Yabancı Dil Öğretmenleri ve Ortaokul Öğrencilerinin Seçmeli İngilizce Dersine İlişkin Görüşleri

Gürcü Erdamar, Eda Duman Öz

Abstract


Bu araştırmanın amacı ortaokullarda dört dönem seçilebilen Seçmeli İngilizce dersine yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim olarak desenlenen çalışma 20 İngilizce öğretmeni ve 30 ortaokul öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla elde edilmiş ve içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre;  dersin seçilme nedenleri arasında öğrencilerin İngilizceye ilgi duyması ve aile yönlendirmesi ön plandadır. Dersten beklentilerle ilgili bulgulardan en önemli iki beklentinin öğrencilerin İngilizce yeterliklerinin ve konuşma becerilerinin gelişmesi olduğu anlaşılmıştır. Öğretmen ve öğrencilerin büyük çoğunluğu Seçmeli İngilizce dersinin zorunlu İngilizceye katkı sağladığını düşünmektedir. Ders içeriği ile ilgili olarak ise öğretmenlerin büyük bir kısmı içerikten memnun değilken öğrencilerin memnun olduğu belirlenmiştir. Katılımcı görüşlerine göre Seçmeli İngilizce dersindeki en önemli sorun ders ve kılavuz kitaplarının olmamasıdır. Ayrıca her iki grup da ders programının belli olmasını ve zorunlu İngilizce ders programından farklı hazırlanmasını önermektedir.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akay, Y., Çırakoğlu, M. ve Yanar, B.H. (2016). Ortaokul 5. ve 6. Sınıf öğrenci ve öğretmenlerinin seçmeli derslere ilişkin görüşleri. İlköğretim Online. 15(1), 1-22.

Aslan, M. (2014). Ortaokullarda okutulan seçmeli derslerin seçiminde velilerin göz önünde bulundurduğu kriterlerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Çırakoğlu, M. ve Saracaloğlu, A., S. (2009). İlköğretimin birinci kademesinde çoklu zekâ kuramı uygulamalarının erişiye etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (2), 425-449.

Çelik, M. (2013). 2005 yılından beri seçmeli dersler. Kesintili Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu. 24-25 Haziran, 12-16, Van.

Demirel, Ö. (1999). Yabancı dili öğrenemiyoruz. http://www.hurriyet.com.tr/yabanci-dili-ogrenemiyoruz-6607825. 17.04. 2017 tarihinde erişilmiştir.

Demirpolat, B. C. (2015). Türkiye’nin yabancı dil öğretimiyle imtihanı: Sorunlar ve çözüm önerileri. SETA.

Erdem, A. R., ve Genç, G. (2014). Ortaokul beşinci sınıfta seçmeli “matematik uygulamaları” dersini seçen öğrencilerin derse ilişkin görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi. Journal of Qualitative Research in Education, 2(2), 10-26.

Eşbahoğlu, F. (2015). İlköğretim 5 ve 6. sınıflarda seçmeli derslerin seçim sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ferrer-Caja, E. & Weiss, M. R. (2002). Cross-validation of a model of intrinsic motivation with students enrolled in high school elective courses, TheJournal of ExperimentalEducation, 71(1), 41-65.

Karagözoğlu, N. (2015). Ortaokul 5. sınıflarda tercih edilen seçmeli dersler ve tercih nedenlerinin öğrenci ve veli görüşlerine göre değerlendirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(1), 69-94.

Keşan, C., Coşar, M.Ç. ve Erkuş, Y. (2016). Matematik uygulamaları dersini seçen ortaokulöğrencilerinin derse ilişkin görüşleri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi. 7(14), 33-44.

MEB. (2008). Seçmeli derslerin seçim kriterlerinin değerlendirilmesi araştırması. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kaynak Kitaplar Dizisi.http://yegitek.meb.gov.tr/tamamlanan/secmeli_dersler_arastirmasi.pdf 15.04.2016 tarihinde erişilmiştir.

MEB. (2012). Temel Eğitim Genel Müdürlüğü seçmeli dersler ile ilgili genelge http://ttkb.meb.gov.tr/ 04.03.2017 tarihinde erişilmiştir.

MEB. (2015a). http://ikgm.meb.gov.tr/upload/TTK%C3%A7izelge.pdf 08.05.2016 tarihinde erişilmiştir.

MEB. (2015b). http://www.meb.gov.tr/ogrencilerin-gozde-dersleri-belli-oldu/haber/8377/tr 08.05.2016 tarihinde erişilmiştir.

Memduhoğlu, H. B. ve Mazlum, M. M. (2013). Seçmeli ders uygulamasının sosyal ve pedagojik temelleri ve yansımaları. Kesintili Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu.24-25 Haziran, 51-61. Van.

Memişoğlu, S.P. ve İsmetoğlu, M. (2013). Zorunlu eğitimde 4+4+4 uygulamasına ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 14-25.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitativedataanalysis: an expandedsourcebook. California: SagePublication.

Ökten, G. ve Horzum, M. B. (2011). Sınıf öğretmenlerinin bilişim teknolojileri dersi öğretimine yönelik görüşleri üzerine nitel bir çalışma. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Özüt, A.(2014). İlköğretim düzeyindeki seçmeli derslerin seçim kriterlerinin öğretmen ve okul yöneticisi görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Patton, M. Q. (2002). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.

Seçkin, H. (2010). İlköğretim 4. sınıf İngilizce dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Tanhan, F. ve Zirek, M.S. (2013). Meslek lisesi öğretmenlerinin seçmeli ders uygulamalarına yönelik görüşleri: eğitsel rehberlik açısından bir değerlendirme. Kesintili Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu. 24-25 Haziran, 32-39. Van.

Tanrıverdi, S. ve Kardaş, F. (2013). Öğretmenlerin, idarecilerin ve okul psikolojik danışmanlarının ortaokullarda seçmeli ders sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi: Van ili örneği. Kesintili Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu. 24-25 Haziran, 51-61. Van.

Taş, B.G. (2004). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıflar “seçmeli ders programlarının” öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Tok, H. ve Arıbaş, S. (2008). Avrupa Birliğine uyum sürecinde yabancı dil öğretimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9 (15), 205-227.

Turgut, E. (2013). Rehberlik ilkeleri açısından seçmeli ders sürecinin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Kesintili Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu. 24-25 Haziran, 86-93. Van.

Uçar, R., İpek, Y. ve Uçar, İ. H. (2013). Ortaokul müdürlerinin seçmeli derslere yönelik tutumlarının incelenmesi. Kesintili Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu. 24-25 Haziran, 72-79. Van.

Uysal, B. (2015). Ortaokul seçmeli dersler uygulamasının okul yöneticisi, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ülgen, G. (1992). İlköğretim okullarının 6, 7, 8. sınıflarında seçmeli dersler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8), 107-114.

Yayla, A. ve Kozikoğlu, İ. (2013). Seçmeli derslerin işlevselliği ve öğretmen görüşleri. Kesintili Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu. 24-25 Haziran, 17-28. Van.

Yayla, A. ve Tat, O. (2013). Öğretmen perspektifinden seçmeli ders uygulaması: Problemler ve çözüm önerileri. Kesintili Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu. 24-25 Haziran, 62-71.Van.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515