Liselerde İstenmeyen Öğrenci Davranışlarını Konu Edinen Çalışmaların Meta Sentez Yöntemiyle İncelenmesi

İsa Yıldırım, Nurullah Aydın

Abstract


Öz. Çalışmanın amacı ortaöğretim düzeyinde eğitim veren kurumlarda ortaya çıkan istenmeyen öğrenci davranışlarını, nedenlerini, bu davranışlara müdahale yöntemlerini ve bu davranışlarla baş edebilmek için ileri sürülen önerileri konu edinen nitel çalışmaların meta sentez yöntemiyle incelenmesidir. Doküman incelenmesi tekniği ile elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş, bu doğrultuda yeni tema ve alt temalara ulaşılmıştır. İçerik analizi sonuçlarına göre ortaöğretim kurumlarında karşılaşılan istenmeyen öğrenci davranışları “kendisinin ve arkadaşlarının öğrenmesini engelleyen davranışlar”, “ kendisinin öğrenmesini engelleyen davranışlar”, “güvenliği tehlikeye atan davranışlar”, “araç ve gereçlere zarar veren davranışlar” , “diğer öğrencilerle sosyalleşmeyi engelleyen davranışlar” olmak üzere beş temaya ayrılmıştır. İstenmeyen öğrenci davranışlarının nedenleri “okul dışı etkenler” ve “okul içi etkenler” olmak üzere iki temaya ayrılmış; okul dışı etkenler kendi içinde “aile”, “çevre ve toplum kültürü” , “örgün eğitim” kaynaklı; okul içi etkenler ise “eğitim ve okul yönetimi”, “öğrenci”, “öğretmen” kaynaklı olmak üzere üçer alt temaya ayrılmıştır.


Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akar, N. (2006). Ortaöğretim Kurumlarında Karşılaşılan Disiplin Sorunları ve Eğitim Yöneticilerinin Çözüm Yaklaşımları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Akçadağ, T. (2008). İstenemyen davranışların yönetimi. Etkili sınıf yönetimi içinde (Edt. Hüseyin Kıran) 4. Baskı, Anı yayıncılık, Ankara.

Akpınar, B., & Özdaş, F. (2013). Lise disiplin sorunlarinin sinif değişkeni açisindan incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4 (ÖS)), 1365-1376.

Arık, A. (2015) Ortaokul öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları; Nedenleri sonuçları ve çözüm önerileri (Şehitkâmil ilçesi örneği).Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zirve Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüleri. Gaziantep, Kahramanmaraş

Atıcı, M., & Çekici, F. (2009). Ortaöğretimdeki öğretmen ve öğrencilerin istenmeyen davranışlarla baş etme konusundaki görüşlerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 60(60), 495-522.

Balay, R., & Sağlam, M. (2008). Sınıf içi olumsuz davranışlara ilişkin öğretmen görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2).

Başar H. (2014). Sınıf yönetimi.(19.Baskı) Ankara: Anı Yayıncılık.

Bayraktar, B. (2015). Ortaöğretim Okullarinda Yaşanan Disiplin Vakaları Ve Okul Müdürlerinin Önleyici Uygulamaları. Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Trabzon

Bilir, A., Kuru, S., & Tezcan, F. (2011). Muğla Ili Ortaöğretim Okullarinda Disiplin Uygulamalarina Ilişkin Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştirmalari Dergisi, 1(19).

Çakar, F. S., Tagay, Ö., Karataş, Z., & Yavuzer, Y. (2015). Lise Öğrencileri İle Öğretmenlerin Riskli Davranışlara İlişkin Görüşleri-Opinions Of High School Students And Teachers About Risky Behaviors. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(12), 1-13.

Çalışkan, A. G. İ. (2004). Mesleki-Teknik Liselerde Istenmeyen Öğrenci Davranişlarina Gösterilen Öğretmen Tepkileri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

Çelikkaleli, Ö., Balcı, F. A., Çapri, B., & Büte, M. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin istenmeyen öğrenci davranışlarının nedenleri üzerine görüşleri. İlköğretim Online, 8(3).

Çimen, K. L., & Karaboğa, Y. (2015). Yönetici ve Öğretmenlerin Ortaöğretim Okullarındaki Disiplin Sorunlarına İlişkin Görüşleri (The Opinion of Managers and Teachers on Discipline Problems at Elementary Schools). International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 613-628.

Dirikli, M., Sakallı, F. A., & Akgün, L. (2015). Matematik öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları sorunlar. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(5), 36-57.

Duran, O. C. (2011). Ortaöğretim okullarında okul yönetimine yansıyan disiplin sorunları ve okul yöneticilerinin çözüm yaklaşımları. Uşak İli Örneği. YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Uşak.

Ekinci, E. C., & Burgaz, B. (2009). İstenmeyen öğrenci davranışlarının öğretmen ve okuldan kaynaklanan nedenleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 91-111.

Elitok, K., Yengin, S. (2013). Lise öğrencilerinin sınıf içi istenmeyen davranışları. TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/12 Fall 2013, p. 467-478,

Erol, O., Özaydın, B., & Koç, M. (2010). Sınıf yönetiminde karşılaşılan olaylar, öğretmen tepkileri ve öğrenciler üzerindeki etkileri: unutulmayan sınıf anılarının analizi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 16(1), 25-47.

