İlkokulun Hazır Oluşunu Değerlendirme Aracı’nın (İHODA) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Hülya Kartal, Fatih Güner

Abstract


Bu araştırmada ilkokulların, okula başlayan çocuklar için hazırlıklı olma durumlarını tespit etmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir değerlendirme aracının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Alanyazında ilkokulun hazır oluşunun incelendiği bir ölçme aracının bulunmaması, araştırmanın gerekçesini oluşturmaktadır. Araştırma, ölçek geliştirme süreçleri izlenerek yürütülmüştür. Veriler, iki katılımcı grubundan elde edilmektedir. Aracın kapsam ve görünüş geçerliği, uzman görüşüyle sağlanmıştır. Aracın yapı geçerliği için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. Güvenirlik hesaplamalarında ise iç tutarlılığa bakılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi, aracın 26 madde ve dört faktörlü bir yapıdan oluştuğunu göstermektedir. Doğrulayıcı faktör analizinde, modelin 24 madde ve dört faktörlü yapısı ile kabul edilebilir uyum değerlerine (X²/sd=1,829; CFI=.91; IFI=.91; RMSEA=.07; SRMR=.08, PNFI=.71; PGFI=.64) ulaşılmıştır. Modelin bazı uyum değerleri (GFI=.79; AGFI=.74), kabul edilebilir değer düzeyinde değildir. Fakat bu değerlerin (GFI, AGFI), kabul edilebilir değerlere yakın değerler oldukları ve modelin, araştırmanın diğer bulguları tarafından desteklendiği görülmektedir. Aracın sadelik ve yalınlık düzeyi .64’lük basitlik uyum değeriyle (PGFI) orta üstü düzeydedir. Aracın alpha cronbach değerleri, “Fiziki Düzenlemeler” boyutunda .81; “Fiziki Güvenlik Önlemleri” boyutunda .91; “Öğretmen” boyutunda .83 ve “Geçiş” boyutunda .92’dir. Aracın tümüne ilişkin alpha cronbach değeri .93’tür. Araştırmanın, “Okula Hazır Oluş” kavramının boyutlarından “Okulun Hazır Olması” boyutunda yapılacak araştırmalarda somut sonuçlara ulaşılmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Keywords


Okula hazır oluş; Okulun hazır oluşu; Geçerlik; Güvenirlik

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Ackerman, D. J. & Barnett, W. S. (2005). Prepared for kindergarten: What does “readiness” mean?. [Online]: Retrived on 28 January 2017, at URL: https://www.researchgate.net/profile/Debra_Ackerman/publication/255617499_Prepared_for_Kindergarten_What_Does_Readiness_Mean/links/0f31753b2d9f34f6f5000000/Prepared-for-Kindergarten-What-Does-Readiness-Mean.pdf

Aktan, S. ve Tezci, E. (2013). Matematik Motivasyon Ölçeği (MMÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Social Science, 6(4), 57-77. http://toad.edam.com.tr/sites/default/files/pdf/matematik-motivasyon-olcegi-toad.pdf adresinden 11 Haziran 2018 tarihinde indirilmiştir.

Alisinanoğlu, F. (Ed.) (2012). İlköğretime hazırlık ve ilköğretim programları. Ankara: Maya Akademi Yayınevi.

Anderson, J. C. & Gerbing D.W. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika, 49, 155-173. [Online]: Retrived on 28 January 2017, at URL: https://proxy.uludag.deep-knowledge.net/MuseSessionID=02100nhm6/MuseProtocol=https/MuseHost=link.springer.com/MusePath/content/pdf/10.1007%2FBF02294170.pdf

Arnold, C., Bartlett, K., Gowani, S. & Merali, R. (2007). Is everybody ready? Readiness, transition and continuity: Lessons, reflections and moving forward. [Online]: Retrived on 28 January 2017, at URL: http://www.akdn.org/sites/akdn/files/media/documents/various_pdf_documents/2007_akf_edu_-_ecd_-_is_everybody_ready_0.pdf

Bağçeli Kahraman, P. (2012). Aile katılımı boyutu zenginleştirilmiş okul öncesi eğitim programının 5-6 yaş çocukların ilkokula hazırbulunuşluk düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/adresinden 15 Şubat 2017 tarihinde indirilmiştir.

