Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi

Sevil Büyükalan Filiz, Nilay Yıldırım

Abstract


ÖZ. Bu araştırmanın amacı 2018 yılında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda 5,6,7, ve 8. sınıf düzeylerinde dinleme/izleme/konuşma/okuma/yazma olmak üzere dört temel dil becerisi alanlarında yer alan kazanımların Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine göre incelenip bu kazanımların söz konusu taksonomide nasıl bir dağılım gösterdiklerini belirlemektir. Araştırma betimsel modelde desenlenmiştir ayrıca nitel araştırma yöntemi özellikleri taşımaktadır. Araştırmada elde edilen veriler, doküman analizi yaklaşımına göre analiz edilip düzenlenmiştir. Bu doğrultuda araştırmacılar tarafından Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi tablosu kullanılarak dört temel dil becerisi alanlarında yer alan 289 kazanım incelenmiş ve elde edilen bulgular tablolaştırılmıştır. İncelenen 289 kazanımın 269’u Bilişsel alanla ilgiliyken 20 tanesi psikomotor alanla ilgili bulunmuştur. Bu nedenle bunlar analiz dışında tutulmuştur. Araştırmanın güvenirlik çalışması Miles ve Huberman Güvenirlik Formülü ile hesaplanmış ve güvenirlik katsayısı %85 olduğu için yapılan analizlerin güvenirliğinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Araştırmadan elde edilen bulgulara göre kazanımlar, daha çok Bilgi Birikimi Boyutunun Olgusal ve İşlemsel basamakları ile Bilişsel Süreç Boyutunun Anlama ve Uygulama basamaklarında dağılım göstermektedir ayrıca üstbilişsel düzeyde yok denecek kadar az sayıda kazanım tespit edilmiştir. Bu tür araştırmalar program geliştirme ve değerlendirme çalışmaları açısından önem taşımaktadır. Türkçe Öğretim Programı’ nda yer alan kazanımların Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi açısından incelenmesine yönelik araştırmaların yok denecek kadar az olması, 2018 yılında değişen öğretim programındaki kazanımların Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi açısından incelenmesine yönelik henüz bir çalışmanın bulunmaması, kazanımların taksonomik durumunun belirlenmesine yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulması bu araştırmayı önemli kılmaktadır. Çalışmanın bulguları MEB tarafından dikkate alınarak program geliştirme çalışmalarında ve kazanımların oluşturulmasında taksonomik boyutlar dikkate alınarak program geliştirme çalışmaları sürdürülebilir, program değerlendirme çalışmalarında araştırmanın bulgularından yararlanılabilir. Diğer araştırmacılar bu konuda 1-4. sınıf Türkçe Öğretim Programı’nda yer alan kazanımları inceleyip analiz edebilir.


Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Soruların Analizi. Eğitim Yönetimi, 26, 169-178.

Amer, A. (2006). Reflections on Bloom’s revised taxonumy. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 4/8, 213-230.

Anderson, L.W., & Krathwohl, D.R. (Ed.) (2001). A Taxonomy for Learning Teaching and Assessing. A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman.

Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., (Eds.) Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P.R., Raths, J. ve Wittrock, M. C. (2010). Öğrenme Öğretim ve Değerlendirme ile İlgili bir Sınıflama (A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing). (Çev: D. A. Özçelik). Ankara:Pegem Akademi.

Arı, A. (2011). Bloom’un Gözden Geçirilmiş Bilişsel Alan Taksonomisinin Türkiye’de ve Uluslararası Alanda Kabul Görme Durumu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2), Bahar/Spring, 749-772.

Ayvacı, H. Ş. ve Türkdoğan, A. (2010). Yeniden Yapılandırılan Bloom Taksonomisine Göre Fen ve Teknoloji Dersi Yazılı Sorularının İncelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7, 1, ss. 13-25.

Başbay, M. (2007). Yenilenmiş Taksonomiye Göre Düzenlenmiş Öğretim Tasarımı Dersinde Projeye Dayalı Öğretimin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 8, 1, ss. 65-88.

