Öğrencilerin Sınav Türü Tercihlerinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi

Zehra Kılıç, Sevda Çetin

Öz


Bu çalışma ile öğrencilerin sınav türü tercihlerini nedenleri ile belirlemek, sınav türü tercihleri ile ilişkili olabilecek değişkenleri ortaya çıkarmak, öğrenme yaklaşımlarının ve sınav kaygısının öğrencilerin sınav türü tercihleri üzerinde etkili olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 9.  ve 12. sınıf öğrencisi toplam 630 kişi oluşturmaktadır. Veriler “Yazılı, Kısa Cevaplı, Doğru Yanlış ve Çoktan Seçmeli Testler İçin Tercih Nedenleri Envanteri”, “Öğrenme Yaklaşımları Envanteri” ve “Sınav Kaygısı Envanteri” ile elde edilmiştir. Analizinde ise, betimsel istatistikler, tekrarlı veriler için varyans analizi ve çok değişkenli varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin en fazla çoktan seçmeli testleri, en az yazılı sınavları tercih ettikleri görülmüştür. Öğrenme yaklaşımlarının alt boyutu olan derin öğrenme yaklaşımı, sınav türü tercihleri ile düşük düzeyde ilişkili bulunmuştur, benzer şekilde sınav kaygısı ve alt boyutlarının (kuruntu ve duyuşsallık) öğrencilerin sınav türü tercihleri ile düşük düzeyde ilişkili olduğu görülmüştür.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Albayrak-Kaymak, D. (1987). Sınav kaygısı envanterinin Türkçe formunun oluşturulması ve güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 6(21), 55-62.

Altıntaş, S. (2015). Öğretmen adaylarının bilişsel stillerinin öğrenme yaklaşımlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

Anıl, D. ve Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 44-61.

Bal, A. P. (2009). İlköğretim beşinci sınıf matematik öğretiminde uygulanan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.

Benjamin, M., McKeachie, W.J., Lin, Y.G., & Holinger, D. P. (1981). Test anxiety: Deficits in information processing. Journal of Educational Psychology, 73(6), 816-824.

Beşoluk, Ş. ve Önder, İ. (2010). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları, öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9(2), 679-693.

Birenbaum, M. (1997). Assessment preferences and their relationship to learning strategies and orientations. Higher Education, 33, 71-84.

Birenbaum, M. (2007). Assessment and instruction preferences and their relationship with test anxiety and learning strategies. Higher Education, 53, 749-768. Doi: 10.1007/s10734-005-4843-4

Birenbaum, M. & Feldman, R. A. (1998). Relationships between learning patterns and attitudes towards two assessment formats. Educational Research, 40(1), 90-98. Doi: 10.1080/0013188980400109

Birenbaum, M & Dochy, F. J.R.C. (2006). Alternatives in assesment of achievements, learning processes and prior knowledge. LLC: Springer Science + Business Media.

Birenbaum, M. & Rosenau, S. (2006). Assessment preferences, learning orientations, and learning strategies of pre-service and in-service teachers. Journal of Education for Teaching, 32(2), 213-225.

Can, A. (2013). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.

Çapulcuoğlu, U. (2012). Öğrenci tükenmişliğini yordamada stresle başaçıkma, sınav kaygısı, akademik yetkinlik ve anne-baba tutumları değişkenlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Mersin.

Çelik, P. (2013). Probleme dayalı öğrenmenin öğretmen adaylarının Fizik dersi başarısı, öğrenme yaklaşımları ve bilimsel süreç becerileri üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Çetin, M. O. (2009). Öğrencilerin çoktan seçmeli, yazılı yoklama ve performans görevleri ile ölçülen Fen ve Teknoloji dersi başarıları ve öğrencilerin performans görevlerine ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Çolak, E. ve Fer, S. (2007). Öğrenme yaklaşımları envanterinin dilsel eşdeğerlik, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 197-212.

Diseth, A. (2001). Validation of Norwegian version of the approaches and study skills inventory for students (Assist): Application of structural equation modelling. Scandinavian Journal of Educational Research, 45(4), 381-394.

Doğan, C. D. (2011). Öğretmen adaylarının başarıları belirlenirken tercih ettikleri durum belirleme yöntemlerini etkileyen faktörler ve bu yöntemlere ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Doğan, C. D., Atmaca, S. ve Aslan-Yolcu, F. (2012). The correlation between learning approaches and assessment preferences of eighth-grade students. Elementary Education Online, 11(1), 264-272.

Doğan, C. D. ve Kutlu, Ö. (2011). Öğretmen adaylarının yeni durum belirleme yöntemlerini tercihlerinde etkili olan öğrenmeye ilişkin özellikler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 459-474.

Ekinci, N. (2008). Üniversite öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi ve öğretme-öğrenme süreci değişkenleri ile ilişkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Eser, M. T. (2011). Öğrencilerin sınav türü tercihlerini etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlilikleri ve karşılaştıkları sorunlar. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu. Bakü, Azerbaycan, 12-14 Mayıs,2007.[Çevrimiçi:http://www.egitim.hacettepe.edu.tr/belge/UOYPSS1_BildiriKitabi.pdf, Erişim tarihi:2 Aralık 2015.]

