Okul Öncesi Eğitimde Sistemi Genişletmek: Aile-Ebeveyn “Bağlılığı, İşbirliği, Katılımı ve Eğitimi”.

Hasibe Özlen Demircan

Öz


Eğitimde aile katılımı ile ilişkilendirilebilecek kuramlar, aileyi toplumdan ayrı düşünmemek gerektiğini belirtmektedir. Aile katılımı üzerine yapılan araştırmalar ise; aileyi ortaklık, katılım ya da eğitim etkinliklerine davet etmeden önce ailenin toplumun nasıl bir yansıması olduğunu değerlendirmenin önemli olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla aile katılımı kavramı, sürekli değişim içinde olan sosyal yaşantının bir yansıması olarak toplum, okul ve aile ihtiyaçları doğrultusunda gelişmekte ve daha kapsayıcı hale gelmektedir. Bu bağlamda uluslararası alan yazında eğitimde aile katılımı kavramını kapsayan, eğitimde aile “bağlılığı” kavramını; eğitimde aile ortaklığı, katılımı ve eğitimi çerçevesinde; konuya dair güncel bilimsel araştırmalar ışığında değerlendirmenin önemi oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim uluslararası alan yazında son yıllarda üzerinde durulan bir kavram olan aile bağlılığı ve ulusal-uluslararası alan yazında yer almakta olan aile katılımı, ortaklığı ve eğitimi kavramlarına odaklanarak alan yazın ile desteklenmiş “okul öncesi eğitimde aile bağlılığı” kavramı için bilimsel altyapı sunmaktır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abbak, B. S. (2008). Okul Öncesi Eğitim Programındaki Aile Katılımı Etkinliklerinin Anasınıfı Öğretmenleri ve Veli Görüşleri Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Abel, Y. (2014). Process into products: Supporting teachers to engage parents. Education & Urban Society, 46(2), 181-191. doi:10.1177/0013124512446307.

Alisinanoğlu, F., Bay, D. N. & Şimşek, Ö. (2014). Okul Öncesi Eğitimde Okul Aile İşbirliği Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1).

Ames, C., de Stefano, L., Watkins, T., & Sheldon, S. (1995). Teachers’ school-to-home communications and parent involvement: The role of parent perceptions and beliefs, Report No. 28. (OERI Publication No. R117Q0031). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Atabey, D. & Tezel-Şahin, F. (2009). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin demografik özelliklerine göre ailelerle olan iletişim ve işbirliğine bakış açılarının incelenmesi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(1).

Atakan, H. (2010). Okul öncesi eğitiminde aile katılımı çalışmalarının öğretmen ve ebeveyn görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Aydın, İ. (2005). Okul çevre ilişkileri. İçinde, Y. Özden (Ed.). Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı. (ss. 161-185). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

Baker, A., & Soden, L. (1997). Parent involvement in children's education: A critical assessment of the knowledge base. Chicago, IL: American Educational Research Association.

Barnes, J. K., Guin, A. Allen, K. & Jolly, C. (2016). Engaging parents in early childhood education: Perspectives of Childcare Providers, 44(4), 360-374.

Bronfenbrenner, U. (1989). Ecological systems theory. In R. Vasta (Ed.), Annals of child development (Vol. 6, pp.187-249). Boston: JAI Press, Inc.

Christenson, S. L., & Sheridan, S. M. (2001). School and families: Creating essential connections for learning. New York, NY: Guilford Press

Çamlıbel Çakmak, Ö. (2010). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Aile Katılımı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(20): 1-18.

Desforges, C., and A. Abouchaar, (2003). The impact of parental involvement, parental support and family education on pupil achievement and adjustment: A literature review. London: Department of Education and Skills

Demircan, H. Ö. & Tantekin-Erden, F. (2015). Parental involvement and developmentally appropriate practices: a comparison of parent and teacher beliefs. Early Child Development and Care, 185(2), 209-225.

Epstein, J. L., Sanders, M. G., Simon, B. S., Salinas, K. C., Jansorn, N. R., & Van Voorhis, F. L. (2002). School, family, and community partnerships: Your handbook for action (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin.

