Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilerin Toplama ve Çıkarma İşlemi Yaparken Kullandıkları Stratejilerin Belirlenmesi

yahya çıkılı, Abdurrahman Gürbüz

Abstract


Bu araştırmada hafif düzey zihin yetersizliğine sahip öğrencilerin matematik dersinde toplama ve çıkarma işlemlerini yaparken kullandıkları stratejilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan işlem kağıtları, gözlem formu ve görüşme yoluyla elde edilmiştir. Araştırmaya temel ritmik sayma, temel toplama ve temel çıkarma işlemi becerisine sahip öğrenciler dahil edilmiştir. Uygulamalar, özel eğitim mesleki eğitim merkezinde bireysel eğitim odalarında gerçekleştirilmiştir. Her öğrenciye üzerinde on toplama, on çıkarma işlemi bulunan işlem kağıtları verilmiş ve işlemleri yapmaları istenmiştir. Öğrencilerin işlem yapma sırasından sergiledikleri davranışlar gözlem formu üzerinde işaretlenmiş ve her öğrenciye işlemi nasıl yaptığı sorulmuştur. Elde edilen verilerden özel eğitim mesleki eğitim merkezine devam eden hafif düzeyde zihin yetersizliği olan öğrencilerin çoğunun toplama ve çıkarma işlemi yaparken parmak saymayı kullandıkları belirlenmiştir.

Anahtar sözcükler: Hafif düzey zihin yetersizliği, matematik, toplama, çıkarma.


Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Aldemir, Ö. ve Gürsel, O. (2014). The effectiveness of the constant time delay procedure in teaching pre-school academic skills to children with developmental disabilities in a small group teaching arrangement. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(2), 733-740.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009), Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara.

Cawley, J. F., Hayes, A. ve Foley, T. E. (2008). Teaching math to students with learning disabilities. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Education.

Cawley, J., Parmar, R., Foley, T. E., Salmon, S., & Roy, S. (2001). Arithmetic performance of students: Implications for standards and programming. Exceptional Children, 67, 311-328.

Çıkılı, Yahya (2008). Zihinsel yetersizliği olan çocuklara temel geometrik kavramların öğretiminde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının etkililiği (The effectiveness of the constructivist learning approach on teaching basic geometric concepts to children with mental disability). Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Dağseven, D. (2001). Zihinsel Engelli Öğrencilere, Temel Toplama ve Saat Okuma Becerilerinin Kazandırılması, Sürekliliği ve Genellenebilirliğinde Doğrudan ve Basamaklandırılmış Öğretim Yaklaşımlarına Göre Hazırlanan Öğretim Materyallerinin Farklılaşan Etkililiği (The effectiveness of instructional materials that were designed according to direct instruction and interactive unit in acquization, maintanence and generelization of addition and telling time skills in students with mental retardation). Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Eliçin, Ö., Dağseven-Emecen, D., Yıkmış, A. (2013). Zihinsel engelli çocuklara doğrudan öğretim yöntemiyle temel toplama işlemlerinin öğretiminde nokta belirleme tekniği kullanılarak yapılan öğretimin etkililiği (Effectiveness of the touch math technique in teaching addition skills to students with mental retardation). M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37, 118-136.

Erbaş, D. (2008). Özel gereksinimli öğrencilere genel para kullanımı öğretme (Teaching how to use money to students with special needs). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9(1) 35-52.

Eripek, S. (1996). Zihinsel Engelli Çocuklar (Mentally retarted children) (2. Basım). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Eripek, S. (1998). Zihin engelliler (Mentally retarted). Özel eğitim (39-50). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Friend, M. (2011). Special education. Pearson Education Inc.

Ginsburg, H.P. (1989) Children's Arithmetic. How They Learn It And How You Teach It. Texas:Pro.Ed.

Gürsel, O. (1993). Zihinsel Engelli Çocukların Doğal Sayıları Gerçek Nesneleri Kullanarak Eşleme, Resimleri İşaret Ederek Gösterme, Rakamlar Gösterildiğinde Söyleme Becerilerinin Gerçekleştirilmesinde, Bireyselleştirilmiş Öğretim Materyalinin Basamaklandırılmış Yöntemle Sunulmasının Etkililiği (In terms of implementation and constancy of the subaims in the phases of matching the numbers of real objects, with pictures and of telling when the number-symbols are shown, whether the presentation of “Individualized Cardinal Number Teaching Material through Graded Method” to the mentally retarted students.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Güven, Y. (2000). Matematik Hesaplamalarda Yaklaşımlar ve Cinsiyet Farklılığı İle İlgili Olarak Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi (An evaluation of teacher opinions regarding approaches and gender differences ın mathematics calculations). Eğitim ve Bilim. Cilt 25. sf 47-53.

Hastings, F. L., Raymond, G. & McLaughlin, T. F. (1989). Speed counting money: The uses of direct instruction to train learning disabled and mentally retarded adolescents to count money efficiently. B.C. Journal of Special Education, 13, 137-146.

