Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Temelli Harmanlanmış Öğrenme Ortamının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının TPAB ve Sınıf İçi Uygulama Becerilerine Etkisi

Aygün Kılıç, Selçuk Aydemir, Sefa Kazanç

Abstract


Bu araştırmanın amacı, TPAB temelli harmanlanmış öğrenme ortamının fen bilimleri öğretmen adaylarının gece-gündüz ve mevsimlerin oluşumu konularına ilişkin TPAB ve sınıf içi uygulamaları üzerine etkisini araştırmaktır. Araştırmaya Fen Bilgisi Öğretmenliği programı son sınıfta öğrenim gören 37 öğretmen adayı katılmıştır. Tek grup ön test-son test deneysel desenli bu araştırmada, öğretmen adaylarının TPAB’larını belirlemek için vignette tekniğine dayalı bireysel yarı-yapılandırılmış mülakatlar; sınıf içi uygulamaları için sınıf içi gözlem notları, ders video kayıtları ve sınıf içi gözlem ölçekleri veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının gece-gündüz ve mevsimlerin oluşumu konuları kapsamındaki TPAB ve sınıf içi uygulamalarına ilişkin ön ve son testler arasında son test sonuçları lehine anlamlı bir değişimin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara dayalı olarak, TPAB temelli harmanlanmış öğrenme ortamının fen bilimleri öğretmen adaylarının TPAB ve sınıf içi uygulamalarının gelişiminde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.


Keywords


Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB), Harmanlanmış Öğrenme Ortamı, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Sınıf İçi Uygulama

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Abell, S. (2008). Twenty Years Later: Does Pedagogical Content Knowledge Remain a Useful Idea? International Journal of Science Education, 30, 1405-1416.

Afshari, M., Bakar, K. A., Luan, W. S., Samah, B. A. & Fooi, F. S. (2009). Factors Affecting Teachers’ Use of Information and Communication Technology. International Journal of Instruction, 2(1), 76-104.

Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde Uzaktan Eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), s. 69-71. DOI: 10.5961/jhes.2011.011

Akkoyunlu, B. (2002). Educational Technology in Turkey: Past, Present and Future. Educational Media International. 39/2. 165 – 173.

Akkoyunlu, B., Telli, E., Menzi Çetin, N. & Dağhan, G. (2016). Öğretmen Eğitiminde Yansıtıcı Günlüklere İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 7(4), 312-330.

Akosmanoğlu, E. (2013). Küçük Grup Tartışması. https://prezi.com/cg61rxu1a1tm/kucuk-grup-tartismasi/ (23.12.2014 tarihinde erişilmiştir.)

Alayyar, G., Fisser, P. & Voogt, J. (2012). Developing Technological Pedagogical Content Knowledge in Pre-service Science Teachers: Support from Blended Learning. Australasian Journal of Educational Technology, 28 (8). 1298 - 1316.

Angeli, C. & Valanides, N. (2008, March). TPCK in Pre-service Teacher Education: Preparing Primary Education Students to Teach with Technology. The Annual Meeting of the American Educational Research Association. New York City.

Angeli, C. & Valanides, N. (2009). Epistemological and Methodological Issues for the Conceptualization, Development, and Assessment of ICT-TPCK: Advances in Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK). Computers & Education, 52(1), 154-168.

Arkorful, V. & Abaidoo, N. (2014) The Role of e-Learning, the Advantages and Disadvantages of Its Adoption in Higher Education. International Journal of Education and Research, 2, 397-410.

Balçın, M. D. & Ergün, A. (2016). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) Self-efficacy Scale for Pre-service Science Teachers on Material Development: Development, Reliability and Validity Study. Turkish Journal of Education, 5 (3), 109-122.

Bilgiç, H. G., Doğan, D. & Seferoğlu, S. S. (2011, Mayıs). Gelişen ve Değişen Üniversiteler ve Türkiye’de Yükseköğretimde Çevrim-içi Öğretimin Durumu. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar. İstanbul.

Bilgin, İ., Tatar, E. & Ay. Y. (2012, Haziran). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojiye Karşı Tutumlarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB)’ne Katkısının İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 125.

Bozkurt, O. ve Kaya, O.N. (2008). Teaching about Ozone Layer Depletion in Turkey: Pedagogical Content Knowledge of Science Teachers. Public Understanding of Science, 17, 261-276.