Epstein, J. L. (2001). School, family and community partnerships: Preparing educators and improving schools. Boulder, CO: Westwiew Press.

Erdoğan, Ç. & Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri. Educational Administration: Theory and Practice, 16(3), 399-431.

Fantuzzo, J., McWayne, C., Perry, M. A., & Childs, S. (2004). Multiple dimensions of family involvement and their relations to behavioral and learning competencies for urban, low-income children. School Psychology Review, 33 (4), 467-480.

Ferlazzo, L. (2011). Involvement or Engagement. Educational Leadership, May, 2011.

Feuerstein, A. (2000). School characteristics and parent involvement: Influences on participation in schools. The Journal of Educational Research, 94(1), 29.

Georgiou, S. N. (2007). Parental involvement: Beyond demographics. International Journal about Parents in Education, 1(0), 59-62.

Goodall, J. & Ghent, K. (2014). Parental belief and parental engagement in children’s learning. British Journal of Religious Education, 36(3), 332-352. doi: 10.1080/01416200.2013.820168.

Goodall, J., & Montgomery, C. (2014). Parental involvement to parental engagement: A continuum. Educational Review, 66(4), 399-410.)

Goodall, J., and J. Vorhaus. (2011). Review of best practice in parental engagement. London: Department of Education.

Goodall, J. (2012). Parental engagement to support children’s learning: A six point model. School Leadership & Management, 1-18.

Goodall, J. (2013). Parental engagement to support children's learning: a six point model, School Leadership & Management, 33(2), 133-150, DOI:10.1080/13632434.2012.724668.

Greenwood, G. E. & Hickman, C. W. (1991). Research and practice in parent involvement: implications for teacher education, The Elementary School Journal, 91(3), 279-288.

Güven, G. (2011). Farklı eğitim modelleri kullanılarak uygulanan aile eğitim ve aile katılım programlarının okul öncesi öğretmenlerinin uygulamalarına ve ebeveynlerin görüşlerine etkisinin incelenmesi’,Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi.

Harris, A., and J. Goodall. (2008). Do parents know they matter? Engaging all parents in learning. Educational Research, 50 (3): 277-289.

Head Start, (2014). https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/family/familyengparin.htm adresinden 17 Mayıs 2017 Tarihinde indirilmiştir.

Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (1995). Parental involvement in children’s education: why does it make a difference? Teachers College Record, 97, 310-332.

Hoover-Dempsey, K.V., & Sandler, H.M. (1997). Why do parents become involved in their children's education? Review of Educational Research, 67, 3-42.

Hoover-Dempsey, K.V., & Sandler, H. M. (2005). Final Performance Report for OERI Grant #R305T010673: The social context of parental involvement: A path to enhanced achievement. Presented to Project Monitor, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education, March 22, 2005.

Hoover-Dempsey, K.V., Walker, J.M.T., Jones, K.P., Reed, R.P. (2002). Teachers involving parents (TIP): results of an in-service teacher education program for enhancing parental involvement. Teaching and Teacher Education, 18(7), 843-867.

Isabelo, E. V. (2016). Parents and partners: a workshop for promotıng posıtıve parent-teacher relatıonshıps ın the early educatıon classroom. Unpublished Masters Thesis. San Diego State Univeristy.

Jeynes, W. H. (2005). A meta-analysis of the relation of parental involvement to urban elementary

school student academic achievement. Urban Education, 42(3), 237–269.

Keçeli-Kaysılı, B. (2008). Akademik başarının arttırılmasında aile aatılımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9(1), 69-83.

Kim, Y. (2009). Minority Parental Involvement and School Barriers: Moving the Focus away from Deficiencies of Parents. Educational Research Review 4 (2), 80–102.

Lawson, M. A. (2003). School-family relations in context: Parent and teacher perceptions of parent involvement. Urban Education, 38(1), 77-133. doi:10.1177/0042085902238687.

Lawson, M. A. & Alameda-Lawson, T. (2012). A case study of school-linked, collective parent engagement. American Educational Research Journal, 49(4), 651-684.

Levine, R. C. 2009. Dynamics of Parent Involvement at a Multicultural School. British Journal of Sociology of Education 30 (3): 331–344.

