Sığınmacı Çocukların Mutluluk Temalı Resimlerinden Yansımalar

Kibar Aktın

Öz


Araştırmada yedi, dokuz ve on yaş grubu sığınmacı çocukların mutluluk temalı çizimlerine yansıyan simgelerini belirlemek ve bu simgeleri sosyo-psikolojik bir bakış açısı ile değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma modelinde fenomenolojik desen olarak tasarlanmıştır. Çalışma grubunu, bir merkez ilçede ilkokula devam eden 11 sığınmacı çocuk oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama araçları çocukların resimleri ve bu resimlere ilişkin çocuklarla yapılan görüşme kayıtları ve katılımcı gözlemci notlarından oluşmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda çocukların resimlerinde bulunan büyük nesnelerin (evler, elma, elma ağaçları, merdiven, bahçe) çocukların geçmişte yaşadıkları mekânların göstergeleri olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla bu unsurlar çocukların geçmişe özleminin ve o döneme ilişkin mutluluğun simgeleri olarak değerlendirilmiştir. Öte yandan bu büyük objeler ile birlikte eksik uzuvlu küçük insan figürleri, silik çizimler, güneşten uzakta çizilen objeler, zıt objeler (güneş, koyu bulutlar) ve zıt renkler çocukların özlemle birlikte karamsar, kaygılı ve güvensizlik hisleri içerisinde karmaşık duygular yaşadıklarını göstermektedir. Sığınmacı çocukların akranlarıyla iletişimini ve vatandaşlığa entegrasyonunu hızlandıracak okul içi ve dışı sosyal aktivitelerin düzenlenmesinin ve bu etkinliklere katılımının teşvik edilmesinin onları daha mutlu edeceği ve topluma uyumunu kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Unutulmamalıdır ki, bugünün mutlu çocukları yarına dair barışçıl bir dünyanın umudu olacaktır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aksoy, P. ve Baran, G. (2010). 60-72 aylık çocukların okula ilişkin algılarının resim yoluyla incelenmesi. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey.

Ardıç-Çobaner, A. (2015). Çocuk hakları bağlamında Suriyeli mülteci çocukların haberlerde temsili. Marmara İletişim Dergisi, 24, 27-54.

Arman, A. (2017, 9 Temmuz). Eğitilmeyen Suriyeli mülteci çocuklar karşımıza Taliban olarak çıkabilir! Hürriyet. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ayse-arman/egitilmeyen-suriyeli-multeci-cocuklar-karsimiza-taliban-olarak-cikabilir-40514186

Aydemir, D. (2011). Sanatın terapötik (tedavi edici) süreçlerdeki rolü ve çocuk resimlerini çözümleme yöntemlerine katkısı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, On Dokuz Mayıs Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun,

Batı, D (2012). (4-12 yaş) çocuk resimleri ve onların iç dünyalarının resimlerine yansıması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Büyükkarabacak, O (2008). Çocuk Resimlerinde İmgelerin Yeri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Cevizci, A. (1999). Felsefe sözlüğü. İstanbul: Say yayınları.

Çetin, Z., & Koyuncuoğlu, B. (2013). İz bırakmak: “Çocuk, sanat ve yaratıcılık”. Ankara: Vize Yayıncılık.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme [ÇHS]. 10 Eylül 2017 erişim tarihi https://www.Unicef.Org/Turkey/Pdf/_Cr23.Pdf

Di Leo, J. H. (1983): Interpreting children’s drawing, New York: Brunner/Mazel

Farokhi, M., & Hashemi, M. (2011). The analysis of children’s drawings: Social, emotional, physical, and psychological aspects. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30(2011), 2219-2224.

Freeman, N. H., & Cox, M. V. (1985). Visual order: The nature and development of pictorial representation. Cambridge University Press: New York.

Human Rıghts Watch (2015). When I picture my future, I see nothing barriers to education for Syrian refugee children in Turkey. 20 June 2017 retrived from https://www.Hrw.Org/Sites/.../Turkey1115BrochureWeb.Pdf.

Kağnıcı, D. Y. (2017). Suriyeli mülteci çocukların kültürel uyum sürecinde okul psikolojik danışmanlarına düşen rol ve sorumluluklar. Elementary Education Online, 16(4), 1768-1776.

Kara, Ö. T, Yiğit, A., & Ağırman, F. (2016). Çukurova Üniversitesi türkçe öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin Suriyeli mülteci kavramına ilişkin algılarının incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(4), 945-961.

