Yedinci Sınıf Öğrencilerin Matematiksel Modelleme Sürecinde Orantısal Akıl Yürütmelerini Etkileyen Faktörler

MELİKE TURAL SÖNMEZ

Öz


Bu çalışmada yedinci sınıf öğrencilerinin matematiksel modelleme etkinliklerinin uygulanma süresinde orantısal ilişkileri matematikselleştirme becerilerine etki eden faktörler araştırılmıştır. Araştırmanın teorik çerçevesi matematiksel modelleme ve matematikselleştirmenin iki boyutu olan yatay ve dikey matematikselleştirme  (Treffers, 1987) temel alınarak yapılandırılmıştır. Çalışmanın katılımcıları matematik seviyeleri iyi olan altı yedinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmacı tarafından oran ve orantı ile ilgili yedinci sınıf matematik dersi kazanımlarına uygun etkinlikler geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Katılımcılar üçerli gruplar halinde çalışmışlardır. Çalışmanın verileri, grupların sorunun çözümü sırasındaki tartışmalarını ve sınıftaki sunumlarını içeren video- ses kayıtları, araştırmacı gözlem notları ve öğrenci çalışma dokümanlarından oluşmaktadır. Çalışmada orantısal olan ve olmayan durumların ayırt edilebilmesi, tam sayı bulma beklentisi, çarpımsal ilişkileri kavramsal olarak ilişkilendirme, işlem hatalarının ardından günlük hayat durumundan dönüt alınamaması, günlük hayattan matematiğe aktarımlar, matematiksel sonuçlardan günlük hayata aktarımlar gibi bazı faktörlerin modelleme sürecini şekillendirdiği belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçları bu faktörleri yatay ve dikey matematikselleştirme süreçleri içinde değerlendirilerek ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler


Orantısal düşünme, matematikselleştirme süreci, matematiksel modelleme, matematik eğitimi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aladağ, A.& Artut, D. P. (2012). Examination of students' problem-solving skills of proportional reasoning problems and realistic problems, Elementary Education Online, 11(4), 995-1009,

Atabaş, Ş. &Öner, D. (2017). An examination of turkish middle school students’ proportional reasoning. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 33(1),63-85. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/buje/issue/29688/319298

Avcu R.& Doğan, M. (2014). What are the strategies used by seventh grade students while solving proportional reasoning problems? International Journal of Educational Studies in Mathematics, 1 (2), 34-55.

Berry, J. & Houston, K. (1995). Mathematical Modelling. Bristol: J. W. Arrowsmith Ltd.

Blum, W. & Niss, M. (1991), Modelling, applications, and links to other subjects -- state, trends and ıssues in mathematics ınstruction, Journal of Educational Studies in Mathematics, 22, 37-68.

Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions (secondedition). London: Sage.

De Bock, D., Verschaffel, L., & Janssens, D. (1998). The predominance of the linear model insecondary school students’ solutions of word problems involving length and area of similarplane figures. Educational Studies in Mathematics, 35, 65-85.

De Corte, E., Verschaffel, L., & Greer, B. (2000). Connecting mathematics problem solving to the real world. In: Proceedings of the International Conference on Mathematics Education into the 21st Century: Mathematics for living (pp. 66-73). Amman, Jordan: The National Center for Human Resource Development.

Dooley, B. K. (2006). An investigation of proportional thinking among high school students. Doctoral dissertation. South Carolina: Clemson University.

Duatepe A. ve Akkuş- Çıkla O. (2002). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının orantısal akıl yürütme becerileri üzerine niteliksel bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 32-40.

Ebersbach, M., Van Dooren, W., Goudriaan, M. N., & Verschaffel, L. (2010). Discriminating nonlinearity from linearity: Its cognitive foundations in five-year-olds. Mathematical Thinking and Learning, 12, 4-19.

Fernández, C., Llinares, S., & Valls, J. (2008). Implicative analysis of strategies in solving proportional and non-proportional problems. In O. Figueras & A. Sepúlveda (Eds), Proceedings of the 32nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education ,3, 1-8, Morelia, México: PME.

Fernández, C., & Llinares, S. (2009). Understanding additive and multiplicative structures: The effect of number structure and nature of quantities on primary school students’ performance. In First French-Cypriot Conference of Mathematics Education, 1-18.

Fernández, C., Llınares, S., Modestou, M., Gagatsıs, A., (2010). Proportional reasoning: how task variables influence the development of students’ strategies from primary to secondary school. Acta Didactica Universitatis Comenianae Mathematics, 10, 1-18

Fernández, C., Llinares, S., Van Dooren, W., De Bock, D., & Verschaffel, L. (2010). How do proportional and additive methods develop along primary and secondary school? In M.M.F. Pinto, & T.F. Kawasaki (Eds.), Proceedings of the 34th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (vol. 2, pp. 353-360). Belo Horizonte, Brazil: PME.

Fernández , C., Llinares, S., Van Dooren, W., De Bock, D., & Verschaffel, L. (2012). The development of students’ use of additive and proportional methods along primary and secondary school. European Journal of Psychology of Education, 27 (3), 421-438.

Freudental, H. (1991). Revisiting mathematics education. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an Educational Task. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Gravemeijer, K. (1994). Developing Realistic Mathematics Education. Utrecht: CD-ß Press /Freudenthal Institute.

Gravemeijer K. (2002) Preamble: From Models to Modeling. In: Gravemeijer K., Lehrer R., Van Oers B., Verschaffel L. (eds) Symbolizing, Modeling and Tool Use in Mathematics Education. Mathematics Education Library, vol 30. Springer, Dordrecht

Gravemeijer, K., & Stephan, M. (2002). Emergent models as an instructional design heuristic. In K. Gravemeijer, R. Lehrer, B. Oers, & L. Verschaffel (Eds.), Symbolizing, modeling and tool use in mathematics education (pp. 145-169). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Hauvel-Panhuizen, M. (1996). Asserment and Realistic Mathematics Education, Technicpress, Netherland.

