Öğrenme Stilleri ile Ders Çalışma Alışkanlıklarının İncelenmesi

Alper Başbay

Öz


ÖZ. Bu çalışma ile öğrencilerin ders çalışma alışkanlıkları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Öğrenme stilleri ile ders çalışma alışkanlıklarının birbirleriyle doğrudan bağlantılı olduğu yönündeki görüş çerçevesinde farklı düzeylerdeki öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarının öğrenme stillerine göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte hem ders çalışma alışkanlıkları hem de öğrenme stillerinin sınıf düzeyi ve cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı da yine araştırma kapsamına dahil edilmiştir. İlişkisel tarama modeli ile yürütülen çalışma, uygulama alanı olarak 2015-2016 öğretim yılının ikinci döneminde Mardin ili merkez (Artuklu) ilçesindeki devlet okullarında öğrenim gören 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Araştırmada öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarını belirlemek üzere Günaydın (2011) tarafından geliştirilen Ders Çalışma Alışkanlıkları Ölçeği ve Kolb (1984) tarafından geliştirilen Kolb Öğrenme Stili Ölçeği’nin ikinci versiyonu kullanılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında ders çalışma alışkanlıkları bakımından kız öğrencilerin 8. sınıf kaçınma davranışı ortalamalarının erkek öğrencilere göre düşük olduğu, bunun haricindeki tüm sınıf düzeylerinde ve tüm çalışma alışkanlığı boyutlarında daha yüksek ortalamaya sahip oldukları görülmüştür. Bununla birlikte öğrenme stillerinin sınıf düzeyi ve cinsiyete göre farklılaşması incelenmiş ve hem sınıf düzeyi hem de cinsiyetin öğrenme stilleri üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu görülmüştür.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb Öğrenme Sitili Envanteri. Eğitim ve Bilim, 87, 37-47.

Ataseven, N. ve Oğuz, A. (2015). Türkiye’de öğrenme stilleri konusunda yapılan tezlerin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 192-205.

Borich, G. D. (2014). Etkili öğretim yöntemleri. Araştırma temelli uygulama. (8. Baskı). (B. Acat, Çev. Ed.) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Deryakulu, D. (2004). Üniversite öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejileri ile epistemolojik inançları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 38, 230-249

Dural, S. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme ve ders çalışma stratejileri ile başarıları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Durukan, Ü. G, Batman, D. ve Yiğit, N. (2015). Öğretmen adaylarının ders çalışma alışkanlıkları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 63-80.

Ekici, G. (2013). Gregorc ve Kolb öğrenme stili modellerine göre öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin cinsiyet ve genel akademik başarı açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim 38(167), 211-225.

Erdamar Koç, G. (2010). Öğretmen adaylarının ders çalışma stratejilerini etkileyen bazı değişkenler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 82-93.

Eren, O. (2011). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile fen ve teknoloji dersi akademik başarıları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Ankara Üniversitesi, Ankara.

Gencel, İ. E. (2006). Öğrenme stilleri, deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitim, tutum ve sosyal bilgiler program hedeflerine erişi düzeyi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Gencel, İ. E. (2007). Kolb’un deneyimsel öğrenme kuramına dayalı öğrenme stilleri envanteri-III’ü Türkçeye uyarlama çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 120-139

Gül, B. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri ile ders çalışma stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Güler, Z. (2015). David A. Kolb’un yaşantısal öğrenme kuramı kapsamında Eskişehir Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı öğrencilerinin stajlarının değerlendirilmesi ve öneriler. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(9), 615-633.

Günaydın, F. (2011). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile ders çalışma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Hergenhahn, B. R. & Olson, M. H. (2001). An introduction to teheories of learning. (Sixth Edition). New Jersey: Prentice-Hall Inc.

İlhan, M., Çetin, B., Öner, S. M. ve Yılmaz, F. (2013). Ders çalışma becerileri ile akademik risk alma arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon ile incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(2), 123-146.

Kayacık, E. (2013). Öğrencilerin Kolb öğrenme stillerine göre çalışma alışkanlıkları, ödev yapma motivasyonları ve stilleri üzerine bir çalışma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Kolb, D. A. (1981). Learning styles and disciplinary differences. A. W. Chickering, (Ed.) The modern American college: Responding to the new realities of diverse students and a changing society. California: Jossey-Bass Inc. Publishers.

Kolb, D. A., Boyatzis, R. E. & Mainemelis, C. (1999). Experiential learning theory: Previous research and new directions. Cleveland: Case Western Reserve University.

Koob, J. J. & Funk, J. (2002). Kolb's learning style inventory: Issues of reliability and validity. Research on Social Work Practice, 12(2), 293-308.

Kuzgun, Y. ve Deryakulu, D. (2017). Eğitimde bireysel farklılıklar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Ormrod, J. E. (2013). Öğrenme psikolojisi. (65. Baskı). (M. Baloğlu, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Özdemir, M. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Özden, Y. (2014). Öğrenme ve öğretme. (12. Baskı) Ankara: PegemA Yayıncılık.

Özmete, E. ve Yanardağ, M. Z. (2016). Erkeklerin bakış açısıyla toplumsal cinsiyet rolleri: kadın ve erkek olmanın değeri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20(1), 91-107.

Peker, M. (2003). Kolb öğrenme stili modeli. Milli Eğitim Dergisi, 157.

Sandhu, D. S. (1996). Application of learning styles in accelerative teaching and learning. Journal of Accelerated Learning and Teaching. 21(1-2).

Schunk, D. H. (Ed.). (2009) Öğrenme teorileri. (5. Baskı). (M. Şahin, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. (23. Baskı). Ankara: Yargı yayınevi.

Subaşı, G. (2000). Verimli ders çalışma alışkanlıkları eğitiminin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma alışkanlıklarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 4(117), 50-56.

Şara, P. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme ve ders çalışma stratejileri, problem çözme becerileri ve denetim odağı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Ülgen, G. (1995). Eğitim psikolojisi. Bilim Yayınları: Ankara.

Tümkaya, S. ve Bal, L. (2006). Çukurova üniversitesi öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2).313-326.

Vatandaş, C. (2007). Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin algılanışı. Sosyoloji Konferansları Dergisi 35, 29-56.

Veznedaroğlu, R. L. ve Özgür, A. O. (2005). Öğrenme stilleri: Tanımlamalar, modeller ve işlevleri. İlköğretim-Online, 4(2), 1-16.

Yazıcı, K. ve Kaya, B. (2010). Öğrencilerin sosyal bilgiler yazılı materyallerinden öğrenmelerini etkileyen bireysel faktörler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 31-40.

Yiğit, B. ve Kaçire, İ. (2015). Ortaokul öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının incelenmesine yönelik bir araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12(31), 309-319.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515