Şemaya Dayalı Strateji ve Kendini İzlemenin Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Öğrencilerin Sözlü Problem Çözme Performanslarına Etkisi

Selma Tufan, Çığıl Aykut

Öz


Bu araştırmanın amacı, şemaya dayalı problem çözme stratejisi öğretimi ve kendini izlemenin hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerin sözlü problem çözme performanslarına etkisini belirlemektir. Beşinci ve altıncı sınıfa devam eden hafif düzeyde zihinsel engelli üç öğrenci ile yapılan araştırmada, denekler arası çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, şemaya dayalı strateji öğretiminin tüm katılımcıların sözlü matematik problemlerini çözme becerilerini kazanmalarında etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, katılımcıların kazandıkları sözlü problem çözme becerilerini öğretimden on iki gün sonra da sürdürdüklerini, fakat katılımcılardan sadece birinin bu becerileri farklı öğreticilere genelleyebildiğini göstermektedir. Yine araştırma bulguları kendini izleme stratejisi öğretiminin iki öğrencinin sözlü problem çözme hızlarını ve doğruluğunu artırmada etkili olurken, bir öğrencinin problem çözme hızı ve doğruluğunda anlamlı bir değişikliğe yol açmadığını göstermiştir. Araştırmanın bulguları alanyazın çerçevesinde tartışılarak uygulamaya ve gelecek araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ainsworth, S., Wood, D., & O'Malley, C. (1998). There is more than one way to solve a problem: evaluating a learning environment that supports the development of children's multiplication skills. Learning and Instruction, 8(2), 141-157.

Aykut, Ç. (2013). Kendini izleme stratejisi: Uygulama için 10 adım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 14(2), 55-62.

Baki, K. (2014). Şemaya dayalı öğretim stratejisinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin matematikte problem çözme becerilerine etkililiği. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Bayram, H. (2006). Az gören öğrencilere uyarlanmış doğrudan öğretim yaklaşımı kullanılarak kendini gözlemleme yoluyla sözlü problem çözme öğretiminin etkililiği. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Case, L. P., Harris, K. R., & Graham, S. (1992). Improving the mathematical problem-solving skills of students with learning disabilities: Self-regulated strategy development. The Journal of Special Education, 26, 1-19.

Cassel, A.J., & Reid, R. (1996). Use of a self-regulated strategy intervention to improve word problem solving skills of students with mild disabilities. Journal of Behavioral Education, 6, 153-172.

DiGangi, S. A., Maag, J. W., & Rutherford, R. B. (1991). Self-graphing of on-task behavior: Enhancing the reactive effects of self-monitoring on on-task behavior and academic performance. Learning Disability Quarterly, 14(3), 221-230.

Dunlap, L. K., & Dunlap, G. (1989). A self-monitoring package for teaching subtraction with regrouping to students with learning disabilities. Journal of Applied Behavior Analysis, 22, 309–314.

Elbaum, B., Vaughn, S., Hughes, M. T., & Moody, S. W. (2000). How effective are one- to-one tutoring programs in reading for elementary students at risk for reading failure? A meta-analysis of the intervention research. Journal of Educational Psychology, 92, 605-619.

Farrell, A. & McDougall, D. (2008). Self-Monitoring of pace to improve math fluency of high school students with disabilities. Behavior Analysis in Practice, 1(2), 26-35. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2846582/pdf/i1998-1929-1-2-26.pdf

Fantuzzo, J.W., King, J.A., & Heller, L.R. (1992). Effects of reciprocal peer tutoring on mathematics and school adjustment: a component analysis. Journal of Educational Psychology, 84, 331-339.

Gallagher- Landi, M. A. (2001). Helping students with learning disabilities make sense of word problems. Intervention in School and Clinic, 37(1), 13- 18.

Greene, G. (1999). Mnemonic multiplication fact instruction for students with learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practise, 14, 141-148.

