Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışları ile Bilişsel Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişki

Levent Vural, Gülten Feryal Gündüz

Öz


Akademik erteleme, öğrenme görevlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin akılcı olmayan bir biçimde geciktirilmesidir. Her düzeydeki öğrenenler için öğrenme görevlerinin ertelenmesi söz konusu olabilir. Akademik erteleme davranışı gösteren öğrenenlerin bu davranışları ile bilişsel farkındalık düzeyleri arasında yakın bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma ile öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışları ile bilişsel farkındalık düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak “akademik erteleme” ile “bilişsel farkındalık ölçeği”nden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının “orta” düzeyde akademik erteleme davranışı gösterdikleri ve erkek öğretmen adayların anlamlı derecede kadın öğretmen adaylarından daha çok akademik erteleme davranışına yöneldikleri görülmüştür. Bunun yanında öğretmen adaylarının bilişsel farkındalık düzeyleri “yüksek” farkındalık düzeyi olarak belirlenirken, bu farkındalığa kadın öğretmen adayların daha çok sahip oldukları gözlemlenmiştir. Bilişsel farkındalık düzeyleri bölümlere göre bir farklılık göstermemiş, bölümünü isteyerek okuyan öğretmen adayları açısından da anlamlı derecede istemeyerek okuyanlara göre olumlu yönde farklılaşmıştır. Akademik erteleme ile bilişsel farkındalık arasında negatif yönde ve düşük düzeyde bir ilişki görülmüştür. Bununla birlikte yapılan regresyon analizinde de bilişsel farkındalığın akademik ertelemeyi yordayıcı bir değişken olarak görülebileceği bulgusuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak öğretmen adaylarının bilişsel farkındalık düzeyleri yükseldikçe daha az akademik erteleme davranışı gösterdikleri söylenebilir.     

Anahtar Sözcükler: Akademik erteleme, bilişsel farkındalık, öğretmen eğitimi, yükseköğretim


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akbay, S. ve Gizir, C.A. (2010). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinde akademik erteleme davranışı: Akademik güdülenme, akademik özyeterlik ve akademik yükleme stillerinin rolü, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 60-78.

Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık

Akkaya, E. (2007). Academic procrastination among faculty of education students: the role of gender, age, academic achievement, perfectionism and depression (Yayımlanmamış̧ yüksek lisans tezi). Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Alemdar, A. (2009). Bilişüstü beceri eğitiminin fen bilgisi öğrencilerinin başarılarına, kavram kazanımlarına, kavramlarının sürekliliğine ve transferine etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Alexander, S. E. ve Onwuegbuzie, J. A. (2006). Academic procrastination and the role of hope as a coping strategy. Personality and Individual Differences, 42, 1301-1310.

Annevirta, T. ve Vauras, M. (2006). Developmental changes of metacognitive skill in elementary school children. The Journal of Experimental Education, 74(3), 197–225.

Ataalkın, A. N. (2012). Üst bilişsel öğretim stratejilerine dayalı öğretimin öğrencilerin üstbilişsel farkındalık ve becerisine, akademik başarı ile tutumuna etkisi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Aydoğan, D. ve Özbay, Y. (2012). Akademik erteleme davranışının benlik saygısı, durumluluk kaygı, özyeterlik açısından açıklanabilirliğinin incelenmesi, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2 (3), 1-9.

Bağçeci, B., Döş, B. ve Sarıca, R. (2011). İlköğretim öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile akademik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 551-566.

Bakioğlu, B., Küçükaydın, M. A., Karamustafaoğlu, O. Uluçınar Sağır, Ş., Akman, E., Ersanlı, E., & Çakır, R.(2015). Öğretmen adaylarının bilişötesi farkındalık düzeyi, problem çözme becerileri ve teknoloji tutumlarının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 22-33. Retrieved from h p://dergipark.ulak

Balcı, G. (2007). İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin sözel matematik problemlerini çözme düzeylerine göre bilişsel farkındalık becerilerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Balkıs, M. (2007). Öğretmen adaylarının davranışlarındaki erteleme eğiliminin, karar verme stilleri ile ilişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 67-82.

