca, A. (2004). Fen bilimleri laboratuvar uygulamalarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 465–475.

Ünal, G. ve Ergin, Ö. (2006). Buluş yoluyla fen öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenme yaklaşımlarına ve tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi 3(1), 36-52.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. s.254- 292.

Zengin, F. ,Kırılmazkaya, G., ve Keçeci, G. (2012). Akıllı tahta kullanımının fen ve teknoloji dersindeki başarı ve tutuma etkisi. E-Journal Of New World Sciences Academy (NWSA), 7(2), 526-537.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515