Öz Düzenlemeye Dayalı Yazma Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerinin Bilgilendirici Metin Yazma Becerisine, Yazmaya Yönelik Öz Düzenleme Becerisine Ve Yazma Öz Yeterlik Algısına Etkisi

Merve Müldür, Alemdar Yalçın

Abstract


Araştırmada öz düzenlemeye dayalı yazma eğitiminin ortaokul öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma üretimine, yazmaya yönelik öz düzenleme becerisine ve yazma öz yeterlik algısına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma, karma araştırma desenlerinden açımlayıcı sıralı karma desenle tasarlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ön-test son-test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubu öğrencilerine öz düzenlemeye dayalı yazma eğitimi, kontrol grubu öğrencilerine Türkçe Öğretimi Programı’na dayalı yazma eğitimi verilmiştir. Nicel veri toplama aracı olarak üç veri toplama aracı kullanılmıştır. Ön-test, son-test puanlarına ait ortalamaların karşılaştırılmasında bağımsız örneklemler t-testi ve karışık ölçümler için iki faktörlü varyans analizi kullanılmıştır. Nitel veriler yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmış, içerik analiziyle incelenmiştir. Son-test sonuçları incelendiğinde deney grubu öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma becerisi, yazmaya yönelik öz düzenleme becerisi ve yazma öz yeterlik algı düzeylerinin kontrol grubu öğrencilerine kıyasla anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Nitel veriler motivasyon, gelişen beceriler, katkılar, destekleyici unsurlar ve olumsuzluklar olmak üzere beş temada toplanmıştır.


Keywords


Öz düzenlemeye dayalı yazma, yazma eğitimi, bilgilendirici metin yazma, yazma öz yeterliği

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akyol, H. (2010). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Albertson, L. R., & Billingsley, F. F. (2001). Using strategy instruction and self-regulation to improve gifted students' creative writing. Prufrock Journal, 12(2), 90-101. http://dx.doi.org/ 10.4219/jsge-2000-648.

Altun, S., & Erden, M. (2006). Öğrenmede motive edici stratejiler ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 1-16.

Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students' learning strategies and motivation processes. Journal of Educational Psychology, 80(3), 260-267. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.80.3.260

Andrade, H., Buff, C., Terry, J., Erano, M., & Paolino, S. (2009). Assessment-driven improvements in middle school students’ writing. Middle School Journal, 40(4), 4-12.

Anılan, H. (2005). Yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde kelime ağı oluşturma yönteminin etkililiği. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Arıcı, A. F., & Ungan, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmalarının bazı yönlerden değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (20), 317-328.

Armbruster, B. B., Anderson, T. H., & Ostertag, J. (1989). Teaching text structure to improve reading and writing. The Reading Teacher, 43(2), 130-137. http://www.jstor.org/stable/20200307?seq=1#page_scan_tab_contents sayfasından erişilmiştir.

Berg, B. L., & Lune, H. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (H. Aydın, Çev.). Konya: Eğitim.

Beydemir, A. (2010). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara, yaratıcı yazma ve yazma erişişine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Bryson, M., Bereiter, C. Scardamalia, M., & Joram, E. (1991). Going beyond the problem as given: Problem solving in expert and novice writers. In R. J. Sternberg & P. A. French (Eds.), Complex problem solving: Principles and mechanisms (pp. 61-84). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Büyükikiz, K. K. (2007). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin söz dizimi ve anlatım bozukluğu açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Deneysel desenler: Öntest-sontest kontrol grubu desen ve veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Can, A. (2013). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.

Can, B. (2016). Öz düzenlemeli strateji geliştirmeye dayalı öğretim modelinin hikâye yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Cavkaytar, S. (2009). Dengeli okuma yazma yaklaşımının Türkçe öğretiminde uygulanması: İlköğretim 5. sınıfta bir eylem araştırması. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Chalk, J. C., Hagan-Burke, S., & Burke, M. D. (2005). The effects of self-regulated strategy development on the writing process for high school students with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 28(1), 75-87. http://www.jstor.org/stable/pdf/4126974.pdf sayfasından erişilmiştir.

Coşkun, E. (2005). İköğretim öğrencilerinin öyküleyici anlatımlarında bağdaşıklık, tutarlılık ve metin elementleri. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Creswell, J. W. (2013). Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları araştırma deseni. (S. B. Demir, Çev.). Ankara: Eğiten Kitap.

Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri. (M. Bütün & S. B. Demir, Çev.). Ankara: Siyasal.

Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2015). Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi. (Y. Dede & S. B. Demir, Çev.). Ankara: Anı.

