Ortaöğretim Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Öğretim Programının (2017) Kültür Aktarımı ve Çoklu Ortam Uygulamaları Açısından İncelenmesi

Sevtap Yazar, İlyas Yazar

Öz


Kültürel değerlerini ve dokusunu korumak isteyen her milletin kültürünü gelecek nesillere aktarması, kavratması ve benimsetmesi gerekir. Kültür aktarımı da denilen bu olguya göre, her birey içinde doğduğu toplumun kültürel kurallarını öğrenerek yetişir. Kültür aktarımı konusunda toplumsal kurumlara önemli görevler düşmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı temel eğitim sürecinden başlayarak ortaöğretim düzeyine kadar uyguladığı çeşitli öğretim programlarında kültür aktarımı konusuna yer vermektedir. Çalışmamızda bu programlardan biri olan 2017 yılı “Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi” dersi öğretim programı incelenerek kültür aktarımı konusunda sahip olduğu etkin rol ve sağlayacağı faydalar üzerinde durularak öğretim programının kazanımlarını gerçekleştirmede bilişim teknolojileri destekli çoklu öğrenme ortamından yararlanma yolları ve uygulama biçimleri üzerinde durulmuştur.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Arkün, S. (2007). ADDIE Tasarım Modeline Göre Çoklu Öğrenme Ortamı Geliştirme Süreci ve Geliştirilen Ortam Hakkında Öğrenci Görüşleri Üzerine Bir Çalışma. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.

Artun, E. (2000). Halk Kültürü ve Folklorun Türk Kültüründeki Yerine Kültürel Değişim ve Gelişim Açısından Bakış. Adana: Epsilon Ofset.

Aşkun, C. İ. (1990). Kültürel İletişim Politikası. 2. Millî Kültür Şûrası Bildirileri, 5-8 Aralık 1989, C.1, S. 29-34.

Balamir, B. (1996). Uygarlığın Anlamı Sanat Eğitiminde Saklıdır. Milli Eğitim Dergisi, 131, 16.

Benedict, R. (1998). Kültür Örüntüleri (Çev. Mustafa Topal). Ankara: Öteki Yayınevi.

Corbin, J. ve Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures For Developing Grounded Theory. Thousand Oaks. CA: Sage.

Eliot, T.S. (1981). Kültür Üzerine Düşünceler (Çev. S. Kantarcıoğlu,). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 20-27.

Gökalp, Z. (2001). Türkçülüğün Esasları (6. Baskı). İstanbul: İnkılap Yayınları.

Horton, H. R. (2000). Designing Web-Based Training. New York: John Wiley & Sons.

İnanç, B.Y. (2004). Gelişim Psikolojisi Çocuk Ve Ergen Gelişimi. Adana: Nobel Kitabevi.

Kafesoğlu, İ. (1995). Türk Millî Kültürü (13. Baskı). İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

Kaplan, M. (1977). Türk Milletinin Kültürel Değerleri. Ankara: Devlet Kitapları.

Kuzu, A. (2014). Çoklu Ortam Uygulamalarının Kuramsal Temelleri. Çoklu Ortam Tasarımı (Editör: Ö. Ö. Dursun, H. F. Odabaşı). Ankara: Pegem A. Yayınları.

Malinowski, B. (1990). İnsan ve Kültür (Çev. M. Fatih Gümüş). Ankara: Verso Yayıncılık.

MEB. (2017). Ortaöğretim Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.

Miyasoğlu, M. (1999). Kültür Hayatımız. Ankara: Akçağ Yayınları.

Siegel, H. (1999). Multiculturalism And The Possibility of Transcultural Educational And Philosophical İdeals. Philosophy, 74, Pp. 387–409.

Tezcan, M. (1985). Eğitim Sosyolojisine Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Tural, S. K. (1998). Kültürel Kimlik Üzerine Düşünceler. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 34, 109.

Turhan, M. (1994). Kültür Değişmeleri Sosyal Psikolojik Bakımından Bir Tetkik. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.

Uyar, Y. (2007). Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı ve Kültürel Kimlik Geliştirme. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind İn Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, Ma: Harvard University Press.

Yazar, İ. (2014). Yapılandırmacı Yaklaşımla Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımının Önemi. Yeni Türkiye. S. 59, s.1151-1156.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515