Teknolojik Ritimler: Müzik Eğitiminde Robotik Uygulamaların Kullanımı

Tuğra Karademir

Öz


Bu araştırmada farklı robot kitleri ile hazırlanan ve müzik yapmaya yarayan robotların eğitimde kullanımı konusundaki öğretmen görüşleri, bu robotların hangi müzik  dersi kazanımlarına uygun olduğu ve bu konuda Müzik ve Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretmenlerinin nasıl bir eş güdümde çalışması gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada keşfedici sıralı karma desen kullanılmış ve nitel veriler görüşmeler nicel veriler ise anket ile toplanmıştır. Araştırmaya on müzik öğretmeni on Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni katılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler İnvivo kodlama  ile anket verileri ise frekans ve yüzde hesaplamaları ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin büyük bir kısmı robot teknolojisinin müzik dersindeki bir çok kazanım için uygun olduğunu belirtirken, müzik eğitimini daha eğlenceli hale getireceğini, öğrencileri motive edebileceğini ve başarılarını yükseltebileceğini belirtmişlerdir. Fakat, robotların sınıflarda kullanılabilmesi için öncelikle sınıf yapılarının düzenlenmesi, teknik alt yapıların sağlanması, öğretmenlerin belirli bir teknik ve pedagojik bilgiye sahip olması gerektiği vurgulanırken, bilgisayar öğretmenleri ile yapılacak işbirliği ile robotların müzik derslerinde kullanımı hızlandırılabileceğinin altı çizilmiştir

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Afacan, Ş., Cemil, M. (2017). Müzik öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3)

Aksu, C. (2007). 2006 ilköğretim müzik programının temel özelliklerinin ve programın

uygulanma şartlarının öğretmen görüşleri desteğinde incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Altun, Z.D., Gülay, A. (2017). Ortaokul müzik öğretmenlerinin müzik öğretimi uygulamaları

ve ölçme-değerlendirme ortaokul müzı̇k öğretmenlerı̇nı̇n müzı̇k öğretı̇mı̇ uygulamaları ve ölçme-değerlendı̇rme süreçlerı̇ne yönelı̇k görüşlerı̇nı̇n ı̇ncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 57

Aslan, E. (2014). Yabancı dil öğretiminde robot öğretmenler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 15-26

Arapgirlioğlu, H. (2003). Müzik teknolojisi ve yeni yüzyılda müzik eğitimi. Cumhuriyetimizin

yılında Müzik Sempozyumunda sunulan bildiri. İnönü Üniversitesi, Malatya

Arora, M. (2008). Design and Development of Friction Compesator Algorithm For One Link

Robot. (Yayınlanmamış yükseklisans tezi). Master Of Engineering in Electronics Instrumentation and Control Engineering. Thapar University, Patiala.

Babacan, M.D., Babacan, E. (2011). Midi klavyenin okul şarkılarındaki kullanımına yönelik

uygulama çalışması. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposiumunda sunulan bildiri, Fırat University, Elazığ

Barker, B. S., Ansorge, J. (2007). Robotics as means to increase achievement scores in an

informal learning environment. Journal Research on Technology in Education, 39(3)

Barr, V., Stephenson, C. (2011). Bringing computational thinking to K-12: What is Involved

and What is the role of the computer science education community?. ACM Inroads, 2(1)

Bulut, D. (2008), İlköğretim II. Kademe Müzik Öğretmenlerinin Geleneksel Müziklerimizin

Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 32

Chang, C.W., Lee, J. H., Chao, P.Y., Wang, C.Y., Chen, G.D. (2010). Exploring the possibility

of using humanoid robots as instructional tools for teaching a second language in primary school. Educational Technology & Society, 13(2)

Chen, N. S., Quadir, B., Teng, D. C. (2011). A Novel approach of learning English with robot

for elementary school students. In M. Chang ve diğerleri (Eds.), Edutainment 2011, LNCS 6872 (pp. 309–316). Heidelberg, Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Crawford , R. (2009). Secondary school music education: A case study in adapting to ICT

resource limitations. Australasian Journal of Educational Technology, 25(4)

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method

approaches. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.

Department of Education, Science and Training (DEST) (2005). National review of school

music education. ACT: Australian Government.Web: http://www.dest.gov.au/sectors/school_ education/publications_resources/profiles/school_music_education.htm adresinden alınmıştır.

Eguchi, A. (2014). Robotics as a learning tool for educational transformation. Proceedings of

th International Workshop Teaching Robotics, Teaching with Robotics, Italy

Web: http://www.terecop.eu/TRTWR-RIE2014/files/00_WFr1/00_WFr1_04.pdf adresinden ulaşılmıştır.

Fessakis, G., Gouli, E., Mavroudi, E. (2013). Problem solving by 5–6 years old kindergarten

children in a computer programming environment: A case study. Computers & Education, 63, 87–97.

Gençel-Ataman, Ö., Okay, H. (2009). İlköğretim müzik öğretmenlerinin yapılandırmacı

yaklaşıma dayalı ilköğretim müzik dersi öğretim programına yönelik görüşleri (Balıkesir ili örneği). 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumunda sunulan bildiri, Balıkesir.

Gök, M., Tufan,E. (2016). Müzik öğretmenlerinin 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim

programına ilişkin görüşleri (Ankara örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3)

Grover, S., Pea, R. (2013). Computational thinking in K-12: A review of the state of the

field. Educational Researcher, 42(1), 38–43.

