Türkiye’de Sanat Eğitimcisi ve Sanat Eğitimi Bağlamında Demokrasi Bilinci

Armağan Konak, Ümran Bulut

Öz


Araştırmanın amacı, Türkiye’de görsel sanatlar eğitimi aracılığı ile demokratik bilincin geliştirilmesinin görsel sanatlar dersi (1-8. sınıf) öğretim programlarında nasıl yer aldığını ortaya koymaktır.  Ayrıca, bu alanda yapılmış çalışmanın olmaması bu araştırmanın önemini ortaya koymaktadır.

Bu araştırmada nitel verilere dayalı olarak durum araştırması yapılmıştır. Veri analizi olarak doküman incelemesine başvurulmuştur.

Araştırmanın amacı doğrultusunda literatür taramasına başvurulmuş, elde edilen bilgiler aktarılmıştır.

Demokrasi, eğitimli bireylerin yer aldığı toplumlarda hayat bulabilir. Bu nedenle, demokratik bilincin gelişiminde öğretim programlarında, çocukların okulda toplum veya sınıf sorunlarına ortak paydada buluşup çözüm bulmalarına, karşıt fikirlere saygı duymalarına, yeteneklerini grup amaçları doğrultusunda kullanmalarına ve grubun bütünlüğü için kişisel çıkarlarını bir kenara bırakmaları ile olanaklı olabilir. Bu açıdan, öğrencinin bilgiyi rahatça yapılandırma olanağı bulduğu görsel sanatlar dersi önem taşımaktadır.

Öğrenciye, yaratıcılığını ortaya koyma, kendini ifade etme, eleştirel düşünme, problem çözme, kişisel ve sosyal değerlere önem verme vb. becerileri kazandırması bakımından, görsel sanatlar dersi demokratik bilincin öğrenciye kazandırılmasında eğitsel hale getirilmesi önerilir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ada, S., Baysal, Z.N. (2010). Türk Eğitim Sistemi ve etkili okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Bakır, K. (2011). Demokratik eğitim John Dewey’in eğitim felsefesi üzerine. Ankara:Pegem Akademi Yayıncılık.

Ballion, R. (1998). La démocratie au lycée. Paris: Esf Éditeur.

Başaran, İ.E. (1978). Eğitime giriş. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Bilen, M. (2006). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.

Bilgen, N. (1994). Çağdaş ve demokratik eğitim. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Büyükkaragöz, S.ve Çivi, C. (1999). Genel öğretim metotları. İstanbul: Öz Eğitim Yayınları.

Çayır, K. (2003). İnsan Hakları ve Demokrasi Kültürünün Geliştirilmesi: Ders Kitaplarının Yazımı. Ders Kitaplarında İnsan Hakları. İnsan haklarına duyarlı ders kitapları (ss.23-24). Nişantaşı: Tarih Vakfı Yayınları.

Çeçen, A. (1995). İnsan hakları. (2. Baskı). Ankara: Gündoğan Yayınları.

Dewey, J., (1961). Philosophy of education. New Jersey: Littlefield, Adams&Co.

Doğan, İ. (2001). Modern toplumda vatandaşlık demokrasi ve insan hakları. (3.baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Erbay, E. ve Tuncay, T. (2010) . İnsan hakları eğitimi: güçlendirme yaklaşımı temelinde bir değerlendirme. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 1 (3), 147-162.

Erdem, A. R. (2006). Türkiye’nin önemli sorunlarından biri yetiştirdiği insan tipi: demokrasi eğitiminde öğretmenin rolü. Üniversite ve Toplum Online Dergi, 6 (4). http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=292. Erişim Tarihi:20 Kasım 2011.

Farrel, . J.P. (1998). Democracy and education:who gets to speak and who is listened to? Currirulum ınquiry. Volume 28 (1). 1-7. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/0362-6784.00072/pdf. Erişim tarihi: 11 Eylül 2012.

Freeman, M. (2008). İnsan hakları disiplinlerarası bir yaklaşım. (Türkçesi: A. E. Koca, A. Topçubaşı). Ankara: Birleşik Yayınları.

Görsel sanatlar dersi (1-8. sınıflar) öğretmen kılavuz kitabı. (2009). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Gülmez, M. (2001). İnsan hakları ve demokrasi eğitimi. Ankara: TODAİE Yayınları.

Gündoğan, G., Günay, M. (2004), İnsan hakları ve eğitimi. İzmir: İlya Yayınları.

Hansotte, M. (2005). Les intelligences citoyennes, comment se prend et s’invente la parole collective. Bruxelles: Édition De Broeck Université.

Kaldırım, E. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin demokrasi algıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25,(3),143–162.

Kepenekçi, K. Y. (2000). İnsan hakları eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Kongar, E. (2008). Demokrasi ve laiklik. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Milli eğitim temel kanunu. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html. Erişim tarihi: 20.09.2017.

Quentel, J.C., Charvin, F., Minguet, G., ve Samacher, R. (1995). La psychologie et ses applications pratiques. Paris: Le Livre De Poche.

Rancière, J. (1995). La mésentente, politique et philosophie, Paris: Éditions Galilée, coll. La Philosophie En Effet.

Sanat etkinlikleri dersi programı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx. Erişim tarihi: 16 Şubat 2017.

Şimşek, A. (2000). sınıfta demokrasi. Ankara: Eğitim-Sen Yayınları.

Tanilli, S. (2004). Yaratıcı aklın sentezi. Felsefeye giriş. İstanbul: Adam Yayınları.

Tanilli, S. (2006). İnsanlığı nasıl bir gelecek bekliyor?. İstanbul: Alkım Kitabevi.

Tezcan, M. (1996). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Feryal Matbaası.

Üste, R. B. (2007). Siyaset bilimi ve üniversite gençliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 201-220. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.

Üstün, A. ve Yılmaz, M. (2008) . Üniversite öğrencilerinin aile içi demokrasi ile ilgili görüşlerinin cinsiyet ve anne-baba eğitim düzeyine göre değerlendirilmesi, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2 )77.

Yeşilyaprak, B., (2004). Denetim Odağı. Kuzgun, Y., ve Deryakulu, D., A. Şimşek, J.B. Salı, M. Pişkin, F.H.Bıkmaz, B.E.Özyurt (Der.). Eğitimde bireysel farklılıklar . Ankara:Nobel Yayıncılık.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515