İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin İşledikleri Disiplin Suçları ile Aldıkları Disiplin Cezalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Halil Taş, Kasım Kıroğlu

Öz


Bu çalışmada, resmi ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin işledikleri disiplin suçları ve aldıkları disiplin cezaları ile cinsiyet, mesleki kıdem, branş ve sendika üyeliği değişkenleri arasında bir ilişki bulunup bulunmadığı irdelenmiştir. Araştırmada, doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, 2010-2016 yılları arasında Ordu ilinde resmi ilköğretim kurumlarında görev yapan 32.747 öğretmenin %2,97’sinin disiplin suçu işlediği; en çok işlenen disiplin suçunun “görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek” suçu, en az işlenen disiplin suçunun ise “özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” suçu olduğu; “uyarma” cezasının en çok alınan, “devlet memurluğundan çıkarma” cezasının en az alınan disiplin cezası olduğu görülmüştür. Disiplin cezası alan öğretmenlerin %66,23’ünün erkek, %33,77’sinin kadın olduğu; Türkçe öğretmenlerinin en çok, diğer branş (rehberlik, teknoloji tasarım, özel eğitim, beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik, bilişim teknolojileri) öğretmenlerinin en az disiplin suçu işleyen ve ceza alan öğretmenler oldukları; 5 yıl ve altı kıdeme sahip öğretmenlerin en az, 16-25 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin ise en çok disiplin suçu işleyen ve disiplin cezası alan öğretmenler oldukları; sendika üyesi öğretmenlerin, sendika üyesi olmayan öğretmenlere oranla daha fazla disiplin suçu işledikleri ve daha fazla disiplin cezası aldıkları tespit edilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alver, C. (1997). Memur suçları ve memur soruşturması. Ankara: Feryal Matbaası.

Arıca, M. N. (2000). Memur suçları ve soruşturma. Ankara: İlksan Matbaası.

Başaran, İ. E. (2000). Eğitim yönetimi ve nitelikli okul. Ankara: Feryal Matbaası.

Beşirli, K. (1997). İlköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin işledikleri disiplin suçları ve aldıkları cezalar. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Beutel, A. M. & Marini, M. M. (1995). Gender and values. American Sociological Review, 60 (3), 436-448.

Bursalıoğlu, Z. (2015). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. (19. Baskı). Ankara: PEGEMA Yayıncılık.

Coşkun, H. (2009). 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin suçları ve disiplin soruşturmaları, Danıştay kararları üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.

Çağlar, S. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin işledikleri disiplin suçları ve aldıkları disiplin cezaları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Çelebi, N.(1990). Kadınlarımızın cinsiyet rolü tutumları. Konya: Sebat Ofset.

Çelebi, N. (2009). Resmi ve özel ilköğretim kurumlarında çalışan öğretmen ve yöneticilerin disiplin sorunları ve ödüllendirme uygulamaları. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı: 29, 75-100

Çelik, Y. (1998). Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin işledikleri disiplin suçları ve uygulanan cezalar. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Erdoğan, Z. (2010). 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin cezaları ve yargısal denetimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Eren, E. (2015) Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. (15. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

Ersöz, A. (2009). Resmi ilköğretim okullarında personel disiplini. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Gezer, H. (2015). İlköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerinin işledikleri disiplin suçları ile aldıkları disiplin cezalarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Gözcü, S. (2008). İstanbul ilinde görev yapan öğretmenlerin disiplin suçları ve cezalarını algılama düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Güneşleyici, Ş. (2010). İdare hukukunda memurların disiplin soruşturması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

İlgar, L. (2005). Eğitim yönetimi, okul yönetimi, sınıf yönetimi. (3. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

Karaman, Y. (1994). Eğitim işgörenlerinin disiplin sorunları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27 (2), 861-874.

Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Karataş, Ş. (2000). İlköğretim kurumlarımda görev yapan öğretmenlerinin işledikleri disiplin suçları ve aldıkları disiplin cezaları ile bireysel değişkenleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Mudd, E. H. (2002) Women’s conflicting values. Journal of Marriage and Family Living, 8 (3), 50-65

Orhan, G. (2003). Türkiye’de memur disiplin suç ve cezalarının uygulanması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Orman, H. (2011). Memur disiplin hukukunun genel ilkeleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Öter, Ö. M. (2002). İlköğretim okulu yöneticilerinin aldıkları disiplin cezaları (Diyarbakır örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Pehlivan, H. (2008). Etkili öğretim için öğretmen davranışları. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Seçkin, N. (1990). Orta dereceli okul öğretmenlerinin aldıkları ödüller ve cezalara ilişkin bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 77, 24-36.

Seçkin, N. (1998). Orta dereceli okul öğretmenlerinin aldıkları ödüller ve cezalar. Yayımlanmamış araştırma raporu, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Ankara.

Seyhani, M., Özder, H. ve Konedralı, G. (2009). KKTC’nde ilkokul öğretmenlerine uygulanan ödül-ceza politikalarının değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(57), 109-131

Sorguç, B. (1992a). Açıklamalı ve uygulamalı adli soruşturma. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Sorguç, B. (1992b). Disiplin ve idari soruşturma. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Söyler, Y. (2008). İdari usul ilkeleri açısından devlet memurunun disiplin soruşturması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Şimşek, Ş., Çelik, A. ve Akgemici, T. (2014). Davranış bilimlerine giriş ve örgütsel davranış. Ankara: Eğitim Kitapevi Yayınları.

Terzi, H. (1996). 1994–95 eğitim ve öğretim yılında İstanbul ili resmi ve özel ilköğretim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenlerin aldıkları disiplin cezalarının analizi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul

Tolan, B. (1991). Aile, cinsiyet ve cinsel roller. Aile Ansiklopedisi, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu: Ankara

Urhan, B. (2012). İşçilerin sendikaya üye olma nedenleri ve sendikaların yeni üye kazanmaya yönelik

Stratejileri. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 14 (2), 33-56

Uygun, F. (2012). Memur disiplin suç ve cezaları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ünal, C. (1994), Cinsiyete bağlı psikolojik farklar ve Türk çocukları üzerinde bir karşılaştırma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 1 (6), 27-57

Vatandaş, D. (2011). Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin algılanışı. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi, 0 (35), 29-56.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515