Bağçeli Kahraman, P. ve Başal, H. A. (2013). Okula hazırbulunuşluğu değerlendirme testinin uyarlama çalışması. International Journal of Social Science Studies, 6(1), 889-911. doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_518

Ballantyne, K. G., Sanderman, A. R. &, McLaughlin, N. (2008). Dual language learners in the early years: Getting ready to succeed in school. National Clearinghouse for English Language Acquisition & Language Instruction Educational Programs. [Online]: Retrived on 28 January 2017, at URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED512635.pdf

Bentler, P. M. (1980). Multivariate analysis with latent variables: Causal modeling. Annual Review of Psychology, 31, 419-456.

Bracey, G. W. (2005a). The ready school: Ensuring schools are prepared for the children and families who are counting on them. School Administrator, 62(11), 26. [Online]: Retrived on 13 December 2016, at URL: http://www.aasa.org/SchoolAdministratorArticle.aspx?id=7578

Bracey, G. W. (2005b). Is Your School Ready?. Principal, 85(1), 40-45. [Online]: Retrived on 13 December 2016, at URL: https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Principal/2005/S-Op40.pdf

Brandt, M. E. & Grace, D. (2005). Development, validation, and field testing of "readiness" instruments for the State of Hawai'i: Schools ready for children and children ready for school. Educational Perspectives, 38(1), 51-58.

Britto, P. R. (2012). School readiness and transitions. New York: Education Section Programme Division, UNICEF. [Online]: Retrived on 12 December 2016, at URL: https://www.unicef.org/publications/files/CFS_School_Readiness_E_web.pdf

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments in nature and design. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Boyer, E. L. (1995). The basic school: A community for learning. Princeton, NJ: Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.

Buldu, M. ve Er, S. (2016). Okula hazırbulunuşluk ve okula başlama yaşı: Türk öğretmen ve ailelerin yeni eğitim politikası üzerine görüş ve deneyimleri. Education and Science, 41(187), 97-114. doi: 10.15390/EB.2016.6292

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kuey/article/view/5000050785/5000048032 adresinden 30 Mayıs 2018 tarihinde indirilmiştir.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Canbulat, T. ve Kırıktaş, H. (2016). İlkokula Hazır Bulunuşluk Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması (The development scale of readiness primary school: Validity and Reliability Studies). Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 26-35.

Cassidy, D. J., Mims, S., Rucker, L. & Boone, S. (2003). Emergent curriculum and kindergarten readiness. Childhood Education, 79(4), 194-199. doi:10.1080/00094056.2003.10521192

Corral, S. & Calvete, E. (2000). Machiavellianism: dimensionality of the mach ıv and ıts relation to self-monitoring in a spanish sample. The Spanish Journal of Psychology, 3(1), 3-13. [Online]: Retrived on 29 May 2018, at URL: http://kefad2.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt17Sayi1/JKEF_17_1_2016_95-110.pdf

Costello, A. B. & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. Practical Assessment Research & Evaluation, 10(7), 1-9. [Online]: Retrived on 10 April 2018, at URL: https://www.pareonline.net/pdf/v10n7.pdf

Curtis, P. A. & Simons, K. A. (2008). Pathways to ready schools. Child and Adolescent Social Work Journal, 25(3), 171-183. doi 10.1007/s10560-008-0119-z

Demirtaş-Zorbaş, S. (2016). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyumu: Bir model testi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/adresinden 16 Şubat 2017 tarihinde indirilmiştir.

Dockett, S. & Perry, B. (2002). Who's ready for what? Young children starting school. Contemporary Issues in Early Childhood, 3(1), 67-89.

Dockett, S. &, Perry, B. (2009). Readiness for school: A relational construct. Australasian Journal of Early Childhood, 34(1), 20-26.

Dowker, P. M., Schweinhart L. & Daniel-Echols, M. (2007). Ready or not, here we come: What it means to be a ready school. National Association for the Education of Young Children, 62(2), 68-70.

Dunlop, A-W. & Fabian, H. (Eds.). (2007). Informing transitions in the early years: Research, policy & practice. Berkshire: Open University Press.

Early, D. (2004). Services and programs that influence young children’s school transitions. Encyclopedia on Early Childhood Development, 1-5. [Online]: Retrived on 10 April 2018, at URL: http://www.child-encyclopedia.com/documents/EarlyANGxp.pdf.

