Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Müdahale Kavramına İlişkin Algıları

Berrin Akman, İpek Karlıdağ, Zübeyde Zeynep Özen

Öz


Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının erken müdahale kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda okul öncesi öğretmen adaylarının erken müdahale kavramına ilişkin metaforları belirlenmiş ve kategorilere ayrılmıştır. Okul öncesi öğretmen adaylarının erken müdahale kavramına ilişkin algılarının sınıf düzeyi, cinsiyet, mezun oldukları lise türü, daha önce erken müdahale ile ilgili herhangi bir ders, eğitim ya da seminer alma durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Çalışmada nitel veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların demografik bilgileri de alınmıştır.  Araştırma katılımcılarını 167 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma verileri incelendikten sonra 8 katılımcının verisi belli bir metafor geliştirilmediği için araştırmadan çıkarılmış ve araştırma 159 katılımcı üzerinden yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre okul öncesi öğretmen adaylarının ürettikleri metaforlar 4 kavramsal kategoriye ayrılmıştır. Veri analizi sonucunda metaforlara ilişkin kategoriler; “kurtarıcı”, “önleyici”, “tıbbi müdahale” ve “fayda”  şeklindedir. Erken müdahale kavramına ilişkin oluşturulan kavramsal kategoriler bir bütün olarak düşünüldüğünde en çok geliştirilen metaforlar;  ilkyardım, ilaç, hayat kurtaran, hayat kurtarma, su cankurtaran ve can simididir.

Anahtar Kelimeler


Erken müdahale; okul öncesi eğitim; metafor

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Campbell, F. A., Pungello, E. P., Burchinal, M., Kainz, K., Pan, Y., Wasik, B. H., ... & Ramey, C. T. (2012). Adult outcomes as a function of an early childhood educational program: an Abecedarian Project follow-up. Developmental psychology, 48(4), 1033.

Domitrovich, C. E., Cortes, R. C., & Greenberg, M. T. (2007). Improving young children’s social and emotional competence: A randomized trial of the preschool “PATHS” curriculum. The Journal of primary prevention, 28(2), 67-91.

Dünya Bankası Dokümanı, (2010). Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması. Yaşam fırsatları (Rapor No: 48627-TR), [Online]: Retrieved on, 06.01.2015

Erdiller, Z., (2010). Sosyo ekonomik olarak risk altında bulunan çocuklara yönelik erken müdahale programları ve akademik başarı ilişkisi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 2010. 72-78

Hesse-Biber, S. N. (2010). Mixed methods research: Merging theory with practice. Guilford Press.

Ishimine, K., & Tayler, C. (2014). Assessing quality in early childhood education and care. European Journal of Education, 49(2), 272-290.

Ishimine, K., Tayler, C., & Bennett, J. (2010). Quality and early childhood education and care: A policy initiative for the 21st century. International Journal of Child Care and Education Policy, 4(2), 67-80.

Kağıtçıbaşı, Ç., Sunar, D., Bekman, S. & Cemalcılar, Z. (2005). Erken müdahalenin erişkinlikte süren etkileri: Erken Destek Projesi’nin ikinci takip araştırmasının ön bulguları. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yayınları.

Karoly, L. A., Kilburn, M. R. & Cannon, J. S. (2005). Early childhood intervention: Proven results, future promise. Santa Monica: RAND Corporation.

Kartal, H. (2008). Çocuk ve aileyi desteklemeye yönelik ev ziyaretlerine dayalı erken müdahale programları ve programların etkileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41 (1), 1-28.

Kırcaali-İftar, G. & Tekin, E., (1997). Tek Denekli Araştırma Teknikleri. (1. Basım) Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Lally, J. R. (1987). The Syracuse University Family Development Research Program: Long-Range Impact of an Early Intervention with Low-Income Children and Their Families.

Mashburn, A. J., Pianta, R. C., Hamre, B. K., Downer, J. T., Barbarin, O. A., Bryant, D., ... & Howes, C. (2008). Measures of classroom quality in prekindergarten and children’s development of academic, language, and social skills. Child development, 79(3), 732-749.

Myers, R. (1992). The twelve who survive. London: Routledge.

National Research Council and Institute of Medicine. (2009). Strengthening benefit-cost analysis for early childhood interventions, Workshop Summary. Committee on Strengthening Benefit-Cost Methodology for the Evaluation of Early Childhood Interventions. Beatty, A. (Rapp). Board on Children, Youth, and Families, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: National Academy Press.

Oxford, R. L., Tomlinson, S., Barcelos, A., Harrington, C., Lavine, R. Z., Saleh, A., & Longhini, A. (1998). Clashing metaphors about classroom teachers: Toward a systematic typology for the language teaching field. System, 26, 3-50.

Patrikakou, E. N., & Anderson, A. R. (Eds.). (2005). School-family partnerships for children's success. Teachers College Press.

RAND (2005). Proven benefits of early childhood interventions. 27 Kasım 2013 tarihinde http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_briefs/2005/RAND_RB9145.pdf adresinden alınmıştır.

Reynolds, A. J., Ou, S. R., & Topitzes, J. W. (2004). Paths of effects of early childhood intervention on educational attainment and delinquency: A confirmatory analysis of the Chicago Child‐Parent Centers. Child development, 75(5), 1299-1328.

Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496.

Sameroff, A. J., & Fiese, B. H. (2000). Transactional regulation: The developmental ecology of early intervention. Handbook of early childhood intervention, 2, 135-159.

Schmitt, R. (2005). Systematic metaphor analysis as a method of qualitative research. The qualitative report, 10(2), 358-394.

Schweinhart, L. J. (2003). Benefits, Costs, and Explanation of the High/Scope Perry Preschool Program.

Senemoğlu, N. (2012). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. (21. Baskı). Ankara: PegemAkademi.

Sözleşme, B. M. Ç. H. D. (1999). Ulusal İlk Rapor. Ankara-1999.

Taylor, W., Ed. (1984). Metaphors of Education. London: Heinemann

Turaşlı, N. K. (2012). Okul öncesi eğitiminin tanımı, kapsamı ve önemi. İçinde G. Haktanır (Editör), Okul Öncesi Eğitime Giriş (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Unicef, (2014). The state of the world’s children 2014 in numbers. Every child counts. 11 Aralık 2016 tarihinde https://www.unicef.org/sowc2014/numbers/ adresinden alınmıştır


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515