2017 İlkokul Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Halil Taş, Kasım Kıroğlu

Öz


Tarama modeli niteliğindeki bu araştırmada, yeni uygulamaya konan 2017 İlkokul Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nı öğretmen görüşlerine göre değerlendirmek amaçlanmıştır. Öğretim programına ilişkin görüşlerin belirlenmesinde; öğretim programının temel ögeleri olan hedef (amaç), içerik, eğitim durumları (öğrenme-öğretme süreci) ve ölçme-değerlendirme ögeleri esas alınmıştır. Araştırma için gerekli veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen "İlkokul Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’na İlişkin Öğretmen Görüşleri" başlıklı veri toplama aracıyla toplanmıştır. Araştırmanın verileri; Ordu ili Altınordu ilçesindeki resmi ilkokullarda görev yapan 568 sınıf öğretmeninden, ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilen 92 öğretmenden elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde frekans (f) ve yüzdelerden (%) yararlanılmıştır. Araştırmada, program hedeflerinin bireye millî, manevi ve evrensel değerleri kazandıracak şekilde, açık ve anlaşılır olarak belirlendiği, ancak hedeflerin Türk Milli Eğitimi’nin genel ve özel amaçlarıyla uyumlu olmadığı; program içeriğinin bireylerin ilgi ve gereksinimleri ile gelişim özelliklerini ve hazırbulunuşluk düzeylerini dikkate aldığı, ancak içeriğin çok yoğun olduğu; öğrenme-öğretme sürecinin uygulamaya dayalı, öğrenci merkezli ve çağdaş öğrenme-öğretme yöntem, teknik ve stratejilerine uygun olduğu; ancak ders sürelerinin öğrenme-öğretme süreçleri açısından yeterli olmadığı; programda öngörülen ölçme-değerlendirme anlayış, yöntem ve tekniklerinin, hedeflere ve program içeriğine uygun olduğu, ancak ölçme-değerlendirme sürecinde bireysel farklılıkların dikkate alınmadığı ve programda belirtilen ölçme-değerlendirme ölçüt, yöntem ve tekniklerinin ders süresi açısından uygulanabilir olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Acat, B. M. ve Uzunkol, E. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programlarındaki Değerlendirme Sürecine İlişkin Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (31), 1-27, [Online]: http: esosder. com adresinden 14.12.2017 tarihinde indirilmiştir.

Atasoy, S. ve Akdeniz, A. R. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına Uygun Geliştirilen Çalışma Yapraklarının Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 170, 157-175.

Aykaç, N. ve Başar, E. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Eğitim Programının Değerlendirilmesi. Eğitimde Yansımalar VIII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Kitabı içinde (s. 343-361). Ankara: Sim Matbaası.

Baş, M. (2017). 2009 ve 2015 İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programları ile 2017 İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Karşılaştırması. Yüzüncüyıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 1219-1258

Burns, M. (2015). About Teaching Mathematics A K–8 Resource. USA: Math Solutions Publications.

Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. & Çakmak, E. K. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

Canerik, H. (2005). Sosyal Bilgiler Programı ve Öğretimi. Y. Kavak, E. Taşdemirci. (Ed). Eğitimde Yansımalar VIII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu kitabı içinde (s. 362-371) Ankara: Sim Matbaası.

Çağlar, S. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İşledikleri Disiplin Suçları ve Aldıkları Disiplin Cezaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Çağlayan E. ve Kıratlı, A. D. (2017). Resim Bölümlerinde Uygulanan Eğitim Programları Hakkında Öğretim Elemanı Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (4), 780-793

Çelik, F. (2006). Türk Eğitim Sisteminde Hedefler ve Hedef Belirlemede Yeni Yönelimler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (7), 1-15.

Demir, T. (2008). Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Bunların Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi (Gazi Üniversitesi Örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (4), 129-148

Demirel, Ö. (2017). Eğitimde Program Geliştirme, Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Demirel, Ö. ve Kaya, Z. (2012). Eğitim ile İlgili Temel Kavramlar. Ö. Demirel, ve Z. Kaya (Ed.). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Dinç, E. ve Doğan, Y. (2010). İlköğretim İkinci Kademe Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve Uygulanması Hakkında Öğretmen Görüşleri. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 17-49

Doğanay A. ve Sarı M. (2008). Öğretmen Gözüyle Yeni Sosyal Bilgiler Programı: Adana İlinde Bir Araştırma. İlköğretim Online, 7 (2), 468-484, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 11.12.2017 tarihinde indirilmiştir.

Doğanay, A. (2005). Sosyal Bilgiler Öğretimi. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. C. Öztürk ve D. Dilek (Ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Dündar, H., Kayhan, C. ve Yel, S. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler 4-5 Programının Değerlendirilmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiriler Kitabı I içinde (s. 436-441), Ankara. Kök Yayıncılık.

Er, H. (2010). Sosyal Bilgiler Eğitimi Kapsamında İlköğretim Öğrencilerinin “Biyografi” Kullanımına İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Er, H. ve Şahin, M. (2012). Sosyal Bilgiler Dersinde “Biyografi” Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 10 (1), 75-96

Erdoğan, M. (2005). Yeni Geliştirilen Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Müfredatı: Pilot Uygulama Yansımaları. Eğitimde Yansımalar VIII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Kitabı içinde (s. 299-310). Ankara: Sim Matbaası

Ergün, M., Özmantar, M. F., Bay, E. ve Ağaç, G. (2015). Cumhuriyetin İlanından Günümüze Eğitimde Program Geliştirmede ve Matematik Programlarında Yaşanan Değişim ve Gelişimler. M. F. Özmantar, A. Öztürk ve E, Bay (Ed.), Reform ve Değişim Bağlamında İlkokul Matematik Öğretim Programları Kitabı içinde (s. 407-424). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Ersoy, F. (2006). Öğretmen Adaylarının Gelişim Dosyasına Dayalı Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri. İlköğretim Online, 5 (1), 85-89. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 15.12.2017 tarihinde indirilmiştir.