Ebbeck, M., Saidon, S. B., nee Rajalachime, G. & Teo, L. Y. (2013). Children’s Voices: Providing Continuity in Transition Experiences in Singapore. Early Childhood Education Journal, 41(4), 291-298. doi: 10.1007/s10643-012-0556-3

Emig, C. (2000). School readiness: Helping communities get children ready for school and schools ready for children. [Online]: Retrived on 15 March 2017, at URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED444712.pdf

Erdoğan, T. (Ed.) (2013). İlkokula (ilköğretime) hazırlık ve ilkokul (ilköğretim) programları. Ankara: Eğiten Kitap.

Fabian, H. & Dunlop, A-W. (Eds.). (2002).Transitions in the early years: Debating contiunity and progression for children in early education. London: Routledgege Falmer.

Golan, S., Wechsler, M. E., Petersen, D., Mitchell, N., Park, C. J. & Snow, M. (2011). Ready Schools Miami: A systems change effort to improve children’s outcomes. [Online]: Retrived on 17 May 2017, at URL: https://www.sri.com/sites/default/files/publications/readyschoolsyear3report.pdf

Grace, D. J. & Brandt, M. E. (2006). Ready for success in kindergarten: A comparative analysis of teacher, parent, and administrator beliefs in Hawaii. Journal of Early Childhood Research, 4(3), 223-258.

Grahamslaw, E. (2004). A parents’ guide to primary school: From pre-school to preparing for secondary school. London: Virgin Books.

Graue, E. (1993). Ready for what? Constructing meanings of readiness for kindergarten. Albany: State University of New York Press.

Gullo, D. F. (Ed.). (2006). K today: Teaching and learning in the kindergarten year. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.

Güriş, S. ve Astar, M. (2014). Bilimsel araştırmalarda SPSS ile istatistik. İstanbul: Der Yayınları.

Harman, G. ve Çelikler, D. (2012). Eğitimde hazırbulunuşluğun önemi üzerine bir derleme çalışması, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 147-156.

Hatcher, L. (1994). A step-by-step approach to using the SAS system for factor analysis and structural equation modeling. Cary, NC: SAS Institute Inc.

Hatfield, B. E., Burchinal, M. R., Pianta, R. C. & Sideris, J. (2016). Thresholds in the association between quality of teacher–child interactions and preschool children’s school readiness skills. Early Childhood Research Quarterly, 36, 561-571.

High, P. C. (2008). School readiness. Pediatrics, 121(4), 1008-1015. doi: 10.1542/peds.2008-0079

Hu, L. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55. [Online]: Retrived on 25 May 2018, at URL: https://02102nhmi-y-https-www-tandfonline-com.proxy.uludag.deep-knowledge.net/doi/pdf/10.1080/10705519909540118?needAccess=true

Kagan, S. L. (1994). Readying schools for young children: Polemics and prioritie. Phi Delta Kappan, 76(3), 226-233. [Online]: Retrived on 11 March 2018, at URL: http://www.jstor.org/stable/20405300

Kagan, S. L. & Tarrant, K. (Eds.) (2010). Transitions for young children: Creating connections across early childhood systems. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

Huck, S. W. (2012). Reading statistics and research (6th ed). Boston: Pearson.

Karakuzu, E. ve Koçyiğit, S. (2016). Ebeveyn Destekli İlkokula Hazırlık Programı’nın (EDİHP) okul öncesi dönem çocuklarının ilkokula hazır bulunuşluğuna etkisi. International Journal of Early Childhood Education Studies, 1(1), 84-102.

Kartal, H. & Güner, F. (2018). A review of articles that include the schools’ readiness dimension. European Journal of Educational Research, 7(3), 431-443. doi: 10.12973/eu-jer.7.3.431

Kennedy, E. K., Cameron, R. J. & Greene, J. (2012). Transitions in the early years: Educational and child psychologists working to reduce the impact of school culture shock. Educational and Child Psychology, 29(1), 19-31.

Kim, H. Y. (2013). Statistical notes for clinical researchers: assessing normal distribution (2) using skewness and kurtosis. Restorative dentistry & endodontics, 38(1), 52-54. [Online]: Retrived on 27 May 2018, at URL: https://synapse.koreamed.org/Synapse/Data/PDFData/2185RDE/rde-38-52.pdf

Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. Londra: Routledge.

Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling (Third Edition). New York: The Guilford Press.