Brush, T., Glazewski, K., Rutowski, K., Berg, K., Stromfors, C., Hernandez Van-Nest, M., Stock, L. & Sutton, J. (2003). Integrating Technology in a Field-based Teacher Training Program: PT3@ASU Project. Educational Technology Research and Development, 51(1), 57-72.

Canbazoğlu Bilici, S., Yamak, H. & Kavak, N. (2012, Ekim). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarını Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine Sahip Öğretmenler Olarak Nasıl Yetiştirebiliriz? IHES2012 Uluslararası Yükseköğretim Sempozyumu, Aksaray.

Carliner, S. (2005). E-Portfolios. Training & Development, 59(5), 70-75. http://mmrus7.readyhosting.com/advancedproject/eportfolios.pdf

Ceylan, V. K. & Elitok Kesici, A. (2017). Effect of Blended Learning to Academic Achievement. Journal of Human Sciences, 14 (1), 308-320.

Chai, C. S., Koh, J. H. L. & Tsai, C. C. (2010). Facilitating Preservice Teachers' Development of Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPACK). Educational Technology & Society, 13(4), 63-73.

Chikasanda, V. K. M., Otrel Cass, K., Williams, J. & Jones, A. (2013). Enhancing Teachers’ Technological Pedagogical Knowledge and Practices: A Professional Development Model for Technology Teachers in Malawi. International Journal of Technology and Design Education, 23 (3), 597–622.

Cox, S. (2008). A Conceptual Analysis of Technological Pedagogical Content Knowledge. Unpublished doctoral dissertation, Brigham Young University.

Çakır, R., & Yıldırım, S. (2009). Bilgisayar Öğretmenleri Okullardaki Teknoloji Entegrasyonu Hakkında Ne Düşünürler? İlköğretim Online, 8(3), 952-964.

Çırak Kurt, S., Yıldırım, İ. & Cücük, E. (2017). Harmanlanmış Öğrenmenin Akademik Başarı Üzerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, doi:10.16986/HUJE.2017034685.

Dağ, F. (2011). Harmanlanmış (karma) öğrenme ortamları ve tasarımına ilişkin öneriler. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 73-97.

Demetriadis, S., Barbas, A., Molohides. A., Palaigeorgiou, G., Psillos, D.,Vlahavas, I. et al. (2003). Cultures in Negotiation: Teachers’ Acceptance/Resitance Attitudes Considering the Influsion of Technology into Schools. Computers & Education, 41 (1), 19-37.

Eteokleous, N. & Nisiforou, E. (2013) Integrating Blog as Cognitive Learning Tools: Designing and Evaluating Real Blogging. Sciety for Information Technology & Teacher Education International Conference, 3867-3876. Chesapeake, VA: AACE.

Ferdig, R. E. & Trammell, K. D. (2004). Content Delivery in the Blogosphere. The Journal, 31(7), 4-20. http://thejournal.com/Articles/2004/02/01/Content-Deliveryin-the-Blogosphere.aspx?p=1 (13.12.2014 tarihinde erişilmiştir.)

Gess-Newsome, J. (1999). Pedagogical Content Knowledge: An Introduction and Orientation. In J. Gess-Newsome & N. G. Lederman (Eds.), Examining Pedagogical Content Knowledge (pp. 3–17). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic.

Göktaş, Y., Yıldırım, Z. & Yıldırım, S. (2008). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitim Fakültelerindeki Durumu: Dekanların Görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33 (149), 30-50.

Graham, C. R. (2006). Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, and Future Directions. In Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs, edited by C. J. Bonk and C. R. Graham, 3–21. San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing. http://www.click4it.org/images/a/a8/Graham.pdf

Graham, C. R. (2011). Theoretical Considerations for Understanding Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Computers & Education, 57, 1953-1960.

Graham, C. R., Allen, S. & Ure, D. (2005). Benefits and Challenges of Blended Learning Environments. In M. Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology (253–259). Hershey, PA: Idea Group.

Graham, C. R., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St. Clair, L. & Harris, R. (2009). TPACK Development in Science Teaching: Measuring the TPACK Confidence of Inservice Science Teachers. TechTrends, 53, 70-79.