Balkıs, M. & Duru, E. (2009). Prevalence of academic procrastination behavior among preservice teachers, and its relationship with demographic and individual preferences. Journal of Theory and Practice in Education, 5 (1), 18-32. Retrieved on 10 March 2018 at http://eku.comu.edu.tr/ar cle/view/1044000005/1044000209 adresinden erişilmiştir.

Balkıs, M., Buluş, M., Duru, E. Ve Duru, S. (2006). Üniversite öğrencilerinde akademik erteleme eğiliminin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 7, 57-73.

Baykara, K. (2011). Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40 (1), 80-92.

Baysal, Z.N., Ayvaz, A., Çekirdekçi, S. ve Malbeleği, F. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının üstbilişsel farkındalıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi, M.Ü.Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37, 68-81.

Beck, B. L., Koons, S. R., & Milgrim, D. L. (2000). Correlates and consequences of behavioral procrastination: e e ects of academic procrastination, self- consciousness, self-esteem and self-handicapping [Special issue]. Journal of Social Behavior & Personality, 15 (5), 3-13.

Bedel, E.F. (2012). An examination of locus of control, epistemological beliefs and metacognitive awareness in preservice early childhood teachers. Educational Sciences: Theory & Practice, 12, 3051-3060.

Bedel, E.F. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarında akademik ertelemenin yordanmasında bilinçli farkındalık ve üstbilişsel farkındalığın rolü. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7 (3), 504-514.

Bridges , K. R., ve Roig, M. (1997). Academic procrastination and irrational thinking: A re-examination with context controlled. Person Indioid, 22 (6), 941-944.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behovioral sciences (2nd ed). Hillsdale, NJ:Erlbaum

Cüceloğlu, D. (2007). İnsan ve Davranışı. Remzi Kitabevi: İstanbul.

Çakıcı, D. Ç. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel erteleme ve akademik erteleme davranışının incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.

Çavuş, E. (2015). Fen ve teknoloji dersinde fen günlüğü kullanımının ilköğretim öğrencilerinin bilişüstü farkındalık ve akademik başarısına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Adıyaman Üniversitesi İlköğretim Anabilim Dalı.

Çelik, Ç. ve Odacı, H. (2015). Akademik erteleme davranışının bazı kişisel ve psikolojik değişkenlere göre açıklanması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (3), 31-47.

Çeri, B. K., Çavuşoğlu, C., ve Gürol, M. (2015). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme düzeylerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences, 34, 385-394.

Çetin, Ş. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 1-7.

Demir, Ö. ve Özmen, S.K. (2011). Üniversite öğrencilerinin üst biliş düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 145-160.

Demirsöz, E. (2014). Bilişüstü farkındalık ve geliştirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 112-123.

Doğan, A. (2013). Üstbiliş ve üstbilişe dayalı öğretim. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 3, 6-20.

Dresel, M. ve Haugwitz, M. (2006). The relationship between cognitive abilities and self- regulated learning: evidence for interactions with academic self-concept and gender, High Ability Studies, 16(2), 201-208.

Eerde-Van, W. (2003). Procrastination at work and time management training. The Journal of Psychology, 137 (5), 421-434.

Emrahoğlu, N.& Öztürk, A.(2010). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Bilişsel Farkındalığın Etkisi: Bir Nedensel Karşılaştırma Araştırması”. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2), 18-30.

Ferrari, J. R. (1994). Dysfunctional procrastination and its relationship with self-esteem, interpersonal dependency, and self-defeating behaviors. Personality and Individual Differences, 17, 673–679.

Ferrari, J. R.; Harriott, J. S.; Evans, L.; Lecik-Michna, Denise M., ve Wenger, J. M. (1998) . Exploring theTime Preferences ofProcrastinators: Night or Day,Which is the One?. European Journal of Personality, 11 (3) , 187-196.

