Adjustment of Syrian Refugee Children into Pre-School Education in Turkey

Vakkas Yalçın, Ahmet Simsar

Abstract


A qualitative case study was used in this study in order to determine the pre-school education adjustment problems of a Syrian child refugee who had fled from his homeland and took refuge in Turkey. The research participants were the child’s family, teachers, and the principal of the school where the child was educated at pre-school. For the purposes of the study, data were collected through interviews and analyzed by the qualitative content analysis method. According to study results, one of the important factors affecting the adaptation of the children to the school is the communication problem. Another factor is the fact that Syrian families do not have sufficient financial condition. Also, official procedures, though not directly affecting the child, can indirectly affect children through parent-teacher relationships. Another remarkable result is prejudices, which have been examined in three different dimensions as children, parents and teachers, and recommendations for solutions were presented.

Full Text:

PDF

References


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (2013). Türkiye’deki suriyeli sığınmacılar 2013 saha araştırması sonuçları. Ankara: TC Başkanlık. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkalığı (AFAD).https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3925/xfiles/syrian-refugees-in-turkey 2013_baski_30_12_2013_tr.pdf.

Ataman, H. (2015). Mülteci mi, sığınmacı mı, misafir mi?. Görüş Dergisi, 88, İstanbul.

Başaran, S., Gökmen, B., ve Akdağ, B. (2014). Okul Öncesİ Eğİtİmde Okula Uyum Sürecİnde Öğretmenlerİn Karşilaştiği Sorunlar Ve Çözüm Önerİlerİ. Uluslararasi Türk Eğİtİm Bİlİmlerİ Dergİsi, 2(2).

Behtoui, A., & Neergaard, A. (2016). Social capital and the educational achievement of young people in Sweden. British Journal of Sociology of Education, 37, 947-969. doi:10.1080/01425692.2015.1013086

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), (2013). “Unhcr/Unıcef Ortak Basın Açıklaması-Suriye krizinde utanç verici bir aşama: Bir milyon mülteci çocuk”. (Erişim: 15 Mayıs 2017).

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği BMMYK), (2016). “Syria regional refugee response” (ErişimTarihi: 10 Aralık 2016).

Birleşmiş Milletler. (2016). http://www.un.org/ sustainable develop ment/blog/2016/01/244-millioninternational-migrants-living-abroad-worldwidenew-un-statistics-reveal/ (Erişim Tarihi: 29. 05. 2017).

Child Trends Databank. (2015). http://www. childtrends.org/?indicators=high. (Erişim Tarihi: 20.05.2017).

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York, NY: Routledge.

Coplan, R. J., ve Arbeau, K. A. (2008). The stresses of a “brave new world”: Shyness and school adjustment in kindergarten. Journal of Research in Childhood Education, 22(4), 377-389. doi: 10.1080/02568540809594634.

Cummings, C., Pacitto, J., Lauro, D., & Foresti, M. (2015). Why people move: Understanding the drivers and trends of migration to Europe. London: Overseas Development Institute.

Deniz, O. (2009). Mülteci hareketleri açısından van kentinin durumu ve kentteki mültecilerin demoğrafik profili. Doğu Coğrafya Dergisi, 22, 187-204.

Dinçer, O. B., Federici, V., Ferris, E., Karaca, S., Kirişci, K., ve Çarmıklı, E. Ö. (2013). Suriyeli mülteciler ve Türkiye: Sonu gelmeyen misafirlik. International Strategic Research Organization (USAK).

Doğan, S., Kelleci, M., Sabancıoğulları, S., ve Aydın, D. (2008). Bir ilköğretim okulunda öğrenim gören çocuklarda ruhsal uyum sorunları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7(1), 47-52.

Ekiz, D. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri: Yaklaşım, yöntem ve teknikler. Anı Yayıncılık.

Eratay, E. (2011). Okul öncesi çocuklarında davranış problemleri. NWSA: Education Sciences, 6(3), 2347-2362.

Erdoğan, M.M.,(2014). Türkiye’deki Suriyeliler toplumsal kabul ve uyum araştırması. Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, Ankara.

Erermiş, S., Bellibaş, E., Altıntoprak, E., Özbaran, B., Bildik, T., Demiral Büküşoğlu, N., ve diğ. (2009). Ayrılma Anksiyetesi bozukluğu olan okul öncesi yaş grubu çocukların annelerinin mizaç özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 20(1), 14-21.

Erten Sarıkaya, H. (2013). Okul öncesi eğitimi almış çocukların okula uyum düzeylerinin 5 ve 6 yaşta incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(7), 417-434. doi: 10.9761/jasss1658.

