İlkokul Öğrencilerinin Çizimleriyle Okul Müdürü

Barış Esmer, Ahmet Melih Güneş

Abstract


Bu araştırmanın amacı; ilkokul öğrencilerinin okul müdürü algılarını, çizimlerini (resim) kullanarak ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Akyurt ilçesinde yer alan bir devlet okulunda bulunan 1-4. sınıf öğrencileri arasından seçilen toplam 363 öğrenci oluşturmaktadır. Toplanan veriler içerik analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin genellikle okul müdürüne ilişkin olumlu algılar taşıdıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin okul müdürünün en çok kişisel özelliklerine en az da bilgi aracı olma özelliğini vurguladıkları belirlenmiştir. Okul müdürünün öğrencilerle sözlü iletişimde bulunması, öğrencilerle birlikte vakit geçirmesi, sevgi unsuru olarak görülmesi, okulu güzelleştiren birisi olması, öğrencilere iyi davranması ve yardımsever olması okul müdürüne yönelik olumlu algıların başında gelmektedir. Öğrenciler otoriter ve kural koyma özelliklerini okul müdürüne yönelik olumsuz algılar olarak nitelendirmişlerdir.


Keywords


Okul müdürü; Okul müdürü algısı; Çizim

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akan, D., Yalçın, S. ve Yıldırım, İ. (2014). Okul müdürü kavramına ilişkin öğretmenlerin metaforik algıları. İlköğretim Online, 13(1).

Anning, A. ve Ring, K. (2004). Making sense of children's drawings. McGraw-Hill Education (UK).

Arıcı, B. (2006). Resim, psikoloji ve çocuğun dünyasında resim. http://dergipark.gov.tr/ download/article-file/28886 sayfasından erişilmiştir.

Artut, K. (2013). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara:Anı.

Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerin sahip oldukları okul algıları ile ideal okul algılarının metaforlar (mecazlar) yoluyla analizi. Yüksek lisans tezi. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Balcı, A. (1999). Metaphorical images of school: School perceptions of students, teachers and parents from four selected schools (in Ankara). Doktora tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Bursalıoğlu, Z. (2000). Eğitimde yönetimi anlamak sistemi çözümlemek. Ankara: Pegem A.

Bogdan, R. C. ve Biklen, S. K. (1992). Qualitative research for education. Boston. MA: Allyn and Bacon.

Burt, C. (1921). Mental and scholastic tests. London: P.S, King & Son.

Buyurgan, S. ve Buyugan, U. (2012). Sanat eğitimi ve öğretimi eğitimin her kademesine yönelik yöntem ve tekniklerle, Ankara: Pegem A.

Cerit, Y. (2008). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin müdür kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(147), 3-13.

Cherney, I. D., Seiwert, C. S., Dickey, T. M. ve Flichtbeil, J. D. (2006). Children’s drawings: A mirror to their minds. Educational psychology, 26(1), 127-142.

Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2013). Research methods in education. Routledge.

Demirbaş, S. ve Alabay, E. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının müdür algılarının belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 78-97.

Erol, F. (1995). Okul müdürlerinin görevlerini başarmada karşılaştıkları engeller. Eğitim Yönetimi, 1(1), 63-71.

Farmer, J. L., Leonard, A. E., Spearman, M., Qian, M. ve Rosenblith, S. (2016). Picturing a classroom community: Student drawings as a pedagogical tool to assess features of community in the classroom. Action in Teacher Education, 38(4), 299-314.

Gamradt, J. ve Staples, C. (1994). My school and me: Children's drawings in postmodern educational research and evaluation. Visual Arts Research, 20(1), 36-49.

Golomb, C. (2004) The child’s creation of a pictorial world. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Goodenough, E (1926). Measurement of intelligence by drawings. New York: Harcourt, Brace, & World.

Hallinger, P. (2003). Leading educational change: Reflections on the practice of instructional and transformational leadership. Cambridge Journal of Education, 33, (3), 329-352.

Hatch, J. A. (2002). Doing qualitative research in education settings. SunyPress.

Kellogg, R. (1969). Analyzing children 's art. Palo Alto, CA: Mayfield.

Lum, B. J. (1997). Student mentality: Intentionalist perspectives about the principal. Journal of Educational Administration, 35 (3), 210-218.

Lowenfeld, V. (1947). Creative and mental growth. New York: Macmillan.

Malchiodi, C. A. (1998). Understanding children's drawings. Guilford Press.

Marzano, R. J., Waters, T. ve McNulty, B. A. (2005). School leadership that works: From research to results. ASCD.

Maxwell, T. (2015). What can year-5 children’s drawings tell us about their primary school experiences?. Pastoral Care in Education, 33(2), 83-95.

Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: A sourcebook. Beverly Hills: Sage.

Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. Sage.

Piaget, J. ve B. Inhelder. (1956). The child’s conception of space. London: Routledge and Kegan Paul.

Tuckey, C. J. (1992). Who is a scientist? Children's drawings reveal all, Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 20(2), 30-32, Doi: 10.1080/03004279285200201

Turhan, M. ve Yaraş, Z. (2013). Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1), 129-145.

Tüzel, E. ve Şahin, D. (2014). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin okul yöneticilerine ilişkin metaforları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(17), 355-396.

Ülker, R., Yilmaz, Z., Solak, A. ve Ergüder, L. (2013). Classroom environment: what does students’ drawings tell?. The Anthropologist, 16(1-2), 209-215. Doi: 10.1080/09720073.2013.11891349

Van Roekel, N. (2008). Changing role of school leadership. NEA Education Policy Brief.

Winner, E. ve Gardner, H. (1981). The art in children's drawings. Review of Research in Visual Arts Education, 7(2)18-31.

Yalçın, M. ve Erginer, A. (2012). İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin metaforik algılar. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 1(2), 229-256.

Yalçın, M. ve Erginer, A. (2014). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul müdürü algılarına ilişkin yaptıkları çizimler. Eğitim ve Bilim, 39(171), 270-285.

Yıldırım, N. ve Uğur, M. (2011). Öğrencilerin algısından okul müdürü imgelerinin karikatürize ifadeleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 409-426.

Yurtal, F. ve Artut, K. (2010). An investigation of school violence through Turkish children’s drawings. Journal of interpersonal violence, 25(1), 50-62.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons License
Elementary Education Online is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 1305-3515