Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Organik Kimyadaki Öğrenmelerinin SOLO Taksonomisine Göre İncelenmesi: Aromatik Bileşiklerin Tepkimeleri Konusu

Gülten Şendur

Abstract


Öğrencilerin, kavramlarla ilgili öğrenmelerini değerlendirmede kullanılan araçlardan biri SOLO taksonomisidir. Bu çalışmada organik kimyanın temel konularından biri olan aromatik bileşiklerin tepkimelerine ilişkin,  öğretmen adaylarının SOLO Taksonomisine öğrenme düzeyleri ve zorluklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.  Kesitsel tarama modeli olarak yürütülen araştırmada,  Ege bölgesindeki bir üniversitenin Fen Bilgisi eğitiminde 2016-2017 öğretim yılında öğrenim gören öğretmen adaylarına (N= 89), açık uçlu olarak yönetilen altı sorunun analizi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, öğretmen adaylarının tüm sorularda en yüksek yüzdesinin yapı öncesi aşamasında olduğunu göstermektedir. Araştırmanın bulguları aynı zamanda, öğretmen adaylarının özellikle “orto-para ve meta” yönlendirici gruplara göre aromatik bileşiklerin tepkimelerini yazma ile Friedel-Crafts alkillemesi-açillemesi ve yan zincir yükseltgenmesi tepkimelerinde ilişkilendirilmiş yapı seviyesinin altında kaldığını göstermektedir.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akbaş-Ertem, A. (2016). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilgisayar destekli ortamda “limit-süreklilik” konusundaki öğrenmelerinin solo taksonomisine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

Balaban, A. T., Oniciu, D. C., & Katritzky A. R. (2004). Aromaticity as a cornerstone of heterocyclic chemistry. Chemical Reviews, 104(5), 2777-2812.

Biggs, J.B., & Collis, K.F. (1982). Evaluating the quality of learning: The SOLO taxonomy. Academic Press.

Brabrand, C., & Dahl, B. (2009). Using the SOLO taxonomy to analyze competence progression of university science curricula. Higher Education, 58(4), 531-549.

Bryan L. C. H. (2007). Identifying students' misconceptions in ‘a-level’ organic chemistry, http://conference.crpp.nie.edu.sg/2007/paper/papers/SCI352.pdf,

de Arellano D. C.-R. , & Towns M. (2014). Students understanding of alkyl halide reactions in undergraduate organic chemistry, Chemistry Education Research and Practice, 15, 501–515.

Duffy, A. M. (2006), Students’ ways of understanding aromaticity and electrophilic aromatic substitution reactions, Doctoral dissertation, Mathematics and Science Education, University of California, San Diego.

Eticha, A.T., & Ochonogor, C.E. (2015). Assessment of Undergraduate Chemistry Students’ Difficulties in Organic Chemistry, ISTE International Conference Proceedings, Unisa Press, http://uir.unisa.ac.za/handle/10500/19962?show=full

Ferguson R., & Bodner G. M. (2008). Making sense of the arrow pushing formalism among chemistry majors enrolled in organic chemistry, Chemistry Education Research and Practice, 9, 102–113.

Flynn, A. B. (2015). Structure and evaluation of flipped chemistry courses: organic & spectroscopy, large and small, first to third year, English and French, Chemistry Education Research and Practice, 16, 198-211.

Flynn, A. B. (2014). How do students work through organic synthesis learning activities? Chemistry Education Research and Practice,, 2014, 15, 747-762

Groth, R.E., & Bergner, J.A. (2006). Preservice elementary teachers' conceptual and procedural knowledge of mean, median and mode. Mathematical Thinking and Learning, 8(1), 37-63.

Grove, N.P., Cooper, M.M., & Rush, K.M. (2012). Decorating with Arrows: Toward the Development of Representational Competence in Organic Chemistry. Journal of Chemical Education, 89 (7), 844–849

Hattie, J.A., & Purdie, N. (1998). The SOLO method and item construction. In G. Boulton-Lewis & B. Dart (Eds.), Learning in Higher Education. Hawthorn, Australia: ACER.

Hattie, J. A., & Brown, G. T. (2004). Cognitive processes in asTTle: The SOLO taxonomy. (asTTle Technical Report, 43). University of Auckland, Ministry of Education

Holbrook, J.B. (1989). Writing chemistry items using the SOLO taxonomy. A Symposium Presented to the Sixth Annual Conference of the Hong Kong Educational Research Association. Hong Kong: City Polytechnic of Hong Kong.

Hodges L. C., & Harvey L. C., (2003), Evaluation of student learning in organic chemistry using the solo taxonomy, Journal of Chemical Education. 80, 785-787.

İlhan, M. (2015). Standart ve solo taksonomisine dayalı rubrikler ile puanlanan açık uçlu matematik sorularında puanlayıcı etkilerinin çok yüzeyli rasch modeli ile incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep

Jimoyiannis, A. (2011). Using SOLO taxonomy to explore students’ mental models of the programming variable and the assignment statement. Themes in Science & Technology Education, 4(2), 53-74

Karslı, F., & Yiğit, M. (2017). fectiveness of the REACT Strategy on 12th Grade Students’ Understanding of the Alkenes Concept. Research in Science & Technological Education, 35, 1-18.

Krygowski, T. M,. & Cyranski, M. K. (2001). Structural aspects of aromaticity. Chemical Reviews 101: 1385-1419

Leung, C.F. (2000). Assessment for learning: Using SOLO taxonomy to measure design performance of design & technology students. International Journal of Technology and Design Education, 10(2), 149-161

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. London: Sage.

Özdemir, E. (2014). Tarama yöntemi. M.Metin (editör). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel araştırma Yöntemleri içinde (ss.77-97). Ankara: Pegem Akademi

Padiotis, I., & Mikropoulos, T.A. (2010). Using SOLO to evaluate an educational virtual environment in a technology education setting. Educational Technology & Society, 13(3), 233-245.

Stoyanovich, C. M., Gandhi, A., & Flynn, A. B. (2015). Acid–base learning outcomes for students in an introductory organic chemistry course. Journal of Chemical Education, 92, 220–229.

Sendur G., (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarinin organik kimyadaki kavram yanilgilari: alkenler örneği, J. Turkish Sci. Educ., 9(3), 160–185.

Şendur, G., & Toprak, M .(2013). Öğretmen adaylarının organik kimya konularındaki anlama düzeylerinin ve kavram yanılgılarının bir analizi: alkoller örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 264-301.

Weyers, M. (2006). Teaching the FE Curriculum: Encouraging active learning in the classroom. London: Continuum.

Yıldırım, A., & Şimşk, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zou, L.-H., Li, J., Chen, W.-C. ; Zhong M.-L., & Wang , Z.-Y. (2012). Relationship Between Learning Quality and Learning Approaches of High School Students on the Subject of Chemistry , B. Zhang et al. (eds.), International Conference on Science Education 2012 Proceedings: Science Education: Policies and Social Responsibilities, 163-173.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515