Gürsel, O. (2010). Matematik öğretimi. Diken, İ. (Ed.), İlköğretimde Kaynaştırma içinde (s. 444- 478). Ankara: Pegem.

Hegarty, M., & Kozhevnikov, M. (1999). Types of visual-spatial representations and mathematical problem solving. Journal of Educational Psychology, 91, 684–689.

Heller, L. R., & Fantuzzo, J. W. (1993). Reciprocal peer tutoring and parent partnership: Does parent involvement make a difference? School Psychology Review, 22, 517–534.

Hudson, P., & Miller, S. P. (2006). Designing and implementing mathematics instruction for students with diverse learning needs. Boston: Pearson Education.

Jitendra, A. K. (2002). Teaching students math problem-solving through graphic representations. Teaching Exceptional Children, 34(4), 34-38.

Jitendra, A. K., & Hoff, K. (1996). The effects of schema-based instruction on the mathematical word-problem-solving performance of students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 29(4), 422-431.

Jitendra, A. K., Griffin, C. C., McGoey, K., Gardill, M. C., Bhat, P., & Riley, T. (1998). Effects of mathematical word problem solving by students at risk or with mild disabilities. The Journal of Educational Research, 91(6), 345-355.

Jitendra, A. K., Hoff, K., & Beck, M. M. (1999). Teaching middle school students with learning disabilities to solve word problems using a schema-based approach. Remedial and Special education, 20(1), 50-64.

Jitendra, A., DiPipi, C. M., and Perron-Jones, N. (2002). An exploratory study of schema-based word-problem-solving instruction for middle school students with learning disabilities. The Journal of Special Education, 36(1), 23-38.

Jitendra, A. K., Griffin, C., Deatline-Buchman, A., DiPipi, C., Sczesniak, E., Sokol, N., & Xin, Y.P. (2005). Adherence to mathematics professional standards and instructional design criteria for problem-solving in mathematics. Teaching Exceptional Children, 71(3), 319-337.

Jitendra, A. K., George, M., Sood, S. A., & Price, K., C. (2010). Schema-based instruction: Facilitating mathematical word problem solving for students with emotional and behavioral disorders. Preventing School Failure, 54(3), 145-151.

Jitendra, A. K., Star, J., Starosta, K., Leh, J., Sood, S., Caskie, G., Hughes, C., & Mack, T. (2009). Improving students’ learning of ratio and proportion problem solving: The role of schema-based instruction. Contemporary Educational Psychology, 34(3). 250- 264.

Jitendra, A. K., Star, J. R., Rodriguez, M., Lindell, M., & Someki, F. (2011). Improving students' proportional thinking using schema-based instruction. Learning and Instruction, 21, 731-745.

Jitendra, A. K., & Xin, Y. P. (1997). Mathematical word-problem-solving instruction for students with mild disabilities and students at risk for math failure: A research synthesis. The Journal of Special Education, 30(4), 412-438.

Karabulut, A., Yıkmış, A., Özak, H. ve Karabulut, H. (2014). Şemaya dayalı problem çözme stratejisinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin problem çözme performanslarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(Özel Sayı), 243- 258.

Kilpatrick, J. (1985). Academic preparation in mathematics: Teaching for transition from high school to college. New York: College Entrance Examination Board.

Küçüközyiğit, M. S. (2014). Görme engelli öğrencilerde matematikte çarpma işlem akıcılığını artırmada kendini izleme tekniğinin etkililiği. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Lancioni, G. E., & O’Reilly, M. F. (2001). Self-management of instruction cues for occupation: Review of studies with people with severe and profound developmental disabilities. Research in Developmental Disabilities, 22(1), 41-65.

Leh, J. (2011). Mathematics Word Problem Solving: An Investigation into Schema- Based Instruction in a Computer-Mediated Setting and a Teacher-Mediated Setting with Mathematically Low-Performing Students. (Doctoral dissertation). Retrieved from http://udini.proquest.com

Maag, J. W., Rutherford, R. B., & Digangi, S. A. (1992). Effects of self monitoring and contingent reinforcement on task behavior and academic productivity of learning disabled students: A social validation study. Psychology in the Schools, 29(2), 157- 172.