Gijbels, D. & Dochy, F. (2006). Students’ assessment preferences and approaches to learning: can formative assessment make a difference?. Educational Studies, 32(4), 399-409.

Gültekin, S. (2011). Çoktan seçmeli, açık uçlu ve karma testlerin psikometrik özelliklerinin madde tepki kuramına dayalı olarak değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Güner- Kahraman, A. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının durum belirleme tercihleri üzerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Haladyna, T. M. (1997). Writing test items to evaluate higher order thinking. United States of America: Viacom Campany.

Huxham , G. J., Lipton A., & Cummins R.A. (1976). Student test type preference and its relation to personality and achievement. Medical Education, 10(2), 90–96.

Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.

Karataş, H. (2011). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları, öğrenme yaklaşımları ve problem çözme becerilerinin akademik motivasyonu yordama gücü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Kaya, B. (2004). İlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler öğretmenlerinin, öğrencilerin başarı düzeylerini belirlemede kullandıkları ölçme araçları ve bunları seçmelerinde etkili olan faktörler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Olpak, Y. Z. ve Korucu, A. T. (2014). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları ile denetim odakları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4(2), 79-91.

Ozan, C. ve Çiftçi, C. (2012). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları tercihleri ve öğrenmeye ilişkin algılarının incelenmesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri. Marmara Üniversitesi, İstanbul, 12- 14 Eylül, 2012. [Çevrimiçi:http://www.arastirmax.com/system/files/dergiler/140011/makaleler/3/1/arastirmax-egitim-fakultesi-ogrencilerinin-ogrenme-yaklasimlari-tercihleri-ogrenmeye-iliskin-algilarinin-incelenmesi.pdf, Erişim tarihi: 18 Kasım 2015.]

Önder, O. (2008). Çoktan seçmeli ve klasik tipteki sorularla yapılan hazırlığın matematik başarı ve sınav kaygı düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Pehlivan, E. B. (2011). Çoktan seçmeli Türkçe test maddelerinde yanıtlama davranışlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Reteguiz, J. (2006). Relationship between anxiety and standardized patient test performance in the medicine clerkship. Journal of General Internal Medicine, 21, 415-418.

Sarıgül, Z. (2009). Çoktan seçmeli, yapılandırılmış grid, ve kavram haritası tekniklerinin öğrenci başarısını ölçme açısından etkililiğinin incelenmesi ve öğrencilerin bu tekniklere ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Senemoğlu, N., Berliner, D., Yıldız, G., Doğan, E., Savaş, B. ve Çelik, K. (2007). Türk ve Amerikalı eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu. Bakü, Azerbaycan, 12-14Mayıs,2007.[Çevrimiçi:http://www.egitim.hacettepe.edu.tr/belge/ UOYPSS1_BildiriKitabi.pdf, Erişim tarihi:2 Aralık 2015.]

Spielberger, C. D. (1980). Preliminary professional manual for the test anxiety inventory. C. A.: Consulting Psychologist Press.

Turgut, F. (1988). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. (6. baskı). Ankara: Saydam Matbaacılık.

Ural, O. ve Erktin, E. (2007). Sınav kaygısı: Tek mağdur öğrenciler mi?. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu. Bakü, Azerbaycan, 12-14Mayıs,2007.[Çevrimiçi:http://www.egitim.hacettepe.edu.tr/belge/ UOYPSS1_BildiriKitabi.pdf, Erişim tarihi:2 Aralık 2015.]

Watering, G., Gijbels, D., Dochy, F. & Rijt, J. (2008). Students’ assessment preferences, perceptions of assessment and their relationships to study results. Higher Education, 56, 645-658.

Yıldırım, İ. ve Ergene, T. (2003). Lise son sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının yordayıcısı olarak sınav kaygısı, boyun eğici davranışlar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 224-234.

Yıldız, B. (2013). Yabancı diller yüksekokulu İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma yaklaşımlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, İzmir.

Yılmaz, M. B. (2009). Karma öğrenme ortamındaki üniversite öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarına göre ders başarılarının, derse devamlarının, web materyalini kullanma davranışlarının ve ortama yönelik memnuniyetlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Zeidner, M. (1987). Essay versus multiple-choice type classroom exams: The student perspective. The Journal of Educational Research, 80(6), 352-358.

Zoller, U. & Ben-Chaim, D. (1988). Interaction between examination type, anxiety state, and academic achievement in college science: An action-oriented research. Jounal of Research in Science Teaching, 26(1), 65-77.

Zoller, U. , Ben-Chaim, D. & Kamm, S. D. (1997). Examination-type preferences of college science students and their faculty in Israel and USA: A comparative study. School Science and Mathematics, 97(1), 3-11.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515