Küreselleşme Sürecinde Eğitim Alanında Atılan Adımlar: Türkiye ve Eğitimde Başarılı Ülke Örnekleri

Demet Sever, Betül Baldan, Burcu Tuğlu, Kevser Kabaoğlu, Yaprak Alagöz Hamzaj

Öz


Bu çalışmanın amacı küreselleşme bağlamında Türkiye’de ve eğitim alanında başarıyı yakalamış örnek ülkelerde atılan adımların karşılaştırılması; bu kapsamda ülkemizdeki gelişme ve düzenlemelere ışık tutulması ve gerekli başarıyı yakalamak adına eksikliklerin saptanarak bu alanda atılması gerekli adımlara yönelik öneriler sunulmasıdır. Çalışmanın örnekleminin belirlenmesinde Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Program for International Student Assessment, PISA), Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS) ve OECD Daha İyi Yaşam İndeksi (OECD Better Life Index) sonuçları dikkate alınarak Singapur, Çin, Güney Kore, Japonya, Kanada, İngiltere ve Danimarka ülkelerinin eğitim sistemleri küreselleşme bağlamında incelenmiştir. Araştırmada Bereday tarafından geliştirilen analitik karşılaştırmalı eğitim araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın bulguları Türkiye’nin küreselleşme sürecinde eğitimini geliştirmek ve iyileştirmek için önemli adımlar attığını ortaya koymuştur. Ancak yapılan düzenlemelerin daha kalıcı ve etkili olabilmesi için hangi eğitim basamağında olursa olsun ilgili konu alanı uzmanlarının görüşleri alınarak, değişikliklerin tüm eğitim basamaklarıyla koordinasyon içinde yapılması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca küreselleşme sürecinde her ülkenin kendi öz değerlerini ve özelliklerini göz önünde tutarak ve küresel gereklilikleri de dikkate alarak ilerlemesinin gerektiği vurgulanmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Adıgüzel, O. C. ve Özüdoğru, F. (2014). İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programına yönelik aydınlatıcı değerlendirme modeline dayalı program değerlendirme ölçeği çalışması. Trakya Üniversitesi eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 124-136. 12 Ekim tarihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/trkefd/article/view/5000082766/5000076948 adresinden ulaşılmıştır.

Akar, H. (2010). Globalization and its challenges for developing countries: The case of Turkish higher education. Asia Pacific Education Review, doi: 10.1007/s12564-010-9086-0 2 Ekim 2017 tarihinde https://www.researchgate.net/publication/226269568 adresinden erişilmiştir.

Alkanat-Akman. T. (2010). Bologna süreci ve yükseköğretim kurumlarındaki yansımaları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Aoki, M. (2017). Let’s discuss changes to education in Japan. 11 Aralık 2017 tarihinde https://www.japantimes.co.jp/life/2017/03/06/language/lets-discuss-changes-education-japan/#.Wi7RjLT1V-U adresinden erişilmiştir.

Arslan, S. (2016). Çok kültürlü eğitim ve Türkiye: Mevcut durum, beklentiler, olasılıklar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (57), 412-428. Erişim adresi: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000151155/0

Aslan, S. (2016). Küreselleşme olgusunun sosyal bilgiler eğitimine etkileri. Harran Maarif Dergisi, 1(1), 11-23.

Ateş, M. (2011). Türkiye’de IBDP (Uluslararası Bakalorya Diploma Programı) ve coğrafya içeriği. Marmara Coğrafya Dergisi, 23, 112-134.

AUCC. (2014). Canada’s Universities in the World: AUCC Internalization Survey. 16 Aralık 2017 tarihinde https://www.univcan.ca/wp-content/uploads/2015/07/internationalization-survey-2014.pdfadresinden erişilmiştir.

Babaee, N. (2012). Heritage language learning in Canadian public schools: Language rights challenges. 16 Aralık 2017 tarihinde https://umanitoba.ca/faculties/education/media/Babaee12.pdf adresinden erişilmiştir.

Bakırtaş, T. ve Kandemir, O. (2010). Gelişmekte olan ülkelerden ve beyin göçü: Türkiye örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (3), 961-974. 09 Ocak2018 tarihinde http://www.kefdergi.com/pdf/18_3/18_3_20.pdf adresinden erişilmiştir.

Balkar, B. ve Özgen, H. (2010). Küreselleşmenin ilköğretim kademesindeki eğitim sürecine etkilerine ilişkin öğretmen görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1-22.

