İlkokul Öğretim Programı 3 ve 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi Açısından Analizi ve Değerlendirilmesi

Hacı Hasan Yolcu

Öz


Bu çalışmada Fen Bı̇lı̇mlerı̇ Dersi Öğretim Programında (Milli Eğitim Bakanlığı, 2017) yer alan 3. ve 4. sınıf kazanımların revize edilmiş Bloom taksonomisine göre analizinin ve değerlendirilmesinin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden doküman analiz metodu kullanılarak kazanımların analizi yapılmış ve kazanımların revize edilmiş taksonomiye göre değerlendirilmesi yapılmıştır. Analizin güvenirliğinin ve geçerliğinin sağlanması için öncelikle araştırmacı ve iki uzman kişi tarafından kazanımların değerlendirilmesinde ortak bir yargı oluşturulmuştur. Daha sonra kazanımlar araştırmacılar tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Son olarak, araştırmacı ve uzmanlar tarafından analizlerde görüş birliği ve görüş ayrılığı olan kazanımlar dikkate alınarak güvenirliği katsayısı formülü ile analizin güvenirliği 0.77 olarak belirlenmiştir. Kazanımlar Bilgi Boyutuna göre incelendiğinde % 6 olgusal, % 72 kavramsal, % 18 işlemsel ve % 4 üst bilişsel bilginin yer aldığı belirlenmiştir. Kazanımlar Bilişsel Süreç Boyutu dikkate alınarak incelendiğinde % 7 hatırlama, % 43 anlama, % 12 uygulama, %7 analiz etme, %20 değerlendirme ve %11 oluşturma olarak belirlenmiştir. Kazanımlar bilgi boyutunda genel olarak kavramsal bilgi, bilişsel süreç boyutunda ise anlama boyutunda toplandığı, kazanımların dağılımı bilgi ve bilişsel süreç boyutlarının alt boyutlarında ise homojen bir dağılım göstermediği belirlenmiştir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Arı, A. (2011). Bloom’un Gözden Geçirilmiş Bilişsel Alan Taksonomisinin Türkiye’de ve Uluslararası Alanda Kabul Görme Durumu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 749-772.

Aydoğdu, B. (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerini Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives. Vol. 1: Cognitive Domain. New York: McKay, 20–24.

Bümen, N. T. (2010). “Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi.” Eğitim ve Bilim 32 (142).

Eber, P. A., & Trent, S, P. (2007). Assessing Student Learning: Applying Bloom’s Taxonomy. Human Service Education 27 (1).

Eroğlu, D., & Tülay, S. K. (2014). Türkçe Ders Kitaplarındaki Dilbilgisi Kazanımlarının ve Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Başkent University Journal of Education 1 (1).

Gezer, M., Şahin, İ., Fevzi, S., Meral, Ö., & Elif, M. (2014). 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (1): 433–455.

Hançer, A. H., Önder, Ş., & Yıldırım, H. İ. (2003). İlköğretimde Çağdaş Fen Bilgisi Öğretiminin Önemi Ve Nasıl Olması Gerektiği Üzerine Bir Değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (13): 80–88.

Jideani, V. A., & Jideani, I, A. (2012). Alignment of Assessment Objectives with Instructional Objectives Using Revised Bloom’s taxonomy. The Case for Food Science and Technology Education. Journal of Food Science Education 11 (3). Wiley Online Library: 34–42.

Krathwohl, D. R. (2002a). “A Revision of Bloom ’ S Taxonomy :” 5841 (September). doi:10.1207/s15430421tip4104.

Krathwohl, D. R. (2002b). A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview.” Theory into Practice.

Mustafa, T., & Burak, K. T. (2003). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri ve Önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (13): 89–101.

Özcan, S., & Sami, O. (2007). İlköğretim Fen Bilgisi Derslerinde Kullanılan Soruların Piaget Ve Bloom Taksonomisine Göre Analizi. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 61-68.

Sönmez, Ö. F., & Koç, H., & Çifçi, T. (2013). ÖSS, YGS ve LYS Sınavlarındaki Coğrafya Sorularının Bloom Taksonomisi Bilişsel Alan Düzeyi Açısından Analizi. Karadeniz Araştırmaları, 36 (36): 257–275.

Zorluoğlu, S. L., Kızılaslan, A., & Sözbilir, M. (2016). Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yapılandırılmış Bloom Taksonomisine Göre Analizi ve Değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10 (1).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515