Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Müzelerin Eğitim Ortamı Olarak Kullanılmasına İlişkin Öz Yeterlik İnançlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi

Didem İşlek

Abstract


Bu araştırma, okulöncesi öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda müzelerin eğitim ortamı olarak kullanılmasına ilişkin öz yeterlik inançlarını ve görüşlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma karma yöntem ile gerçekleştirilmiştir. Okulöncesi öğretmen adaylarının (n=30) müzelerin eğitim ortamı olarak kullanılmasına ilişkin öz yeterlik inançları “Müze Eğitimine Yönelik Özyeterlik İnancı Ölçeği” ile, görüşleri ise “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının müzeleri eğitim ortamı olarak kullanma konusunda kendilerini yetersiz gördükleri saptanmıştır. Ayrıca müzelerin eğitim ortamı olarak kullanılması, müze etkinliklerinin aşamalara göre yapılması ve müze eğitimine ilişkin strateji, yöntem ve tekniklerin kullanılması konularında öğretmen adaylarının bilgi düzeylerini artırmaya ihtiyaç duydukları da ortaya çıkarılmıştır. Araştırmada nicel verilerden elde edilen bulgular ile nitel bulguların örtüştüğü tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının öz yeterlik inançlarının yeterli düzeye çıkarılabilmesi için müzede gerçekleştirilecek eğitime ilişkin bilgi düzeylerinin artırılabileceği bir hizmetiçi öğretim programının geliştirilmesi önerilmiştir.


Full Text:

PDF (Türkçe)

References


KAYNAKÇA

Abacı, O. & Usbaş, H. (2010). Investigation of the effects of the program “utilization of the museums for pre-school education” on 6 year-old children. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1205–1209.

Akman, B., Altınkaynak, Ö.Ş., Kara, E. H.G. & Gül, C. Ş. (2015). The views of preschool teachers on museum education. Uludağ University Education Faculty Journal, 28(1), 97-115.

Argyrou, E., Blondeau, B., İzzet, V., Ertaç, G., Ktori, M. ve Makriyianni, C. (2011). Eski eserlerle Kıbrıs tarihinin araştırılması. Lefkoşa: USAID.

Bolat Aydoğan, K. E. (2017). Museum education and practices course in the context of the visual arts teacher candidates’ opinions. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 7(1), 72-106.

Bozdoğan, A. E. (2016). Development of self-efficacy belief scale for planning to out of school settings. Journal of Theoretical Educational Science, 9(1), 111- 129.

Bulduk, E., Bulduk, N. & Kocak, E. (2013). The development of museum education relationship and resource creation in developing countries. European Journal of Research on Education, Special Issue, 7-11.

Ceylan, S. & Kılınç, N. (2016). Determining the views of pre-school children and their parents regarding museums: Safranbolu case. International Journal of Education, 8(1), 129-143.

Çalışkan, E., Önal, N. ve Yazıcı, K. (2016). What do social studies pre-service teachers think about virtual museums for instructional activities?. TURKISH STUDIES- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(3), 689-706.

Dağal, A. B. ve Bayındır, D. (2016). Okul öncesi dönem çocuklarla yapılan müze gezilerinin çocukların müzelere karşı olumlu duygu ve bilgi düzeylerine etkisi, Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(6), 264-281.

Demircan, F. ve Altıntas, O. (2016). Harvard üniversitesi sanat müzesindeki eğitim etkinliklerinin cağdaş müzecilik anlayışı bakımından incelenmesi. Idıl, 5(20), 231-248.

Dilli, R. (2014). The role of natural history museums on education. Journal of Social Sciences, 40, 81-95.

Dilmaç, O. (2016). The effect of active learning techniques on class teacher candidates’ success rates and attitudes toward their museum theory and application unit in their Visual Arts course, Educational Sciences: Theory & Practice, 16, 1587–1618.

Doğan, C. D. (2017). Using museums as a learning environment: Measurment and evaluation applications. Electronic Journal of Social Sciences, 16(60), 234-248.

Egüz, Ş. ve Kesten, A. (2012). Teachers and students’ opinions regarding learning with museum in social studies course: Case of Samsun. Inonu University of the Faculty of Education, 13(1), 81-103.

Fagerstam, E. (2014). High school teachers’ experience of the educational potential of outdoor teaching and learning. Journal of Adventure Education Outdoor Learning, 14 (1), 56-81.

Flores, M. I. (2015). Developing preservice teachers’ self-efficacy through field-based science teaching practice with elementary students. Research in Higher Education Journal, 27, 2015.

Giritli, F. (2012). Kuzey Kıbrıs’ta müzede eğitim çalışmalarının değerlendirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 7(13), 9-21.

Gönen, M., Aydos, E., H. & Erdem, A., U. (2016). Experiences of candidate preschool teachers on art education and implementations, International Journal of Innovative Research in Education, 3(1), 42-49.