Gündüz, Ş. & Odabaşı, F. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (1), 43-48.

Hara, N. & Kling, R. (2000). Students’ Distress with a Web-Based Distance Education Course, CSI Working Paper, Indiana University. http://rkcsi.indiana.edu/archive/CSI/WP/wp00-01B.html.

Harris, J. & Hofer, M. (2009). Instructional Planning Activity Types as Vehicles for Curriculum-based TPACK Development. In C. D. Maddux, (Ed.). Research Highlights in Technology and Teacher Education (99-108). Chesapeake, VA: Society for Information Technology in Teacher Education (SITE). https://chathamcat.pbworks.com/f/HarrisHofer-TPACKActivityTypes.pdf

Harris, J., Mishra, P. & Koehler, M. J. (2009). Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge and Learning Activity Types: Curriculum-Based Technology Integration Reframed. Journal of Research on Technology in Education, 41, 393-416.

Haydn, T. A. & Barton, R. (2007). Common Needs and Different Agendas: How Trainee Teachers Make Progress in Their Ability to Use ICT in Subject Teaching. Some Lessons from the UK. Computers & Education, 49(4), 1018-1036.

Hew, K. F. & Brush, T. (2007). Integrating Technology into K–12 Teaching and Learning: Current Knowledge Gaps and Recommendations for Future Research. Educational Technology Research and Development, 55, 223–252.

Hewett, S. M. (2004). Electronic Portfolios: Improving Instructional Practices. TechTrends, 48 (5), 26-30.

Hofer, M., Grandgenett, N., Harris, J. & Swan, K. (2011). Testing a TPACK-Based Technology Integration Observation Instrument. In M. Koehler & P. Mishra (Eds.), Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (4352-4359). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). http://www.editlib.org/p/37015

Hu, P. J., Clark, T. H. K. & Ma, W. W. (2003). Examining Technology Acceptance by School Teachers: A Longitudinal study. Information & Management, 41(2), 227-241.

Jang, S. J. & Chen, K. C. (2010). From PCK to TPACK: Developing a Transformative Model for Pre-service Science Teachers. Journal of Science Education Technology, DOI: 10.1007/s10956-010-9222-y.

Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi (27. Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

Kaya, O. N. (2009). The Nature of Relationships among the Components of Pedagogical Content Knowledge of Preservice Science Teachers: ‘Ozone Layer Depletion’ as an Example, International Journal of Science Education. 31, 961-988.

Kaya, O. N., Şekeri, M., Özden, M., Türkoğlu, İ., Emre, İ., Bahşi, M., and Özdemir, T. Y. (2013). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin ve Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi. 109K541 nolu TÜBİTAK-SOBAG 1001 Projesi.

Kaya, Z. & Kaya, O.N. (2013). Öğretmen Eğitiminde Vignette Tekniği ve Uygulamaları. Eğitim ve Bilim, 38 (168), 129-142.

Kaya, Z. (2010). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Fotosentez ve Hücresel Solunum Konusundaki Teknolojide Pedagojik Alan Bilgisinin (TPAB) Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Kılıç, A. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Elektrik Akımı Konusundaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin ve Sınıf İçi Uygulamalarının Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Kılıç, A., Aydemir, S., Karakaya, D. & Kaya, O. N. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Nesnelerine ilişkin Öz-Yeterlilik Algılarındaki Değişim. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.

Kim, H. N. (2008). The Phenomenon of Blogs and Theoretical Model of Blog Use in Educational Contexts. Computers & Education, 51, 1342–1352.

Kinuthia, W., Brantley-Dias, L. & Clarke, P. A. J. (2010). Development of Pedagogical Technology Integration Content Knowledge in Preparing Mathematics Preservice Teachers: The Role of Instructional Case Analyses and Reflection. Journal of Technology and Teacher Education, 18(4), 645 – 669.

Koehler, M. J., Mishra, P., Bouck, E., DeSchryver, M., Kereluik, K., Shin, T. S. & Wolf, L. G. (2011). Deep-play: Developing TPACK for 21st Century Teachers. International Journal of Learning Technology, 6(2), 146-163.