Heller, P. M., Ahlgren, A, Post, T., Behr, M., & Lesh, R. (1989). Proportional reasoning: the effect of two content variables, rate type, and problem setting. Journal of Research in Science Teaching, 26 (3), 205-220.

Hiebert, J., & Lefevre, P. (1986). Conceptual and procedural knowledge in mathematics: An introductory analysis. In J. Hiebert (Ed.), Conceptual and procedural knowledge: The case of mathematics (pp. 1-27). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Küpçü, A. R. (2008). Etkinlik temelli öğretim yaklaşımının orantısal akıl yürütmeye dayalı problem çözme başarısına etkisi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Kwon, Y., Lawson, A. E., Chung, W, & Kim, Y. (2000). Effect on development of proportional reasoning skill of physical experience and cognitive abilities associated with prefrontal lobe activity. Journal of Research in Science Teaching, 37 (10), 1171-1182.

Lamon, S. J. (1995). Ratio and proportion. Elementary didactical phenomenology. In B. P. Schappelle (Ed.), Providing a foundation for teaching mathematics in the middle grades (pp. 167-198). Albany: State University of New York.

Lawton, C. A. (1993). Contextual factors affecting errors in proportional reasoning. Journal for Research in Mathematics Education, 24 (5), 460-466. https://www.jstor.org/stable/749154?seq=3#page_scan_tab_contents

Lesh , R.A., & Doerr, H. (2003). Foundations of model and modeling perspectives on mathematic teaching and learning. In R.A. Lesh and H. Doerr (Eds.), Beyond constructivism: A models and modeling perspectives on mathematics teaching, learning, and problem solving. Mahwah, NJ: Lawrance Erlbaum.

Lesh, R., Post, T., & Behr, M. (1988). Proportional reasoning. In J. Hiebert & M. Behr (Eds.), Number concepts and operations in the middle grades (pp. 93-118). Reston, VA: Lawrence Erlbaum

Milli Eğitim Bakanlığı. (2009). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu, Ankara: Yazar.

Modestina ,M., Iliada, E, Athanasios, G. Ve Giorgos, S. (2007). Problem solving ın geometry: The case of the illusion of proportionality. http://ermeweb.free.fr/CERME%205/WG7/7_Modestou.pdf. dan 2.04.2012 de indirilmiştir.

Modestou, M., & Gagatsis, A. (2007). Students’ improper proportional reasoning: A result of the epistemological obstacle of “linearity”. Educational Psychology, 27(1), 75-92.

Modestou, M., & Gagatsis, A. (2008). Proportional reasoning in elementary and secondary education: Moving beyond the percentages. In A. Gagatsis (Ed.), Research in mathematics education, 147-162. Nicosia: University of Cyprus

NCTM (2000). Principles and Standards for School Mathernatics, NCTM Publications.

Owens, D. T. (1993). Research Ideas for the Classroom Middle Grades Mathematics, NCfM Publications.

Pape, S. J. (2004). Middle school children's problem-solving behavior: A cognitive analysis from a reading comprehension perspective. Journal for Research in Mathematics Education, 35 , pp. 187-219.

Shield, M.J. & Dole, S. (2008). Proportion in middle-school mathematics : it's everywhere. The Australian Mathematics Teacher, 64(3), 10-15.

Skemp R., (1976). Relational understanding and instumental understanding, Mathematics Teaching, 77, 20–26,

Şen Zeytun. A, (2013). An investigation of prospective teachers' mathematical modelling processes and their views about factors affecting these processes, unpublished doctorate thesis, ODTÜ, Ankara

Tourniaire, Francoise & Pulos, Steven. (1985). Proportional reasoning: A review of the literature. Educational Studies in Mathematics, 16 (2), 181-204.

Treffers, A. (1987). Three dimensions- a model of goal and theory description in mathematics instruction. Dordrecht: Kluwer Academic.

Tural Sönmez, M. (2017). Matematiksel modelleme problemlerinin yapılandırılması üzerine tasarım tabanlı inceleme: finansal içerik örneği. Journal of Computer and Education Research, 5 (10), 218-240. https://doi.org/10.18009/jcer.307314

Türker Biber, B. & Yetkin Özdemir, İ. E. (2015). Matematik öğretiminde matematiksel modelleme yaklaşımı. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 27, 39-50.

Van den Heuvel-Panhuizen, M. (1996). Assessment and realistic mathematics education. CD-Beta Press/Freudenthal Institute. Utrecht:Holland

Van Dooren, W., De Bock, D., Hessels, A., Janssens, D., & Verschaffel, L. (2005). Not everything is proportional: Effect of age and problem type on propensities of overgeneralization. Cognition and Instruction, 23(1), 57-86.

Van Dooren, W., De Bock, D., Vleugels, K., & Verschaffel, L. (2010). Just answering … or thinking? Contrasting pupils’ solutions and classifications of missing-value word problems. Mathematical Thinking and Learning, 12(1), 20-35.

Verschaffel, L., De Corte, E., & Lasure, S. (1994). Realistic considerations in mathematical modelling of school arith¬metic word problems. Learning and Instruction, 4, 273-294

Viennot, D.C., & Moreau, S.(2007). Arithmetic problems at school: When there is an apparent contradiction between the situation model and the problem model. British Journal of Educational Psychology 77, 69–80

Xin, Z. & Zhang, L. (2009). Cognitive holding power, fluid intelligence, and mathematical achievement as predictors of children's realistic problem solving. Learning and Individual Differences, 19, 124–129.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515