Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Eğitim – Öğretim Sorunları: Bismil İlçesi Örneği

Kasım Karataş, Sait Çakan

Öz


Öğretmenlerin bakış açısıyla eğitim – öğretim sürecinde yaşanan sorunların belirlenerek ortaya konulması, sorunlara çözümler üretebilmenin öncelikli şartıdır. Bu araştırmada öğretmenlerin bakış açısıyla eğitim öğretim sürecinde yaşanan sorunları incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda betimsel araştırma yaklaşımı benimsenerek Diyarbakır ili Bismil İlçesi’nde çeşitli kademe ve branşlarda görev yapan 42’si kadın 63’ü erkek toplam 105 öğretmenden açık uçlu anket aracılığıyla veri toplanmıştır. Elde edilen veriler tümevarımsal içerik analiziyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular; öğretmen, okul ve öğrenme-öğretme, öğrenci, ailesel ve sosyal sorunlar, yönetsel olarak temalandırılmıştır. Sonuç olarak, öğretmenlerin farklı boyutlarda çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Bu bağlamda niteliği ve kaynağı ne olursa olsun öğretmenlerce dile getirilen her bir sorun eğitim sürecini etkilemekte ve sorunlar çözüm beklemektedir. Bu sorunların ihmal edilmesi zamanla farklı sorunların ortaya çıkmasına neden olmakta ve yerleşik bir hale gelmektedir. Eğitim – öğretim sürecini sekteye uğratan söz konusu sorunların ilgili yetkililerce çözüm odaklı yaklaşımlarla çözülmesi gerekmektedir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akbaşlı S., Meydan A. (2009). Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Okul-Aile Toplum İlişkileri Sürecinde Karşılaştığı Güçlükler. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.

Altun, S. A. (2009). İlköğretim öğrencilerinin akademik başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 8(2).567-586.

Aydın, R. (2009). Türkiye’de Öğretmen Sorunları Açısından Milli Eğitim Şûralarının Değerlendirilmesi (1980–2000). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 42(2), ss. 199-237.

Bilgin, R. (2014). Çatışma ve Şiddet Ortamında Büyüyen Çocuklar Sorunu. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 135-151.

Bilir A. (2008). Birleştirilmiş sınıflı köy ilköğretim okullarında öğretmen ve öğretim gerçeği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41(2), 1-22.

Can, N. (2013). ‘Okul Yönetiminde Rol Oynayan Öğeler. N. Can içinde, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Cankur, S. (2014). Çocukların Ev İçinde Yaşadıkları Şiddet Araştırması.

İstanbul: Genç Hayat Yayınları.

Celep, C. (2004). Meslek olarak öğretmenlik. Ankara: Anı Yayıncılık.

Creswell, J.W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri (2.Baskı). Bütün, M. And

Demir, S. B.(Çev. Edt.) Ankara: Siyasal Bookstore

Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri.Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,19, 207-237.

Çermik, A. (2003). Sınıf öğretmenlerinin insan ilişkileri sorunları ve bu sorunların performans üzerindeki etkileri (Denizli ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Çoban, A. (2009). Köyde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Öğretim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

Darling-Hammond, L. (2000). Teacher qualityand student achievement. Education policy analysis archives, 8, 1-44.

Demirtaş, H., Üstüner, M., & Özer, N. (2007). Okul yönetiminde karşılaşılan sorunların öğrenci ve okul ile ilgili değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 51(51), 421-455.

Doğan, İ. (2014). Sosyoloji Kavramlar ve Sorunlar, Ankara: Pegem Akademi.

Eğitim-Bir-Sen. (2016). Eğitime bakış 2016: İzleme ve değerlendirme raporu. Ankara: Eğitimciler Birliği Sendikası.

Erden, G. & Gürdil, G. (2009). Savaş yaşantılarının ardından çocuk ve ergenlerde gözlenen travma tepkileri ve psiko-sosyal yardım önerileri. Türk Psikoloji Yazıları, 12(24), 1-13.

Erdoğan, Ç., & Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Educational Administration: Theory and Practice, 16(3), 399-431.

Fidan, N. K. (2008). İlköğretimde araç - gereç kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1, (1), 48-61.

Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 1, 66–80.

Gökçe, A. T. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Adaylık Dönemlerinde Yaşadıkları Mesleki Sorunlar. Dicle University Journal Of Ziya Gokalp Education Faculty, 21, 137-156.

Gündüz, M. (2000). Toplumsal tabakalaşma ölçütlü meslek olarak öğretmenliğin saygınlığı. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1),Ankara

Gürbüztürk, O. (1990). Eğitimde Nitelik Sorunu. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,2 (23), 729- 744.

Kardam, F & Yüksel, İ. (2010). Kadına yönelik aile içi şiddet algısı: niteliksel araştırma sonuçları. İçinde Türkiye'de Kadın Yönelik Aile İçi Şiddet (Edt. S Üner, F Kardam):103-165. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.

Kavak, Y., Aydın, A. Akbaba-Altun, S. (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri, 1982-2007. Ankara: YÖK Yayınları.