Çağlayan Dilber, N. (2014). Öz düzenlemeli strateji gelişimi öğretim modelinin ortaokul öğrencilerinin ürettikleri tartışmacı metinlere etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çamurcu, D. (2011). Yükseköğretime yeni başlayan Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 7(29), 503-518.

Çelik, M. E. (2010). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma kazanımlarına ulaşma düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

De La Paz, S. (1999). Self-regulated strategy instruction in regular education settings: Improving outcomes for students with and without learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 14(2).

De La Paz, S. (2009). Rubrics: Heuristics for developing writing strategies. Assessment for Effective Intervention, 34(3), 134-146.

De La Paz, S., & Graham, S. (2002). Explicitly teaching strategies, skills, and knowledge: Writing instruction in middle school classrooms. Journal of Educational Psychology, 94(4), 687.

Duke, N. K. (2000). 3.6 minutes per day: The scarcity of informational texts in first grade. Reading Research Quarterly, 35(2), 202-224. http://dx.doi.org/10.1598/RRQ.35.2.1

Englert, C. S., Raphael, T. E., & Anderson, L. M. (1992). Socially mediated instruction: Improving students' knowledge and talk about writing. The Elementary School Journal, 92(4), 411-449. http://dx.doi.org/10.1086/461700

Englert, C. S., Raphael, T. E., Anderson H. M., Anthony, L. M., & Stevens, D. D. (1991). Making strategies and self-talk visible: Writing instruction in regular and special education classrooms. American Educational Research Journal, 28(2), 337-372. http://www.jstor.org/stable/1162944 sayfasından erişilmiştir.

Englert, C. S., Raphael, T. E., Fear, K. L., & Anderson, L. M. (1988). Students' metacognitive knowledge about how to write informational texts. Learning Disability Quarterly, 11(1), 18-46. http://dx.doi.org/10.2307/1511035

Erdoğan, T., & Gök, B. (2009). Türkçenin ana dili olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik öneriler: Ankara örneği. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(36), 1-16.

Festas, I., Oliveira, A. L., Rebelo, J. A., Damião, M. H., Harris, K., & Graham, S. (2015). Professional development in self-regulated strategy development: Effects on the writing performance of eighth grade Portuguese students. Contemporary Educational Psychology, 40,17-27.

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2008). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.

Garcia-Sanchez, J. N., & Fidalgo-Redondo, R. (2006). Effects of two types of self-regulatory instruction programs on students with learning disabilities in writing products, processes, and self-efficacy. Learning Disability Quarterly, 29(3), 181-211. http://www.jstor.org/stable/30035506 sayfasından erişilmiştir.

Graham, S., & Harris, K. R. (2000). The role of self-regulation and transcription skills in writing and writing development. Educational Psychologist, 35(1), 3-12.

Graham, S., & Harris, K. R. (1997). Self-regulation and Writing: Where do we go from here?. Contemporary Educational Psychology, 22(1), 102-114. http://dx.doi.org/10.1006/ceps.1997.0920

Graham, S., & Perin, D. (2007). Writing next: Effective strategies to improve writing of adolescent middle and high school- A report to Carnegie Corporation of New York. Washington, DC: Alliance for Excellent Education.

Graham, S., Harris, K. R., & Mason, L. (2005). Improving the writing performance, knowledge, and self-efficacy of struggling young writers: The effects of self-regulated strategy development. Contemporary Educational Psychology, 30(2), 207-241. http://dx.doi.org/10.1016/j.cedpsych.2004.08.001

Graham, S., Harris, K. R., & Troia, G. (1998). Writing and self-regulation: Cases from the self-regulated strategy development model. In D. Schunk & B. Zimmerman (Eds.), Self-regulated learning: From teaching to self-reflective practice (pp. 20–41). New York: Guilford.

Graham, S., Harris, K. R., MacArthur, C. A., & Schwartz, S. (1991). Writing and writing instruction for students with learning disabilities: Review of a research program. Learning Disability Quarterly, 14(2), 89-114. http://dx.doi.org/10.2307/1510517

Güzel Özmen, R. (2006a). The effectiveness of modified cognitive strategy instruction in writing with mildly mentally retarded Turkish students. Exceptional Children, 72(3), 281-297. http://dx.doi.org/10.1177/001440290607200302

Güzel Özmen, R. (2006b). Uyarlanmış bilişsel strateji öğretiminin zihinsel engelli öğrencilerin yazılı ifade sürecinde kullanılan üstbilişsel strateji bilgisini kazanmalarında etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 7(2), 49-66.