Ferrari, J.R. & Scher, S.J. (2000). Toward an understanding of academics and nonacademic tasks procrastinated by students: The use of daily logs. Psychology in the Schools, 37 (4), 359-366.

Flavell, J. H. (1987). Speculations about the nature and development of metacognition. In F. E. Weinert, & R. H. Kluwe (Ed.), Metacognition, motivation,and understanding (pp. 21-29). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Flavell, J.H. (1979). Metacognition and Cognitive Monitoring: Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. American Psychologist, 34(10), 906-911.

Gelen, I. (2004). “Bilişsel farkındalık stratejilerinin Türkçe dersine ilişkin tutum, okuduğunu anlama ve kalıcılığa etkisi”,, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

Güdül, M.D (2015). Üniversite öğrencilerinin akademik motivasyon profillerinin psikolojik ihtiyaç doyumu, akademik erteleme ve yaşam doyumu ile ilişkisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi

Haycock, L. A., McCarthy, P., ve Skay, C. L. (1998). Procrastination in college students: The role of self and anxiety. Journal of Counseling ve Development, 76, 317-325.

Jansenn, T. & Carton, J. S. (1999). The effect of locus of control and task difficulty on procrastination. E-Journal of Genetic Psychology, 160 (4), 436-442.

Johnson, J. L., & Bloom, A. M. (1995). An analysis of the contribution of the five factors of personality to variance in academic procrastination. Personality and Individual Differences, 18, 127-133.

Kachgal, M. M., Hansen, L. S., & Nutter, K. J. (2001). Academic procrastination prevention/intervention: Strategies and recommendations. Journal of Developmental Education, 25, 14–24

Kağan, M. (2009). Üniversite öğrencilerinde akademik erteleme davranışını açıklayan değişkenlerin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42 (2), 113-128.

Kana, F. (2015). Türkçe öğretmeni adaylarının üstbiliş farkındalık düzeyleri, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (17), 66-81.

Kandemir, M. (2010). Akademik ertelemeyi açıklayıcı bir model. (Yayımlanmamış doktora tezi) Gazi Üniversitesi, Ankara.

Karasakaloğlu, N., Saracaloğlu, A. S. ve Yılmaz-Özelçi, S. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma stratejileri, eleştirel düşünme tutumları ve üst bilişsel yeterlilikleri. Ahi Evren Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 207-221.

Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi (31.bs). Nobel Akademik Yayıncılık

Kışkır, G. (2011) Öğretmen adaylarının bilişötesi farkındalık düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Kiremitci, O. (2011). Beden eğitimi öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13 (1), 92-99.

Kiremitçi, O. (2013). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyleri üzerine bir inceleme, Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4 (3), 29-40.

Klassen, M. R., Krawchuk, L. L., & Rajani, S. (2008). Academic procrastination of undergraduates: Low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastination. Contemporary Educational Psychology, 33, 915–931.

Knaus, W. J. (1998). Do it now! Break procrastination habit (second edition). New York: Jonn Wiley ve Sons, Inc.

Koç, C. ve Arslan, A. (2015). Ortaokul öğrencilerinin başarı yönelimlerinin ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıklarının incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5 (5), 485-508,

Lee, E. (2005). The relationship of motivation and flow experience to academic procrastination in university students. Journal of Genetic Psychology, 166, 5-14.

Mclneryney, D. M. ve Mclnerney, V. (2002). Educational psychology-constructing learning, pearson education australia pty limited, prentice hall,

Milgram, N. A., Sroloff, B. and Rosenbaum, M. (1988). The procrastination of everyday life. Journal of Research in Personality, 22 (2), 197-212.

Milgram, N., Marshevsky, S., & Sadeh, C. (1995). Correlates of academic procrastination: Discomfort, task aversiveness, and task capability. The Journal of Psycohology, 129 (2). 145- 155.

Motie, H., Heidari, M., ve Sadeghi, M. A. (2012). Predicting Academic Procrastination During Self-Regulated Learning in Iranian First Grade High School Students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 69, 2299-2308.

Nietfeld J. L. (2003). An examination of metacognitive strategy useand monitoring skills by competitive middle distance runners, Journal Of Applied Sport Psychology 15,307-320.

