60-66 Aylık Çocukların İlkokul 1.Sınıfa Başlaması Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi

Serkan Demir, Elif Üstün

Öz


Araştırmanın amacı, 2012-2013 eğitim öğretim yılında 60-66 aylık olan çocuklarını ilkokul birinci sınıfa kayıt yaptıran velilerin ve aynı dönem birinci sınıf okutan öğretmenlerin uygulamaya yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma deseni nitel bir çalışma olup fenomenoloji yaklaşımı kulla­nılmıştır. Çalışma grubunu, çocukları ilkokul 1.sınıfta eğitim alan 30 veli ile İstanbul İlinde 7 ilköğretim okulunda görev yapan 32 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Bu araştırmada veriler, görüşme tekniğine uygun olarak elde edilmiş ve verilerin analizinde betimsel analiz yön­temi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan yarı yapılan­dırılmış görüşme formu, araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Çalışma sonucunda velilerin çocuklarını ilkokul 1.sınıfa erken kayıt yaptırmalarını neden olan en önemli faktörün 1.sınıf öğretim programının 60-66 aylık çocukların gelişim özelliği dikkate alınarak hazırlanacağının ve etkinliklerin oyun dönemi çocuğuna yönelik olacağının belirtilmesi olduğu tespit edilmiştir. Veliler süreç içerisinde çocuklarının ödev yapmada isteksizlik yaşadıklarını ve çocukların harfleri kavramada zorlandıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenler ise anasınıfına gitmeyen öğrencilerin çizgi çalışmalarında zorlandıklarını ve farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı sınıflarda olmalarının süreci olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler


Birinci Sınıf; İlkokula Başlama Yaşı; Okula Erken Başlama

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Annells, M. (2006). Triangulation of qualitativeapproaches:Hermeneuticalphenomenologyandgroun ded theory. Journal of Advanced Nursing, 56(1), 55-61.

Arı, A. (2014). İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri • EducationalSciences: Theory&Practice , 14(3), 1031-1047

Boğaziçi Üniversitesi (2012). 5.1.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile bazı kanunlarda

değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin güncellenen görüşü, www.fed.boun.edu.tr adresinden 22.05.2013 tarihinde indirilmiştir.

Borodankova, O., Coutinho, A.S.A. (2011). Avrupa’da Zorunlu Eğitim Süresince Sınıf Tekrarı: Yönetmelikler ve İstatistikler. Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür İdari Ajansı

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Çelen, F., Çelik, A. & Seferoğlu, S. S. (2011). Türk Eğitim sistemi ve PISA sonuçları. Akademik Bilişim, 2-4.

Çelenk, S. (2001). İlkokuma-yazma programı ve öğretimi. Ankara: Artım Yayınları.

Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.

Güneş, F (2007). Yapılandırıcı yaklaşımla sınıf yönetimi, Ankara: Nobel

Gündüz F., Çalışkan M. (2013). 60-66, 66-72, 72-84 Aylık çocukların okul olgunluk ve okuma yazma becerilerini kazanma düzeylerinin incelenmesi. International PeriodicalForTheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic, 8(8), 379-398

Karbuğa, A.Ö. (2011). İlköğretim 1. sınıfa başlama yaşının ilköğretim okul yönetici ve öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi (Erzurum ili örneği) (Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden 22.05.2013 tarihinde indirilmiştir.

Lincove, J. A. & Painter, G. (2006). Doestheagethatchildrenstartkindergartenmatter? Evidence of long-termeducationalandsocialoutcomes. Educational Evaluation andPolicy Analysis, 28 (2), 153-179.

Mays, N., & Pope, C. (2000). Qualitative research in health care, assessing quality in qualitative research. BMJ, 320, 50-52.

MEB (2012). 12 yıl zorunlu eğitim sorular – cevaplar. Ankara: MEB Yayını.

Miles, M. B.,&Huberman, A. M. (1994). Qualitativedataanalysis: An expandedsourcebook. California: Sage.

Müftüoğlu Ö (2012). Emek Piyasalarının Yeniden Yapılanması Sürecinde 4+4+4 Formülü. Eğitim Bilim Toplum, 10(40), 25-33.

ODTÜ (2012). 5.1.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında ODTÜ eğitim fakültesi ilköğretim bölümü görüşü. http://www.fedu.metu.edu.tr 22.05.2013 tarihinde indirilmiştir.

Resmi Gazete. (2012). Millî eğitim bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Tarih: 21.07.2012, Sayı: 28360.

Streubert, H. J., & Carpenter, D. R. (2011). Qualitative research in nursing. (5th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams ve Wilkins.

Strom, B. (2004). StudentAchievementandBirthdayEffects. CESifo-Harvard University/PEPG Conference on “Schoolingand Human Capital in the Global Economy: RevisitingtheEquity- EfficiencyQuandary,” CESifo Conference Center, Munich, 3(4) 154-175

Türk Eğitim-Sen (2012). Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Genel Merkezi Aylık Haber Bülteni, (99), 12.

Yangın, B. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki altı yaş çocuklarının yazmayı öğrenmeye hazır bulunuşluk durumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 294-305.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Yılmaz, K. (2010). Sosyal Bilgiler Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Öğretim elemanlarının Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 839-867.

Yılmaz, N., Taşçı, G., Fidan, M. & Nurlu, Ö. (2014). 4+4+4 sistem değişikliğinin ilk yılında ilkokul birinci sınıflardaki durum: Sorunlar ve ihtiyaçlar (Erzincan örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (Özel Sayı 1), 133-148.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515