Sınıf Öğretmeni Adaylarının Silindir ve Koniye Yönelik Kavram İmajlarının İncelenmesi

Fatih Karakuş

Öz


Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının silindir ve koniye ilişkin kavram imajlarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarının bu geometrik cisimlere ilişkin tanımları ve çizimleri incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan uygun örnekleme yöntemiyle belirlenen 126 sınıf öğretmeni adayına açık uçlu ve çoktan seçmeli toplam 8 sorudan oluşan bir test uygulanmıştır. Veriler analiz edilirken betimsel ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar öğretmen adaylarının silindir ve koni kavramlarıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıklarını göstermektedir. Bunun yanında öğretmen adaylarının imajlarında silindir ve koni ile ilgili daha çok prototip örneklere yer verdikleri belirlenmiştir. Bu durumun kavram yanılgılarına yol açabileceği sonucu ortaya çıkmıştır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alaylı, F. G., & Türnüklü, E. (2014). Ortaokul öğrencilerinin geometrik şekil oluşturma düzeylerinin çeşitli değişkenlerle ilişkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 455-479.

Avgören, S. (2011). Farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin kati cisimler (prizma, piramit, koni, silindir, küre) ile ilgili sahip oldukları kavram imajı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Baki, A. (2001). Bilişim teknolojisi ışığı altında matematik eğitiminin değerlendirilmesi. Milli eğitim dergisi, 149, 26–31.

Baykul, Y. (2012). İlkokulda matematik öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA.

Bingolbali, E., & Monaghan, J. (2008). Concept image revisited. Educational Studies in Mathematics, 68(1), 19-35.

Bozkurt, A. & Koç, Y. (2012). İlköğretim matematik öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin prizma kavramına dair bilgilerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2941-2952.

Cornu, B. (1992). Limits. In D. O. Tall (Ed.), Advanced mathematical thinking, Kluwer: Dordrecht, 153–166.

Dede, Y. & Soybas, D. (2011). Preservice mathematics teachers’ experiences about function and equation concepts. Eurasia Journal of Mathematics and Technology Education, 7(2), 89-102.

De Villiers, M. (1998). To teach definitions in geometry or teach to define? In A. Olivier & K. Newstead (Eds.), Proceedings of the 22nd conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 2, pp. 248–255). Stellenbosch, South Africa: University of Stellenbosch.

Domingos, A. (2009). Learning advanced mathematical concepts: The concept of limit. In Proceedings of CERME (Vol. 6, pp. 2266-2275).

Ergin, A.S. & Türnüklü, E. (2015). Ortaokul öğrencilerinin cisim imgelerinin incelenmesi: geometrik ve uzamsal düşünme ile ilişkiler. Eğitim ve öğretim araştırmaları dergisi, 4(2), 188-199.

Erşen, Z. B., & Karakuş, F. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının dörtgenlere yönelik kavram imajlarının değerlendirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(2), 124-146.

Ertekin, E., Yazici, E., & Delice, A. (2014). Investigation of primary mathematics student teachers’ concept images: cylinder and cone. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 45(4), 566-588.

Fujita, T., & Jones, K. (2007). Learners’ understanding of the definitions and hierarchical classification of quadrilaterals: Towards a theoretical framing. Research in Mathematics Education, 9(1, 2), 3–20.

Gökbulut, Y. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının geometrik cisimler konusundaki pedagojik alan bilgileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Gökkurt, B. (2014). Ortaokul matematik öğretmenlerinin geometrik cisimler konusuna ilişkin pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Gülkılık, H. (2008). Öğretmen adaylarının bazı geometrik kavramlarla ilgili sahip oldukları kavram imajlarının ve imaj gelişimlerinin incelenmesi üzerine fenomenografik bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Hacısalihoğlu, H.H. (2006). Lise geometri 3. İstanbul: Serhat Yayınları A.Ş.

Hershkowitz, R. (1990). Psychological aspects of learning geometry. P. Nesher and J. Kilpatrick (eds.), Mathematics and Cognition (pp. 70-95). Cambridge University Press.

Karakus, F. (2016). Pre-Service Teachers' Concept Images on Fractal Dimension. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 17(2), 1-12.

Levenson, E., Tirosh, D., & Tsamir, P. (2011). Theories and Research Related to Concept Formation in Geometry. In Preschool Geometry (pp. 3-18). AW Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.

Likwambe, B., & Christiansen, I. M. (2008). A case study of the development of in-service teachers' concept images of the derivative. Pythagoras, 68, 22-31.

McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2014). Research in education: Evidence-based inquiry. Boston: Pearson.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, California: Sage.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2011). İlköğretim 7 matematik ders kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers college record, 108(6), 1017-1054.

Monaghan, F. (2000). What difference does it make? Children’s views of the differences between some quadrilaterals. Educational Studies in Mathematics, 42 (2),179-196.

Okazaki, M., & Fujita, T. (2007). Prototype phenomena and common cognitive paths in the understanding of the inclusion relations between quadrilaterals in Japan and Scotland. In Proceedings of the 31st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, pp. 41-48).

Skemp, R. R. (1976). Relational understanding and instrumental understanding. Mathematics teaching, 77(1), 20-26.

Tall, D., & Vinner, S. (1981). Concept image and concept definition in mathematics with particular reference to limits and continuity. Educational studies in mathematics, 12(2), 151-169.

Türnüklü, E., Alaylı, F. G., & Akkaş, E. N. (2013). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının dörtgenlere ilişkin algıları ve imgelerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2), 1213-1232.

Türnüklü, E. & Berkun, M. (2013). İlköğretim 5 ve 7. sınıf öğrencilerinin çokgenleri sınıflandırma stratejileri. Kastamonu eğitim dergisi, 21(1), 337-356.

Türnüklü, E., & Ergin, A. S. (2016). 8. sınıf öğrencilerinin cisimleri görsel tanıma ve tanımlamaları: cisim imgeleri. İlköğretim Online, 15(1), 40-52.

Van de Walle, J., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2014). Elementary and middle school mathematics: teaching developmentally (eight international edition). Essex: Pearson.

Vinner, S. (1983). Concept definition, concept image and the notion of function. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 14(3), 293-305.

Vinner, S. (1991). The role of definitions in the teaching and learning of mathematics. In Tall D. (Ed.), Advanced Mathematical Thinking (pp. 65-81). Dordrecht, Kluwer Academic.

Vinner, S., & Dreyfus, T. (1989). Images and definitions for the concept of function. Journal for research in mathematics education, 20(4), 356-366.

Wilson, P.S. (1990). Inconsistent Ideas Related to Definitions and Examples. Focus on Learning Problems in Mathematics, 12(3&4), 31-47.

Yağcı, M. (2013). My geometri-3. Adana: Altın Nokta.

Yıldız, Z. (2009). Geometrik cisimlerin yüzey alanları ve hacimleri konularında bilgisayar destekli öğretimin ilköğretim 8. sınıf öğrenci tutumu ve başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515