Kuzey, M. (2002). Sınıf öğretmenlerinin bazı sorunları ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Lök, N., Başoğul, C., & Öncel, S. (2016). Effects of DomesticViolence on Childrenand Significance of Psychosocial Support. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry, 8(2), 156-161.

McEwan, P. J. (2003). Peer effects on student achievement: Evidence from Chile. Economics of educationreview, 22(2), 131-141.

McMillan, J. H. ve Schumacher, S. (2010). Research in Education: Evidence-BasedInquiry (7th ed.). London: Pearson.

MEB Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (2017). Okul / Kurum Bilgileri. 6 Eylül 2017 tarihinde http://www.meb.gov.tr/baglantilar/okullar/index.php?ILKODU=21&ILCEKODU=2 adresinden alınmıştır.

Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. Selahattin Turan (Çev. Edt.), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Ocak, G. & Gündüz, M. (2011). Öğretmenlik Mesleğinin Genel Sorumluluk ve Yeterlikleri. G. Ocak içinde, Öğretim İlke ve Yöntemleri. (Editör: Gürbüz Ocak). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 444-463.

Özcan P. & Rıdvan D. (2016) Kırsal Kesimde Görev Yapan Öğretmenlerin Sorunları, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 109-128

Özden, Y. (2013). Eğitimde Yeni Değerler. Pegem Akademi Yayınları, Ankara.

Özpınar, M. & Sarpkaya, R. (2010). Köyde görev yapan sınıf öğretmenlerinin sorunları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 17-29.

Özoğlu, M. (2015). Mobility-related teacher turnover and theun equal distribution of experienced teachers in Turkey. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(4), 891-909.

Özyılmaz, Ö. (2013). Türk Milli Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Arayışları, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.

Patton, Q. M. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir (Çev. Edt). Ankara: Pegem Akademi.

Polat, O. (2001). Çocuk ve Şiddet. İstanbul: Der Yayınları.

Sağlam M. & Sağlam A. (2005). Öğretmenlik Mesleğinin Maddi Yönüne İlişkin Genel Bir Değerlendirme, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 317-328.

Salman, U. A. (2015, Eylül 29). Atanan Çok, Kalan Az. Ağustos 29, 2017 tarihinde Al Jazeera Turk WebSitesi: http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/atanan-cok-kalan-az adresinden alındı.

Sarpkaya, P. (2007). Yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere göre resmi liselerdeki öğrenci disiplin sorunlarının nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 110-121.

Sarpkaya, R. (2010). Eğitimin Felsefi Temelleri. C. Celep içinde, Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.

Semerci, N. & Çelik, V. (2002). İlköğretimde problemler ve çözüm yolları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 8(30), 205–218.

Sönmez, V. (2016). Eğitimin Tarihsel Temelleri. V. Sönmez içinde, Eğitim Bilimine Giriş. Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Şahin, F. T. & Ünver, N. (2005). Okul öncesi eğitim programlarına aile katılımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 23-30.

Şekerci, C. (2000). Türk Eğitim Sisteminin Kırsal Bölgedeki Sorunları ve Çözüm Önerileri. Milli Eğitim Dergisi,146, 63–66.

Şimşek, H. (2010). Osmanlı Dönemi Eğitim Sorunları: Yol Güvenliği (Trafik) ve Okul Servisçiliğine Dair Tarihsel Bir İnceleme. Kuramsal Eğitimbilim, 3 (1), 135-147.

Şişman, M., & Turan, S. (2004). Eğitim yönetiminin gelişimi. İçinde Y.

Özden (Ed.), Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı (ss. 99-146). Ankara: Pegem Akademi

Taşkaya, S. M., Turhan, M. &Yetkin, R. (2015). Kırsal Kesimde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Sorunları (Ağrı İli Örneği), Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 198-210.

TEDMEM. (2014). Öğretmen Gözüyle Öğretmenlik Mesleği. Ankara: Türk Eğitim Derneği.

Tösten, R. , Han, B. & Ergül, H. F. (2016). Diyarbakır’daki Kamu Okullarının Yönetim Sorunları. EKEV Akademi Dergisi, 20(65), 433- 450.

Turan, S. & Garan, Ö. Kırsal Kesimde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Karşılaştıkları Güçlükler. Milli Eğitim, 170, 116-128.

Yan, H. (2009). Teacher Training In China And A Practical Model: E-Training Community (Etc). Campus-Wide Information Systems, 26(2),114-121.

Yazıcı, H. (2009) Öğretmenlik Mesleği, Motivasyon Kaynakları ve Temel Tutumları: Kuramsal Bir Bakış, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1),33-46.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız N. (2011). Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Çalıştıkları Yerin Kültürü ile Etkileşiminin Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Yılmaz, E. (2013). Bir Meslek Olarak Öğretmenlik. E. Karip içinde, Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Yurdabakan, İ. & Tektaş, M. (2013). Taşımalı ilköğretim öğrencilerinin taşımalı eğitime ilişkin görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(3), 511-527.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515