Bilgi Okuryazarlığı, Kolektif Öğretmen Yeterliği ve Etkili Okul: Yapısal Eşitlik Modellemesi

Celal Teyyar Uğurlu, Kadir Beycioğlu, Seyfettin Abdurrezzak

Öz


Bu çalışmanın amacı, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı, kolektif öğretmen yeterliği ve çalıştıkları okulların etkililiğine ilişkin algıları arasındaki doğrusal yapısal ilişkileri açıklayan teorik modeli test etmektir. Araştırmada bilgi okuryazarlığı, kolektif öğretmen yeterliği ve etkili okul arasındaki nedensel ilişkiler araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; 2016-2017 eğitim öğretim yılında Erzincan ili merkez ilçesinde yer alan toplam 21 ilkokulda görevli 369 öğretmenin tamamı oluşturmuştur. Analizler işlemeye uygun 356 veri seti üzerinden yapılmıştır. Dört bölümden oluşan veri toplama aracının birinci bölümünde katılımcıların demografik özelliklerinin yer aldığı kişisel bilgiler,  ikinci bölümde Abdurrezzak (2015) tarafından geliştirilen “Etkili Okul Ölçeği”, üçüncü bölümde Erdoğan ve Dönmez  (2015) tarafından uyarlanan “Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeği”  ve son bölümde Adıgüzel (2011) tarafından geliştirilen “Bilgi Okuryazarlığı Ölçeği” yer almıştır. Çalışmada bilgi okuryazarlığının, ara değişken olan kolektif öğretmen yeterliği ile okulların etkililiğine olan etkisini belirlemek için yapısal eşitlik modelinden yararlanılmıştır. Modelin doğrulanıp doğrulanmadığını belirlemek için SPSS 20 ve LISREL 8.7 programları kullanılmıştır. Modelin örtük değişkenleri arasındaki nedensel ilişkilere göre, iyi uyum iyiliği değerlerine erişilmiş ve modelin iyi uyumla kabul edilebilir bir model olduğu yapılan analizlerde tespit edilmiştir. Sonuç olarak, modeldeki değişkenler arasındaki ilişiklerin anlamlılığı incelendiğinde, bilgi okuryazarlığı ile kolektif öğretmen yeterliği; kolektif öğretmen yeterliği ile etkili okul arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515