Hall, K. M., Sabey, B. L., & McClellan, M. (2005). Expository text comprehension: Helping primary-grade teachers use expository texts to full advantage. Reading Psychology, 26(3), 211-234. http://dx.doi.org/10.1080/02702710590962550

Harris, K. R., & Graham, S. (2016). Self-regulated strategy development in writing policy implications of an evidence-based practice. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 3(1), 77-84. http:// dx.doi.org/10.1177/2372732215624216

Harris, K. R., Graham, S., & Mason, L. H. (2006). Improving the writing, knowledge, and motivation of struggling young writers: Effects of self-regulated strategy development with and without peer support. American Educational Research Journal, 43(2), 295-340. http://dx.doi.org/10.3102/00028312043002295

Harris, K. R., Graham, S., Mason, L. H., & Saddler, B. (2002). Developing self-regulated writers. Theory into Practice, 41(2), 110-115. http://dx.doi.org/10.1207/s1543021tip4102_7

Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.

Karatay, H. (2013). Süreç temelli yazma modelleri: 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modeli. M. Özbay (Ed.), Yazma eğitimi içinde (s. 21-48). Ankara: Pegem Akademi.

Karatosun, S. (2014). Planlı yazma ve değerlendirme modelinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kompozisyon yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.

Kellogg, R. T. (1987). Effects of topic knowledge on the allocation of processing time and cognitive effort to writing processes. Memory & Cognition, 15(3), 256-266.

Khodadady, E., & Yassami, S. (2012). Factorial validation of a writing self-regulation scale: With and without acceptably cross loading items. Journal of Language Teaching and Research, 3(3), 386-394.

Kruif, R. E. (2000). Self-regulated writing: examining students' responses to questions about their knowledge, motivation, and strategies for writing. Doctoral Dissertation, University of North Carolina, Chapel Hill.

Langer, J. A. (1984). Examining background knowledge and text comprehension. Reading Research Quarterly, 19(4), 468-481. http://dx.doi.org/10.2307/747918

Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2003). The role of self-efficacy beliefs in student engagement and learning in the classroom. Reading &Writing Quarterly, 19(2), 119-137. http://dx.doi.org/10.1080/10573560308223

Magno, C. (2009). Self-regulation and approaches to learning in English composition writing. TESOL Journal, 1, 1-16. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED509129.pdf sayfasından erişilmiştir.

Mason, L. H., Snyder, H. K., Sukhram, D. P., & Kedem, Y. (2006). Self-regulated strategy development for expository reading comprehension and informative writing: Effects for nine 4th-grade students who struggle with learning. Exceptional Children, 73, 69-89. http://dx.doi.org/ 10.1177/001440290607300104

McCutchen, D. (1996). A capacity theory of writing: Working memory in composition. Educational Psychology Review, 8(3), 299-325. http://dx.doi.org/10.1007/BF01464076

McCutchen, D. (2000). Knowledge, processing, and working memory: Implications for a theory of writing. Educational Psychologist, 35(1), 13-23. http://dx.doi.org/ 10.1207/S15326985EP3501_3

MEB (2015). Türkçe dersi (1-8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Çev.). Ankara: Nobel.

Miller, T. L., & Lignugaris-Kraft, B. (2002). The effects of text structure discrimination training on the writing performance of students with learning disabilities. Journal of Behavioral Education, 11(4), 203-230. http://dx.doi.org/10.1023/A:1021158221644

Özbay, A. (2008). Yabancı dilde bilgilendirici yazma alanında öz düzenleme becerilerinin kullanımı ve başarı arasındaki ilişki. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Özdemir, H. N., & Erdem, İ. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 102-129.

Özkara, Y. (2007). 6+ 1 analitik yazma ve değerlendirme modelinin 5. sınıf öğrencilerinin hikâye edici metin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Page-Voth, V., & Graham, S. (1999). Effects of goal setting and strategy use on the writing performance and self-efficacy of students with writing and learning problems. Journal of Educational Psychology, 91(2), 230.

Pajares, F., & Johnson, M. J. (1996). Self‐efficacy beliefs and the writing performance of entering high school students. Psychology in the Schools, 33(2), 163-175.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün & S. B. Demir, Çev.) Ankara: Pegem Akademi.

Perry, N., & Drummond, L. (2002). Helping young students become self-regulated researchers and writers. The Reading Teacher, 56(3), 298-310. http://www.jstor.org/stable/20205197 sayfasından erişilmiştir.

Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation (pp. 451-502). San Diego, CA: Academic. http://dx.doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50048-2

Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33.

Saddler, B., & Andrade, H. (2004). The writing rubric. Educational Leadership, 62(2), 48-52.

