Kliniksel Denetim Modelinin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Uygulanabilirliği İle İlgili Yönetici ve Öğretmen Görüşleri

Süleyman Göksoy, Zeynep ÖZTÜRK

Öz


Klasik denetim yaklaşımları ve oluşturdukları imaj, denetime karşı olumsuz bir bakış açısı geliştirmiş olmakla beraber, denetim, yalnızca olanı ortaya koymaya çalışmaktan öteye geçememiştir. Günümüzde artık yeni denetim yaklaşımlarına ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bu yaklaşımlar öğretmenin denetime olan bakış açısını değiştiren, kendisini mesleki anlamda geliştiren, öğretmen-denetmen işbirliğini doğuran etkili uygulamalar olmalıdır. Bu araştırmada, Çağdaş Denetim Yaklaşımlarından biri olan Kliniksel Denetimin, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde uygulanabilirliği ve öğretmenlerin bu yaklaşımın aşamaları ve alt boyutlarına bakış açıları, bir nitel araştırma türü olan durum çalışması ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda 8 öğretmen ile görüşülmüş ve Kliniksel Denetim Yaklaşımının alt temalarını yansıtan sorular yöneltilmiştir. Verilen cevaplar doğrultusunda katılımcıların yalnızca 4’ünün Kliniksel Denetim’in bütün aşamalarına olumlu baktığı, diğer 4 öğretmenin ise kısmen olumlu bulduğu görülmüştür. Sonuç olarak bu yöntemin kullanılmasının olumlu sonuç vermeyeceği kanısına varılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin bu denetim yaklaşımlarıyla ilgili eğitim almalarının, bakış açılarını değiştireceği düşünülmektedir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aydın, İ. (2012). Öğretimde Denetim (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Dağlı, A. (2014). İlköğretim Öğretmenlerinin Algılarına Göre İlköğretim Denetmenlerinin Ders Denetimine İlişkin Davranışları. Eğitim ve Bilim. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5301 adresinden 12 Nisan 2017 tarihinde indirilmiştir.

Erdem, A. R. (2006). Öğretimin Denetiminde Yeni Bakış Açısı: “Sürekli Geliştirme” Temeline Dayalı Öğretimin Denetimi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 275-294.

Erişmen, H. (2008). Ortaöğretimde Klinik Denetim Modeline Yönelik Öğretmen Görüşleri. Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi: Lefkoşa.

Glickman, C.D., Gordon, S.P. ve Ross-Gordon, J.M. (2014). Denetim ve Öğretimsel Liderlik: Gelişimsel Bir Yaklaşım. (Editörler: Mualla Bilgin Aksu ve Esmahan Ağaoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.

Gül, İ. ve Gündüz, Y. (2016). Eğitimde Denetim ve Değerlendirme. (Editörler: Mahmut Sağır ve Süleyman Göksoy). Ankara: Pegem Akademi.

Karakuş, M. (2010). Çağdaş Denetim Yaklaşımları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 181-200.

Kayıkçı, K., Vantürk, G. ve Yılmaz, O. (2014). Okul Müdürlerinin Kliniksel Denetime İlişkin Genel Algı ve Değerlendirmeleri. Educational Administration: Theory and Practice, 20(2), 217-249.

Kurt, S. (2009). İlköğretim Kurumlarındaki Yöneticilerin Denetleme Faaliyetlerine İlişkin Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Dönem Projesi: Edirne.

Özan, M., Şener, G. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Denetim Sürecine İlişkin Algı ve Beklentilerinin Metaforlar Aracılığı İle Belirlenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 41, 19-33.

Özmen, F. (2000). Klinik Denetim Öngörüleri Çerçevesinde Denetçi Görüşleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 119-157.

Şişman, M. (2014). Öğretim Liderliği(5.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Yavuz, Y. (1995). Öğretmenlerin Denetim Etkinliklerini Klinik Denetim İlkeleri Açısından Değerlendirmeleri: İzmir Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı Yüksek Lisans Tezi, İzmir.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515