Kutluca Canbulat, A. N. ve Canbulat, M. (2012). Almanya’da okula alma uygulamaları ve Kiel Okula Alma Testinin Türkçeye uyarlanması. Elementary Education Online, 11(1), 1-17. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/90595 adresinden 18 Kasım 2016 tarihinde indirilmiştir.

Lewit, E. M. &, Baker, L. S. (1995). School readiness. The Future of Children, 5(2), 128-139. [Online]: Retrived on 10 March 2017, at URL: http://www.jstor.org/stable/1602361

Margetts, K. (1999). Transition to school: Looking forward. [Online]: Retrived on 20 May 2017, at URL: https://extranet.education.unimelb.edu.au/LED/tec/pdf/margetts1.pdf

Marsh, H.W., Balla, J. R., & McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological Bulletin, 103, 391-410. [Online]: Retrived on 20 May 2018, at URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED267091.pdf

Marsh, H. W., Hau, K. T., Artelt, C., Baumert, J. & Peschar, J. L. (2006). OECD’s brief self-report measure of educational psychology’s most useful affective constructs: Cross-cultural, psychometric comparisons across 25 countries. International Journal of Testing, 6(4), 311-360.

McCartney, K. & Phillips, D. (Eds.). (2006). The handbook of early childhood development. Oxford, UK: Blackwell.

McTurk N., Nutton G., Lea T, Robinson G. & Carapetis J. (2008). The School readiness of Australian Indigenous Children: A review of the literature. Darwin: Menzies School Of Health. [Online]: Retrived on 25 September 2017, at URL: https://www.aracy.org.au/publications-resources/command/download_file/id/152/filename/The_school_readiness_of_Australian_Indigenous_children.pdf

Meisels, S. J. (1998). Assessing readiness. [Online]: Retrived on 25 September 2017, at URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED429272.pdf

Moyles, J. R. (Ed.). (2010). The Excellence of play (Third Edition). Berkshire, UK: Open University Press/McGraw-Hill.

Murphey, D. A. & Burns, C. E. (2002). Development of a comprehensive community Assessment of School Readiness. Early Childhood Research & Practice, 4(2). [Online]: Retrived on 26 September 2017, at URL: http://ecrp.illinois.edu/v4n2/Murphey.html

Nelson, R. F. (2005). The impact of ready environments on achievement in kindergarten. Journal of Research in Childhood Education, 19(3), 215-221. doi: 10.1080/02568540509595066

Noel, A. M. (2010). Perceptions of school readiness in one Queensland primary school. Australasian Journal of Early Childhood, 35(2), 28-35.

Oktay, A. (1980). Metropolitanreadiness testinin İstanbul’da farklı sosyo-ekonomik ve kültürel çevrelerdeki (5-6) yaş çocuklarına uygulanması, Pedagoji Dergisi, 1, 119-138.

Oktay, A. (Ed.). (2013). İlköğretime hazırlık ve ilköğretim programları (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Oktay, A. ve Bilgin-Aydın, H. (2002). Marmara Gelişim Ölçeğinin Geliştirilmesi (3-6 yaş dönemi çocuklar için). Erken çocukluk gelişimi ve eğitimi sempozyumu bildiri kitabı içinde (s. 64-69). Ankara: Gazi Üniversitesi.

Özbek, Ö. Y. (2011). 60-72 aylık çocuklara uygulanan aile katılımlı ilköğretime hazırlık programının çocukların ilköğretime hazır bulunuşluk düzeyine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/adresinden 15 Şubat 2017 tarihinde indirilmiştir.

Pianta, R. (2002). School Readiness: A focus on children, families, communities, and schools. The Informed Educator Series. Educational Research Service, Arlington, VA. [Online]: Retrived on 25 September 2017, at URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED463882.pdf

Pianta, R. C., Cox, M. J., Taylor, L. &, Early, D. (1999a). Kindergarten teachers' practices related to the transition to school: Results of a national survey. The Elementary School Journal, 100(1), 71-86. [Online]: Retrived on 25 September 2017, at URL: https://www.jstor.org/stable/1002162

Pianta, R. C., Cox, M. J., Taylor, L. &, Early, D. (1999b). Transition practices. NCEDL Spotlights, 1A. [Online]: Retrived on 25 September 2017, at URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED431554.pdf

Pianta, R. C. & Kraft-Sayre, M. (2003). Successful kindergarten transition. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing.

