Öğretmen Adaylarının Akran Liderli Tartışmalar Sonrası Çeşitli Sosyo-Bilimsel Konulara İlişkin Bilgi ve Görüşleri

Nurhan Öztürk, Ayşe Yenilmez Türkoğlu

Öz


Bu araştırmanın amacı, akran liderli tartışmalar sonrası öğretmen adaylarının çeşitli sosyo-bilimsel konulara ilişkin gelişimlerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 21 son sınıf fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının ilgili sosyo-bilimsel konulara yönelik bilgi ve görüşlerini belirlemek amacıyla oluşturulan soru formları ile uygulamalar boyunca alınan kamera kayıtları ve alan notları veri toplama araçlarını oluşturmuştur. Veriler betimsel analiz ve içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Ayrıca, uygulama öncesi ve sonrası bilgi düzeylerindeki farkı tespit etmek amacıyla Wilcoxon İşaretli Sıralar testi yapılmıştır. Bulgular, öğretmen adaylarının bazı sosyo-bilimsel konularda naif, bazılarında ise daha yeterli bilgi düzeylerinde olduklarını göstermiştir. Akran liderli tartışmalar ise, öğretmen adaylarının bilgi düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı artışla neticelenmiştir. Öğretmen adaylarının görüşlerinin altında yatan gerekçelerde ise sıklıkla, sağlık, din, ekonomi gibi konulara rastlanmış; bu konulara ilişkin bilgi ve görüşlerinin çoğunlukla medya kanalıyla şekillendiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda, öğretmen eğitimi programlarına sosyo-bilimsel konuları içeren derslerin dâhil edilmesi ve bunların akran liderli öğretim yöntem ve teknikleri ile pekiştirilmesi önerilebilir.


Tam Metin:

DOCX

Referanslar


Acar, O., Turkmen, L., & Roychoudhury, A. (2010). Student difficulties in socio‐scientific argumentation and decision‐making research findings: crossing the borders of two research lines. International Journal of Science Education, 32 (9), 1191-1206.

Alaçam-Akşit, A. C. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyobilimsel konularla ve bu konuların öğretimiyle ilgili görüşleri (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Albe, V. (2007). Students’ positions and considerations of scientific evidence about a controversial socioscientific ıssue. Science & Education, 17 (8-9), 805-827.

Aldağ, H. (2005). Düşünme aracı olarak metinsel ve metinsel-grafiksel tartışma yazılımının tartışma becerilerinin geliştirilmesine etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Aldağ, H. (2006). Toulmin tartışma modeli. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 13-34.

Bell, R. L., & Lederman, N. G. (2003). Understanding of the nature of science and decision making on science and technology based issues. Science Education, 87, 352-377.

Bogden, R. C.,& Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theories and methods. Boston: Allyn and Bacon. doi: 10.1002/sce.10063.

Cebesoy, B.Ü., & Dönmez-Şahin, M. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37(37), 100-117.

Çavuş, R. (2013). Farklı Epistemolojik inanışlara sahip 8. sınıf öğrencilerinin sosyo-bilimsel konulara bakış açıları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Dawson, V. M. (2011). A case study of the impact of introducing socio-scientific issues into a reproduction unit in a catholic girls’ school. In T. Sadler, (Ed.). Socioscientific issues in the classroom: Teaching, learning and research (pp.313-345). Contemporary Trends and Issues in Science Education: Volume 39. Springer.

Driver, R., Newton, P., & Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Science Education. 84, 287–312.

Eastwood, J., Sadler, T., Zeidler, D., Lewis, A., Amiri, L., Applebaum, S. (2012). Contextualizing nature of science instruction in socioscientific issues. International journal of Science Education, 34(15), 2289-2315.

Eş, H., Işık Mercan, S., & Ayas, C. (2016). Türkiye için yeni bir sosyo-bilimsel tartışma: Nükleer ile yaşam. Turkish Journal of Education, 5(2), 47-59.

Fleming, R. (1986). Adolescent reasoning in socio-scientific issues. Part I: Social cognition. Journal of Research in Science Teaching, 23, 677-687.

Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, R. (2006). Educational research: Competencies for analysis and applications. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill/Prentice Hall.

Klosterman, M. L., & Sadler, T. D. (2010). Multi-level assesment of scientific content knowledge gains associated with socioscientific issues based instruction. International Journal of Sceince Education, 32, 1017-1043.

Kolstø, S.D. (2001a). To trust or not to trust, pupils’ ways of judging information encountered in a socio-scientific issue. International Journal of Science Education, 23, 877–901.

Kolstø, S.D. (2001b). Scientific literacy for citizenship: Tools for dealing with the science dimension of controversial socioscientific issues. Science Education, 85, 291–310.

Levinson, R. (2006). Towards a theoretical framework for teaching controversial socio-scientific issues. International Journal of Science Education, 28 (10), 1201-1224.

