1-8. Sınıf Kesirler, Kesirlerle işlemler ve Ondalık Gösterim Alt Öğrenme Alanlarına Ait Kazanımların Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi’ne Göre Analizi

Kemal Altıparmak, Ersin Palabıyık

Öz


Bu çalışmada “Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)” (Meb, 2018) adlı kitapta 1-8. sınıf kesirler, kesirlerle işlemler ve ondalık gösterim alt öğrenme alanlarına ait 58 kazanım revize edilmiş Bloom Taksonomisi temel alınarak analiz edilmiştir. Belirlenen ölçütler doğrultusunda, iki bağımsız kodlayıcı tarafından kazanımlar revize edilmiş Bloom Taksonomisi’ne göre birbirinden bağımsız olarak kodlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda Bilişsel süreç boyutunun “hatırla” ve bilgi boyutunun “biliş ötesi bilgi” basamağında kazanımlara rastlanmamıştır. Kazanımların Bilişsel bilgi boyutunun “uygula” ve “anla” basamaklarında ve bilgi boyutunun “kavramsal bilgi” basamağında biriktiği görülmüştür.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Amer, A. (2006). Reflections on Bloom’s revised taxonomy. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 4 (8), ss. 213-230.

Anderson, L. ve Krathwohl, D. E. (2001). A Taxonomy for learning, teaching and assessing: A Revision of bloom’s taxonomy of educational objectives [Abridge Edition]. New York: Addison Wesley Longman, Inc.

Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., (Eds.) Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., Raths, J. ve Wittrock, M. C. (2010). “Öğrenme Öğretim ve Değerlendirme ile İlgili bir Sınıflama (A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing)”, (D. A. Özçelik, Çev.). Ankara: PegemA.

Anderson, L. W. (2005). Objectives, evaluation, and the improvement of education. Studies in Education Evaluation, 31, ss. 102–113.

Ayvacı, H.Ş. ve Türkdoğan, A. (2010). Yeniden yapılandırılan Bloom Taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(1), ss. 13-25.

Bekdemir, M., & Selim, Y. (2008). Revize edilmiş Bloom taksonomisi ve cebir öğrenme alanı örneğinde uygulaması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), ss. 185-196.

Biber, A.Ç, Tuna, A. Ve Aktaş,O. (2013). Öğrencilerin Kesirler Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Bu Yanılgıların Kesir Problemleri Çözümlerine Etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), ss. 152-162.

Birgin, O.(2016). Bloom taksonomisi. E. Bingölbali, S. Arslan, & İ. Ö. Zembat (Edit.), Matematik Eğitiminde Teoriler (ss.839-860). Ankara: Pegem Akademi

Bloom, B., Englehart, M. Furst, E., Hill, W., & Krathwohl, D. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain. New York, Toronto: Longmans, Green.

Çepni, S. ve Azar, A. (1998). Lise fizik sınavlarında sorulan soruların analizi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, ss. 23-35. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Dursun, A. & Aydın-Parim, G. (2014). YGS 2013 Matematik Soruları İle Ortaöğretim 9.Sınıf Matematik Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine ve Öğretim Programına Göre Karşılaştırılması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of Educational Sciences Research, 4 (Özel Sayı 1), ss. 17-37. http://ebad-jesr.com/

Ertürk, S. (1997). Eğitimde program geliştirme. Ankara: ME¬TEKSAN.

Güler, G., Özdemir, E. ve Dikici, R. (2012). İlköğretim matematik öğretmenlerinin sınav soruları ile SBS matematik sorularının Bloom taksonomosi’ne göre karşılaştırmalı analizi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), ss. 41-60.

Bümen, N. T. (2007). “Effects of the original versus revised Bloom’s taxonomy on lesson planning skills: a Turkish study among pre-service teachers”, International Review of Education, 53, ss. 439–455.

Kablan, Z., Baran, T. Ve Ömer, H. (2013). İlköğretim Matematik 6-8 Öğretim Programında Hedeflenen Davranışların Bilişsel Süreçler Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), ss. 347-366.

Kratwohl, D. R. (2002). A revision of Blom’s taxonomy: An overview. Theory into Practice, 41( 4), ss. 212–218.

Köğçe, D. ve Baki, A. (2009). Farklı türdeki liselerin matematik sınavlarında sorulan soruların Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), ss. 557-574.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. (Second Edition). California: Sage Publications, Inc.

MEB (2018). Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar), Ankara.

Okur, M. Ve Çakmak Gürel, Z. (2016). Ortaokul 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusundaki Kavram Yanılgıları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), ss. 922-956.

Ralph, E. G. (1999), Oral questioning skills of novice teachers, any Questions. Journal of Instructional Psycology, 26 (4), ss. 286-296.

Senemoğlu, N. (2005). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya (12. Baskı), Gazi Kitapevi, Ankara.

Tanık, N. ve Saraçoğlu,S. (2011). Fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre incelenmesi. Tübav Bilim Dergisi, 4(4), ss. 235-246.

Tutkun, Ö. F., Demirtaş, Z., Erdoğan, D. G. & Arslan, S. (2010). Bloom orijinal bilişsel alan sınıflaması ile yenilenmiş sınıflamanın karşılaştırılması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), ss. 350-359.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Gözden geçirilmiş 2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515