Humberstone, B. & Stan, I. (2011). Outdoor learning: primary pupils’ experiences and teachers’ interaction in outdoor learning. International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 39(5), 529- 540.

İlhan Çakır, A., Artar, M., Okvuran, A. ve Karadeniz, C. (2011) Müze eğitimi etkinlik kitabı. Ankara: MDGF UNICEF.

Karadeniz, C. ve Okvuran, A. (2014). Müzede bir gece: Ankara Üniversitesi öğrencileri ile Çorum Arkeoloji Müzesi’nde müze eğitimi. İlköğretim online, 13(3), 865-879.

Kaschak, J. (2014). Museum visits in social studies. The role of a methods course. Social Studies Research and Pratice, 9(1), 107-118.

Küçükyılmaz, E. A. ve Duban, N. (2006). Sınıf öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlik inançlarının artırılabilmesi için alınacak önlemlere ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-23.

Maccario, K.N. (2012). Stimulation of multiple intelligence by museum education at teachers’ training. Procedia Social and Behavioral Sciences, 51, 807-811.

Mannion, G., Fenwick, G. & Lynch, J. (2013). Place-responsive pedagogy: Learning from teachers’ experiences of excursions in nature. Environmental Education Research, 19(6), 792-809.

Miles, M.B.& Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis. London: Sage Publication.

Nalinci, G. Z. (2014). Görsel sanatlar dersi öğretim programının yaratıcılık açısından değerlendirilmesi. Ulakbilge, 2 (3), 1-18.

Nichols, S. K. (2014). Museum, universities & pre-service teachers. Journal of Museum Education, 39(1), 3-9.

Norodahl, K. & Johannesson, I.A. (2015). Children’s outdoor environment in Iceland educational policy. Scandinavian Journal of Educational Research, 59 (1), 1-22.

Okvuran, A. (2012). Development of creative drama in the museum as a teaching method in Turkey. Education and Science, 37(16), 170-180.

Önder, A, Abacı, A. ve Kamaraj, I. (2009). Müzelerin eğitim amaçlı kullanımı projesi: İstanbul Arkeoloji Müzesindeki Marmara örneklemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 103-117.

Öztürk, A. (2017). Music museums in Turkey and their educational functions. Education Science Society Journal, 15(58), 116-129.

Richardson, R., Kalvaitis, D. & Delparte, D. (2014). Using systematic feedback and reflection to improve adventure education teaching skills. Journal of Experiential Education, 37 (2), 187- 206.

Sandell, K. & Ohman, J. (2010). Educational potentials of encounters with nature: Reflections from a Swedish outdoor perspective. Environmental Education Research, 16(1), 113-132.

Saraçaloglu, A. S., Certel, Z., Varol, R. & Bahadır, Z. (2012). Öğretmenlerin öz yeterlik inançları ve denetim odaklarının incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 54-63.

Schumann, S. & Sibthorp, J. (2016). Improving the accuracy of outdoor educators’ teaching self-efficacy beliefs through metacognitive monitoring. Journal of Experiential Education, 39(2), 196-210.

Seligmann, T. (2014). Learning museum; A meeting place for pre-service teachers and museums. Journal of Museum Education, 39(1), 42-53.

Şar, E. ve Sağkol, T. (2013). Eğitim fakültelerinde müze eğitimi dersi gerekliliği üzerine. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 83-90.

Thorburn, M. & Allison, P. (2010). Are we ready to go outdoors now? The prospects for outdoor education during a period of curriculum renewal in Scotland. The Curriculum Journal, 21(1), 97-108.

Turnbull, M. (2012). Go outside: Engaging elementary art students in outdoor exploration (Unpublished master thesis). The University Of Florida, Florida.

Wells, S.Y. (2014). Active art education in a University Museum: The example of the Barber Institute. Journal of Social Studies Education Research, 5(1), 20-37.

Yapıcıoğlu, A.E., Atmaca, S., Akbulut, A., Ceyhan, G. D., Durmuş, Y., Akaydın, G. & Demirsoy, A. (2017). Journey to natural history museum in perspective of children. European Journal of Science and Mathemtics Education, 5(4), 365-375.

YeşilBursa, C. C. & Uslu, S. (2014). Pre-service social studies teachers’ self-efficacy beliefs toward museum education. International Journal of Eurasia Social Studies, 5(16), 410-428.

Yıldırım, T. ve Tahiroğlu, M. (2012). Sanal ortamda gerçekleştirilen müze gezilerinin ilköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisi. Elektonik Sosyal Billimler Dergisi, 11(39), 104-114.

Uz, A. (2014). Bilinçli bir sanat izler kitlesi için alternatif öğrenme yöntemlerinin sanat eğitimindeki önemi: Müze ve sanat galerileri. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 90-102.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515