Kavram Odaklı Okuma Öğretiminin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Motivasyonu ve Anlamaya Etkisi

Zuhal Çeliktürk Sezgin, Hayati Akyol

Öz


Türkçe dersinde kavram odaklı okuma öğretiminin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonuna ve anlamalarına etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde Burdur il merkezindeki bir devlet okulunun dördüncü sınıflarında iki farklı şubede öğrenim gören 52 öğrenci oluşturmaktadır. On iki hafta boyunca dersler deney grubunda araştırmacı tarafından kavram odaklı okuma öğretiminden yararlanılarak, kontrol grubunda ise sınıf öğretmeni tarafından mevcut Türkçe Öğretim Programına işlenmiştir. Araştırmada öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek için kişisel bilgi formu, okumaya olan motivasyonlarını ölçmek için okuma motivasyonu ölçeği, anlama düzeylerini ölçmek için okuduğunu anlama testi kullanılmıştır. Hem deney grubunda hem de kontrol grubunda okuma motivasyonu ölçeği ve okuduğunu anlama testi ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, okuma motivasyonu puanları açısından deney ve kontrol grubu arasında ön test puanları açısından istatistiksel açıdan anlamlı farklılık yok iken; son test puanları açısından deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Yine okuduğunu anlama puanları açısından deney ve kontrol grubu arasında ön test puanları açısından istatistiksel açıdan anlamlı farklılık yok iken; son test puanları açısından deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür.

Baker, L., & Wigfield, A. (1999). Dimensions of children's motivation for reading and their relations to reading activity and reading achievement. Reading Research Quarterly, 34(4), 452-477.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (15. Baskı.). Ankara: Pegem

Chapman, J. W., & Tunmer, W. E. (1995). Development of young children's reading self-concepts: An examination of emerging subcomponents and their relationship with reading achievement. Journal of Educational Psychology, 87(1), 154.

Chapman, J. W., & Tunmer, W. E. (2003). Reading difficulties, reading-related self-perceptions, and strategies for overcoming negative self-beliefs. Reading &Writing Quarterly, 19(1), 5-24.

Cohen, J.W. (1998). Statistical power analysis for the behavioral sciences, (2th Edition). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison K. (2000). Research Methods in Education (5th Edition). London: Routledge Falmer.Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum

Guthrie, J. T., & Wigfield, A. (1997). Reading engagement: Motivating readers through integrated instruction. Newark, DE: İnternational Reading Association.

Guthrie, J. T., & Anderson, E. (1999). Engagement in reading: Processes of motivated, strategic, knowledgeable, social readers. J. T. Guthrie & D. E. Alvermann (Eds.), Engaged reading processes, practices, and policy implications içinde (s. 17-45). New York: Teachers College.

Guthrie, J. T., Wigfield, A.,& Von Secker, C. (2000) Effects of integrated instruction on motivation and strategy use in reading. Journal of Educational Psychology, 92(2), 331-341.

Guthrie, J. T., &. Wigfield, A. (2000). Engagement and motivation in reading. M. L. Kamil, R B. Mosenthal, R D. Pearson, & R. Barr (Eds.), Reading research handbook III, (s .403-424). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum .

Guthrie, J. T., & Cox, K. E. (2001). Classroom conditions for motivation and engagement in reading. Educational Psychology Review, 13(3), 283-302

Guthrie, J. T. (2004a). Classroom contexts for engaged reading: An overview. J. T. Guthrie, A. Wigfield ve K. C. Perencevich (Eds.), Motivating reading comprehension: Concept-OrientedReading Instruction içinde (s. 1-24). Mahwah, NJ: Lawrence Erl¬baum Associates.

Guthrie, J. T. (2004b). Teaching for literacy engagement. Journal of Literacy Research, 36(1), 1-29.

Guthrie, J. T., & Scafiddi, N. T. (2004). Reaading comprehension for information text: Theoretical meanings, developmental patterns, and benchmarks for instruction. J. T. Guthrie, A. Wigfield, & K. C. Perencevich (Eds.), Motivating reading comprehension: Concept-oriented reading instruction içinde (s. 225-248). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Guthrie, J. T, Wigfield, A, Barbosa, P, Perencevich, K.C, Taboada, A, Davis, MH, Scafiddi, N. T., & Tonks, S. (2004). Increasing reading comprehension and engagement through concept-oriented reading instruction. Journal of Educational Psychology, 96(3), 403-423.

Guthrie, J. T., Wigfield, A. & Perencevich, K. C. (2004). Scaffolding for motivastion and engagement in reading. J. T. Guthrie, A. Wigfield, & K. C. Perencevich (Eds.), Motivating reading comprehension: Concept-oriented reading instruction içinde (s. 55-86). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Guthrie, J. T., Hoa, L. W., Wigfield, A., Tonks, S. M., & Perencevich, K. C. (2005). From spark to fire: Can situational reading interest lead to long-term reading motivation? Reading Research and Instruction, 45(2), 91-117.

