Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Matematik Okuryazarlığı Öz Yeterlik Algıları İle Gerçek Performanslarının İncelenmesi

Emre Ev Çimen, Eda Aygüner

Öz


Araştırmanın amacı ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı öz yeterlik algıları ile gerçek performansları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma Eskişehir’de bulunan bir devlet ortaokulundan seçilen 56 kadın ve 84 erkek toplam 140 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel ve nitel verilerin birlikte olduğu karma yöntemin açıklayıcı deseni kullanılmıştır. Bekdemir ve Duran (2012) tarafından geliştirilen “görsel matematik okuryazarlığı öz yeterlik algı ölçeği” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen “görsel matematik okuryazarlığı başarı testi” nicel veri toplama araçlarıdır. Ayrıca, algı ölçeği puanları ile başarı  (performans) testi puanları birbiriyle uyumlu olmayan 12 öğrenci ile yarı-yapılandırılmış bir görüşme de gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları ölçek ve test puanları ile gerçekleştirilen istatistiksel analizler ile öğrencilerin gerçek performanslarından ve görüşme kayıtlarından elde edilen verilerden hareketle sunulmuştur. Sonuçta, algı ölçeği puanları ile başarı testi puanları arasında ilgileşim (korelasyon) olmadığı bulunmuştur. Öğrencilerin görsel matematik okuryazarlık beceri düzeylerinin yüksek olduğunu zannetmelerine karşılık gerçek performansları bu algıyı yansıtmamıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abraham, R., Broadwell, P., & Beach, E. (1980). Visual math: A fantasy for the future of education. Association for Computing Machinery Sigcue, 14(1): 2-10

ACRL (The Association of College & Research Libraries). (2013) Visual literacy array based on ACRL’s visual literacy standards. By D. Hattwig, K. Bussert and A. Medaille. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press.

Akkoyunlu, B. (2008). Bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme- Information literacy and lifelong learning. Hacettepe University, Faculty of Education Department of Computer Education and Instructional Technologies, Ankara / Turkey.

Alphan, G. (2008). Görsel okuryazarlık ve öğretim teknolojisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 74-102.

Aşkar, P., & Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(21).

Avgerinou, M., Ericson, J. (1997). A review of the concept of visual literacy. British Journal of Educational Technology 28, October'97, 280-91.

Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.

Bandura, A. (1997) Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

Begoray, D.L., “Through a class darkly: Visual literacy in the classroom”, Canadian Journal of Education, 26(2): 201-217 (2001).

Bekdemir, M. ve Duran, M. (2012). İlköğretim öğrencileri için görsel matematik okuryazarlığı öz yeterlik algı ölçeği (GMOYOYAO)’nin geliştirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (1), 89-115.

Bleed, R., (2005). Visual literacy in higher education. https://net.educause.edu/ir/library/pdf/PUB7102g.pdf. Adresinden 04.10.2015 tarihinde alıntı yapılmıştır.

Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (9.baskı). Ankara: Pegem Yayınları.

Coşkun, Y. D., & Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(42).

Debes, J. L. (1968). Some foundations for visual literacy. Audiovisual Instruction 13 (9), 961-964.

Driscoll, M. P. (2004). Psychology of learning for instruction (3rd ed.). Allyn & Bacon. http://www.sesp.northwestern.edu/masters-learning-and-organizational-change/knowledge-lens/stories/2013/the-silent-team-member-how-a-lack-of-self-efficacy-can-lead-to-self-limiting-behavior-in-the-context-of-team-decision-making.html adresinden 21.02.2016 tarihinde alıntı yapılmıştır.

Duran, M. (2011). İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı öz-yeterlik algıları ile görsel matematik başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.

Duran, M. (2013). İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı hakkındaki görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2: 38-5.

Ersoy, Y. (1997). Okullarda matematik eğitimi: matematikte okur-yazarlık. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13).

Ev Çimen, E. (2008). Matematik öğretiminde, bireye" matematiksel güç" kazandırmaya yönelik ortam tasarımı ve buna uygun öğretmen etkinlikleri geliştirilmesi. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Feinstein, H and Hagerty, R. (1994). Visual literacy in general education at the university of cincinnati. Visual literacy in the digital age: Selected Readings From The Annual Conference Of The İnternational Visual Literacy Association (25 Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 25th Rochester, New York, October 13-17, 1993,205-212.) (ERIC Document Reproduction Service No. ED 370 602).

Gürbüz, R. (2007). Students’ and their teachers’ opinions about the instruction based on the materials on probability subject. Kastamonu University, Kastamonu Faculty of Education Journal, 15 (1), 259-270.

Gürcan, A. (2005). Bilgisayar öz-yeterliği algısı ile bilişsel öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. Eğitim Araştırmaları, 19, 179-193.

Goldenberg, E. P., & Cuoco, A. A. (1998). What is dynamic geometry? In R. Lehrer & D. Chazen (Eds.), Designing learning environments for developing understanding of geometry and space, (pp. 351-367), London: Lawrence Erlbaum Associates.

