Assessment of Noise Levels of Elementary Schools in France and Turkey

Mızrap Bulunuz, Fatih Güner

Abstract


In this study, noise levels of elementary schools in France and Turkey are evaluated according to data based on observation. As a qualitative research design, comparative case study design was applied. The scope of the study includes an elementary school from Turkey, in which the study named “Noise Pollution at School: Causes, Effects and Controlling It” was conducted, and an elementary school from France, in which the study named “Silence in the Hallways (Chut… dans les couloirs)” was conducted. Observation was used as a qualitative data collection tool. It is observed that the noise levels in class during class time is at medium level and during recess at high level in the elementary school in Turkey, whereas the noise levels both in class and hallways during class time and recess are at medium or low levels in the elementary school in France.


Full Text:

PDF

References


Abakay, H , & Bulunuz, M . (2018). Okul içi ve okul dışı gürültü düzeylerinin karşılaştırılması [Comparison of outdoor and indoor noise levels in schools]. Academy Journal of Educational Sciences, 2(1), 53-65. DOI: https://dx.doi.org/10.31805/acjes.364014

Arı, R. & Saban, H. (1999). Sınıf yönetimi [Classroom management]. Konya: Günay Ofset.

Artun, H., Uzunöz, A. & Akbaş, Y. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okur-yazarlık düzeylerine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi [The Evaluation of the factors affecting the levels of environmental literacy of social science prospectıve teachers]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 1-14.

Avsar, Y., Gonullu, M. T., Arslankaya, E. & Kurt, U. (2001). Outdoor noise levels at Yildiz Technical University Istanbul, Turkey. Canadian Acoustics, 29(2), 29-36.

Bayazıt, N. T., Küçükçifçi, S. & Şan, B. (2011). İlköğretim okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması [Assessment of noise annoyance in elementary schools according to field studies]. ITU Journal Series A: Architecture, Planning, Design, 10(2), 169-181.

Baydar, N., Küntay, A., Göşsen, F., Yağmurlu, B. & Cemalcılar, Z. (2010). Türkiye’de erken çocukluk gelişim ekolojileri araştırması [The study of early Childhood Developmental Ecologies in Turkey]. (Proje No: 106K347). Ankara: TÜBİTAK.

Bilal, F. (2009). Okullarda akustik düzenleme ve gürültü [Noise and acoustical arrangement in school]. Yalıtım Dergisi, 78, 66-67.

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik [Regulation on Preventing Building Noise Pollution]. (2017). T.C. Resmi Gazete, 30082, 31 Mayıs 2017.

Bulunuz, N. (2014). Noise pollution in Turkish elementary schools: Evaluation of noise pollution awareness and sensitivity training. International Journal of Environmental & Science Education, 9, 215-234. DOI:10.12973/ijese.2014.212a

Bulunuz, M., Bulunuz, N. & Kelmendi Tuncal, J. (2017) Akustik iyileştirme yapılmış bir okulda gürültü düzeyinin değerlendirilmesi [Assessment of noise level in a school with acoustic improvement]. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(4), 637-658.

Bulunuz, M. & Güner, F. (2017). Öğretmen görüşlerine göre okulda gürültü düzeyinin değerlendirilmesi: Fransa ve Türkiye örneği [Evaluation of noise levels at schools based on teacher opinions: An example from France and Turkey]. Electronic Turkish Studies, 12(35), 69-87. DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12357

Bulunuz, M., Orbak, Y., Bulunuz, N., Tavşanlı, F. & Mutlu, N. (2015). Okulda gürültü kirliliği: Nedenleri, etkileri ve kontrol edilmesi [Noise Pollution at School: Causes, Effects and its Control] (Proje No: 114K738). Ankara: TÜBİTAK.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (3. Baskı) [Scientific research methods]. Ankara: Pegem Akademi

Dawkins, R. (1995). Gen bencildir [The Selfish Gene] (Asuman Ü. Müftüoğlu, Çev.). Ankara: TÜBİTAK. (1975).

Demirbaş, M. & Pektaş, M. H. (2009). İlköğretim öğrencilerinin çevre sorunu ile ilişkili temel kavramları gerçekleştirme düzeyleri [Elementary students’ levels of realization of basic concepts related with environment problem]. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 195-211.

Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S. & Özden M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları [Elementary students’ attitudes towards environment]. İlköğretim Online, 6(3), 452-468. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1907/1742 adresinden 13 Nisan 2017 tarihinde indirilmiştir.

Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research methods]. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kavraz, M. (2015). Gürültü düzeylerinin iç mekanlar açısından değerlendirilmesi-KTÜ Kanuni Kampüsü Örneği [Evaluation of noise levels in terms of interior areas-KTU Kanuni Campus]. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3), 597-601.

Kumbur, H., Özer, Z. & Avcı, E. D. (2006). Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü gürültü seviyelerinin CBS (Coğrafi bilgi sistemi) ile analizi [The analysis of noise levels of Mersin University Çiftlikköy Campus with GIS]. IV. Cografi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri Fatih Üniversitesi, İstanbul, 13-16 September 2006.

Levain, J. P., Mauny, F., Pujol, S., Petit, R., Houot, H., Defrance, J., Lardies, J. & Berthillier, M. (2015). Exposition au bruit et performance scolaire des élèves de CE 2 [Effect of noise exposure on children’s performance in grade 3 of primary school]. Psychologie Française, 60(1), 35-49.

Moch-Sibony, A. (1981). Étude des effets du bruit à la suite d'une exposition prolongée sur certains aspects psychomoteurs, intellectuels et de personnalité des enfants. Comparaison entre école insonorisée et non insonorisée [The effects of prolonged exposure to noise on certain psychomotor, intellectual and personality aspects of children: The comparison between a sound-proofed and a non sound-proofed school]. Le Travail Humain, 44(1), 169-178.

Morova, N., Şener, E., Terzi, S., Beyhan, M. & Harman, B. İ. (2010). Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesinin gürültü haritalarının coğrafi bilgi sistemleri ile hazırlanması [Preparation of noise maps of Süleyman Demirel University Campus by using geographic information systems]. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14(3), 271-278.

Organisation de Coopération Et de Développement Économiques (OCDE). (1991). Lutter contre le bruit dans lesannées 90 [Rapport de recherche]. [Online]: Retrieved on 12-May-2017, at URL: http://lara.inist.fr/bitstream/handle/2332/2491/OCDE_91-01.pdf?sequence=1

Özbıçakçı, Ş., Çapık, C., Gördes-Aydoğdu, N., Ersin, F. & Kıssal, A. (2012). Bir okul toplumunda gürültü düzeyi tanılaması ve duyarlılık eğitimi [Noise level identification and sensitivity training in a school community]. Eğitim ve Bilim, 37(165), 238-245.

Polat, S. & Buluş-Kırıkkaya, A. (2004). Gürültünün eğitim-öğretim ortamına etkileri [Effects of noise on education and teaching]. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya, 6-9 Temmuz 2004.

Pujol, S. (2012). Le bruit environnemental en milieu urbain: exposition d'une population d'enfants et performances scolaires [Exposure to noise and school performance of children living in a urban area]. Doctoral dissertation, Université de Franche-Comté, Besançon. [Online]: Retrieved on 13-Avril-2017, at URL: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01391663/document

Sadık, F., Çakan, H. & Artut, K. (2011). Çocuk resimlerine yansıyan çevre sorunlarının sosyo-ekonomik farklılıklara göre analizi [Analysis of the environmental problems pictures of children from different socio-economical level].İlköğretim Online, 10(3), 1066-1080. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1576/1412 adresinden 22 Nisan 2017 tarihinde indirilmiştir.

Şentürk, C. & Sağnak, M. (2012). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışları ile okul iklimi arasındaki ilişki [The relation of leadership behaviors primary school administrators’ with school climate]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 29-47.

Tüzel, S. (2013). Sınıf içi gürültünün öğrencilerin dinleme sürecindeki bilişsel performansına etkisi [Effects of classroom background noise on cognitive performance of listening process in secondary school students]. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 363-378.

Ülkü, Ü. B. (2007). Anasınıfı ve ilköğretim 1. sınıfa devam eden çocukların velileri ve öğretmenlerinin, çocukların okul olgunluğu hakkındaki görüşlerinin incelenmesi [View analysis of kindergartener and first year students’ parents and teachers on school readiness of children]. Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences]. Ankara: Seçkin Yayınevi.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515