Girgin, Y. (2011). Cumhuriyet Dönemi (1929-1930, 1949,1981) Ortaokul Türkçe Öğretimi Programlarının İçerik, Genel ve Özel Amaçlarıyla Karşılaştırmalı Gelişim Düzeyi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 11-26, [Online]: http://dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/ adresinden 23.12.2017 tarihinde indirilmiştir.

Gömleksiz, M. N. ve Bulut, İ. (2006). Yeni Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 12 (47), 393-421

Gömleksiz, M. N. ve Bulut, İ. (2007). Yeni Matematik Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7 (1), 41-94.

Günden, S. (1995). Sosyal Bilgiler Öğretimine Genel Bir Bakış, İlköğretim Kurumlarında Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Sorunları. Türk Eğitim Derneği XIII. Toplantısı Kitabı içinde (s.21-46). Ankara: Türk Eğitim Derneği Öğretim Dizisi No: 13

Güven, S., Gökbulut, Y. ve Yel, S. (2006). 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programına ilişkin Öğretmen Görüşleri. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiriler Kitabı I içinde (s. 465-471), Ankara. Kök Yayıncılık.

Kabapınar, Y. ve Ataman, M. (2010). İlköğretim Sosyal Bilgiler (4-5. Sınıf) Programları’ndaki Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. İlköğretim Online, 9 (2), 776-791, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 21.12.2017 tarihinde indirilmiştir.

Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler ve Teknikler. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.

Kayış, A. (2009). Güvenirlik Analizi. Ş. Kalaycı (Ed.). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Kıroğlu, K. (2011). En Son Değişikliklerle Yeni İlköğretim Programları (1-5. sınıf). Ankara: Pegem Akdemi Yayıncılık.

Külekçe, E. ve Bulut, L. (2010). Türkiye ve ABD’deki Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması. In. International Conference on New Trends in Education and Their Implications (pp. 205-215), Antalya

Lawshe, C. H. (1975). A Quantitative Approach to Content Validity. Personel Psychology, 28, 563–575.

Mamur, N. (2011). Görsel Sanatlar Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Alanlarına Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Araç ve Yaklaşımlarına İlişkin Yeterlikleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 9 (3), 597-626

Memişoğlu, H. (2008). Sosyal Bilgiler Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2015). Sosyal Bilgiler Dersi 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2017a). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). Ankara: MEB Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2017b). Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine... 18 Temmuz 2017 Basın Toplantısı Metni, Ankara. [Online]: http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasi-program.pdf adresinden 14.12.2017 tarihinde indirilmiştir.

Oruç, Ş. ve Erdem, R. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Biyografi Kullanımının Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumlarına Etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 215-229.

Özbay, M. (2009). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Ankara: Öncü Kitap

Özmantar, M. F. ve Öztürk, A. (2017). Problem Solving Skill in Primary Mathematics Curricula Documents of The Republican Period. International Journal of Social and Educational Sciences 4 (7), 120-146.

Öztürk, C. (2009). Sosyal Bilgiler: Toplumsal Yaşama Disiplinlerarası Bir Bakış. Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi. C. Öztürk (Ed). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Öztürk, C. ve Tuncel, G. (2006). Yeni 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile ilgili Öğretmen Görüşleri. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiriler Kitabı II içinde (s.184-194), Ankara: Kök Yayıncılık.

Öztürk, C., Keskin, S. ve Keskin Y. (2004). İlköğretim Okulu 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde Materyal/Teknoloji Kullanım Durumu. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 19, 107-120.

Pehlivan, H. (2008). Etkili Öğretim İçin Öğretmen Davranışları. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Safran, M. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Sarı, M. H. ve Tertemiz, N. (2017). İlkokul 4. Sınıfta Dienes ilkelerine Göre Yapılandırılmış Geometri Etkinliklerinin Öğrenci Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi. Eğitim ve Bilim, 42 (190), 1-23. DOI: http://sci-hub.cc/10.15390/EB.2017.6161

Şimşek, A. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihsel Hikâyeye Yönelik Öğrenci Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Dergisi, 26 (11), 187–202.

Tavşancıl, E. (2014). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.

Tezbaşaran, A. (2008). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayını.

Ünsal, H. (2013). Yeni Öğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. İlköğretim Online, 12(3), 635-658, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 23.12.2017 tarihinde indirilmiştir.

Yapıcı, M. ve Demirdelen C. (2007). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri, İlköğretim Online, 6 (2), 204-212. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 12.12.2017 tarihinde indirilmiştir.

Yapıcı, Ş. ve Yapıcı, M. (2010). Eğitim Psikolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık.

Yaşar, Ş. (2005). Sosyal Bilgiler Programı ve Öğretimi. Eğitimde Yansımalar VIII. Yeni ilköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Kitabı içinde (s. 329-342). Ankara: Sim Matbaası

Yazıcı, H. ve Koca K. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı. Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi. B. Tay ve A. Öcal (Ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Yazıcı, K. (2006). Sosyal Bilgiler Derslerinde Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesinde B-B-Ö (Bildiklerim-Bilmek İstediklerim-Öğrendiklerim) Stratejisinin Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Derse Karşı Olan Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.


Refback'ler

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515