7. Sınıf Türkçe Dersinde Ayrılıp Birleşme Tekniği (Jigsaw) Kullanımının Öğrencilerin Tutum, Erişi, Öz-Düzenleme Becerileri ve Bilginin Kalıcılığına Etkisi

Burcu Dönmez, Kerim Gündoğdu

Öz


Araştırmanın amacı 7. sınıf Türkçe dersinde Ayrılıp Birleşme IV Tekniği kullanımının öğrencilerin erişilerine, öz-düzenleme becerilerine, derse yönelik tutumlarına ve öğrenmelerinin kalıcılığına etkisini incelemektir. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Aydın ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir ortaokulda okuyan 36 adet 7. sınıf öğrencisi ile gerçekleşmiştir. Çalışma, ön-test son-test kontrol gruplu yarı deneysel desendedir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen başarı testi ile Türkçe dersine yönelik tutum ölçeği ve algılanan öz-düzenleme becerileri ölçeğinden yararlanılmıştır. Kalıcılığı ölçmek amacıyla öğretimden altı hafta sonra her iki gruba başarı testi, öz-düzenleme becerileri ölçeği ve Türkçe dersine yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programıyla analiz edilmiştir. İstatistiksel verilerin çözümlenmesi ile deney ve kontrol gruplarının başarı testi puanları, derse yönelik tutumları ve öz-düzenleme becerileri arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark görülmüştür. Bu sonuçlara göre Ayrılıp Birleşme Tekniğinin öğrencilerin erişilerine, derse yönelik tutumlarına, öz düzenleme becerilerine ve kalıcılığa önemli ölçüde katkısı olduğu gözlemlenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aksakal, Ö. D. (2002). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin ana dili (Türkçe) eğitimine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Araragi, C. (1983). The effect of the jigsaw learning method on children's academic performance and learning attitude. Japanese Journal of Educational Psychology. 31(2), 102-112.

Arısoy, B. (2011). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin ÖTBB ve TOT tekniklerinin 6. sınıf öğrencilerinin matematik dersi “istatistik ve olasılık” konusunda akademik başarı, kalıcılık ve sosyal beceri düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Arslan, A. (2011). Ayrılıp Birleşme IV Tekniğinin Erişiye, Öz Yeterlik İnancına ve Öz Düzenleme Becerisine Etkisi. Zonguldak Karaelmas University Journal Of Social Sciences, 7(13), 369-385.

Arslan, A. (2012). Sözcük türleri öğretiminde Jigsaw tekniğinin etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(32), 157-168.

Arslan, S., & Gelişli, Y. (2015). Algılanan Öz-Düzenleme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme

Çalışması. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 67-74.

Avşar, Z., & Alkış, S. (2014). İşbirlikli Öğrenme Yöntemi “Birleştirme I” tekniğinin sosyal bilgiler derslerinde öğrenci başarısına etkisi. İlköğretim Online, 6(2), 197-203.

Aydın, A., & Kömürkaraoğlu, S. (2015). Işık Ve Ses Ünitesinin Öğretiminde Jigsaw Tekniğinin Bilgilerin Kalıcılık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi ve Bu Teknik Hakkında Öğrenci Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 335-352.

Ayna, C. (2009). Fen Ve Teknoloji Dersinde Birleştirme II (Jigsaw II) Yönteminin Kullanılmasının Ve Sosyo-Ekonomik Düzeyin Öğrencilerin Akademik Başarı, Fen Ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum Ve Motivasyon Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı.

Batdı, V. (2013). İngilizce öğretiminde İşbirlikli Öğrenme destekli eğitsel eğlenceli etkinliklerin öğrencilerin öz-yeterlik becerileri, öz-düzenleme stratejileri, üstbiliş becerileri, motivasyonları ve akademik başarılarına etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı.

Bektaş, Z. (2012). Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesinin Öğretiminde Uygulanan Ayrılıp birleşme ve Jigsaw Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Tutumları Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.

Bilgin, İ., & Gelici, Ö. (2011). İşbirlikli öğrenme tekniklerinin tanıtımı ve öğrenci

görüşlerinin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 40-70.

Bozpolat, E. (2012). Türkçe dersinde birleştirilmiş işbirlikli okuma ve kompozisyon tekniği ile kullanılan hikâye haritası yönteminin öğrencilerde okuduğunu anlama becerisini geliştirmeye etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Bölükbaş, F. (2014). Jigsaw-IV tekniğinin yabancı öğrencilerin Türkçedeki temel zamanları öğrenmeleri üzerindeki etkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 3(3), 196-209.

Chang, C. Y., & Mao, S. L. (1999). Comparison of Taiwan science students' outcomes with inquiry-group versus traditional instruction. The Journal of Educational Research, 92(6), 340-346.

Çakır, N. K., Ballıel, B., & Sarıkaya, M. (2013). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin öğrencilerin başarılarına, bilgilerinin kalıcılığına ve fene karşı tutumlarına etkisinin araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 1-15.

Çörek, D. (2006). İşbirlikli öğrenmenin Türkçe dersine ilişkin başarı ve derse yönelik tutum üzerindeki etkileri, Doktora tezi, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Demir, C., & Yapıcı, M. (2007). Ana Dili Olarak Türkçenin Öğretimi ve Sorunları. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2) 177-192.