Kırışoğlu, O. T. (1991), Sanatta eğitim görmek, anlamak, yaratmak. Ankara: Demircioğlu Matbaacılık

Kolukırık, S. (2009). Mülteci ve sığınmacı olgusunun medyadaki görünümü: Medya politiği üzerine bir değerlendirme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 1-20.

Küçükşen Öner, F. (2010). İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde renk ve duygu ilişkisi ve kırmızının öğrencilerde yarattığı kavramsal ve simgesel çağrışımlar, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Malchiodi, C. A. (2005). Çocukların resimlerini anlamak. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2016). Nitel veri analizi. Sadegül Akbaba Altun ve Ali Ersoy (Ed.), Ankara: Pegem Akademi

Mutlu, Y., & Kırımsoy, E. (2016). Bulanık mekanlarda gölgede kalanlar Suriyeli mülteci çocuklar ve vatansızlık riski araştırma raporu, Ankara: Gündem Çocuk Derneği.

Leghtas, I., & Sullivan, D. (2017). “Tanrı’dan başka kimsemiz yok”: Türkiye’deki Suriyeli olmayan mülteciler için kalıcı çözümlerin bulunmayışı (Saha Araştırması Raporu-2017-Şubat). 20 Ağustos 2017 tarihinde erişilmiştir https://static1.squarespace.com/static/506c8ea1e4b01d9450dd53f5/t/58e2a51e2e69cfd46ad04167/1491248422089/2017.2.8+T%C3%BCrkiye.pdf.

Okyay, L. (2008). 6 yaş grubu çocukların aile resimlerinin sosyokültürel değişkenler ve davranış problemleri açısından karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne

Özer, Y. Y., Komsuoğu, Y., & Ateşok, Z. Ö. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(37), 76-110.

Özdemir, T. (2015). Mülteciler. Adem Öcal (Ed.) içinde, Dezavantajlı gruplar ve sosyal bilgiler eğitimi (s. 72-91), Ankara: Pegem Akademi.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri, Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir (Çev. Ed.), Ankara: Pegem Akademi,

Piscitelli, B., Katrina, W., & Michele, E. (2003). The QUT museums collabarative enhancing young children’s museum, Experiences: A manuel for museum staff. 20 February 2015 retrived from www.Qm.Qld.Gov.Au/.../Manuals/Enhancing-Chi.

Savaş, İ. (2014). Çocuk resmi ve bilinçaltı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Arel Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Şeker, B. D., & Aslan, Z. (2015). Refugee children in the educational process: An social psychological assessment. Journal of Theoretical Educational Science, 8(1), 86-105.

Tavşancıl, E., & Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi.

Türkcan, B. (2013). A semiotic approach in the analysis of children pictures. Educational Sciences: Theory Practice, 13(1), 585-607.

Türkiye’de sığınmacı çocuk olmak (2016). 20 Haziran 2017 tarihinde erişilmiştir Sivildusun.Net/Wp-Content/Uploads/2016/09/ TÜRKİYE-Rapor.Pdf.

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü [İBGİGM] (2009). Uluslararası göç hukuku göç terimleri sözlüğü (Yayın No: 18). 6 Haziran 2017 tarihinde erişilmiştir http://www.goc.gov.tr/icerik6/goc-rminolojisi_363_363_381_icerik.

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü [İBGİGM] (2017). Türkiye göç istatistikleri raporu 2016 (Yayın No: 40). http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_yiik_goc_raporu_haziran.pdf. 16 Haziran 2017 tarihinde erişilmiştir

UNICEF (2017). Türkiye’de “kayıp bir kuşak” oluşmasını önleme 20 Ocak 2017 tarihinde erişilmiştir http://www.Unicefturk.Org/Public/Uploads/Files/Children%20of%20Syria_01.2017_TR.Pdf.

UNHCR (2017). UNHCR Türkiye: Kilit veriler ve sayılar. 20 Ocak 2017 retrived from Http://www.Unhcr.Org/Tr/Unhcr-Turkiye-İstatistikleri,2017.

Uzun, M. E., & Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 72-83.

Yaralı, K. T., Özkan, H. K., & Aytar, A. G. (2016). Yedi ve on yaş çocuklarının sevgiyi ifade ediş biçimlerinin çizdikleri resimlere yansıması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2181-2194.

Yavuzer, H. (2009). Resimleriyle çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, E., Yakar, H., & Erdoğan, D. (2017). Turkey from the perspective of the refugee children. Journal of Education and Learning, 6(2), 1-12.

Yılmaz, A. (2015). Uluslararası göç ve Türkiye: Türkiye’deki çocuk göçmenler ve sığınmacı ailelere tanınan haklar ve daha iyi uygulamalar için öneriler. Akademik Bakış Dergisi, 49, 475-493


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515