Sallabaş, M. E. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kendini yazılı olarak ifade etme kazanımlarına ulaşma düzeyi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sawyer, R. J., Graham, S., & Haris, K.R. (1992). Direct teaching, strategy instruction, and strategy instruction with explicit self-regulation: Effects on the composition skills and self-efficacy of students with learning disabilities. Journal of Educational Psychology, 84, 340-352. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.84.3.340

Schunk, D. H. (1987). Peer models and children’s behavioral change. Review of Educational Research, 57(2), 149-174.

Schunk, D. H., & Swartz, C. W. (1992). Goals and feedback during writing strategy instruction with gifted students. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association. San Francisco, CA. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED343145.pdf sayfasından erişilmiştir.

Schunk, D. H., & Swartz, C. W. (1993). Goals and progress feedback: Effects on self-efficacy and writing achievement. Contemporary Educational Psychology, 18, 337–354. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED359216.pdf sayfasından erişilmiştir.

Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (1997). Social origins of self-regulatory competence. Educational Psychologist, 32(4), 195-208.

Seggie, F. N., & Bayyurt, Y. (2015). Nitel araştırma: Yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları. Ankara: Anı.

Sexton, M., Harris, K. R., & Graham, S. (1998). Self-regulated strategy development and the writing process: Effects on essay writing and attributions. Exceptional Children, 64(3), 295-311. http://dx.doi.org/10.1177/001440299806400301

Sieben, N. (2013). Writing Hope, self-regulation, and self-efficacy as predictors of writing ability in first-year college students. Doctoral Dissertation, Hoftstra University, New York.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin.

Şentürk, N. (2009). Planlı yazma değerlendirme modelinin 8. sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Tağa, T., & Ünlü, S. (2013). Yazma eğitiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bir inceleme. Turkish Studies, 8(8), 1285-1299. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5175

Taylor, B. M., & Beach, R. W. (1984). The effects of text structure instruction on middle-grade students' comprehension and production of expository text. Reading Research Quarterly, 19(2), 134-146. http://dx.doi.org/ 10.2307/747358

Tompkins, G. E. (2000). Teaching writing: Balancing process and product. New Jersey: Prentice Hall.

Uyar, Y. (2016). Yazma becerisini geliştirmeye yönelik araştırmalar: Son çeyrek asrın değerlendirilmesi. Turkish Studies, 11(3), 2273-2294. http://dx.doi.org/ 10.7827/TurkishStudies.9479

Uygun, M. (2012). Öz düzenleme stratejisi gelişimi öğretiminin yazılı anlatıma, yazmaya yönelik öz düzenleme becerisine, kalıcılığa ve tutuma etkisi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ülper, H. (2008). Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi programının öğrenci başarısına etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ülper, H. (2011). Öğrenci metinlerinin tutarlılık ölçütleri bağlamında değerlendirilmesi. Turkish Studies, 6(4), 849-863. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2703

Ünlü, S., Önder, R., & Müldür, M. (2016). Yazma becerisi öz yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumunda sunulmuş özet bildiri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

Warriner, J. E. (1992). Warriner’s English grammar and composition. Canada: Hold, Rinehart and Winston.

Williams, J. P. (2005). Instruction in reading comprehension for primary-grade students a focus on text structure. The Journal of Special Education, 39(1), 6-18. http://dx.doi.org/10.1177/00224669050390010201

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation (pp. 13-39). USA: Academic. http://dx.doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50048-2

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. Theory into Practice, 41(2), 64-70. http://dx.doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2

Zimmerman, B. J., & Kitsantas, A. (1999). Acquiring writing revision skill: Shifting from process to outcome self-regulatory goals. Journal of Educational Psychology, 91(2), 241. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.91.2.241

Zimmerman, B. J., & Kitsantas, A. (2002). Acquiring writing revision and self-regulatory skill through observation and emulation. Journal of Educational Psychology, 94(4), 660. http://dx.doi.org/10.1037//0022-0663.94.4.660

Zimmerman, B. J., & Kitsantas, A. (2007). A writer’s discipline: The development of self-regulatory skill. P. Boscolo & S. Hidi (Eds.), Writing and motivation (pp. 51-69), Oxford: Elsevier.

Zimmerman, B. J., & Risemberg, R. (1997a). Becoming a self-regulated writer: A social cognitive perspective. Contemporary Educational Psychology, 22(1), 73-101. http://dx.doi.org/10.1006/ceps.1997.0919

Zumbrunn S. K. (2010). Nurturing young students' writing knowledge, selfregulation, attitudes, and self-efficacy: The effects of self-regulated strategy development. Doctoral Dissertation, University of Nebraska Lincoln, Lincoln.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons License
Elementary Education Online is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 1305-3515