Bilen, M. (2002). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı yayıncılık.

Bloom, B.S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David Mckay Company Inc.

Bloom, B.S., Hastings, J.T., & Madaus, G.F. (1971). Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. New York: McGraw- Hill.

Bümen, N. T. (2006). Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 3-14.

Crowe A., Dirks C., Wenderoth, M.P. (2008). Biology in Bloom: Implementing Bloom’s Taxonomy to Enhance Student Learning in Biology. CBE Life Sciences Education, 7, 368–381.

Çakıroğlu, A. (2007). Üstbilişsel Strateji Kullanımının Okuduğunu Anlama Düzeyi Düşük Öğrencilerde Erişi Artırımına Etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çeçen, M. A., Kurnaz, H. (2014). Ortaokul Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Tema Değerlendirme Soruları Üzerine Bir Araştırma. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 2.

Demirel, Ö. (2015). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem

Yayıncılık.

Durukan, E. (2009). 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinleri Anlamaya Yönelik Sorular Üzerine Taksonomik Bir İnceleme. Milli Eğitim Dergisi, 37 (81), 84-93.

Ensar, F. (2002). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Altı Soruları Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ertürk, S. (1998). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını.

Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving, In L. Resnick (Ed.), The nature of intelligence (231-235), Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Gezer, M., Şahin, İ, F., Öner, M., Meral, E. (2014). 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, s. 433- 455,

Göçer, A., Kurt, A. (2016). Türkçe Dersi Öğretim Programı 6, 7 ve 8. Sınıf Sözlü İletişim Kazanımlarının Solo Taksonomisine Göre İncelenmesi. BEÜ SBE Dergisi, 5: Ek Sayı ss. 215-228.

Krathwohl, D. R. (2002). A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview. Theory Into Practice, 41, 4, ss. 212-264.

Köğce, D., Aydın, M. ve Yıldız, C. (2009). Bloom Taksonomisinin Revizyonu: Genel Bir Bakış. İlköğretim Online, 8. 3, ss. 1-7.

Kuzu, S. T. (2013). 6, 7, 8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Dilbilgisi Soruları ve Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

MEB. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2018). Türkçe Dersi (1- 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Klavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.

Melanlıoğlu, D. (2014). Üstbiliş Strateji Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Kaygılarına Etkisi. Eğitim ve Bilim. Cilt 39, S176, ss. 107-119.

Özbay, M. ve Bahar, M. A. (2012). İleri okur ve üstbiliş eğitimi. U luslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1(1), 158-177.

Özbay, M. (2013). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Ankara: Öncü Basımevi.

Savaş, Ö. (2014). Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme Etkinliklerinin Güncelleştirilmiş Bloom Sınıflaması'na Göre Üst Düzey Bilişsel Beceriler Açısından Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Şengül, M. (2005). İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlere Dayalı Olarak Hazırlanan Sorular Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Tekin, H. (2009). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.

Titiz, O. (2005). Yeni Öğretim Sistemi. İstanbul: Zambak Basın Yayınevi.

Tutkun, Ö. F. (2012). Bloom’un Yenilenmiş Taksonomisi Üzerine Genel Bir Bakış. Sakarya University Journal Of Education. Vol 1.3.

Ulum, H. (2017) 6, 7, 8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Dilbilgisi Soruları Ve Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Varış, F. (1996). Eğitimde Program Geliştirme: Teori ve Teknikler. Ankara: Alkım Yayıncılık.

Yeşilyurt E. (2012). Öğretmen Adaylarının Bilişsel Alanla İlgili Sınama Durumu Soruları Yazma Yeterliklerinin Değerlendirilmesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:20 No:2 s. 519-530

Yüksel, S. (2007). Bilişsel Alanın Sınıflamasında (Taksonomi) Yeni Gelişmeler ve Sınıflamalar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(3), 479-50


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons License
Elementary Education Online is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 1305-3515