Ortaokul Öğrencilerinin, Öğretmenlerin ve Öğrenci Velilerinin Kodlamaya Yönelik Görüşleri

Pınar Mıhcı Türker, Ferhat Kadir Pala

Öz


 

Bu çalışmada ilkokul 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretmenlerinin ve öğrenci velilerinin kodlamaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmada katılımcıların görüşlerinin elde edilmesi amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan anketler kullanılmıştır. Anketler aracılığı ile öğrenci ve velilerin kodlamaya yönelik görüşleri; öğretmenlerin kodlamanın yararlarına yönelik görüşleri, kendilerini yeterli görme durumları ve içeriğin kazandırılmasında kullanabilecekleri materyaller tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma Aksaray ili merkez ortaokullarında eğitim gören 307 öğrenci, 13 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretmeni ve 209 öğrenci velisi ile gerçekleştirilmiştir. Anketler içerik analizi ile incelenmiştir. Çalışmada elde edilen verilere göre öğrencilerin yarıdan fazlası kodlamanın ne anlama geldiğine yönelik doğru görüşe sahiptir. Ancak görüşler genel olarak oyun yapmak ve karakterleri hareket ettirmek çerçevesinde toplanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin küçümsenmeyecek bir bölümü kodlama konusunda kendilerini yeterli görmemekte ya da temel düzeyde yeterli görmektedir. Velilerin ise büyük bir bölümü kodlama konusunda eksik ya da yanlış görüşe sahiptir.

 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Arabacıoğlu, C., Bülbül, H. ve Filiz, A. (2007). Bilgisayar programlama öğretiminde yeni bir yaklaşım. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulmuş bildiri, 193-197.

Demirer, V. ve Sak, Nurcan (2016). Programming Education and New Approaches Around The World and in Turkey/Dünyada ve Türkiye'de Programlama Eğitimi ve Yeni Yaklaşımlar. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(3), 521-546.

Esteves, M. ve Mendes, A. (2004) A Simulation Tool to Help Learning of Object Oriented Programming Basics. In Proceedings of the 34th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, 7-12.

Gomes, A. ve Mendes, A. J.(2007). “Learning to program difficulties and solutions.” International conference on Engineering Education, 283-287.

Hongwarittorrn, N., ve Krairit, D. (2010). Effects of program visualization (jeliot3) on students' performance and attitudes towards java programming. 8th International Conference on Computing, Communication and Control Technologies.

Kaučič, B., & Asič, T. (2011, May). Improving introductory programming with Scratch?. In MIPRO, 2011 Proceedings of the 34th International Convention, 1095-1100.

Kalelioglu, F. ve Gülbahar, Y. (2014). The effects of teaching programming via Scratch on problem solving skills: a discussion from learners' perspective. Informatics in Education, 13(1), 33.

Karabak, D. ve Güneş, A. (2013) Ortaokul Birinci Sınıf Öğrencileri İçin Yazılım Geliştirme Alanında Müfredat Önerisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2(3), 175-181.

Lai, A. F., & Yang, S. M. (2011, September). The learning effect of visualized programming learning on 6 th graders' problem solving and logical reasoning abilities. In Electrical and Control Engineering (ICECE), 2011 International Conference on IEEE, 6940-6944.

Monroy-Hernández, A., ve Resnick, M. (2008). Empowering Kids to Create and Share Programmable Media. Interactions 15(2), 50-53.

Ozoran, D., Çağıltay, N. E., ve Topallı, D. (2012). Using scratch in introduction to programming course for engineering students. 2nd International Engineering Education Conference, 125-132.

Özçınar, H., Yecan E. ve Tanyeri, T. (2016). Öğretmen Gözüyle Görsel Programlama Öğretimi. 3. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Konferansı, 71-79.

Sáez-López, J. M., Román-González, M., & Vázquez-Cano, E. (2016). Visual programming languages integrated across the curriculum in elementary school: A two year case study using “Scratch” in five schools. Computers & Education, 97, 129-141.

Sayın, Z. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Yeni Bir 21. Yüzyıl Becerisi Olarak Kodlama Eğitimi ve Kodlamanın Eğitim Politikalarına Etkisi. Akademik Bilişim 2016.

Saygıner, Ş. ve Tüzün, H. (2017). Programlama Eğitiminde Yaşanan Zorluklar ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 78-84.

Shin, S., Park, P., & Bae, Y. (2013). The effects of an information-technology gifted program on friendship using scratch programming language and clutter. International Journal of Computer and Communication Engineering, 2(3), 246-249.

Smith, N., Sutcliffe, C., & Sandvik, L. (2014). Code club: bringing programming to UK primary schools through scratch. In Proceedings of the 45th ACM technical symposium on Computer science education, 517-522.

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2012). Öğretim Programları. Erişim Adresi: http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 Tarih: 19.06.2017

Wilson, A., & Moffat, D. C. (2010). Evaluating Scratch to introduce younger schoolchildren to programming. Proceedings of the 22nd Annual Psychology of Programming Interest Group.

Yıldırım A. ve Şimşek, H. (2006). Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınevi, Ankara.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515