Sınıf öğretmen adaylarında akademik öz-yeterlik algısının akademik başarıyı yordama gücü

Hüseyin Hüsnü Bahar

Öz


Araştırmanın amacı, sınıf öğretmenliği programına kayıtlı olan öğrencilerin akademik öz-yeterlik alt ölçek puanlarının akademik başarılarının anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığını belirlemektir. Çalışma grubunda Sınıf Öğretmenliği Programına kayıtlı olan 157 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin akademik öz-yeterliklerini belirlemek için Oven (1988) tarafından geliştirilen ve Kemer (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Akademik Öz-yeterlik Ölçeğinin altı alt boyutu bulunmaktadır. Bu çalışmada alt boyutlar için bulunan iç tutarlık katsayıları .73 ile .82 arasında değişmekte olup, ölçeğin tamamı için belirlenen iç tutarlık katsayısı .93’tür. Araştırma sorusunu cevaplamak için adımsal regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Analiz sonuçları İÖÖ ve NÖ alt boyutlarının akademik başarının anlamlı yordayıcıları olduğunu, diğer alt boyutların anlamlı yordayıcılar olmadığını, AÖ ve İÖÖ alt boyutlarının pozitif, NÖ alt boyutunun negatif yordayıcı olduğunu, yordayıcı değişkenlerin akademik başarıdaki değişkenliğin % 15.3,ünü açıkladığını göstermektedir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akbaş, A., & Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Özyeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğrenim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98-110.

Alcı, B., Erden, M., & Baykal, A. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Matematik Başarıları ile Algıladıkları Problem Çözme Becerileri, Öz-Yeterlik Algıları, Bilişüstü Özdüzenleme Stratejileri ve ÖSS Sayısal Puanları Arasındaki Açıklayıcı ve Yordayıcı İlişkiler Örüntüsü. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 25(2), 53-68.

Azar, A. (2012). Ortaöğretim Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlilik İnançları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 6(12), 235-252.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review, 84(2), 191-215.

Bandura, A. (1993). Perceived Self-Efficacy in Cognitive Development and Functioning. Educational psychologist, 28(2), 117-148.

Bandura, A. (1995), Exercise of personal and collective efficacy in changing societies, A. Bandura (Ed.), Self-Efficacy in Changing Societies, Cambridge: Cambridge University Press, pp:1-46.

Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V., & Pastorelli, C. (1996). Multifaceted Impact of Self-Efficacy Beliefs on Academic Functioning. Child Development, 67, 1206-1222.

Booth, M. Z., Abercrombie, S., & Frey, C. J. (2017). Contradictions of Adolescent Self-Construal: Examining the Interaction of Ethnic Identity, Self-Efficacy and Academic Achievement. Mid-Western Educational Researcher, 29(1), 3-19.

Carraher, J. M. (2014). Students’ Perceptions of Academic Self-Efficacy and Self-Regulation While Learning in a 1:1 Laptop Environment. Unpublished PhD Thesis. Nebraska: The Graduate College at the University of Nebraska.

Chemers, M. M., Hu, L. T., & Garcia, B. F. (2001). Academic self-efficacy and first year college student performance and adjustment. Journal of Educational Psychology, 93(1), 55-64.

Durdukoca, Ş. F. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Özyeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., 10(1), 69-77.

Ekici, G. (2012). Akademik Öz-yeterlik Ölçeği: Türçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 174-185.

Feldman, D. B., & Kubota, M. (2015). Hope, Self-Efficacy, Optimism, and Academic Achievement: Distinguishing Constructs and Levels of Specificity in Predicting College Grade-Point Average. Learning and Individual Differences, 37, 210-216.

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (4th Ed.). Sage: London.

Honicke, T., & Broadbent, J. (2016). The Influence of Academic Self-Efficacy on Academic Performance: A Systematic Review. Educational Research Review, 17, 63-84.

Hampton, N. Z., & Mason, E. (2003). Learning Disabilities, Gender, Sources of Efficacy, Self-Efficacy Beliefs, and Academic Achievement in High School Students. Journal of School Psychology, 41(2), 101-112.

Jinks, J.L., and Morgan, V.C. (1997). Student’s Sense of Academic Efficacy and Achievement in Science: A Useful New Direction for Research Regarding Scientific Literacy? The Electronic Journal of Science Education 1,(2), http://ejse.southwestern.edu/article/viewArticle/7558/5325

Karasar, N. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler (32.Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Kemer, G. (2006). The Role of Self-Efficacy, Hope, and Anxiety in Predicting University Entrance Examination Scores of Eleventh Grade Students. Unpublished master’s thesis. Ankara: Middle East Technical University.

Komarraju, M., & Nadler, D. (2013). Self-Efficacy and Academic Achievement: Why Do Implicit Beliefs, Goals, and Effort Regulation Matter? Learning and Individual Differences, 25, 67-72.

Köse, E. (2017). Bilimsel Araştırma Modelleri, R. Y. Kıncal (Ed.). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı) içinde (99-124), Ankara: Nobel Yayınevi.

Luszczynska, Aleksandra, Gutıe’rrez-Dona, Benicio ve Schwarzer, Ralf. (2005), General Self-Efficacy in Various Domains of Human Functioning: Evidence from Five Countries, International Journal of Psychology, 40 (2), pp. 80–89.

Owen, S. V., & Froman, R. D. (1988). Development of a College Academic Self-Efficacy Scale. Paper presented at the Annual Meeting of the National Council on Measurement in Education, New Orleans, LA. (ERIC Document Reproduction Service No ED 298158)

Öncü, H. (2012). Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 183-206.

Pajares, F. (1997). Current Directions in Self-Efficacy Research. Advances in Motivation and Achievement, 10(149), 1-49.

Pallant, J. (2015). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS (6th edition). SPSS Inc., Chicago, USA.

Robbins, S. B., Lauver, K., Le, H., Davis, D., Langley, R., & Carlstrom, A. (2004). Do Psychosocial and Study Skill Factors Predict College Outcomes? A Meta-Analysis. Psychological Bulletin, 130(2), 261–288.

Suk Hwang, Y. Vrangistinos, K.,(2002). Elementary In-Service Teachers' Self-Regulated Learning Strategies Related to Their Academic Achievements. Journal of Instructional Psychology, 29(3), 147-154.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2015). Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı. M. Baloğlu (Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2001). Teacher Efficacy: Capturing an Elusive Construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783-805.

Tunca, N., & Alkın-Şahin, S. (2014). Öğretmen Adaylarının Bilişötesi (Üst Biliş) Öğrenme Stratejileri ile Akademik Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişki. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 4(1), 47-56.

Yenilmez, K., & Kakmacı, Ö. (2008). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öz Yeterlilik İnanç Düzeyleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 1-21.

Zajacova, A., Lynch, S. M., & Espenshade, T. J. (2005). Self-efficacy, Stress, and Academic Success in College. Research in Higher Education, 46(6), 677-706.

Zimmerman, B.J. (1995). Self-efficacy and Educational Development. In A. Bandura (Ed.), New York: Cambridge University Press, 202-334.

Zimmerman, B. J. (1995). Self-efficacy and Educational Development. Self-efficacy in Changing Societies, Cambridge University Press. 202-231.

Zuffianò, A., Alessandri, G., Gerbino, M., Kanacri, B. P. L., Di Giunta, L., Milioni, M., & Caprara, G. V. (2013). Academic achievement: The Unique Contribution of Self-Efficacy Beliefs in Self-Regulated Learning beyond Intelligence, Personality Traits, And Self-Esteem. Learning and Individual Differences, 23, 158-162.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515