Doğru, E. (2012). Matematik Öğretiminde Kullanılan Ayrılıp Birlesme Tekniğinin

Öğrencilerin Özyeterlilik, Kaygı ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Doğru, M., & Ünlü, S. (2012). Jigsaw IV tekniği kullanımının fen öğretiminde öğrencilerin motivasyon, fen kaygısı ve akademik başarılarına etkisi. Mediterranean Journal of Humanities, 2(2), 57-66.

Doymuş, K., Şimşek, Ü., & Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2), 103-115.

Erdem, İ., & Çelik, M. (2011). Dil Bilgisi Öğretim Yöntemi Üzerine Değerlendirmeler.

Electronic Turkish Studies, 6(1).

Ghaith, G. M., & Yaghi, H. M. (1998). Effect of cooperative learning on the acquisition of second language rules and mechanics. System, 26(2), 223-234.

Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntemin demokratik tutumlar ve erişiye etkisi. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Adana.

Güneş, F. (2011). Dil Öğretim Yaklaşımları ve Türkçe Öğretimindeki Uygulamalar/Language Teachıng Approaches And Theır Applıcatıons In Teachıng Turkısh. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 123-148.

Güngör, A. (2005). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin cinsiyete göre okuduğunu anlama stratejilerinin kullanımı ve okumaya yönelik tutum üzerindeki etkileri. Eurasian Journal of Educational Research, 20(3), 135-146.

Güngör, A., & Açıkgöz, K. Ü. (2005). İşbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretimin okuduğunu anlama üzerinde etkileri ve cinsiyet ile ilişkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 43(43), 355-378.

Güven, A. Z. (2013). Dil Bilgisi Konularinin Ögretim Sorunlari/Problems of Teaching Linguistics Subjects. Dil ve Edebiyat Egitimi Dergisi, 2(6), 1-10.

Güvenç, H., & Ün Açikgöz, K. (2007). The effects of cooperative learning and concept mapping on learning strategy use. Educational Sciences: Theory & Practice, 7(1), 117-127.

Güvenç, H. (2010). İşbirlikli öğrenme ve ders günlüklerinin öğretmen adayı öğrencilerin öz

düzenlemeli ögrenmeleri üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1459-1487.

Holliday, D. C. (2000). The development of Jigsaw IV in a secondary social studies classroom. Paper presented at the 2000 Midwest Educational Research Association (MWERA) Annual Conference in Chicago, IL.

Holliday, D. C. (2002). Jigsaw IV: Using Student. Teacher Concerns to Improve Jigsaw III, 28.

İflazoğlu, A. (2003). Çoklu zeka destekli kubaşık öğrenme yönteminin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki akademik başarı ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana

İşcan, A. (2007). Dil ve ana dil olarak Türkçe üzerine. Erciyes Dergisi, 30, 5-6.

İşcan, A. (2007). İşlevsel Dil Bilgisinin Türkçe Öğretimindeki Yeri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 253-258.

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Stanne, M. B. (2000). Cooperative learning methods: A meta-analysis. University of Minnesota, 1-30.

Karakoyun, M. E. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerine noktalama işaretlerinin öğretiminde İşbirlikli Öğrenme tekniklerinden Jigsaw I’in akdemik başarıya etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı.

Kardaş, M. N., & Cemal, S. (2015). İş Birlikli Öğrenme Tekniklerinin Türkçe Öğretiminde

Başarı, Tutum Ve Uygulamalara Yönelik Öğrenci Görüşleriyle İlişkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(30).

Karnasih, I. (1995). Small-group cooperative learning and field-dependence/ındependence effects on achievement and affective behaviors ın mathematics of secondary school students ın medan, Indonesia. The Florida State University, College of Education, Department of Curriculum and Instruction, unpublished PhD thesis.

Kazemi, M. (2012). The effect of Jigsaw technique on the learners’ reading achievement: The

case of English as L2. The Modern Journal of Applied Linguistics, 5(3), 170-184.

Khalvandy F., Afshan M.B. (2016). Effect of the cooperative learning on students’ educational performance and attitude on the basis of Jigsaw puzzle pattern. Research in Curriculum Planning.13(23), 113-125.

Kılıç, A. G. (2004). İşbirlikli öğrenme, okuduğunu anlama, strateji kullanımı ve tutum. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktor Tezi.

Kılınç, A., & Güven Yıldırım, E. (2015). Jigsaw Tekniğinin Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Bilgilerinin Kalıcılığına Etkisi. J. Acad. Soc. Sci. Stud, 37, 421-431.

Koç, B. (2015). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin matematik dersindeki erişiye, kalıcılığa ve sosyal beceriye etkisi (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Lazarowitz, R., Hertz‐Lazarowitz, R., & Baird, J. H. (1994). Learning science in a cooperative setting: Academic achievement and affective outcomes. Journal of research in science teaching, 31(10), 1121-1131.

Lonning, R. A. (1993). Effect of cooperative learning strategies on student verbal interactions and achievement during conceptual change instruction in 10th grade general science. Journal of Research in Science Teaching, 30(9), 1087-1101.

