İşbirliğine dayalı ortamlarda gerçekleştirilen üstbilişsel sorgulama temelli öğretimin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematiksel problem çözme becerilerine etkisi

Mehmet Koray Serin, İsa Korkmaz

Öz


Bu araştırmanın amacı, işbirliğine dayalı ortamlarda gerçekleştirilen üstbilişsel sorgulama temelli öğretim uygulamalarının ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisini belirlemektir. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel modele göre tasarlanmıştır. Çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılında Kastamonu il merkezindeki bir devlet ilkokulunun 4. sınıflarında okuyan toplam 94 öğrenci oluşturmaktadır. Dersler deney-1 grubunda (n=33) işbirliğine dayalı ortamlarda gerçekleştirilen üstbilişsel sorgulama temelli öğretim yöntemiyle, deney-2 grubunda (n=31) ise üstbilişsel strateji desteği olmaksızın sadece işbirliğine dayalı öğrenme yöntemiyle işlenmiştir. Kontrol grubunda (n=30) ise var olan normal sürecin devam etmesi sağlanmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen Problem Çözme Becerileri Değerlendirme Testi vasıtasıyla toplanmıştır. Bulgulara göre, deneysel uygulamalar sonrasında, deney-1 grubundaki öğrencilerin problem çözme becerilerine yönelik puanlarının problemi anlama ile kontrol ve değerlendirme boyutlarında hem deney-2 grubu hem de kontrol grubundaki öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülürken; plan/strateji geliştirme, planı uygulama ve problem kurma alt boyutlarında ise sadece kontrol grubundaki öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Artzt, A.F. & Armour-Thomas, E. (1992). Development of a cognitive metacognitive framework for protocol analysis of mathematical problem solving in small groups. Cognition and Instruction, 9(2), 137-175.

Artzt, A. F. & Armour-Thomas, E. (1997). Mathematical problem solving in small groups: Exploring the interplay of students' metacognitive behaviors, perceptions, and ability levels. The Journal of Mathematical Behavior, 16(1), 63-74.

Bayazit İ. & Aksoy Y. (2014). Matematiksel problemlerin öğrenim ve öğretimi. (Editörler: Erhan Bingölbali ve Mehmet Fatih Özmantar), İlköğretimde Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Ankara: Pegem Akademi, 91-120.

Brown, A. L. (1987). Metacognition, executive control, self-regulation, and other more mysterious mechanisms. F. E. Weinert, R. H. Kluwe (Eds.), Metacognition, Motivation, and Understanding (pp. 65-116). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Canköy, O. & Darbaz, S. (2010). Problem kurma temelli problem çözme öğretiminin problemi anlama başarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 11-24.

Coutinho, S. A. (2006). The relationship between the need for cognition, metacognition, and intellectual task performance. Educational Research and Reviews, 1(15), 162-164.

Desoete, A., Roeyers, H. & Buysse, A. (2001). Metacognition and mathematical problem solving in grade 3. Journal of Learning Disabilities, 34, 435-449.

Ding, Y. & Shen, Z. (2008). A study on relationship of metacognition level, achievement and mathematical problem-posing ability. Journal of Anhui Radio & TV University.

Gama, C. A. (2004). Integrating metacognition instruction in ınteractive learning environments, Unpublished doctoral dissertation, University of Sussex.

Garofalo, J. & Lester, F. (1985). Metacognition, cognitive monitoring, and mathematical performance. Journal for Research in Mathematics Education, 16(3), 163-176.

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. American psychologist, 34(10), 906-911.

Georghiades, P. (2004) From the general to the situated: three decades of metacognition. International Journal of Science Education, 26(3), 365-383.

Gonzales, N. A. (1998). A blueprint for problem posing. School Science and Mathematics, 94(2), 78- 85.

Goos, M. (1994). Metacognitive decision making and social interactions during paired problem solving. Mathematics Education Research Journal. 6(2) 144-165.

Goos, M. & Galbraith, P. (1996). Do it this way! Metacognitive strategies in collaborative mathematical problem. Educational Studies in Mathematics, 30(3), 229-260.

Goos M., Galbraith, P. & Renshaw, P. (2000). A money problem: A source of insight into problem-solving action. Electronic Journal: International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 80.

Gökkurt, B. & Soylu, Y. (2013). Öğrencilerin problem çözme sürecinde anlam bilgisini kullanma düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 21(2), 469-488.

Grizzle-Martin, T. (2014). The effect of cognitive- and metacognitive-based ınstruction on problem solving by elementary students with mathematical learning difficulties. Unpublished Doctoral Dissertation, Walden University, College of Education.

Jacobs, J. & Paris, S. (1987). Children’s metacognition about reading: Issues in definition, measurement, and instruction. Educational Psychologist, 22(3-4), 255-278.

Kanadlı, S. & Sağlam, Y. (2013). Üstbilişsel davranışlar problem çözmede faydalı mıdır? İlköğretim Online, 12(4), 1074‐1085.

Karakelle, S. & Saraç, S. (2010). Üst biliş hakkında bir gözden geçirme: üst biliş çalışmaları mı yoksa üst bilişsel yaklaşım mı?, Türk Psikoloji Yazıları, 13(26).

Karataş,İ. & Güven,B. (2003). Problem çözme davranışlarının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler: Klinik mülakatın potansiyeli. İlköğretim-Online, 2(2), 2-9.

Karataş, İ. & Güven, B. (2004). 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerinin belirlenmesi: Bir özel durum çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 163.