Koehler, M., Mishra, P., Akcaoglu, M. & Rosenberg, J. (2013). The Technological Pedagogical Content Knowledge Framework for Teachers and Teacher Educators. Commonwealth Educational Media Centre for Asia. http://cemca.org.in/ckfinder/userfiles/files/ICT%20teacher%20education%20Module%201%20Final_May%2020.pdf

Koh, J. H. L. & Divaharan, S. (2011). Developing Pre-service Teachers' Technology Integration Expertise through the TPACK-Developing Instructional Model. Journal of Educational Computing Research, 44, 1, 35-58.

Kokoç, M. (2012). Karma Mesleki Gelişim Programı Sürecinde İlköğretim sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Deneyimleri Üzerine Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Kurt, G., Akyel A., Koçoğlu, K. & Mishra, P. (2014). TPACK in Practice: A Qualitative Study on Technology Integrated Lesson Planning and Implementation of Turkish Pre-service Teachers of English. International Association of Research in Foreign Language Education and Applied Linguistics, ELT Research Journal, 3(3), 153-166.

Kuzu Demir, E. B., Kahyaoğlu, Y., Önder, R. & Odabaşı, H. F. (2016). Öğretmen Eğitiminde Yansıtma ve Yansıtıcı Uygulamalar. Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, 463-487.

Magnusson, S., Krajcik, J. & Borko, H. (1999). Nature, Sources, and Development of Pedagogical Content Knowledge for Science Teaching. In J. Gess-Newsome & N. Lederman (Eds.), Examining Pedagogical Content Knowledge: The Construct and Its Implications for Science Education (95–132).

Masie, E. (2000). Survey Results: Roles and Expectations for E-trainers. http://www.techlearn.com/trends/trends168.htm

McCrory, R. (2008). Science, Technology and Teaching: The Topic-Specific Challenges of TPCK in Science. In B. Cato (Ed.), The Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for Educators (193-206): Lawrence Erlbaum.

Mete, A., (2008). Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi İngilizce Öğretmenlerinin Teknoloji Bütünleşmesine Yaklaşımları ve Tutumları. Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Mishra, P. & Koehler, M. J. (2009). Too Cool for School? No Way! Using the TPACK Framework: You Can Have Your Hot Tools and Teach with Them, Too. Learning & Leading with Technology, 36 (7), p14-18.

Muir-Herzig, R. G. (2004). Technology and Its Impact in the Classroom. Computers & Education, 42(2), 111-131.

Murphy, G. L. (2002). The Big Book of Concepts. Cambridge, MA: MIT Press. http://linguistlist.org/issues/13/13-2894.html

Niess, M. L. (2005). Preparing Teachers to Teach Science and Mathematics with Technology: Developing a Technology Pedagogical Content Knowledge. Teaching and Teacher Education, 21(5), 509-523.

Niess, M. L. (2007). Developing Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) with Spreadsheets. In R. Carlsen et al. (Eds.), Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (2238-2245). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Niess, M. L., Sadri, P. & Lee, K. (2007, April). Dynamic Spreadsheets as Learning Technology Tools: Developing Teachers’ Technology Pedagogical Content Knowledge (TPCK). American Educational Research Association Annual Conference, Chicago, IL.

Öner, D. (2010). Öğretmenin Bilgisi Özel Bir Bilgi midir? Öğretmek İçin Gereken Bilgiye Kuramsal Bir Bakış. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 27 (2).

Özcan, H. (2013). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen İçeriği İle İlişkilendirilmiş Bilimin Doğası Konusundaki Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişimi. Gazi Üniversitesi. Doktora Tezi, Ankara.

Özcan, M. (2011). Bilgi Çağında Öğretmen Eğitimi, Nitelikleri ve Gücü. Bir Reform Önerisi (1. Baskı). Ankara. http://portal.ted.org.tr/genel/yayinlar/Bilgi_Caginda_Ogretmen.pdf (25.10.2014 tarihinde erişilmiştir.)

Park, S. & Oliver, S. T. (2008). Revisiting the Conceptualisation of Pedagogical Content Knowledge (PCK): PCK as a Conceptual Tool to Understand Teachers as Professionals. Research in Science Education, 38, 261–284.

Park, S., Jang, J. Y., Chen, Y. C. & Jung, J. (2011). Is Pedagogical Content Knowledge (PCK) Necessary for Reformed Science Teaching?: Evidence from an Empirical Study. Research in Science Education, 41, 245-260.

