Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Matematiksel Gelişime İlişkin İnançlarının Karşılaştırılması

Hilal Karakuş, Zehra Saadet Fırat, Berrin Akman, Çağlayan Dinçer

Abstract


Bu çalışmada, okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının matematiksel gelişime ilişkin inançları ve bu inançların benzerlik ve farklılıklarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Tarama modelli betimsel bir çalışma, olan bu araştırmada veri toplama aracı olarak Platas (2015) tarafından geliştirilen orijinal adı The Mathematical Development Beliefs Survey (MDBS) olan Türkçe’ ye Matematiksel Gelişim İnanç Ölçeği (MGİÖ) olarak çevrilen ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 200 öğretmen adayı ve 200 öğretmen oluşturmuştur ve elde edilen veriler SPSS 23 paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Kişisel bilgiler ve okul öncesi öğretmen ile öğretmen adaylarının inançlarının belirlenmesi ile ilgili analizlerde betimsel istatistikler kullanılmıştır. Öğretmen ve öğretmen adaylarının inançlarının ikili karşılaştırmaları ise Mann Whitney U Testi ile analiz edilmiştir. Öğretmenlerin matematiksel gelişime ilişkin inançlarının yaşa, çalıştıkları okul türüne, öğrenim durumuna, mesleki deneyim süresine ve öğretmen adaylarının inançlarının ise sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının matematiksel gelişime ilişkin inançları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu ve öğretmen adaylarının ölçeğin (Okul Öncesi Eğitimin Başlıca Amacı Olarak Matematiksel Gelişim, Matematik Eğitimindeki Güven ve Matematik Öğretiminin Yaş Uygunluğu) alt boyutları ile ilgili inançlarının öğretmenlerin inançlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin matematiksel gelişime ilişkin inançlarının genel olarak orta düzeyin biraz altında olduğu bulunurken; öğretmen adaylarının ise matematiksel gelişime ilişkin inançlarının orta düzeyin üzerinde olduğunu bulunmuştur. Öğretmenlerin inançlarının yaşa, çalıştıkları okul türüne, öğrenim durumuna ve mesleki deneyim süresine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunurken, öğretmen adaylarının inançlarının sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.


Keywords


İnanç, matematik eğitimi, okul öncesi, öğretmen adayları ve öğretmenler

Full Text:

PDF (Türkçe)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons License
Elementary Education Online is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 1305-3515