Kilpatrick, J. (1985). A retrospective account of the past 25 years of research on teaching mathematical problem solving. In E. A. Silver (Ed), Teaching and earning mathematical problem solving: Multiple research perspectives. (pp. 1-15). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Kramarski, B. & Mevarech, Z.R. (2003) Enhancing mathematical reasoning in the classroom: Effects of cooperative learning and metacognitive training. American Educational Research Journal, 40, 281-310.

Kramarski, B., Mevarech, Z.R. & Arami, M. (2002). The effects of metacognitive instruction on solving mathematical authentic tasks. Educational Studies in Mathematics, 49, 225-250.

Kramarski, B., Mevarech, Z.R. & Liebermann, A. (2001). Effects of multilevel versus unilevel metacognitive training on mathematical reasoning. The Journal of Educational Research, 94, 292-300.

Kramarski, B., & Mizrachi, N. (2006). Online discussion and self-regulated learning: Effects of instructional methods on mathematical literacy. Journal of Educational Research, 99(4), 218-230.

Kramarski, B., Weisse, I. & Kololshi-Minsker, I. (2010). How can self-regulated learning support the problem solving of third-grade students with mathematics anxiety? ZDM Mathematics Education, 42, 179–193.

Krulik, S. & Rudnick, J. A. (1989). Problem solving: A handbook for senior high school teachers. Upper Saddle River, NJ: Allyn and Bacon.

Livingston, J. A. (1997). Metacognition: an overview. http://www.gse.buffalo.edu/fas/shuell/cep564/Metacog.htm adresinden 28 Temmuz 2017 tarihinde indirilmiştir.

Mayer, R. E. (1998). Cognitive, metacognitive, and motivational aspects of problem solving. Instructional Science. 26, 49–63

Mevarech, Z. R. & Kramarski, B. (1997). IMPROVE: A multidimensional method for teaching mathematics in heterogeneous classrooms. American Educational Research Journal, 34, 365–394.

Mevarech, Z. R., & Kramarski, B. (2003). The effects of worked-out examples vs. meta-cognitive training on students’ mathematical reasoning. British Journal of Educational Psychology, 73, 449–471.

Mevarech, Z. & Fridkin, S. (2006). The effects of IMPROVE on mathematical knowledge, mathematical reasoning and meta-cognition. Metacognition and Learning. 1(1), 85-97.

Moga-Maier, A. (2012). Metacognitive training effects on students mathematical performance from inclusive classrooms. Unpublished Doctoral Dissertation. Babeș-Bolyai University, Faculty of Psychology and Educational Science, Cluj.

Pilten, P. (2008). Üstbiliş stratejileri öğretiminin ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematiksel muhakeme becerisine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Pintrich, P. (2002). The role of metacognitive knowledge in learning, teaching, and assessing. Theory Into Practice, 41(4), 219-244.

Polya, G. (1957). How to solve it: A new aspect of mathematical method. (Çeviren: Feryal Halatçı, 1999). İstanbul: Sistem Yayıncılık

Schoenfeld, A. (1985). Mathematical problem solving. San Diego, CA: Academic prress.

Schoenfeld, H. (1987). What’s all the fuss about metacognition? In Alan H. Schoenfeld (Ed.), Cognitive science and mathematics education (pp.189-215). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Schoenfeld, A. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making in mathematics. Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, 334-370.

Schraw, G. (1998). Promoting general metacognitive awareness. Instructional Science, 26(1-2), 113-125.

Schraw, G. & Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. Educational Psychology Review 7(4), 351-371.

Scott, B. & Levy, M. (2013). Metacognition: Examining the components of a fuzzy concept. Educational Research. 2(2), 120-131.

Teong, S. K. (2000). The effect of metacognitive training on the mathematical word problem solving of Singapore 11-12 year olds in a computer environment. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Leeds, United Kingdom.

Tertemiz, N. & Çakmak, M. (2003). Problem çözme: İlköğretim I. kademe matematik dersi örnekleriyle. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Toluk, Z. & Oklun, S. (2002). Türkiye’de matematik eğitiminde problem çözme: 1.-5. sınıflar matematik ders kitapları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(2): 563-581.

Ülgen, G. (1997). Eğitim psikoloji. İstanbul: Alkım Yayınevi.

Van De Walle, J., Karp, K. & Bay-Williams, J. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği-gelişimsel yaklaşımla öğretim. (Çeviri Editörü: Soner Durmuş). Nobel Akademik.

Veenman, M. J. V., Van Hout-Wolters, B. & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: Conceptual and methodological considerations. Metacognition & Learning, 1, 3-14.

Wiersma, W. & Jurs, S. G. (2005). Research methods in education. (8th. Edition). Boston: Allyn & Bacon.

Wilson, J. & Clarke, D. (2004). Towards the modelling of mathematical metacognition. Mathematics Education Research Journal, 16(2), 25-48.

Yimer, A. (2004). Metacognitive and cognitive functioning of college students during mathematical problem solving. Unpublished Doctoral Dissertation Illinois State University.

Yong, H. T. & Kiong, L. N. (2005). Metacognitive aspect of mathematics problem solving. Paper presented at the Third East Asia Regional Conference on Mathematics Education (ICMI Regional Conference).

Yücel, C. & Karadağ, E. (2016). TIMSS 2015 Türkiye: Patinajdaki eğitim. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Zopluoğlu, C. (2013). V. Uluslararası matematik ve fen eğilimleri araştırması (TIMSS) Türkiye değerlendirmesi: Matematik. Seta Analiz, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. 64.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515