Horstmeier, D. (2004). Teaching math to people with Down syndrome and other hands-on learners: Basic survival skills. Bethesda, MD: Woodbine House.

Hughes, M. (1986) Children and Nıımber. Difficulties in Learning Matheınatics. New York: Basil Blackvvell Inc.

Hughes, C., Eisenman, L T, Hwang, B., Kim, J. H.,Killian, D. J. & Scott, S. V. (1997). Transition from secondary special education to adult life: A review and analysis of empirical measures. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 3, 85-104.

Kahyaoğlu, F. (2010). Zihin Engelli Bireylere İkişerli ve Üçerli Atlayarak Sayma Becerisinin Öğretiminde Doğrudan Öğretim Yönteminin Etkililiği (The effectiveness of direct teaching method on teaching counting skill by twos and threes to students with mental retardation). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Karakoç, T. (2002). Görme Engelli Öğrencilere Matematikte Sözlü Problem Çözümünün Öğretiminde Doğrudan Öğretim Yaklaşımına Göre Hazırlanan Öğretim Programının Akranlar Aracılığıyla Sunulmasının Etkililiği ( The effectiveness of peer tutoring while teaching change comparison, classification problems in mathematics to students with visually impaired). Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Karabulut, A. ve Yıkmış, A. (2010). Zihin engelli bireylere saat söyleme becerisinin öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği (The effectıveness of sımultaneous promptıng on teachıng the skıll of tellıng the tıme to ındıvıduals wıth mental retardatıon). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(2).

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (Scientific research method). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kırcaali-İftar, G., Ergenekon, Y. ve Uysal, A. (2008). Zihin Özürlü Bir Öğrenciye Sabit Bekleme Süreli Öğretimle Toplama Ve Çıkarma Öğretimi (Teaching addition and subtruction via constant time delay procedure to a student with intellectual disabilities). Anadolu Üniversitesi sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 309-320.

Küpçü, A. R. (2003). Etkileşim Ünitesi ile Sunulan Bireyselleştirilmiş Matematik Öğretim Materyalinin Başarıya Etkisi (The effect of individualized mathematics teaching materials presented by the interaction unit on success.). Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Nesher, P. & Kilpatrick, J. (1993). Mathematics and Cognition. Cambridge.

Olkun, S. ve Toluk, Z. (2006). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi (Activity-based mathematics teaching in primary education.). Ankara; Anı Yayıncılık.

Özyürek, M. (1990). Özel eğitimde teşhis sorunları ve öneriler (Diagnostic problems and recommendations in special education). Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

Pesen, C. (2004). Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Kullanılan Yöntemlerin İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin Başarı Düzeyine Etkisi (The effect of methods used ın mental addition and mental subtraction operations on the success level of 1st class students ın primary schools). Ege Eğitim Dergisi, 5, 17-23.

Sayeski, K. & L., Paulsen, K. J. (2010). Mathematics reform curricula and special education: Identifying intersections and implications for practice. Intervention in School and Clinic, 46(1), 13-21.

Sazak, E. (2003). Zihin Engelli Birey için Hazırlanan Akran Aracılı Sosyal Beceri Öğretim Programının Etkililiğinin İncelenmesi (Investigation of the ımpact of the peer mediated social skills teaching program for ındividuals with mental retardation). Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Scruggs, T. E. & Mastropieri, M. A. (2004). The inclusive classroom. Pearson Merrill Prentice Hall.

Snell, E. M. & Brown, F. (2000). Instruction of Students with Severe Disabilites. (5. baskı). New Jersey: Merrill Publishing Company.

Tekin-İftar, E. ve Kırcaali-İftar, G. (2006). Özel eğitimde yanlışsız öğretim yöntemleri (Errorless teaching methods in special education) (3.Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.

Tuncer, T. ve Altunay, B. (2006). Doğrudan öğretim modelinde kavram öğretimi (Concept teaching in direct teaching method). Ankara: Kök Yayıncılık.

Ünal, Ü. ve Özdoğan, M. A. (2005). Parmaklarına değerler vererek kolay yoldan çarpma öğretimi yöntemiyle zihin engelli öğrencilere çarpım tablosu öğretimi uygulaması (Implementation of teaching mentally retarded student the multiplication table with an easy way of teaching multiplication by giving values to their fingers). Poster Bildiri, I. Uluslararası İzmir Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu, İzmir.

Yıkmış, A. (1999). Zihin Engelli Çocuklara Temel Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Kazandırılmasında Etkileşim Ünitesi İle Sunulan Bireyselleştirilmiş Öğretim Materyalinin Etkililiği (The effectiveness of the individualized teaching materials presented with interactive unit on the teaching of the basic addition and subtraction skills to the student with mental retardion). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Yıkmış, A. (2005). Etkileşime dayalı matematik öğretimi (Interaction-based mathematics teaching.). Ankara: Kök Yayıncılık

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Qualitative research methods in the social sciences) (6.Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515