Evertson, C. M., & Emmer, E. T. (2013). İlkokul öğretmenleri için sınıf yönetimi. A. Aypay, Çev. Nobel.

Gökyer, N., & Doğan, B. (2016). Istenmeyen Öğrenci Davranişlari Ve Nedenlerine Ilişkin Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1).

Gül, S., Kıran, Ö., & Nasirsi, H. (2016). Ortaöğretim (lise) öğrencilerinin devamsizlik nedenleri ve yeni ortaöğretim kurumlari yönetmeliğinin öğrenci devamsizliklari üzerindeki etkileri (atakum ilçesi örneği). Journal of international social research, 9(44).

Hemde, A. (2010). İlköğretim okullari 1. - 5. Sınıflarda karşılaşılan disiplin sorunları ve çözüm yöntemleri konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve tutumları üzerine bir araştırma.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya

Humphreys, T. 2003, A Different Kind Of Discipline, Çev. Berat Çelik, istanbul, Yeni Çizgi Yayın Dağıtım

Kahveci, N. (2012). Genel Liselerde Karşılaşılan Disiplin Sorunlarının Uzamsal İncelenmesi: İstanbul’dan Bir İlçe Örneği. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 7(1), 64-92.

Korkmaz, İ. (2007). İstenmeyen davranışların önlenmesi. Sınıf yönetimi içinde(Edt. Zeki Kaya)7. Baskı, Pegem Yayıncılık, Ankara

Korkmaz, N. H., Korkmaz, F., & Özkaya, G. (2009). İlköğretim okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin istenmeyen davranışlarla baş etme stratejilerinin incelenmesi (Bursa İli Örneği). İlköğretim Online, 8(1).

Laslett, R., & Smith, C. (2002). Effective classroom management: A teacher's guide. Routledge.

Lewis, R. (2009). Understanding pupil behaviour: Classroom management techniques for teachers. Routledge.

Mahiroğlu, A.; Buluç, B. (2003), “Ortaöretim kurumlarında fiziksel ceza uygulamaları”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (1), 81-93.

Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.).Thousand Oaks, Calif.: Sage.

Noblit, G. W., & Hare, R. D. (1999). Chapter 5: Meta-Ethnography: Synthesizing Qualitative Studies. Counterpoints, 44, 93-123.

Okutan, M. (2006). Disiplin problemlerinin sürekliliği. İçinde: E. Karip (Ed.), Sınıf yönetimi (ss. 1-9). Ankara: Pegem Akademi

Özmen Z.K. (2017). Öğretmenlerin, öğrencilerin istenmeyen davranişlarinda kullandiklari başa çikma yöntemleri. Eurasian Journal of Researches in Social and Economics Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi.8(4),55-71

Öztürk, B. (2007). Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve giderilmesi. Sınıf yönetimi içinde (Emin Karip). 6. Baskı. Pegem A Yayıncılık, Ankara

Polat, S., & Osman, A. Y. (2015). Meta-sentez: kavramsal bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(2).

Ryan, A.L., Halsey, H.N., &Matthews, W.J. (2003). Using Functional Assessment to Promote Desirable Student Behavior in Schools. Teaching Exceptional Children,35(5), 8-15.

Sakallıoğlu, A. (2014). Ortaokullarda çalışan branş öğretmenlerinin sınıf içerisinde karşilaştiklari istenmeyen davranışlar ve bunları yönetmede kullandikları stratejiler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Sarpkaya, P., (2007). Yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere göre resmi liselerdeki öğrenci disiplin sorunlarının nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 110-121.

Kesici, A. E., & Sarpkaya, P. Y. (2013). Lise öğrencilerinin sınıf içi istenmeyen davranışları. Turkish Studies ‐ International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 467‐478.

Sadik, F., Doğanay, A. (2007). Sınıf içi istenmeyen davranişlarla ilgili öğretmen öğrenci ve veli görüşlerinin karşilaştirilmasi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1).

Selimoğlu, C., (2009) Ilk ve orta öğretimde istenmeyen öğrenci ve öğretmen davranişlarinin çoklu disipliner anlayişla gruplandirilarak çözümlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.Yüzüncüyıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van

Shindler, J. (2016). Dönüştürücü Sınıf Yönetimi. [Koçyiğit, M. Bölüm 1 Dönüştürücü Sınıf Yönetimine Giriş (Çeviri Ed. Doç. Dr. Asım ARI)]. Konya: Eğitim Yayınevi.

Siyez, D. M. (2009). Liselerde görev yapan öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik algıları ve tepkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 67-80.

Tunç, B., Yıldız, S., & Doğan, A. (2015). Meslek Liselerinde Disiplin Sorunları, Nedenleri ve Çözümü Bir Durum Analizi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2).

Türnüklü, A. (2007). Liselerde öğrenci çatışmaları, nedenleri, çözüm stratejileri ve taktikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 49(49), 129-166.

Yıldırım, B., & Sezginsoy, B. (2004). Liselerde öğrencilerin disiplinsiz davranışları ve sebepleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons License
Elementary Education Online is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 1305-3515