Guthrie, J. T., McRae, A., & Klauda, S. L. (2007). Contributions of concept oriented reading ınstruction to konowledge about ınterventions for motivations in reading. Educational Psychologist, 42(4), 237-250.

Guthrie, J. T., Mason-Singh, A., & Coddington, C. (2012). Instructional effects of Concept-Oriented Reading Instruction on motivation for reading information text in middle school. J. T. Guthrie, A. Wigfield, & S. L. Klauda (Eds.), Adolescent engagement in academic literacy içinde. Sharjah, United Arab Emirates: Bentham .

Guthrie, J. T., & Taboada, A. (2004). Fostering the cognitive strategies of reading comprehension. J. T. Guthrie, A. Wigfield, & K. C. Perencevich (Eds.), Motivating reading comprehension: Concept-oriented reading instruction içinde (s. 87-112). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Holsti, O. R. (1969). Content analysis for the social sciences and humanitied. MA: Addison-Wesley.

Lutz, S. L., Guthrie, J. T., & Davis, M. H. (2006). Scaffolding for engagement in elementary school reading instruction. Journal of Educational Research, 100, 3-20.

Meissner, B. ve Bogner, F. X. (2012). Science teaching based on cognitive load theory: Engaged students, but cognitive deficiencies. Studies in Educational Evaluation, 38, 127–134.

Meece, J. L., Blumenfeld, P. C., & Hoyle, R. H. (1988). Students’ goal orientations and cognitive engagement in classroom activities. Journal of Educational Psychology, 80(4), 514-523.

Mertler, C. A. & Vannatta, R. A. (2005). Advanced and multivariate statistical methods: Practical application and interpretation. (3th Edition). Glendale, CA: Pyrczak.

Pearson, E.S., & Hartley, H.O.(1958). Biometrika tables for statisticians. Newyork: Cambridge University.

Perencevich, K. C. (2004). How the CORI Framework Looks in the Classroom. J. T. Guthrie, A. Wigfield ve K. C. Perencevich (Eds.), Motivating reading comprehension: Concept-OrientedReading Instruction içinde (s.25-54). Mahwah, NJ: Lawrence Erl¬baum Associates.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary educational psychology, 25 (1), 54-67.

Reeve, J., Jang, H., Carrell, D., Jeon, S., & Barch, J. (2004). Enhancing students’ engagement by increasing teachers’ autonomy support. Motivation and Emotion, 28(2), 147–169.

Skinner, E., Furrer, C., Marchand, G., & Kindermann, T. (2008). Engagement and disaffection in the classroom: Part of a larger motivational dynamic? Journal of Educational Psychology, 100(4), 765–781.

Smith, F. (1981). Demonstrations, engagement, and sensitivity: A revised approach to language learning. Language Arts, 58, 103–112.

Swan, E. A. (2003). Concept-Oriented Reading Instruction (CORI): Engaging classrooms, life long learners. NY: Guilford.

Wang, J. H. Y., & Guthrie, J. T. (2004). Modeling the effects of intrinsic motivation, extrinsic motivation, amount of reading, and past reading achievement on text comprehension between US and Chinese students. Reading Research Quarterly, 39(2), 162-186.

Wigfield, A. (1997). Children’s motivastions for reading and reading engagement. J..Guhrie. & A. Wigfield (Eds), Reading engagement: Motivating readers through integrated instruction içinde. (s.14-33). Newark, DE: International Reading Association.

Wigfield, A., & Guthrie, J. T. (1997). Relations of children's motivation for reading to the amount and breadth or their reading. Journal of educational psychology, 89(3), 420.

Wigfield, A., Guthrie, J. T., Tonks, S., & Perencevich, K. C. (2004). Children's motivation for reading: Domain specificity and instructional influences. The Journal of Educational Research, 97(6), 299-309.

Wigfield, A., Guthrie, J. T. Perencevich, K. C., Taboada, A., Klauda, S. L., McRae, A., & Barbosa, P. (2008). Role of reading engagement in mediating effects of reading comprehension instruction on reading outcomes. Psychology in the Schools, 45(5), 432-445.

WWC Intervention Report (2010). Concept-Oriented Reading Instruction. 15 Ekim 2013 tarihinde http://ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/intervention_reports/wwc_cori_081010.pdf sayfasından erişilmiştir.

Yıldız, M. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yararlanılan Çocuk Kitapları

Cengiz, G. (2014). Başak'ın çevre günlüğü. İstanbul: Say Çocuk.

Meredith, S. (2012). Neden dünyayı önemsemeliyim? Ankara: Tübitak.

İliopulos, V. (2014). Karatavuk ormanın kurtarılmasını bekliyor. İstanbul: Kuraldışı.

Meredith, S. (2012). Neden geri dönüştürmeliyim? Ankara: Tübitak.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515