Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokrasi Algısı: Polonya-Türkiye Karşılaştırması

Ayça Kartal

Öz


“Karşılaştırmalı eğitim çalışması” niteliği taşıyan bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının demokrasi kavramına ilişkin algılarını tespit etmektir. Araştırma, 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Kazimierz Wielki Üniversitesi’nde öğrenim gören 36 sınıf öğretmeni adayı üzerinde yürütülmüştür. Nitel araştırma yöntemlerinden “olgubilim” deseninin tercih edildiği araştırmada veriler, zihin haritaları aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye ve Polonya’daki sınıf öğretmeni adaylarının demokrasi kavramı ilkelerine ilişkin görüşlerindeki en temel benzerliğin “özgürlük” kavramında olduğu; öğretmen adaylarının haritaları incelendiğinde her iki grubun da demokrasi unsurlarına ilişkin “vatandaş/insanlar” kavramını ön plana çıkardıkları görülmektedir. Türkiye’deki öğretmen adaylarının demokrasi ilkelerinden “Eşitlik” ilkesini ön plana çıkarırken; Polonya’daki öğretmen adaylarının “Anayasa/Kurallar” ilkesini ön plana çıkardığı görülmüştür. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akın, U. & Özdemir, M. (2009). Öğretmen adaylarının demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: eğitim bilimleri fakültesi örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 183-198.

Armaoğlu, F. (1997). 19.yy siyasi tarihi (1789-1914). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Aydeniz, D. (2009). İlköğretim 4. 5. Sınıf sosyal bilgiler dersinin insan hakları ve demokrasi eğitimindeki işlevselliği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya, Sakarya Üniversitesi.

Ball, A. R. (1989). Modern politics and government. London: Macmillan Education LTD. ISBN 0-333-46413-3.

Balım, A. G., Aydın, G. & Evrekli, E. (2006). Fen ve teknoloji öğretiminde zihin haritaları ve kavram haritaları kullanmanın önemi. Paper presented in VI. International Educational Technologies Conference, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus, April 19 to 21, 2006.

Barry, N. P. (1990). An introduction to modern political theory. London: Macmillan Education LTD. ISBN 0-333-49796-1.

Çankaya, D. & Seçkin, O. (2004). Demokratik değerlerin benimsenmesi açısından öğretmen ve öğretmen adaylarının görüş ve tutumları. Paper presented in Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, May 20 to 21, 461- 466.

Çınar, T. (2004). Polonya. In NE Keskin (Ed.). Kamu yönetimi ve ülke incelemeleri. Ankara: AÜ SBF KAYAUM Yayınları, 264-294.

Dewey, J. (1915). Demokrasi ve eğitim. Translated by Salih Otaran. İstanbul: Başarı-Kültür Yayınları.

Doğan, İ. (2002). Vatandaşlık demokrasi ve insan hakları. Ankara: PegemA.

Güzel Yüce, S. & Demir, Ö. (2011). Polis adaylarının “demokrasi” kavramına ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Polis Bilimleri Dergisi, 13(2): 147-178.

Erdal, L. & Çolakoğlu, S. (2007). Siyasi kriterler açısından Yunanistan, Polonya ve Türkiye'nin AB üyelik sürecinin değerlendirilmesi. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 2(2), 69-97.

Erdoğan, M. (2003). Türkiye’de anayasalar ve siyaset. Ankara: Liberte Yayınları.

Gömleksiz, N., Kan, A.Ü. & Öner, Ü. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bir değer olarak demokrasi kavramına ilişkin metaforik algıları. Değerler Eğitimi Dergisi, 10(24), 79-100.

Karakütük, K. (2001). Demokratik laik eğitim. Ankara: Anı Yayıncılık.

Kartal, A. (2011). Zihin haritalama tekniğinin sosyal bilgiler dersinde öğrenci başarısı, tutumu ve kalıcılığına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Rize, Rize Üniversitesi.

Khane, D. & Lieres, B. V. (2011). Teaching and learning democracy: collaborative development of courses on citizenship. IDS Practice Papers, 7, 1-51.

Kılıç, D. (2010). Changes in democratic attitudes of trainee teachers over time. Social Behavior and Personality, 38(9), 1211-1218.

Kisby, B. & Sloam, J. (2011). Citizenship, democracy and education in the UK: towards a common framework for citizenship lessons in the four home nations. Parliamentary Affairs, 65, 68–89.

Kontaş, H. (2009). Demokrasi eğitiminde aile ve okulun önemi. Paper presented in I. Uluslararası Avrupa Birliği Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Symposium, Uşak, Turkey, May 28 to 30.

Kozan, M. (2002). Türkiye’nin merkeziyetçi yapısının siyasal demokrasi üzerindeki olumsuz etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi.

Nayır, F. & Akar, F. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerine göre özgürlük kavramı ve özgürlüğün ilişkilendirildiği davranışlar. Paper Presented in I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, Uşak, Turkey, May 28 to 30, 216-223.

Ottekin Demirbolat, A. (1999). Demokrasi ve demokratik eğitim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 5(2), 224-240.

Özerkmen, N. (2003). Geçmişten günümüze Türkiye'de anayasa ve yasalarda sendikal hakların düzenlemesi ve getirilen kısıtlamalar. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 43(1), 239-257.

Ritter, J.K. (2013). Preservice elementary teacher views on the relationship between diversity and democracy. Social Studies Research and Practice, 8(3), 42-59.

Rousseau, J.J. (1987). The social contract of principles of political right & discourse on political economy. USA, New York: Harper & Row Publishers. ISBN 0-06-080719-9.

Sadık, F. & Sarı, M. (2012). Çocuk ve demokrasi: İlköğretim öğrencilerinin demokrasi algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi, 1 (1), 48-62.

Sarı, M. & Sadık, F. (2011). Öğretmen adaylarının demokrasi algıları. Paper presented at the I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Congress, Eskişehir, Turkey, October 5 to 8.

Shaw, J.S. & Shaw, E.K. (1983). Osmanlı ımparatorluğu ve modern Türkiye (Cilt II). İstanbul: E Yayınları.

Topkaya, E.Z. & Yavuz, A. (2011). Democratic values and teacher self-efficacy perceptions: a case of pre-service english language teachers in Turkey. Australian Journal of Teacher Education, 36 (8), 31-49.

Uğurlu, C.T. (2011). Avrupa Birliği Ülkeleri’nde ve Türkiye’de vatandaşlık eğitimi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (37), 153-169.

Yavuz, B. (2009). Çoğulcu demokrasi anlayışı ve insan hakları. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(1-2), 283-302.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, K. & Yıldırım, G. (2009). Demokrasi eğitimi ve okul meclisleri projesinin uygulanmasına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(29), 187-207.

Yıldırım, S.G., Yürüdür, E. & Yazıcı, S. (2014). Üniversite öğrencilerinin Türkiye’de yaşanan askeri darbelere ilişkin algıları üzerine bir inceleme. Humanitas- International Journal of Social Sciences, 4, 259-278.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515