Öğretmenlerin Sınıf İçi Değerlendirme Zamanları ve Sıklıkları

Tuba Acar Erdol, Hülya Yıldızlı

Öz


Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin sınıf içi değerlendirme zamanlarının, sıklıklarının, sınavlara verdikleri önem derecesinin ve sınıf içi değerlendirmeye yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırma betimsel araştırma modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Nevşehir ilinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde devlet okullarında görev yapan, her okul düzeyinden 96 olmak üzere toplam 288 öğretmen oluşturmuştur.  Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistiklerden frekans ve yüzde kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin en çok öğretimden sonra ve ünitelerin sonunda değerlendirme yaptıkları, öğretmenlerin çoğunluğunun bir ders süresinin beşte birinden daha azını değerlendirmeye ayırdıkları, değerlendirme zamanlarına ve ölçütlere yönelik öğrencileri çoğu zaman bilgilendirdikleri, soruları çoğu zaman kazanımlara göre hazırladıkları, çoğunluğunun bir ders saatinde ortalama 20 sorudan daha az soru sordukları görülmüştür. Öğretmenlerin çoğu sınavları çok önemli bulmuş ve sınıf içi değerlendirmeye yönelik eğitim ihtiyaçları olmadığını belirtmiştir. Bulgular doğrultusunda alanyazına katkıda bulunabilecek yorum ve önerilere yer verilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515