Ewing, A. R., ve Taylor, A. R. (2009). The role of child gender and ethnicity in teacher–child relationship quality and children's behavioral adjustment in preschool. Early Childhood Research Quarterly, 24(1), 92-105. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ecresq.2008.09.002

Glesne C. (2013), Nitel Araştırmaya Giriş (3. Baskı). Ali Ersoy ve Pelin Yalçınoğlu (Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Gülay, H. (2009). Okul öncesi dönemde akran ilişkileri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(22), 82-93.

Güleç,M.,G.(2012). Arab bahari nedir? http://www.tuicakademi.org/index.php/kategoriler/ortadogu/3122-arap-bahari-nedir? (Erişim Tarihi: 10.01.2017).

Kandır, A., ve Koçak Tümer, N. B. (2013). Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki beș-altı yaș çocuklarının erken öğrenme becerilerinin incelenmesi. Sosyal Politika Çalışmaları, 7, 46-59.

Kandır, A., ve Orçan, M. (2011). Beş-altı yaş çocuklarının erken öğrenme becerileri ile sosyal uyum ve becerilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Ilkogretim Online, 10(1), 40-50.

Karadağ, Ö., ve Altıntaş, K. H. (2010). Mülteciler ve Sağlık. TAF Preventive Medicine Bulletin, 9(1), 55-62.

Karasu, C.(2013). http://akademikperspektif.com/2013/05/21/2003-amerika-ırak- savası/ (Erişim Tarihi: 10.01. 2017).

Karoly, L. A., & Gonzalez, G. C. (2011). Early care and education for children in immigrant families. The Future of Children, 21(1), 71-101.

Kiang, L., & Supple, A. J. (2016). Theoretical perspectives on Asian American youth and families in rural and new immigrant destinations. In

L. J. Crockett & G. Carlo (Eds.), Rural ethnic minority youth and families in the United States (pp. 71-88). New York, NY: Springer International Publishing.

Metcalfe-Hough, V. (2015). The migration crisis? Facts, challenges and possible solutions. Taken from https://www. odi. org/sites/odi. org. uk/files/odi-assets/publicationsopinion-files/9913. pdf on, 14, 2016.

Moinolnolki, N., & Han, M. (2017). No child left behind: What about refugees?. Childhood Education, 93(1), 3-9.

Önder, A., & Gülay, H. (2010). 5-6 Yaş çocukları için okula uyum öğretmen değerlendirme ölçeği'nin güvenirlik ve geçerlik çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1).

Orhan, D. (2013). Ortadoğu’nun krizi: Arap bahari ve demokrasinin geleceği. Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1-2), 17-29.

Ozden, M. S., ve Celen, N. (2014). The relationship between inherent and acquired characteristics of human development with marital adjustment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 140(0), 48-56. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.385

Özer, S. ve Şirin, S., R. (2012). Suriyeli mülteci çocuklar ve aileleri. Küresel Sorunlar Küresel Yaklaşımlar.

Şeker, B. S., ve Özdemir, E. (2014). Investigation of “orientation and preparatory studies” of mathematics and social studies activities in terms of basic skills. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116(0), 4062-4068. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.891

Şen, Y. (2013). Suriye’de arap baharı. Yasama Dergisi, (23) 55-79.

Shields, A., Dickstein, S., Seifer, R., Giusti, L., Dodge Magee, K., ve Spritz, B. (2001). Emotional competence and early school adjustment: A study of preschoolers at risk. Early Education & Development, 12(1), 73-96. doi: 10.1207/s15566935eed1201_5

Stake, R.E. (2000). “Case studies”, Handbook of Qualitative Research, (Ed. Denzin ve Lincoln) 2. basım, Sage Publications.

Taylı, A. (2007). Kardeş sahibi olup olmama durumunun okulöncesi dönemdeki sosyal oyuna etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Tunç, A. Ş. (2015). Mülteci davranişi ve toplumsal etkileri: Türkiye’deki suriyelilere ilişkin bir değerlendirme. Tesam Akademi Dergisi, 2(2).

Türkmen Sanduvaç, Z. M. (2013). Kamp Dışında Yaşayan Suriyeli Sığınmacılar İçin Durum Analiz Raporu. Mavi Kalem, İstanbul, Türkiye.

Yalçın, V. (2016). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okula Uyum Süreci İle Ebeveynlerinin Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. (2004). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Zolberg, A.R. ve Benda, P.M. (2001). Global migrants, global refugees: Problems and solutions. Berghahn Books, New York: Oxford.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515