Ortaokul Öğretmenlerinin Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirmelerde Yazılı Yoklamalarda Kullandıkları Açık Uçlu Maddeleri Hazırlama Yeterlikleri

Beyza İNCEÇAM, Ergül DEMİR, Ece DEMİR

Öz


Bu araştırmanın amacı ortaokul öğretmenlerinin sınıf içi ölçme ve değerlendirmeler kapsamında yazılı yoklamalarda kullandıkları açık uçlu maddeleri hazırlama yeterliklerini, açık uçlu madde yazımına yönelik kuramsal bilgileri ve kendi hazırladıkları maddeler ile inceleyerek değerlendirmektir. Araştırma, nicel araştırma yaklaşımı ile tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini167 öğretmen oluşturmuştur. Örnekleme yöntemi olarak maksimum çeşitlik örneklemesi kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “Açık Uçlu Soru Hazırlama Bilgi Formu “ ile toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzde ve sıklık dağılımları, ki-kare bağımsızlık testi ve doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, en yüksek yeterlik düzeyinin bulunduğu ölçüt %31,7 ile “maddenin yaş ve sınıf düzeyine uygunluğunu dikkate alma” olarak belirlenmiştir. Belirlenen 18 ölçüt içerisinden yalnızca “maddenin yaş ve sınıf düzeyine uygunluğunun dikkate alınması” ölçütüne dair öğretmen yeterlikleri cinsiyet ve okul türü değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermiştir. Sınıf içi ölçme ve değerlendirmelerde açık uçlu maddelerden oluşan testler yaygın bir şekilde kullanılıyor olmakla birlikte öğretmenlerin bu maddeleri hazırlamada genel olarak çok yetersiz oldukları sonucuna ulaşılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515