Onwuegbuzıe, L. J. ve Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: frequency and cognitive behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31 (4), 503-509.

Onwuegbuzie, A. J. (2000). Procrastinators and perfectionistic tendencies among graduate students. Journal of Social Behavior and Personality, 15 (5), 103–109.

Onwuegbuzie, A. J. (2004). Academic procrastination and statistics anxiety. Assessment & Evaluation in Higher Eduaciton . 29 (1), 3-19.

Owens, M. A. & Newbegin, I. (1997). Procrastination in high school achievement: A causal structural model. Journal of Social Behavior & Personality, 12, 869-888.

Özer, A. ve Altun, E. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Nedenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 45-72.

Özer, B. U. (2005). Academic procrastination: Prevalance, self-reported reasons, gender difference and it’s relation with academic achievement. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Özsoy, G. (2006). Problem çözme ve üstbiliş, Gazi Üniversitesi Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı Cilt:1, 235-245. Ankara

Özsoy, G. (2008). Üstbiliş. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 713-740.

Özsoy, G. ve Ataman, A. (2009). The effect of metacognitive strategy training on mathematical problem solving achievement. International Electronic Journal of Elementary Education, 1 (2), 67-82.

Özsoy, G., Çakıroğlu, A. Kuruyer, H.G., & Özsoy, S. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeylerinin bazı değişkenler bakımından incelenmesi. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010). Elazığ: s. 489-492.

Özsoy, G. ve Günindi, Y. (2011). Okulöncesi öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeyleri. İlköğretim Online, 10(2), 430-440. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/90652 adresinden 11 Mart 2018 tarihinde erişilmiştir.

Pala, A., Akyıldız, M., ve Bağcı, C. (2011). Academic Procrastination Behaviour of Pre- Service Teachers’ of Celal Bayar University. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 1418-1425.

Palland, J. (2002). SPSS survival manual (11.bs). PA: Open University Press

Penneguin, V., Sorel, & Mainguy, M. (2010). Metacognition, executive function sandaging: The effect of training in the use of metacognitive skills to solve mathematical word problems. Journal of Adult Development, 17, 168-176.

Philips, M. (2012). Does locus of control task interest have an effect on procrastination. The Huron University College Journal of Learning and Motivation, 50 (1).

Pychyl, T.A., Morin, R.W. & Salmon, B.R. (2000). Procrastination and the planning fallacy: an examination of the study habits of university students. [Special Issue]. Journal of Social Behavior and Personality, 15 (5), 135–150.

Rothblum, E. D., Solomon, L. J., ve Murakami, J. (1986). Affective, cognitive, and behavioral differences between high and low procrastinators. Journal of Counseling Psychology, 33 (3), 387-394.

Saban, A.İ. ve Saban, A. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin bilişsel farkındalıkları ile güdülerinin bazı sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 9 (1), 35-58.

Sarıoğlu, A. F. (2011). Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Eğilimi ile Mükemmeliyetçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Sawhney, N., ve Bansal, S. (2015). Metacogni ve Awareness of Undergraduate Students in Rela on to their Academic Achievement. The Interna onal Journal of Indian Psychology, 3(1), 107-114. Retrieved on 15 March 2018 at http://oaji.net/ articles/2015/1170-1449166706.pdf

Schraw, G., Wadkins, T. and Olafson, L. (2007). Doing the things we do: A grounded theory of academic procrastination. Journal of Educational Psychology, 99 (1), 12-25.

Schraw, G. (2001). “Promoting general metacognitive awareness”. In H. Hartman (Ed.), Metacognition in learning and instruction: Theory, research and practice (pp. 3–16). Norwell, MA: Kluwer

Schraw, G. and Dennison, R. S. (1994). Assesing metacognitive awareness, Contemporary Educational Psychology, 19, 460-475.

Schraw, G. ve Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. Educational Psychology Review, 7 (4), 351–371.

