Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Fizik Laboratuvarı Malzemelerini Tanıma Düzeyleri

Hasan Şahin Kızılcık, Sultan Çağan, Pervin Ünlü Yavaş

Öz


Bu araştırmanın amacı, liseye başlayan öğrencilerin önceki okul yaşamlarında fizik laboratuvarında bulunan deney malzemelerini ne derece tanıdıklarını belirlemektir. Araştırma tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, araştırmanın yapıldığı fizik laboratuvarlarında kullanılan ve öğrencilerin tanıması beklenen 28 adet deney malzemesi seçilmiştir. Deney malzemeleri önce öğrencilere gösterilmiş ve incelemeleri istenmiştir. Öğrencilerden kendilerine gösterilen deney malzemesinin adını ve işlevini açık uçlu olarak yazabilecekleri alanları bulunan bir forma yazmaları istenmiştir. Formda, ayrıca söz konusu deney malzemesini daha önce görüp görmedikleri ve bu malzemeyi kullanarak daha önce herhangi bir deney yapıp yapmadıkları sorulmuştur. Araştırma, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek Ankara’daki bir liseye yeni başlayan 109 adet 9. sınıf öğrencilerine yapıldığı için, ek olarak formda öğrencilerin hangi ilden geldiği ve geldikleri ortaokullarda laboratuvar bulunup bulunmadığı da sorulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrenciler çoğu deney malzemelerini tanımamaktadır. Öğrencilerin %50’sinden fazlasının adını bilmediğini belirttiği deney malzemesi sayısı 17, işlevini bilmediğini belirttiği deney malzemesi sayısı ise 18’dir. Öğrencilerin %50’sinden fazlası tarafından adı doğru olarak bilinen deney malzemesi sayısı yalnızca 7, işlevi doğru olarak bilinen ise yalnızca 3’tür. Malzemelerden 17’i öğrencilerin %50’sinden fazlası tarafından daha önce hiç görülmemiş, malzemelerin 25’i ile de öğrencilerin yarıdan fazlası daha önce hiç deney yapmamışlardır. Öğrencilerin bir malzemenin adını ve işlevini bilmesi ile o malzemeyi daha önce görmüş ve deney yapmış olması arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca malzemenin işlevini bilme ile ortaokulda laboratuvar olanağı olması arasında da anlamlı bir fark bulunmuştur.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aka, E.İ. (2016). An investigation into prospective science teacher attitudes towards laboratory course and self-efficacy beliefs in laboratory use. International Journal of Environmental & Science Education, 11(10), 3319-3331.

Akkuş, H. & Kadayıfçı, H. (2007). Laboratuvar kullanımı konulu hizmet-içi eğitim kursu ile ilgili bir değerlendirme. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 179-193.

Aladejana, F. & Aderibigbe, O. (2007). Science laboratory environment and academic performance. Journal of Science Education Tecnology, 16, 500-506.

Arslan, A., Ogan Bekiroğlu, F., Süzük, E., & Gürel, C. (2014). Fizik laboratuvar derslerinin araştırma-sorgulama açısından incelenmesi ve öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 11(2), 3-28.

Aydın, S. (2011). Effect of cooperative learning and traditional methods on students’ achievements and identifications of laboratory equipments in science-technology laboratory course. Educational Research and Reviews, 6(9), 636-644.

Aydın, A. & Biyikli, F. (2017). The effect of jigsaw technique on the students' laboratory material recognition and usage skills in general physics laboratory-I course. Universal Journal of Educational Research 5(7), 1073-1082.

Bajaj, S. (2017). A Study of Impact of Laboratory on Academic Performance of 9th Class Students in Science Subject. The International Journal of Indian Psychology, 4(3), 104-111.

Böyük, U., Demir, S., & Erol, M. (2010). Fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin laboratuvar çalısmalarına yönelik yeterlik görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 4, 342-349.

Çalışkan, S., Selçuk, G.S., Özcan, Ö. (2010). Fizik öğretmen adaylarının Özyeterlik inançları: Cinsiyet, sınıf düzey ve akademik başarının etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 449-466.

Coştu, B., Ayas, A., Çalık, M. Ünal, S., & Karataş, F. Ö. (2005). Fen öğretmen adaylarının çözelti hazırlama ve laboratuvar malzemelerini kullanma yeterliliklerinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 65-72.

Çepni, S., Kaya, A., & Küçük, M. (2005). Fizik öğretmenlerinin laboratuvarlara yönelik hizmet içi ihtiyaçlarının belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 181-196.

Demir, S., Böyük, U., & Koç A. (2011). Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Şartları ve Kullanımına İlişkin Görüşleri ile Teknolojik Yenilikleri İzleme Eğilimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 66-79.

Dindar, H., & Yaman, S. (2003). İlköğretim okulları birinci kademede fen bilgisi öğretmenlerinin eğitim araç-gereçlerini kullanma durumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, 167-176.

Doğru, M., Gençosman, T. & Ataalkın, A. (2011). Examination of natural science laboratory perception levels of students at primary education grade 6 and their attitudes towards laboratory. The International Journal of Educational Researchers, 2(1), 17-27.