Hoffman, G. (2000). Visual literacy needed in the 21st century, Et Cetera, 57 (2), 219-222 Summ (Ulakbim).

İnan, D.D., (2005). İlköğretim 1. kademe öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının incelenmesi. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

İpek, İ. (2003). Bilgisayarlar, görsel tasarım ve görsel öğrenme stratejileri, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3): 68-76.

İşler, A.Ş. (2002). Günümüzde görsel okuryazarlık ve görsel okuryazarlık eğitimi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1): 153-161.

Kellner, D. (1998). Multiple literacy’s and critical pedagogy in a multicultural society. Educational Theory, 48 (1), 103 –122.

Kurbanoğlu, S. S. (2010). Bilgi okuryazarlığı: kavramsal bir analiz. Türk Kütüphaneciliği, 24(4), 723-747.

Kocacık, F. (2003). Bilgi toplumu ve Türkiye. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1), 1-10.

Lohr, L. (2008). Lesson in visual literacy. Creating graphics for learning and performance, New Jersey Columbus, Ohio USA : Pearson Merril Prentice Hall.

Marcus, A. (2005). Supporting the evolution of a software visualization tool through usability studies. Proceedings of the 13th International Workshop on Program Comprehension (IWPC’05). St. Louis, Missouri, 15-16 May.

Martin, H. (2007). Mathematical literacy. Principal Leadership, 7(5), 28-31.

McCrone, S.S. & Dossey, J.A. (2007). Mathematical literacy – It’s become fundamental. Principal Leadership, 7(5), 32-37.

Meriç, G., & Tezcan, R. (2016). Fen bilgisi öğretmeni yetiştirme programlarının örnek ülkeler kapsamında değerlendirilmesi (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere örnekleri). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1), 62-82.

Soytürk, İ. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlikleri ve matematiksel problem çözmeye yönelik inanışlarının araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.

OECD (Organisation for Economic Co‐operation and Development). (2003). Assessing scientific, reading and mathematical literacy, A Framework for PISA 2006, www.oecd.org/dataoecd adresinden 27 Aralık 2014 tarihinde alıntı yapılmıştır.

OECD (Organisation for Economic Co‐operation and Development). (2006). Assessing scientific, reading and mathematical literacy: A framework for PISA 2006, Paris: Author.

Özgen, K. ve Bindak, R. (2008). Matematik okuryazarlığı öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 517-528.

Pajares, F. (2002). Overview of social cognitive theory and of self-efficacy. [Online]:http://www.des.emory.edu/mfp/eff adresinden 11. 06. 2015 tarihinde alıntı yapılmıştır.

Pajares, F., & Graham, L. (1999). Self-efficacy, motivation constructs, and mathematics performance of entering middle school students. Contemporary Educational Psychology, 24, 124–139.

Pajares, F., & Miller, Μ. D. (1994). Role of self-efficacy and self-concept beliefs in mathematical problem solving: A path analysis. Journal of Educational Psychology, 86 (2), 193-203.

Polat, C. (2006). Bilgi çağında üniversite eğitimi için bir açılım: bilgi okuryazarlığı öğretimi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 12(30).

Pugalee, D.K. (1999). Constructing a model of mathematical literacy, Academic Reseach Library, 73: 19.

Sanalan, A. , Sülün, A. , Çoban, A. (2007). Görsel okuryazarlık. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 9-2, s.34.

Senemoğlu, N., (2009). Gelişim öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya”, Gazi Kitabevi, Ankara.

Schunk, D., (1990). Peer models and children behavioral change. Review of Educati-onal Research, 57, s. 149-174.

Siegle, D., (2003). Influencing student mathematics self-efficacy through teacher training, The Annual Meeting of the American Research Association, Chicago.

Sobanski, J. (2002). Visual math: See how math make sense. New York: Learning Express.

Şengül, S., Katrancı, Y., & Gülbağcı, H. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarının incelenmesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Tekin, B. ve Tekin, S. (2004). Matematik öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlık düzeyleri üzerine bir araştırma. http://matder.org.tr internet adresinden 21.11.2014 tarihinde alıntı yapılmıştır.

Tutkun, Ö. F., Erdoğan, D. Ve Öztürk, B. (2014). Levels of mathematics literacy self-efficacy perception of the secondary school students. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, Issue 8.

Türk Dil Kurumu Kılavuzu (1983). Türk Dil Kurumları Yayınları. http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat&kategoriget=terim&kelimeget=matematik&hngget=md adresinden 23.03.2015 tarihinde alıntı yapılmıştır.

Umay, A. (2002). Öteki Matematik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23: 275-281.

Umay, A. (2003). Matematiksel muhakeme yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24).

Wileman, R. E. (1993). Visual communicating. Englewood Cliffs, N.J.: Educational Technology Publications

Yabaş, D. ve Altun, S. (2009). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin öz-yeterlik algıları, biliş üstü becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 37, 201-214.

Yıldız, M. Ö. (2012). Görsel okuryazarlık üzerine. İletişim Dergisi, 64.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515