Gün, E.(2009). İlköğretim okulu müdürlerinin müzik dersine ilişkin yaklaşımlarının müzik

öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi: Burdur ve Isparta illeri örneği. (yayımlanmamış yükseklisans tezi), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Burdur

Highfield, K. (2010). Robotic toys as a catalyst for mathematical problem solving. Australian

Primary Mathematics Classroom, 15(2)

Huijnen, C.A.GJ, Lexis MAS, de Witte LP (2017). Robots as new tools in therapy and

education for children with autism. International Journal of Neurorehabilitation, 4 (278

Kılıç, I. (2009). İlköğretim Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Öğretiminde

Karşılaştıkları Sorunlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1)

Kılıç, D.B.Ç. (2016). Müzik öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı

dersi hakkındaki görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1)

Koç, A. (2004). Günümüzde bilgisayar destekli müzik yazılımlarının müzik eğitimine

katkılar.1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumunda sözlü olarak sunulmuş bildiri, SDÜ, Isparta.

Köroğlu, G.N. (2014). İlköğretim ikinci kademe müzik öğretmenlerinin 2006 müzik dersi

öğretim programına yönelik görüşleri. Sanat Eğitimi Dergisi, 2(1)

Köse, E.Ö. (2016). Disiplinlerarası öğretim yaklaşımı ve biyoloji öğretmenliği programlarının

incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. 13(2)

Manouchehri, E.(2017). Music as a cross curricular teaching device in elemenary school.

Canadian Music Educator, 58 (2), 25-29

Mason, K. V., Moniz, M. J. (2005). Music Production. Ed. Scott W. Technology Guide for

Music Educator. Artistpro Publishing, Pennsylvania

MEB. (2017). Müzik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).

Web: https://goo.gl/1ftykC adresinden alınmıştır.

Moriguchi Y., Kanda, T., Ishiguro , H., Shimada, Y., Itakura , S.(2011). Can young children

learn words from a robot?. Interaction Studies, 12 (1)

Nacakcı, Z., (2010). Müzik öğretmenlerinin yeni ilköğretim müzik dersi öğretim

programına ilişkin görüşleri ve programı uygulama yöntemlerinin belirlenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 15

Öner, A. (2012). Türkiye’de müzik eğitiminin kültürel boyutları. Journal of Life Sciences, 1(1),

Öz, N.B. (2001). İnsanın kültürel gelişiminde müzik eğitiminin önemi . Uludağ Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1)

Özer, Ö., Tunca, N. (2014). Öğretmen adaylarının materyal hazırlama ve kullanmaya yönelik

görüşleri. Route Educational and Social Science Journal, 1 (3)

Parasız, G., Aras, T. (2012). Teknolojinin müzik ve müzik eğitimi alanındaki yeri ve önemi. 10.

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumunda sunulmuştur, Niğde Üniversitesi, Niğde

Piaget, J. (1974). To understand is to invent: The future of education. New York: Grossman.

Ruiz-del-Solar, J., Avilés, R. (2004). Robotics courses for children as a motivation tool: The

Chilean experience. IEEE Transactions on Education, 47(4)

Saldana, J, (2009) The coding manual for qualitative researchers. London: SAGE. Erişim

adresi: htps://canvas.auckland.ac.nz/courses/1227/files/120502/download?download_frd=1

Santos, C. B., Ferreira, D. J., Souza, M. C. B., ve Martins, A. R. (2016). Robotics and

programming: Attracting girls to technology. In Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI), 2016 International Conference on (pp. 2052-2056).

Saygılı, S. (2016). Projelerle Arduino. Abaküs Yayınları, İstanbul

Şen, Y. (2006). Okulöncesi dönemde, çocuğun gelişiminde müziğin önemi. Sosyal Bilimler

Enstitüsü Dergisi, 7(1)

Shimada, M., Kanda, T., Koizumi, S. (2012). How can a social robot facilitate children’s

collaboration?. Social Robotics, 98

Talşık, E.(2016). Müzik öğretmenlerinin mesleki genel yeterlik algıları ile doyum ve

tükenmişlik düzeyleri arasındaki bağıntının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 37

Taşdemir, M., Taşdemir, A. (2011). İlköğretim müfredatındaki fen ve dil temelli derslerin

disiplinlerarası yaklaşımla incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1)

Toraman, M. (2013). Müzik öğretmenlerinin ilköğretim programında yer alan müzik dersine

yönelik görüşleri üzerine nitel bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Umuzdaş, S., Levent, A. (2012). Müzik öğretmenlerinin ilköğretim müzik dersi işleyişine

yönelik görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 56-73.

Varney, M. W., Janoudi, A., Aslam, D. M., Graham, D. (2012). building young engineers:

TASEM for third graders in woodcreek magnet elementary school. IEEE Trans Education, 55(1)

Vries, P. (2011). The first year of teaching in primary school: Where is the place of music?.

International Journal of Education and the Arts, 12(2), 1-25.

Wei, C. W., Hung, I. C., Lee, L., Chen, N. S. (2011). A Joyful classroom learning system with

robot learning companion for children to learn mathematics multiplication. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(2)

Yazıcı, T. (2012). İlköğretim müzik dersinin uygulanmasında karşılaşılan sorunların, öğretmen

görüşleri açısından değerlendirilmesi (Trabzon ili örneği). Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (1)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515