Ekici, G. (2009). Biyoloji öğretmenlerinin laboratuvar kullanımı öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 25-35.

Etkina, E., Karelina, A., Ruibal-Villasenor, M., Rosengrant, D., Jordan, R., & Hmelo-Silver, C. E. (2010). Design and Reflection Help Students Develop Scientific Abilities: Learning in Introductory Physics Laboratories. The Journal of The Learning Sciences, 19, 54–98.

Feyzioğlu, B., Demirağ, B. Ateş, A., Çobanoğlu, İ., Altun, E., & Akyıldız, M. (2011). Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Öğrenci Görüşleri: İzmir İli Örneği. İlköğretim Online, 10(3), 1208-1226.

Geçer, A., & Özel, R. (2012). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1-26.

Güneş, M.H., Şener, N., Topal Germ,, N. & Can, N. (2013). Fen ve teknoloji dersinde laboratuvar kullanımına yönelik öğretmen ve öğrenci değerlendirmeleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 1-11.

Ihejiamaizu, C.C., & Ochui, I. O. (2016). Utilization of biology laboratory equipment and students’ academic performance in cross river state, Nigeria. British Journal of Education, 4(9), 55-63.

Karamustafaoğlu, O. (2006). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim materyallerini kullanma düzeyleri: Amasya ili örneği. Amasya Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 91-101.

Kaya, H., & Böyük, U. (2011). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Laboratuvar Çalışmalarına Yönelik Yeterlikleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 27(1), 126-134.

Kayacan, K. & Selvi, M. (2017). Ön düzenleme faaliyetleri ile zenginleştirilmiş araştırma-sorgulamaya dayalı öğretim stratejisinin kavramsal anlamaya ve akademik öz yeterliğe etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1771-1786.

Kılıç, D., Keleş, Ö. & Uzun, N. (2015). Fen bilimleri öğretmenlerinin laboratuvar kullanımına yönelik özyeterlik inaçları: Laboratuvar uygulamaları programının etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 218-236.

Kılıç, M.S. & Aydın, A. (2018). Öğretmenlerin fen bilimleri dersi kapsamında laboratuvar uygulamaları hakkındaki görüşlerinin planlanmış davranış teorisi yardımıyla incelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 241-246.

Kızılcık, H. Ş. (2013). Öğretmen adaylarının bazı eş anlamlı fizik terimleri arasındaki tercihlerinin kavramsal algılamayla ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 28(3), 266-278.

Köseoğlu, P., & Soran, H. (2005). Biyoloji dersinde araç-gereç kullanımı açısından öğretmen yeterlilikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 150-158.

Kurtdede Fidan, N. (2008). İlköğretimde Araç Gereç Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 1(1), 48-61.

Mısır, N. & Saka, A.Z. (2012). Fizik öğretiminde iletkenin sığası konusunda TGA yöntemine dayalı olarak geliştirilen etkinliklerin uygulanması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 305-313.

Milli Eğitim Bakanlığı (2015). PISA 2015 Ulusal Raporu. adresinden 09.03.2018 tarihinde alınmıştır.

Olufunke, B. T. (2012). Effect of availability and utilization of physics laboratory equipment on students’ academic achievement in senior secondary school. World Journal of Education, Vol. 2, No. 5, 1-7.

Tekbıyık, A. & Tepe, M. (2017). Türkiye’de 2001-2017 yılları arasında yaşanan laboratuvar ve deney kazalarının değerlendirilmesi. The International Journal of Innovative Approaches in Education, 1(1), 11-20.

Telli, A., Yıldırım, H.İ., Şensoy, Ö. & Yalçın, N. (2004). İlköğretim 7. sınıflarda basit makinalar konusunun öğretiminde laboratuar yönteminin öğrenci başarısına etkisinin araştırılması. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 291-305.

Ukoh, E. E. & Amuda, A.A. (2015). Laboratory resource factors and frequency of practical activities as correlates of secondary school students’ achievement and interest in physics in Oyo State, Nigeria. ATBU, Journal of Science, Tecnology & Education, 3(4), 60-74.

URL-1 (2018). Langenscheidt Almanca-Türkçe Sözlük adresinden 09.03.2018 tarihinde alınmıştır.

URL-2 (2018). Collins German-English Dictionary adresinden 09.03.2018 tarihinde alınmıştır.

URL-2 (2018). Dict German-English Dictionary adresinden 09.03.2018 tarihinde alınmıştır.

Uyanık, G. (2017). Fen bilimleri öğretiminde tahmin-gözlem-açıklama yönteminin akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 3(1), 1-13.

Uzal, G., Erdem, A., Önen, F. & Gürdal, A. (2010). Basit araç gereçlerle yapılan fen deneyleri konusunda öğretmen görüşleri ve gerçekleştirilen hizmet içi eğitimin değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 64-84.

Ünsal, Y. (2010). Differences arising from language in perceiving some terms in physics education. H. U. Journal of Education, 39, 348-358.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515