Senecal ,C., Koestner, R., & Vallerand, R. J. (1995). Self-regulation and academic procrastination. Journal of Social Psychology, 135 (1), 607-619.

Senecal, C., ve Guay, F. (2000). Procrastination in job-seeking: An analysis of motivational processes and feelings of hopelessness. Journal of Social Behavior and Personality, 15 (5), 267-283.

Senemoğlu, N. (1997). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.

Seo, H. E. (2008). Self-efficacy as a mediator in the relationship between self-oriented perfectionism and academic procrastination. Social Behavior and Personality, 36(6), 753-764.

Shanahan, M. J. ve Pychyl, T. A. (2007). An ego identity perspective on volitional action: identity status, agency, and procrastination. Personality and Individual Differences. 43 (4), 901-911.

Solomon, L.J. ve Rothblum, E.D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 503-509.

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133 (1), 65-94.

Şeker, S. S., & Saygı, E. (2013). Eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü resim–iş eğitimi ve müzik eğitimi anabilim dallarında okumakta olan öğretmen adaylarının akademik erteleme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 8 (12), 1219-1227. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/88556357_77%C5%9EekerSadullahSerkan-sos-1219-1227.pdf adresinden 15 Mart 2018 tarihinde erişilmiştir.

Terzi, A.R., Uyangör, N. Ve Dülker, A.P. (2017). Akademik güdülenme ve akademik erteleme ilişkisi: Formasyon öğretmen adayları üzerine bir araştırma, Route Educational and Social Science Journal, 4 (7), 52-62.

Tiece, D. M. ve Baumeister, R.F. (1997). Longitudinal study of procrastination, performance, stress, and health: The costs and benefits of dawdling. Psychological Science, 8 (6), 456-458.

Tuckman, B.W. (1991). The development and concurrent validity of the Procrastination Scale. Educational and Psychological Measurement, 51 (2), 473-480.

Türküm, A.S. (2007). Üniversite gençliğine yönelik PDR hizmetleri. Özyürek, R., Owen Korkut, F., ve Owen D. (Ed.), Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik (meslekleşme sürecindeki ilerlemeler) içinde (ss. 201-219). Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.

Uzun Özer B. (2009). Academic Procrastination in Group of High School Students: Frequency, Possible Reasons and Role of Hope, Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4 (32), 12-19

Uzun Özer, B., Demir, A. ve Ferrari, J. R. (2009). Exploring academic procrastination among Turkish students: Possible gender differences in prevalence and reasons. The Journal of Social Psychology, 149 (2), 241-257.

Washington, J.A. (2004) The Relationship between Procrastination and Depression among Graduate and Professional Students across Academic Programs: Implications for Counseling. (Unpublished doctoral thesis )., Texas Southern University. Texas.

Winne, P. H. (1996). A Metacognitive View of Individual Differences in Self-Regulated Learning, Learning and Individual Differences, 8, 327-353.

Wong, B. S. (2012). Metacognitive awareness, procrastination and academic performance of university students in Hong Kong. (Unpublished doctoral thesis). University of Leicester, Leicester. Retrieved on 15 March 2018 at https://lra.le.ac.uk/bitstream/2381/ 27621/1/2012WongbscEDd%20.pdf

Yaycı, L., ve Düşmez, İ. (2016). Adolesanların akademik erteleme davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(10), 82-101.

Yeşil, R. & Şahan, E. (2012). Öğretmen adaylarının akademik işlerini erteleme nedenleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 219-236.

Yiğit, R., ve Dilmaç, B. (2011). Ortaöğretimde öğrencilerin sahip oldukları insani değerler ile akademik erteleme davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(31), 159-178.

Yorulmaz, A. (2003). Erteleme davranışının çeşitli psikolojik değişkenler açısından incelenmesi, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Zakeri, H., Esfahani, B.N., ve Razmjoee, M. (2013). Parenting styles and academic procrastination. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 84, 57–60.

Zimmermann, B. J. (1995). Self-Regulation Involves More Than Metacognitive Knowledge of Reading Strategies in An Acquisition-poor Environment, Language Awareness, 10, 268-288.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515