Barber, M. (1998). Creating a world class education service. Kuzey İngiltere Eğitim Konferansı, Londra.

Beck, K. (2012). Globalization/s: Reproduction and resistance in the internalization of higher education. Canadian Journal of Education, 35(3), 133-148.

Burnaby, B. (2007). Language policy and education in Canada Volume 1: Language policy and political issues in education. 16 Aralık 2017 tarihinde https://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/bitstream/handle/10315/2890/CRLC00349.pdfadresinden erişilmiştir.

Canatan, K. (2009). Avrupa toplumlarında çokkültürcülük: Sosyolojik bir yaklaşım. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (6), 80-97. Erişim adresi: http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt2/sayi6pdf/canatan_kadir.pdf

Cho, Y. S., Kim, J. W., Bae, W. I., & Choi, S. K. (2009). The national innovation model: Korea’s cyber home learning system. Korea Education & Research Information Service (KERIS).

Çelebi, N. (2016). Avrupa Birliği ve Eğitim. Nurhayat Çelebi (Ed.), Küreselleşme ve Eğitime Yansımaları içinde (s.129-182). Ankara: Nobel.

Dağlı, A. (2007). Küreselleşme karşısında Türk eğitim sistemi. D.Ü. Ziya

Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 1-13.

Danish Ministry of Education, (2017). Nordic Lighthouse Project. 3 Kasım 2017 tarihinde http://eng.uvm.dk/themes-and-projects/nordic-lighthouse-project adresinden erişilmiştir.

Danish Ministry of Education, (2004). Enhanced Internationalisation of Danish Education and Training - Policy Paper to Parliament, Danimarka. 3 Kasım 2017 tarihinde http://static.uvm.dk/Publikationer/2004/internationalisation/hel.html adresinden erişilmiştir.

Davies, I., Evans, M., ve Reid, A. (2005). Globalising citizenship education? A critique of global education and citizenship education. British Journal of Educational Studies, 53(1), 66-89.

Denmarks Evalueringsinstitut, (2017). The Demonstrations School Projects, Danimarka.

Department for Business, Innovation and Skills (BIS) (2013). International education: Global growth and prosperity.05 Ocak 2018 tarihindehttp://www.gov.uk/bis adresinden erişilmiştir.

Doğan, E. (2002). Eğitimde Küreselleşme. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6, 87-98.

Doğan, İ (2011). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

DPT. (1995). Dünyada küreselleşme ve bölgesel bütünleşmeler alt komisyon raporu. http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/zel%20htisas%20Komisyonu%20Raporlar/Attachments/183/oik440.pdf adresinden 05 Ocak 2018 tarihinde erişilmiştir.

Erçetin, S. S. ve Arifoglu, A. (2016). Herkes için eğitim 2015 hedefleri ve Türkiye. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 223.

Gambhir, M., Broad, K., Evans, M. ve Gaskell, J. (2008). Characterizing initial teacher education in Canada: Themes and issues. University of Toronto. 16 Aralık 2017 tarihinde https://www.oise.utoronto.ca/ite/UserFiles/File/CharacterizingITE.pdf adresinden erişilmiştir.

Gedikoğlu, T. (2012). Yükseköğretimde hesap verebilirlik. Yükseköğretim Dergisi, 2(3), 142-150.

Government of Canada. (2017a). Elementary and Secondary Education. 16 Aralık 2017 tarihinde https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/enrol-school/elementary-secondary.html adresinden erişilmiştir.

Government of Canada. (2017b). Bullying Prevention Programs. 16 Aralık 2017 tarihinde https://www.canada.ca/en/public-health/services/bullying/bullying-prevention-programs.html adresinden erişilmiştir.

Gülcan, M. G. (2005). AB ve eğitim süreci. Ankara: Anı Yayıncılık.

ICEF Monitor. (2014). Japanese education reforms to further prepare students for globalised world.http://monitor.icef.com/2014/02/japanese-education-reforms-to-further-prepare-students-for-globalised-world/ adresinden 11 Aralık 2017 tarihinde erişilmiştir.

Incheon Global Campus. About IGC, Incheon Global Campus (IGC), The Best Global Education Hub in Northeast Asia. 3 Kasım 2017 tarihindehttp://www.igc.or.kr. adresinden erişilmiştir.