Maden, S. (2011). Jigsaw I tekniğinin yazılı anlatım becerisi akademik başarısına etkisi. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(2), 901-917.

Ocak, G., & Küçükilhan, B. U. S. (2014). İşbirliğine Dayalı Öğrenci Takımları-Başarı Bölümleri (ÖTBB) Tekniğinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. International Journal of Educational Research,5(4), 17-40.

Özbay, M. (2005). Ana dili eğitiminde konuşma becerisini geliştirme teknikleri. Journal of Qafqaz University, 16, 177-184.

Özbay, M., & Melanlıoğlu, A. G. D. (2008). Türkçe eğitiminde kelime hazinesinin önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 30-45.

Özer, Ö. (1999). İşbirlikli öğrenme ve öğrencilerin güdülenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Özkal, N. (2000). İşbirlikli öğrenmenin sosyal bilgilere ilişkin benlik kavram, tutumlar ve akademik başarı üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, DE Ü. İzmir.

Özkılıç, R. (1999). Farklı İşbirlikli Öğrenme yöntemlerinin hizmet öncesi ortaöğretim Öğretmenlerinin başarısı ve hatırda tutması üzerindeki etkileri. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, 1, 10-12.

Qin, Z., Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1995). Cooperative versus competitive efforts and problem solving. Review of educational Research, 65(2), 129-143.

Sönmez, S. (2005). İşbirliğine dayalı öğrenme yöntemi, birleştirme tekniği ile bilgisayar okur-yazarlığı öğretiminin akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Stevens, R. J., Slavin, R. E., & Farnish, A. M. (1991). The effects of cooperative learning and direct instruction in reading comprehension strategies on main idea identification. Journal of Educational Psychology, 83(1), 8-16.

Susar Kırmızı, F. (2006). İlköğretim 4. sınıf Türkçe öğretiminde çoklu zekâ kuramına dayalı İşbirlikli Öğrenme Yönteminin erişi, tutumlar, öğrenme stratejileri ve çoklu zekâ alanları üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir.

Şenol, H., Bal, Ş., & Yıldırım, H. İ. (2007). İlköğretim 6 sınıf fen bilgisi dersinde duyu organları konusunun işlenmesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin öğrenci başarısı ve tutum üzerinde etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 211-220.

Şahin, A. (2010). Effects of Jigsaw III Technique on Achievement in Written Expression, Asia Pacific Educ. Rev., DOI 10.1007/s12564-010-9135-8.

Şahin, E. Y. (2013). Jigsaw ve Küme Tekniğinin Yazılı Anlatım Becerilerindeki Başarı ve Tutum üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 521-534.

Tarim, K., & Akdeniz, F. (2008). The effects of cooperative learning on Turkish elementary students’ mathematics achievement and attitude towards mathematics using TAI and STAD methods. Educational studies in Mathematics, 67(1), 77-91.

Taşdemir, A., & Sarıkaya, M. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çözeltiler kimyasını öğrenmelerine İşbirlikli Öğrenme Yönteminin etkilerinin araştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 197-207.

Uyanık, G. (2016). Birleştirme tekniğine dayalı öğretimin çevre sorunlarına yönelik tutum akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Turkish Journal of Education, 5(2), 60-71.

Uyar, E. K., & Girgin, S. (2016). İnsan ve Çevre Konularını Kavramaya, Bilgilerin

Kalıcılığına ve Çevreye Karşı Tutuma Jigsaw Tekniğinin Etkisi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 8-18.

Uysal, M. E. (2009). İlköğretim Türkçe dersinde işbirlikli öğrenmenin erişi, eleştirel düşünce

ve yaratıcılık becerilerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ünlü, M., & Aydıntan, S. (2008). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersi “permütasyon ve olasılık” konusunda akademik başarı ve kalıcılık düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Walker, I., & Crogan, M. (1998). Academic performance, prejudice, and the jigsaw classroom: New pieces to the puzzle. Journal of Community & Applied Social Psychology, 8(6), 381-393.

Yaman, B. (1999). Birleştirilmiş işbirlikli okuma ve yazma tekniğinin beşinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde okuduğunu anlamaya yönelik akademik başarıları ile Türkçe dersine ilişkin tutumları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.

Yazman, İ. (2013). İşbirlikli jigsaw tekniği ve 5E modeliyle öğretimin 7. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi’nde ‘yayları tanıyalım’ile ‘iş ve enerji’konularındaki başarılarına ve kalıcılık düzeylerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars.

Yılar, R. (2016). İşbirlikli Öğrenme Uygulamalarından Jigsaw (Iı) Tekniğinin Sözlü Anlatım Dersine Yönelik Tutuma Etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 129-140.

Yılmaz, F. (2017). İşbirlikli Öğrenme Jigsaw Yöntemiyle Yapılan Laboratuvar Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesindeki Başarılarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.

Zakaria, E., Chin, L. C., & Daud, M. Y. (2010). The effects of cooperative learning on students’ mathematics achievement and attitude towards mathematics. Journal of social sciences, 6(2), 272-275.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515