Liu, SH. (2014). Using peer-led discussion strategy in a course of reading education news to extend teacher education students’ perspectives in educational contexts. Asian Social Science, 10(18), 1-9.

MEB (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB (2013). İlköğretim fen bilimleri dersi (3. - 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB (2017). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Nielsen, J. A. (2012). Arguing from Nature: The role of ‘nature’ in students’ argumentations on a socio-scientific issue. International Journal of Science Education, 34(5), 723-744.

Nuangchalerm, P., & Kwuanthong, B. (2010). Teaching “Global Warming” through socioscientific issues-based instruction. Asian Social Science, 6(8), 42-47.

Özdem, Y., Demirdöğen, B., Yeşiloğlu, S. N., & Kurt, M. (2010). Farklı Branşlardaki Alan Öğretmenlerinin Sosyal Yapılandırıcı Yaklaşımla Bilim Anlayışlarının Geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(4), 263-292.

Özdemir, N., & Çobanoğlu, O. E. (2008). Türkiye’de nükleer santrallerin kurulması ve nükleer enerji kullanımı konusundaki öğretmen adaylarının tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 218-232.

Öztürk, N., & Eş, H. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının bazı sosyo-bilimsel konulara yaklaşımları ve gerekçeleri, 2. International Academic Research Kongress (Tam Metin), 18-21 Ekim, Alanya, Turkey.

Öztürk, N., Eş, H., & Turgut, H. (2017). How gifted students reach decisions in socio-scientific ıssues? warrants, ınformation sources and role of media, International Online Journal of Educational Sciences, , 9 (4), 1111 -1124.

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). NY: The Free Press.

Sadler, T. D. (2004). Informal reasoning regarding socioscientific issues: A critical review of research. Journal of Research in Science Teaching, 41(5), 513- 536.

Sadler, T. D., & Zeidler, D. L. (2004). The morality of SSI: Construal and resolution of genetic engineering dilemmas. Science Education, 88, 4–27.

Sadler, T.D., & Zeidler, D.L. (2005). The significance of content knowledge for informal reasoning regarding SSI: Applying genetics knowledge to genetic engineering issues. Science Education, 89, 71-93.

Sadler, T.D., Amirshokoohi, A., Kazempour, M., & Allspaw, K. (2006). Socioscience and ethics in science classrooms: Teacher perspectives and strategies. Journal of Research in Science Teaching, 43, 353–376.

Sönmez, A., & Kılınç, A. (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının GDO’lu besinler konusunun öğretimine yönelik öz yeterlilikleri: Bazı psikometrik faktörlerin muhtemel etkileri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6 (2), 49-76.

Tezcan, M. (1985). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

Topçu, M. S. (2008). Fen öğretmen adaylarının sosyobilimsel konular hakkındaki kritik düşünme yetenekleri ve bu yetenekleri etkileyen faktörler, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Topçu, M. S. (2015). Sosyobilimsel konular ve öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

Topçu, M. S., Muğaloğlu, E. Z., & Güven, D. (2014). Fen eğitiminde sosyobilimsel konular: Türkiye örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(6), 1-22.

Uzunkol, E. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının genetiği değiştirilmiş organizmalara (GDO) ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 94-101.

Walker, K., & Zeidler, D.L. (2007). Promoting discourse about socioscientific issues through scaffolded inquiry. International Journal of Science Education, 29(11), 1387-1410.

Wongsri, P., & Nuangchalerm, P. (2010). Learning outcomes between socioscientific ıssues-based learning and conventional learning activities. Journal of Social Sciences, 6(2), 240-243.

Zeidler, D.L. (1984). Moral issues and social policy in science education: Closing the literacy gap. Science Education, 68, 411–419.

Zeidler, D. L. (2001). Standard F: Participating in program development. E. Siebert & W. Mcintosh (Eds.), Pathways to the science standards: College Edition (pp. 18-22). Arlington: VA National Science Teachers Association.

Zeidler, D. L., Walker, K. A., Ackett, W. A., & Simmons, M. L. (2002). Tangled up in views: Beliefs in the nature of science and responses to socioscientific dilemmas. Science Education, 86, 343-367.

Zeidler, D. L., Sadler, T. D., Simmons, M. L., & Howes, E. V. (2005). Beyond STS: A research-based framework for socioscientific issues education. Science Education, 89(3), 357–377.

Zeidler, D.L., & Sadler, D.L. (2011). An inclusive view of scientific literacy: Core issues and future directions of socioscientific reasoning. In Linder, C. Ostman, L, Roberts, D.A., Wickman, P., Erickson, G. & MacKinnon, A. (Eds.), Promoting scientific literacy: Science education research in transaction (pp. 176-192). New York: Routledge / Taylor & Francis Group.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515