Pianta, R. & Walsh, D. (1996). High-risk children in schools: Constructing sustaining relationships. New York: Routledge.

Polat Unutkan, Ö. (2003). Marmara ilköğretime hazır oluş ölçeğinin geliştirilmesi ve standardizasyonu. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) ile 14 Ağustos 2017 tarihinde temin edilmiştir.

Powell, P. J. (2010). The messiness of readiness. Phi Delta Kappan, 92(3), 26-28. [Online]: Retrived on 11 May 2017, at URL: https://www.jstor.org/stable/25753673

Preacher, K. J. & MacCallum, R. C. (2002). Exploratory factor analysis in behavioral genetics research: Factor recovery with small sample sizes. Behavior Genetics, 32(2), 153-161.

Rhode Island KIDS COUNT (2005). Getting ready: Findings from the national school readiness indicators initiative, A 17 State Partnership. [Online]: Retrived on 17 March 2017, at URL: http://www.rikidscount.org/Portals/0/Uploads/Documents/Early%20Learning/Getting%20Ready/Getting%20Ready%20-%20Full%20Report.pdf

Sameroff, A. J. & Haith, M. M. (Eds.) (1996). The five to seven year shift: The age of reason and responsibility. Chicago: The University of Chicago Press.

Savaşır, S. ve Erol, N. (2004). Ankara gelişimsel tarama envanteri el kitabı (3. Baskı). Ankara: Türk Psikologlar Birliği.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Test of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research-Online, 8(2), 23-74. [Online]: Retrived on 27 March 2017, at URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.509.4258&rep=rep1&type=pdf

Seven, S. (2011). Okula Uyum Öğretmen Değerlendirmesi Ölçeği’nin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 29-42. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/256219 adresinden 11 Mart 2017 tarihinde indirilmiştir.

Shore, R. (1998). Ready schools. A Report of the Goal 1 Ready Schools Resource Group. National Education Goals Panel, Washington, DC. [Online]: Retrived on 10 February 2017, at URL: http://govinfo.library.unt.edu/negp/reports/readysch.pdf

Snow, C.E., Burns, M. S. & Griffin, P. (Eds.). (1998). Preventing reading difficulties in young children. Washington, DC: National Academy Press.

Suzuki, M. J. (2012). Japanese children's transition between two worlds: Mapping how kindergarten and elementary-school teachers think about children and their activities. Doctoral dissertation, The University of Wisconsin, Madison, USA. 15 March 2017 retrived from ProQuest.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş temel ilkeler ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks.

Tavşancıl, E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (5. Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Temel, F., Ersoy Ö., Avcı, N. ve Turla, A. (2004). Gazi erken çocukluk değerlendirme aracı. Ankara: Rekmay.

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) (2012). School readiness: A conceptual framework. [Online]: Retrived on 11 May 2017, at URL: https://www.unicef.org/education/files/Chil2Child_ConceptualFramework_FINAL(1).pdf

Weigel, D. J. & Martin, S. S. (2006). Identifying key early literacy and school readiness issues: Exploring a strategy for assessing community needs. Early Childhood Research & Practice, 8(2), n2. [Online]: Retrived on 13 May 2017, at URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1084961.pdf

Wesley, P. W. & Buysse, V. (2003). Making meaning of school readiness in schools and communities. Early Childhood Research Quarterly, 18(3), 351-375.

Williams, B., Brown, T. & Onsman, A. (2010). Exploratory factor analysis: A five-step guide for novices. Australasian Journal of Paramedicine, 8(3). [Online]: Retrived on 19 May 2018, at URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.475.8594&rep=rep1&type=pdf

Wynn, L. (2002). School readiness: Starting your child off right. Raleigh, NC: North Carolina Partnership for Children. [Online]: Retrived on 25 May 2017, at URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED472190.pdf

Yalman, D. ve Ramazan, O. (Eylül, 2014). İlköğretime Geçiş Ölçeği’nin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. International Conference on Educational Research and Social Studies, İstanbul. [Birinci yazardan elektronik posta aracılığıyla edinilmiştir].

Yemez, İ. (2016). Doğrulayıcı faktör analizi ile sosyal medya reklamlarına yönelik tutum ölçeğinin yapı geçerliliğinin incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,17 (2), 97-118. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/282718 adresinden 19 Haziran 2018 tarihinde indirilmiştir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515