Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerileri ve Meraklılık Düzeylerinin İncelenmesi

Çiğdem Aldan Karademir, Burcu Çaylı, Özge Deveci

Abstract


Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ile meraklılık düzeylerini farklı değişkenlere göre incelemek, aralarında ilişki olup olmadığını belirlemektir. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışma olarak desenlenmiştir. Örneklemi, 483 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, “Sorgulama Becerileri Ölçeği” ile “Meraklılık Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Demografik özellikler “Kişisel Bilgi Formu” ile belirlenmiştir. SPSS-Windows 22.00 paket programı ile veriler analiz edilmiş, alt problemler doğrultusunda bulgular sunulmuştur. Araştırmada öğretmen adaylarının sorgulama becerileri orta değerin üzerinde, meraklılık düzeyleri ise orta değerde belirlenmiştir. Sorgulama becerileri açısından sadece “özgüven” alt boyutunda, cinsiyete göre erkek öğretmen adayları ve sınıf düzeyine göre son sınıf öğretmen adayları lehine anlamlı fark belirlenmiştir. Meraklılık düzeylerine göre cinsiyet açısından kız öğretmen adaylarının, öğrenim görülen lisans programı açısından okul öncesi öğretmen adaylarının lehine anlamlı fark belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ve meraklılık düzeyleri arasında pozitif yönlü orta düzeyde, anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Bulgular doğrultusunda, öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ile meraklılık düzeylerine ilişkin öneriler sunulmuştur.


Full Text:

PDF (Türkçe)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515