Jones, G. (2011). Globalizing Canada’s universities: An overview. The Race to Globalize Higher Education in Canada Conference, Ontario Colleges and Universities’ Faculty Association (OCUFA), Toronto, Ocak 2011.

Karabıçak, M. (2002). Küreselleşme sürecinde gelişmekte olan ülke ekonomilerinde ortaya çıkan yönelim ve tepkiler.Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 7(1), 115-131.

Kaya, M. (t.y.). Beyin göçü ve erozyonu”. 10 Ocak 2018 tarihinde https://www.ogu.edu.tr/files/birimduyuru/.../200933112156.doc adresinden erişilmiştir.

Keyman, E. F. (2007). Türkiye’de kimlik sorunları ve demokratikleşme. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 41 217-230.

Kıvılcım, F. (2013). Küreselleşme kavramı ve küreselleşme sürecinin gelişmekte olan ülke Türkiye açısından değerlendirilmesi. Sosyal ve Beşeri, Bilimler Dergisi, 5 (1), 219-230.

Korea Institute of Science and Technology (KIST), Center for R-Learning Development, Promotion and Support, (2011). Introduction of the R-Learning System of Korea, South Korea.

Korkmaz, T. (2005). Türk ve İngiliz eğitim sistemlerinin karşılaştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Kudo, K. ve Hashimoto, H. (2011). Internalization of Japanese universities: current status and future directions. In S. Marginson, S. Kaur ve E. Sawir (eds.), Higher Education in Asia-Pacific: Higher Education Dynamics, vol. 36 (343-359). Springer: Dordrecht.

Kumiko, I. (2013). Will the International Baccalaureate take off in Japan? 11 Aralık 2017 tarihinde https://www.nippon.com/en/currents/d00096/ adresinden erişilmiştir.

Lee, S.K., Goh, C.B.,Fredriksen, B. ve Tan, J.P. (2008). Toward a better future: Education and training for economic development in Singapore since 1965. Washington D.C.: The World Bank.

Lister, I. (1995). Educating beyond the nation. International Review of Education, 41(1), 109-118.

MEB. (2017). Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi. 12 Ocak tarihinde https://pictes.meb.gov.tr/izleme/Home/ProjeninAmaci adresinden erişilmiştir.

MEXT. (2012). Higher education in Japan. 11 Aralık 2017 tarihinde http://www.mext.go.jp/en/policy/education/highered/title03/detail03/__icsFiles/afieldfile/2012/06/19/1302653_1.pdf adresinden erişilmiştir.

MEXT. (2014). English education reform plan corresponding to globalization. 11 Aralık 2017 tarihindehttp://www.mext.go.jp/en/news/topics/detail/__icsFiles/afieldfile/2014/01/23/1343591_1.pdf adresinden erişilmiştir.

MEXT. (2017). Working group on mobility and quality assurance of higher education among ASEAN Plus Three countries. 11 Aralık 2017 tarihinde http://www.mext.go.jp/en/policy/education/highered/title02/detail02/sdetail02/__icsFiles/afieldfile/2017/03/17/1383526_001.pdf adresinden erişilmiştir.

MOE. (2017a). Singapur’s education system. https://www.moe.gov.sg/education/education-system adresinden 10.10.2017 tarihinde erişilmiştir.

MOE. (2017b). Nurturing students. https://www.moe.gov.sg/education/education-system/nurturing-students adresinden 10.10.2017 tarihinde erişilmiştir.

Nicholls, J. (2014). Constellation analysis: A Methodology for comparing syllabus topics across educational contexts. Ed: Bryan Cunnigham. Germany: Peter Lang Edition.

Nordic National Recognition Information Centres (Norric), (2005). Working report of the NORRIC project on teacher recognition, Nordik Ülkeleri.

OECD. (2010). PISA 2009 results: What students know and can do – student performance in reading, mathematics and science (volume I). http://dx.doi.org/10.1787/9789264091450-en

OECD. (2014). PISA 2012 results: What students know and can do – student performance in mathematics, reading and science (volume I, revised edition, February 2014). PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264201118-enOECD (2015a). PISA 2015:

PISA Results in Focus. https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf adresinden 05 Ocak 2018 tarihinde erişilmiştir.

OECD. (2015b). Immigrant students at school: Easing the journey toward integration, OECD Publishing. 16 Aralık 2017 tarihinde http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/immigrant-students-at-school_9789264249509-en#.WjWazVT1Xq0#page4 adresinden erişilmiştir.

