Özel Gereksinimli Çocuklarda Okulöncesi Kaynaştırmaya Hazırlık Etkinlikleri

Serhat Odluyurt

Öz


Okulöncesi dönemdeki kaynaştırma uygulamalarını destekleyen çalışmalara bakıldığında, özel gereksinimli küçük çocukların kaynaştırma ortamına yerleştirilmesinin avantajlarının fazla olduğu görülmektedir. Okulöncesi dönemdeki kaynaştırma uygulamalarında üzerinde durulması gereken önemli unsurlardan biri de kaynaştırmaya hazırlık becerileridir. Kaynaştırmaya hazırlık becerileri ağırlıklı sosyal duygusal beceriler olarak sıralanmakta ancak akademik becerileri de kapsamaktadır. Kaynaştırma uygulamasının başarıya ulaşabilmesi için kaynaştırmaya hazırlık becerilerinin belirlenmesi ve çocuklara öğretilmesi gerekmektedir. Okulöncesi dönemdeki özel gereksinimli çocuğun kaynaştırma ortamına geçiş sürecinde kaynaştırmaya hazırlık becerilerine sahip olmaması, kaynaştırma ortamına uyum sağlamasını zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla, bu becerilerin kaynaştırma ortamına geçmeden öğretilmesi ve süreç içinde desteklenmesi gereklidir. Bu derleme çalışmasında okulöncesi dönemdeki kaynaştırmaya hazırlık becerilerini tanıtmak ve öğretim süreçlerine ilişkin bilgi vermek amaçlanmıştır. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Anderson-Inman, L., Paine S.C., &Deuchman, L. (1984). Neatness counts: Effects of direct instruction and self-monitoring on the transfer of neat papaer skills ton on-training settings” (Sainato, D. M.& Lyon S. R.,1989, s. 308’deki alıntı).

Bakkaloğlu, H. (2008a). Okul Öncesi Geçiş Becerilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 293-314.

Bakkaloğlu, H. (2008b). Etkinliğe dayalı müdahale programının 3-6 yaş gelişimsel geriliği olan çocukların geçiş becerilerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(2), 355-406.

Batu, S. (2000). Özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırıldığı bir kız meslek lisesindeki öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüş ve önerileri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları

Batu, S. (2010). Factors for the success of early childhood inclusion & related studies. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 2(1), 57-71.

Batu, S. E. (2015). Kaynaştırma nedir? Kimler rol alır? Nasıl uygulanır? Children with disabilities in elementary school. Editör: Odluyurt S., Kaynaştırma Eğitiminde Uygulamalı Davranış Analizi (s. 21-47). Ankara: Eğiten Kitap.

Bakkaloğlu, H. (2013). Ebeveynlerin gözüyle özel gereksinimli çocukların erken müdahaleden okul öncesi programlara geçiş süreci. Eğitim ve Bilim, 38(169), 311-327

Batu, S. E. & Kırcaali-İftar, G.,(2005). Kaynaştırma, . Ankara: Kök Yayıncılık.

Byrd ve Rous (1991) https://eric.ed.gov/?id=ED339177 adresinden 30.06.2017 tarihinde alınmıştır.

Cavallaro, C. C., & Haney, M. (1999). Preschool inclusion. Baltimore: Paul H. Brookes.

Çelenk, S. (2007). İlkokuma yazma programı ve öğretimi. Ankara: Maya Akademi.

Diken, İ.H. (1998). Sınıfında zihinsel engelli çocuk bulunan ve bulunmayan sınıf öğretmenlerinin zihinsel engelli çocukların kaynaştırılmasına yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Diken, İ.H. (2009). Erken tanılama ve erken eğitim, S. Batu (Ed.), 0-6 Yaş arası Down sendromlu çocuklar ve gelişimleri içinde (s. 401-415). Ankara: Kök Yayıncılık.

Erdoğan, T, Özen-Altınkaynak, Ş. ve Erdoğan, Ö., (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma-Yazmaya Hazırlığa Yönelik Yaptıkları Çalışmaların İncelenmesi. İlköğretim Online, 12(4), 1188-1199.

Ergül, C., Karaman, G., Akoğlu, G., Tufan, M., Sarıca, A.D. ve Bahap-Kudret, Z. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin “Erken Okuryazarlık” kavramına ilişkin bilgi düzeyleri ve sınıf uygulamaları. İlköğretim Online, 13(4), 1449-1472.

