Müzik Dinleme Etkinliklerinin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi

Sonat Coşkuner, Evrim Özdemir

Öz


Bu araştırmanın amacı, müzik dinleme etkinliklerinin, ilköğretim öğrencilerinin akademik başarısına etkisini; cinsiyet, sınıf ve ders değişkenlerine göre ortaya koymaktır. Araştırma, deney-kontrol gruplu öntest-aratest-sontest modeline dayanmaktadır. Araştırmanın verilerini, öntest; 2014-2015 eğitim- öğretim yılı bahar dönemi ders notları, aratest; güz dönemi ders notları ve sontest; bahar dönemi ders notları oluşturmaktadır. Yapılan analizler sonucunda, deney grubunda cinsiyet değişkenine göre fark bulunmadığı, sınıf değişkenine göre; Görsel Sanatlar dersinde 6. sınıfların 5. sınıflara göre daha başarılı olduğu, Türkçe, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde beşinci sınıfların altıncı sınıflardan daha başarılı olduğu, Matematik, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Beden Eğitimi ve Müzik derslerinde ise fark bulunmadığı tespit edilmiştir. Deney ve kontrol grubunun öntest, aratest ve sontest puanlarına bakıldığında; Türkçe, İngilizce, Görsel Sanatlar, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,  derslerinde, deney grubunun, kontrol grubundan daha başarılı olduğu görülmektedir. Bu bulgulardan hareketle, müzik dinlemenin, akademik başarı üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ataman Gençel, Ö. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersi Başarısında Mozart Müziği Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29(2), 81-93 Nisan 2014. (Çevrim içi: http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/makale_goster.php?id=81 erişim tarihi: 05.04.2017)

Erman, A. (2003). İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Türlerindeki Dağılım ve Düzey Ölçümlerinin Müziksel Zekâ Düzeyleri İle Karşılaştırmalı İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Fidan, N. (1986). Okullarda Öğrenme ve Öğretme, Yelkentepe Yayınları, Ankara.

Gün Duru, E. ve Köse, H. S. (2012). Klasik Müzik Dinlemenin İlköğretim Öğrencilerinin Sınav Başarılarına Etkisi, e-Journalof New World Sciences Academy Volume: 7, Number: 2

Hamzaoğlu Birer, A, R. ve Angı, Ç, E. (2013). Keman Öğrencilerinin Müzik Dinleme ve Çalma Alışkanlıkları, Sanat Eğitimi Dergisi: 1(2)

Hürel, F. (2008). Klasik Müzik Rehberi, 1. Baskı: Say Yayınları, İstanbul.

Kalender, N. (2001). Müzik Dinlemenin Eğitsel Temelleri, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XIV, Sayı: 1, (156-157).

Kayhan, K. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Klasik Müzik ile İlgili Beğeni Tutumları, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı Müzik Bilimi Yüksek Lisans Programı, Ankara.

Sun, M. ve Seyrek, H. (2012). Okul Öncesi Eğitimde Müzik. Mey Yayınları, Ankara.

Şendurur, Y ve Akgül Barış, D. (2002). Müzik Eğitimi ve Çocuklarda Bilişsel Başarı, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1. Ankara.

Tarman, S. (2006). Müzik Eğitiminin Temelleri, Müzik Eğitimi Yayınları, 1. Basım, Sözkesen Matbaası, Ankara.

Uyan, Z. D. (2012). Özengen Müzik Eğitimini Alan ve Almayan İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının ve Okula Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yavuz, (2005). Çoklu Zekâ Teorisi Uygulama Rehberi. 2. Basım, Ceceli Yayınları, Ankara.

Yener, S. ve Öztürk, E. (2008). İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Şiddetin Önlenmesinde Müzik Eğitiminin Önemi, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 14 (5), 111-115, Erzurum.

İnternet Adresleri

http://www.megabeyin.com/hafiza-ve-zekayi-gelistiren-muzik/ (erişim: 20.04.2017)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515