Eğitime Yapılan Yatırımlar ve PISA 2015 Sonuçları Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Ayhan AYDIN, ABDULLAH SELVİTOPU, Metin KAYA

Öz


Bu çalışmanın amacı, PISA 2015 programında en başarılı olan ülkeler ile Türkiye’nin sonuçlarını eğitim yatırımlarının dağılımı bağlamında karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çeşitli karşılaştırmalar yapabilmek için en başarılı 10 ülke, OECD ortalaması ve Türkiye’nin sonuçları incelenmiştir. Çalışma, literatür inceleme çalışması olarak tasarlanmıştır. Veri inceleme yöntemi olarak doküman analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, PISA başarısında gayri safi yurt içi hasıla ile 6-15 yaş grubu toplam eğitim harcamaları miktarı arasında pozitif bir ilişki olduğu ancak bu süreçte öğrenci performansını yükseltmek için daha farklı değişkenlerin de etkili olduğu saptanmıştır. Diğer yandan çoğu başarılı ülkede öğretim materyali yeterli düzeyde iken, Türkiye’de özellikle SED profili düşük okullarda yetersizdir. Öğrenci ve öğretmen oranlarına ilişkin genel, ülkeler arası ve OECD ortalaması, Türkiye ile karşılaştırıldığında dikkat çekici düzeyde bir farklılaşma bulunmamaktadır. Türkiye’de SED profili düşük okullarda çalışan öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına katılım oranları oldukça düşük düzeydedir. Ayrıca yıllık toplam ve 6-15 yaş genel toplam ders saatlerinin en başarılı ülkelere göre oldukça yüksek olmasına rağmen öğrenci performansının istenen düzeyde olmaması, derslerdeki nitelik sorunlarını gündeme getirmektedir. Buna ek olarak, Türkiye’nin okul öncesi eğitime katılım oranının diğer ülkelere göre oldukça düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, eğitimin en temel eğitsel amaçlarından olan etkin düşünme, algılama, iletişim kurma ve problem çözme yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmek için eğitim politikalarının sosyal adalet kavramı çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi önerilebilir.

 

Anahtar Sözcükler: PISA 2015, Eğitim Yatırımları, SED profili, Türkiye.  

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515