Gök, G. & Erbaş, D. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri ve önerileri. International Journal of Early Childhood Special Education, 3(1), 66-87.

Guralnick, M. J. (2001). Early Childhood Inclusion Focus on Change. Baltimore, Maryland: Paul Brokes.

Kargın, T. (2004). Kaynaştırma: Tanımı, gelişimi ve ilkeleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(2), 1-13.

Kemp, C., & Carter, M. (2006). Identifying skills for promoting succesful inclusion in kindergarten. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 30, 31-44.

Klein D., Cook R. E., & Richardson-Gibbs, A. M. (2001). Strategies for including children with special needs in early chilhood settings. NY: Delmar Thomson Learning

MEB. (2013) Okul Öncesi Eğitimi Programı http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf adresinden 30.06.2017 tarihinde alınmıştır.

Noonan, M. J. ve McCormick, L. (1997). Early ıntervention in natural enviroments methods & procedures (1. Baskı). Brooks/Cole Publishing

Odom, S. L., & Diamond, K. E. (1998). Inclusion of young childrenwith special needs in early childhood education: The research base. Early Childhood Research Quartely, 13, 3-25.

Odom, S. L., Diamond, K. E., (1998). Inclusion of young childrenwith special needs in early childhood education: The research base, Early Childhood Research Quartely, 13, 3-25.

Odluyurt S. ve Batu, E. S. (2009). Okul öncesi dönemdeki kaynaştırmaya hazırlık becerilerinin öğretmen görüşlerine ve alanyazın taramasına dayalı olarak belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(4), 1819-1851.

Odluyurt S. ve Batu, E. S. (2010). Gelişimsel yetersizlik gösteren çocuklara kaynaştırmaya hazırlık becerilerinin öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1533-1572.

Ong, F. (2010). California preschool curriculum framework (vol:1) Sacramento:CDE Press (http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/documents/psframeworkkvol1.pdfadresinden 30.06.2017 tarihinde alınmıştır.)

Pianta, R. C., Cox, M. J., Taylor, L., & Early, D. (1999). Kindergarten teachers' practices related to the transition to school: Results of a national survey. The Elementary School Journal, 100, 71–86.

Richardson-Gibbs, A. M. & Klein, M. D., (2014). Making Preschool Inclusion Work Strategies for Supporting Children, Teachers, and Programs. Baltimore: Paul Brookes Publishing.

Rosenkoetter, S., Schroeder, C., Rous, B., Hains, A., Shaw, J., & McCormick, K. (2009). A review of research in early childhood transition: Child and family studies. Technical Report #5. Lexington: University of Kentucky, Human Development Institute, National Early Childhood Transition Center.

Rous, B. & Hallam, R.A. (1998). Easing the transition to kindergarten: Assessment of social, behavioral, and

functional skills in young children with disabilities. Young Exceptional Children, 1 (4), 17–28.

Rous, B., & Hallam, R. (Eds.). (2006). Tools for transition in early childhood: A step-bystep guide for agencies, teachers, and families. Baltimore: Brookes.

Rule, S., Fiechtl, B., & Innocenti, M. (1990). Preparation for transition to mainstreamed post-preschool enviroments: Development of a survival skills cirriculum. Topics in Early Childhood Special Education, 9, 79-90.

Sainato, D. M.,& Lyon, S. R. (1989). Promoting succesful mainstreaming transition for handicapped children. Journal of Early Intervention, 13, 305-314”. (Noonan, M. J. ve McCormick, L. 1997, s. 360’ dan alıntı).

Sucuoğlu, B., & Kargın, T. (2006). İlköğretimde kaynaştırma uygulamaları: Yaklaşımlar, yöntemler, teknikler. Ankara: Morpa Yayıncılık.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İşcen Karasu, F., Demir, Ş. & Akalın, S. (2014). Preschool teachers’ knowledge levels about inclusion. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(4), 1477-1483.

Uyanık, Ö ve Kandır, A. (2010). Okul Öncesi Dönemde Erken Akademik Beceriler, Kuramsal Eğitimbilim, 3 (2), 118-134.

Uysal, A. (1995). Öğretmen ve okul yöneticilerinin zihin engelli çocukların kaynaştırılmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Wortham, C. S. (2006), Early childhood curriculum, developmental bases for learning and teaching (Fourth edition). New Jersey: Pearson/ Merrill/Prentice Hall.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515