McDougall, D. (1998). Research on self-management techniques used by students with disabilities in general education settings: A descriptive review. Remedial and Special Education, 19(5), 310-320.

Milli Eğitim Bakanlığı (2009). İlköğretim matematik dersi 1-5. sınıflar öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx sayfasından erişilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı (2015). İlköğretim matematik dersi 1,2,3 ve 4. sınıflar öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx sayfasından erişilmiştir.

Mooney, P., Ryan, J. B., Uhing, B. M., Reid, R., & Epstein, M. H. (2005). A review of self-management interventions targeting academic outcomes for students with emotional and behavioral disorders. Journal of Behavioral Education, 14(3), 203- 221.

Naglieri, J. A., & Gottling, S. H. (1995). A study of planning and mathematics instruction for students with learning disabilities. Psychological Reports, 76, 1343–1354.

National Council of Teachers of Mathematics. Commission on Standards for School Mathematics. (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Natl Council of Teachers of.

Owen, R. L., & Fuchs, L. S. (2002). Mathematical problem-solving strategy instruction for third-grade students with learning disabilities. Remedial and Special Education, 23(5), 268- 278.

Özsoy, G. (2005).Problem çözme becerisi ile matematik başarısı arasındaki ilişki. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 179- 190.

Parmar, R. S., Cawley, C. F., & Frazita, R. R. (1996). Word problem-solving by students with and without mild disabilities. Exceptional Children, 62 (5), 415- 429.

Polya, G. (1957). How to Solve It? Princeton, NJ: Princeton University Press.

Riley, M.S., Greeno, J.G., & Heller, J.I. (1983). Development of children’s problem solving ability in arithmetic. In H. P. Ginsburg (Ed.), The development of mathematical thinking (p.p. 153-196). New York: Academic Press. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED252410.pdf

Rockwell, S. B., Griffin, C. C., & Jones, H. A. (2011). Schema-Based Strategy Instruction in Mathematics and the Word Problem-Solving Performance of a Student With Autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 26(2): 87–95.

Saygı, M. (1990). Matematik öğretmeni adaylarının matematik problemi çözme davranışlarının değerlendirilmesi ve matematik yeteneği, okuduğunu anlama ve matematiğe yönelik tutumun problem çözme becerisine katkılarının incelenmesi. Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Tawney, J. W., & Gast, D. L. (1984). Single subject research in special education. Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company.

Tekin- İftar, E., & Kırcaali- İftar, G. (2013). Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri. Ankara: Vize Basın Yayın.

Tuncer, T. (2009). Şemaya dayalı sözlü matematik problemi çözme stratejisinin görme yetersizliği olan öğrencilerin sözlü problem çözme performanslarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 34(153), 183-197.

Van Garderen, D., & Montague, M. (2003). Visual-spatial representation, mathematical problem solving, and students of varying abilities. Learning Disabilities Research & Practice, 18, 246–254.

Van Garderen, D., Scheuermann, A. & Jackson, C. (2012). Examining How Students With Diverse Abilities Use Diagrams to Solve Mathematics Word Problems. Learning Disability Quarterly, 36(3), 145-160.

Wood, D. A., Rosenberg, M. S., & Carran, D. T. (1993). The effects of tape-recorded self- instruction cues on the mathematics performance of students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 26(4), 250-258.

Xin, Y. P., & Jitendra, A.K. (1999). The effects of instruction in solving mathematical word problems for students with learning problems: A meta-analysis. The Journal of Special Education, 32(4), 40-78.

Xin, Y. P., Jitendra, A, & Deatline-Buchman, A. (2005). Effects of mathematical word problem-solving instruction on middle school students with learning problems. The Journal of Special Education, 39, 181-192.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515