Peker Ünal, D. (2004, Kasım). B-Öğrenme (Harmanlanmış-Karma Öğrenme Ortamı) ve Uygulama Örnekleri. IV. International Educational Technologies Conference, Sakarya.

Piburn, M., Sawada, D., Falconer, K., Turley, J., Benford, R. & Bloom, I. (2002). Reformed Teaching Observation Protocol (RTOP): Reference Manual (ACEPT Technical Report No. IN00-3). http://physicsed.buffalostate.edu/pubs/RTOP/RTOP_ref_man_IN003.pdf

Rakes, G., Fields, V. & Cox, K. (2006). The Influence of Teachers’ Technology Use on Instructional Practices. Journal of Research on Technology in Education, 38 (4), 409-424.

Rodgers, C. (2002, January). Defining Reflection: Another Look At John Dewey and Reflective Thinking. Teachers College Record. 104 (4), 842-866. http://worldroom.tamu.edu/Workshops/Storytelling13/Articles/Rogers.pdf

Sancar Tokmak, H. (2013) Changing Preschool Teacher Candidates' Perceptions about Technology Integration in a TPACK-based Material Design Course. Education as Change, 17, 115-129.

Sancar-Tokmak, H., Sürmeli, H. & Özgelen, S. (2014). Pre-service science teachers’ perceptions of their TPACK development after creating digital stories. International Journal of Environmental and Science Education, 9 (3), 247-264.

Shoffner, M. (2008). Informal Reflection in Pre-service Teacher Education, Reflective Practice, 9 (2), 123–134.

Singh, H. (2003). Building Effective Blended Learning Programs. Educational Technology, 43, 51-54.

So, H. J. & Kim, B. (2009). Learning about Problem based Learning: Student Teachers Integrating Technology, Pedagogy and Content Knowledge. Australasian Journal of Educational Technology, 25, 1, 101-116.

Soong, A. S. K. & Tan, S. C. (2010). Integrating Technology into Lessons Using a TPACK-based Design Guide. In C.H. Steel, M.J. Keppell, P. Gerbic & S. Housego (Eds.), Curriculum, Technology & Transformation for an Unknown Future. Proceedings Ascilite Sydney, 919-923. http://ascilite.org.au/conferences/sydney10/procs/Soong-concise.pdf

Srisawasdi, N. (2014). Developing Technological Pedagogical Content Knowledge in Using Computerized Science Laboratory Environment: An Arrangement for Science Teacher Education Program. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 9 (1), 123-143.

Sungur, S. (2014). Harmanlanmış Öğrenme Temelli Özel Öğretim Yöntemleri-II ve Okul Deneyimi Derslerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri ve Sınıf İçi Uygulamaları Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Tayebinik, M. & Puteh, M. (2012). Blended Learning or E-learning? International Magazine on Advances in Computer Science and Telecommunications, 3(1), 103-110.

Timur, B. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kuvvet ve hareket konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgilerinin gelişimi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Türel Y. (2008). Öğrenme Nesneleri ile Zenginleştirilmiş Öğretim Ortamlarının Öğrenci Başarıları, Tutumları ve Motivasyonları Üzerindeki Etkisi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi, Elazığ.

Ünal Çoban, G., Akpınar, E., Baran, B., Kocagül Sağlam, M., Özcan, E. & Kahyaoğlu, Y. (2016). Fen Bilimleri Öğretmenleri için “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Argümantasyon Uygulamaları” Eğitiminin Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 41 (188), 1-33.

Vazquez-Alonso, A. & Manassero-Mas, M. A. (1999). Response and Scoring Models for the ‘Views on Science-Technology-Society’ Instrument. International Journal of Science Education, 21, 231-247.

Windschitl, M. & Sahl, K. (2002). Tracing Teachers’ Use of Technology in a Laptop Computer School: The Interplay of Teacher Beliefs, Social Dynamics, and Institutional Culture. American Educational Research Journal, 39, 165-205.

Yapıcı, İ. Ü. & Akbayın H. (2012, Nisan). Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Moodle Kullanımı. 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Zembylas, M., Theodorou, M. & Pavlakis, A. (2008). The Role of Emotions in the Experience of Online Learning: Challenges and Opportunities. Educational Media International, 45(2), 107–117.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515