Mattingly, Doreen J., Radmila Prislin, Thomas McKenzie, James L. Rodrigues, and Brenda Kayzar, (2002). Evaluating Evaluations: The Case of Parent Involvement Programs. Review of Educational Research 72 (4), 549-576.

Neslitürk, S., Çamlıbel Çakmak, Ö. & Asar, H. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin “veli” kavramına ilişkin metaforik algıları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18.

Ogelman, H. G. (2014). Okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılımı çalışmaları: denizli ili örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17.

Oktay, A., Gürkan, T., Zembat, R. ve Polat Unutkan, Ö. (2003). Ne Yapıyorum? Neden Yapıyorum? Nasıl Yapmalıyım? Ya Pa Yayınları, istanbul.

Ünlüer-Özbay, E. (2014). Anne Baba Eğitimi, Güler Yıldız içinde (Ed.), Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara.

Özcan, Ç. (2012). Okul Öncesinde Aile Katılımı İle Çocukların Akademik Benlik Saygısı Düzeyi Arasındaki İlişkinin Anne-Baba Görüşlerine Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Peters, M., K. Seeds, A. Goldstein, and N. Coleman. 2007. Parental Involvement in Children’s Education. London: Department for Children, Schools and Families.

Reynolds, A. J. (1996). Cognitive and family support mediators of pre-school effectiveness: A confirmatory analysis. Child Development, 67, 1119-1140.

Rimm-Kaufman, S. E., & Pianta, R C. (1999). Patterns of family-school contact in preschool, and kindergarten. School Psychology Review, 28 (3), 426-438.

Shimoni, R. (1991). Professionalization and parent ınvolvement in early childhood education: complementary or conflicting strategies?. International Journal of Early Childhood, 23(11).

Sverdlov, A. & Aram, D. (2016). What are the goals of kindergarten? Teachers’ beliefs and their perceptions of the beliefs of parents and of agents of the education system. Early Education and Development, 27(3), 352-371.

Sylva, K., E. Melhuish, P. Sammons, I. Siraj-Blatchford, B. Taggart, and K. Elliot. (2003). The Effective Provision of Pre-school Education (EPPE) Project: Findings from the Preschool Period. London: Institute of Education, University of London.

Tezel-ŞAhin, F. & Ünver, N. (2005). Okulöncesi eğitim programlarına aile katılımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1). 23-30.

Şimşek, H. ve Duygu Tanaydın (2001). Öğretmen veli katılımı: öğretmen,-veli psikolojik danışman üçgeni, İlköğretim Online 1(1).

Tezel Şahin, F., ve Özbey, S. (2009). “Okul öncesi eğitim programlarında uygulanan aile katılımı çalışmalarında baba katılımının yeri ve önemi”. Aile ve Toplum Dergisi, 5(17): 30-39

Tezel Şahin, F., ve Özyürek, A. (2011). Anne baba eğitimi ve okul öncesinde aile katılımı. İstanbul: Morpa Yayınları.

Thompson, B. C., Mazer, J. P., & Grady, E. F. (2015). The changing nature of parent–teacher communication: Mode selection in the smartphone era. Communication Education, 64(2), 187-207. doi:10.1080/03634523.2015.1014382.

Ule, M., Zivoder, A., & Bois-Reymnd, M. (2015). ‘Simply the best for my children’: patterns of parental involvement in education. International Journal of Qualitative Studies in Education, 28(3), 329-348.

Ünüvar, P. (2010). Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 719-730.

Wen, X., Bulotsky-Shearer, R. J., Hahs-Vaughn, D.L. & Korfmacher, J. (2012). Head start program quality: examination of classroom quality and parent involvement in predicting children’s vocabulary, literacy, and mathematics achievement trajectories. Early Childhood Research Quarterly, doi 1016/j.ecresq.2012.01.004.

Whitchurch, G. G., & Constantine, L. L. (1993). Systems Theory. Sourcebook of family theories and methods: Contextual approach, 3, 325-352.

Wilson, W. J. (1997). When work disappears: The new world of the urban poor. New York: Alfred A. Knopf.

Wright, K. N. & Wooden, C. (2013). An evaluation of a parent-developed, parent-run parent education program. Journal of Family Social Work, 16(2), 164-183.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515