OECD. (2017a). OECD Better Life Index. 05 Ocak 2018 tarihinde http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111 adresinden erişilmiştir.

OECD. (2017b). Canada Student Performance (PISA 2015). 16 Aralık 2017 tarihinde http://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=CAN&treshold=10&topic=PI adresinden erişilmiştir.

Ohkura, K. ve Shibata, M. (2009). Globalization and education in Japan. Yearbook of the National Society for the Study of Education, 108(2), 160-179.

Overholt, H.W. (2005). China and globalization. Rand Corporation: CA. https://www.uscc.gov/sites/default/files/5.19-20.05overholt_william_wrts.pdf adresinden 18.11.2017 tarihinde erişilmiştir.

Örek, R. (2011). Küreselleşme ve eğitim. Milliyet blog. 05 Ocak 2018 tarihinde http://blog.milliyet.com.tr/AramaBlogger/kuresellesme-ve-egitim/Blog/?BlogNo=288804 adresinden erişilmiştir.

Özensel, E. (2012). Çokkültürlülük uygulaması olarak Kanada çokkültürlülüğü. Akademik İncelemeler Dergisi, 7(1), 55-70.

Özkan, R. ve Sivrikaya, Ü. (2012). İlköğretimde küresel değerler (100 temel eser üzerine bir inceleme). Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 38, 341-360.

Ray, B. D. (2015). Research Facts on Homeschooling. National Home Education Research Institute (NHERI). 16 Aralık 2017 tarihinde https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED556234.pdf adresinden erişilmiştir.

Rose, H. ve McKinley, J. (2016). EMI & Globalization trends in Japanese higher education. Japan Association for Language Teaching Conference, 26-28 Kasım, 2016. Nagoya: Japonya.

Sağlam, M., Özüdoğru, O. F., ve Çıray, F. (2011). Avrupa Birliği eğitim politikaları ve Türk eğitim sistemine etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 87-109.

Sezgin, F.M. (2008). Türk ve Çin eğitim ve öğretim sistemleri üzerine bir karşılaştırma. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı.

Shimmi, Y. ve Yonezawa, A. (2015). Japan’s “Top Global University” project. International Higher Education, 81(2), 27-28.

Statista (The Statistics Portal). (2017). Number of Immigrants in Canada from 2000 to 2017, by Gender. 16 Aralık 2017 tarihinde https://www.statista.com/statistics/446000/number-of-immigrants-in-canada-by-gender/ adresinden erişilmiştir.

Statistics Canada. (2016). Census Profile, 2016 Census. 16 Aralık 2017 tarihinde http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=E&Geo1=PR&Code1=01&Geo2=&Code2=&Data=Count&SearchText=Canada&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1adresinden erişilmiştir.

Sutton, M. (2005). The globalization of multicultural education. Indiana Journal of Global Legal Studies, 12 (1), 97-108. 21 Kasım tarihinde https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com.tr/&httpsredir=1&article=1291&context=ijgls adresinden erişilmiştir.

Tan, C. (2005). The potential of Singapore’s ability driven education to prepare students for a knowledge economy. International Education Journal, 6(4), s.446-453.

TIMSS. (2015). TIMSS 2015 and TIMSS Advanced 2015 International Results. 05 Ocak 2018 tarihinde http://timss2015.org/#/?playlistId=0&videoId=0 adresinden erişilmiştir.

Toffler, A. (1992). Yeni güçler, yeni şoklar. Çev. Belkıs Çorakçı. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

Tsuneyoshi, R. (2017). Globalization and Japanese "Exceptionalism" in Education: Insiders' Views into a Changing System.The USA: Routledge.

UK Council for International Student Affairs (UKCISA) (2015). International student statistics. 05 Ocak 2018 tarihinde https://www.ukcisa.org.uk adresinden erişilmiştir.

UK Trade and Investment (UKTI) (2015). High value education opportunities: 2015/16 priorities. 05 Ocak 2018 tarihindehttps://www.gov.uk/government adresinden erişilmiştir.

White, L. A. (2003). Liberalism, group rights and the boundaries of toleration: The case of minority religious schools in Ontario. Canadian Journal of Political Science, 36(5), 975-1003.

Yüksel, İ. ve Sağlam, M. (2012). Karşılaştırmalı eğitimde araştırma yaklaşımları, yöntemleri ve türleri. Songül Aynal (Ed.). Karşılaştırmalı Eğitim Yansımaları içinde (s.24-44). Ankara: Pegem Akademi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515